Year 2019, Volume 11 , Issue 2, Pages 428 - 439 2019-08-31

The Criteria for Acceptance of the Hadith in Risale-i Nur
RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ

Mehmet Bilen [1]


Said Nursi has written a number of works known Risale-i Nur that  discuss the scientific and current issues of his time. He has benefited from the hadith of the Prophet (peace be upon him) in order to base his ideas mentioned in his works. He also mentioned controversial issues such as the value of the sources of hadith and the authenticity of hadith in his works. What he has told about these issues has been adopted by a significant segment of our society. We will try to  determine his opinions about the authenticity of hadith in this article. 

Said Nursî, yaşadığı dönemin ilmi ve güncel meselelerini tartıştığı çok sayıda eser yazmıştır. Risale-i Nur diye bilinen be eserlerinde dile getirdiği düşüncelerini temellendirmek için Hz. Peygamber’in (s.a.v.)  hadislerinden istifade etmiştir. O, eserlerinde hadislerin sıhhati ve hadis kaynaklarının değeri gibi tartışmalı konulara da değinmiştir. Bu konularla ilgili anlattıkları toplumumuzda önemli bir kesim tarafından benimsenmiştir. Biz de bu makalede onun hadisin sıhhati ile ilgili kanaatlerini tespit etmeye çalışacağız. 

  • -Badıllı, Abdulkadir, Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları, Envar Neşriyat, İstanbul, 2007.-Bağcı, H. Musa, hadis tarihi ve Metodolojisi, Ankara Okulu Yay. Ankara, 2015.-Bilen, Mehmet, İbn Hacer’in Buhârî Savunusu, Ankara, 2013.-…………….., Said Nursî ve Hadîs, Ankara, 2013.-…………….., Hadislerin Sıhhatinin Tespitinde Yorumun Etkisi, (İslam ve Yorum kitabı içinde), Malatya, 2017.-ed-Deylemî, Ebu Şucâ’ el-Hemedânî, el-Firdevs bi Me’sûri’l-Hitâb, thk. Said b. Besyunî Zağlûl, Beyrut, 1986.-Dumeynî, Musfir Azmullah, Hadiste Metin Tenkidi Metodları, çev. İlyas Çelebi, Adil Bebek , Ahmet Yücel, Kitabevi yay. İstanbul, 1997.-İbn Hacer, Ahmed b. Ali el-Askalanî, Nuzhetu’n-Nazar Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, thk. Abdulkerim el-Fudaylî, Beyrut, 2009.-İbnu’s-Salâh, Ebu Amr, Ulûmu’l-Hadîs, Thk. Nurettin Itr, Daru’l-Fikr, Dimaşk, 1986.-……………., Sıyânetu Sahîhi Muslim mine’l-İhlal ve’l-Galat ve Himâyetuhu mine’l-İskât ve’s-Sakat, tah. Muvaffik b. Abdullah b. Abdulkadir, Daru’l-Garbi’l-İslamî, Beyrut, 1984.-Kandemir, Yaşar, “el-Kemâl”, DİA, XXV, 222-224.-el-Kâsımî, Muhammed Cemaluddin, Kavâidu’t-Tahdîs, thk. Muhammed Behçet el-Baytar, Beyrut, 1993.-Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitâbiyât yay. Ankara, 2002.-en-Nevevi, et-Takrîb ve 't-Teysîr li Ma 'rifeti 's-Suneni 'l-Beşîri 'n- Nezîr, Beyrut, l986.-Nursî, Bediuzzaman Said, Mektubât, Zehra Yay. İstanbul, 1998.-……., Lemeat (İçtimaî Dersler içinde), Zehra Yay. İstanbul, 2006.-……., Tuluat, (İçtimai Dersler içinde), Zehra Yay. İstanbul, 2006.-…….., Müdafaalar, Zehra Yay. İstanbul, 2011.-…….., Şuâlar, Envar Neşriyat, İstanbul, 2014.-Subhi es-salih, Hadis İlimleri ve Istılahları, Ankara, 1986.-eş-Şafi’î, Muhammed b. İdrsi, el-Umm, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1993.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1225-860X
Author: Mehmet Bilen
Institution: DICLE UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @research article { sarkiat558747, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {428 - 439}, doi = {10.26791/sarkiat.558747}, title = {RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ}, key = {cite}, author = {Bilen, Mehmet} }
APA Bilen, M . (2019). RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ. Şarkiyat , 11 (2) , 428-439 . DOI: 10.26791/sarkiat.558747
MLA Bilen, M . "RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 428-439 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/48465/558747>
Chicago Bilen, M . "RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 428-439
RIS TY - JOUR T1 - RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ AU - Mehmet Bilen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.558747 DO - 10.26791/sarkiat.558747 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 428 EP - 439 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.558747 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.558747 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ %A Mehmet Bilen %T RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.558747 %U 10.26791/sarkiat.558747
ISNAD Bilen, Mehmet . "RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ". Şarkiyat 11 / 2 (August 2019): 428-439 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.558747
AMA Bilen M . RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 428-439.
Vancouver Bilen M . RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 439-428.