Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 44 - 61 2020-04-30

İHSAN SÜREYYA SIRMA’ NIN ESERLERİNDE HAÇLI KAVRAMI VE HAÇLILAR
CRUSHED CONCEPT AND CRUSHERS IN THE WORKS OF İHSAN SÜREYYA SIRMA

Gülşen İSTEK [1]


Siirt’in Pervari ilçesinde 1944 yılının Nisan ayında dünyaya gelen İhsan Süreyya Sırma, tarihçi, ilahiyatçı ve seyyah kimliği ile tanınan Türkiye'nin nadide hocalarından biridir. Hoşgörüsü, sevecenliği, gezmeye merakı, yazmaya olan aşkı, öğrencilerine ve kitaplarına olan düşkünlüğü, ilim uğrunda bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve sayılamayacak daha birçok güzel hasleti ile yeri doldurulamayacak bir hocamızdır. Hayatı boyunca zor dönemler yaşamasına rağmen İslami yaşantısından hiçbir şekilde taviz vermemiştir. Bu nedenle çoğu zaman hak ettiği akademik rütbelerin verilmediği, sınavlarının geçersiz kılındığı ve hakkında soruşturmaların açıldığı dönemler yaşamıştır. Eğitim hayatına devam etmek için gittiği Paris’ten Kürtçe, Türkçe, Farsça, Arapça, İngilizce’den oluşan dil heybesine Fransızcayı da ekleyerek dönmüştür. Özellikle anlattığı hadiseleri Arapça, Kürtçe ve daha ziyade Farsça şiirlerle desteklemiş ve ilimlerin birbirinden ayrı olmadığını, birbirini tamamlarsa kişiye daha çok lezzet vereceğini ortaya koymuştur.

İhsan Süreyya Sırma, birçok çalışmasında Haçlı zihniyeti üzerine yorumlar yapmış ve bu zihniyeti taşıyanların Müslümanlara verdiği zararı aktararak bir ders çıkarılması gerektiğini beyan etmiştir. Nitekim Haçlı Seferlerini anlatırken özellikle Müslümanlar arasındaki sürtüşmelerin ve parçalanmışlıkların söz konusu seferlerin birkaç asır devam etmesine neden olduğunu üzüntüyle aktarmıştır. Bu bağlamda her bir Müslüman'ın bu zihniyeti ve buna sahip olanları çok iyi tanıması gerektiğine inanmış ve yazmış olduğu onlarca eserinde Haçlılara ve onun uzantısı olduğunu iddia ettiği günümüz Batılı devletlerine göndermeler yapmıştır. Bu nedenle bu makalede İhsan Süreyya Sırma’nın farklı konular üzerine yazılmış kitapları incelenmiş ve bunlara göre Haçlı kavramı ve Haçlılar üzerindeki fikirleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada Latin kroniklerinin yanısıra İslam tarihçilerinin ve çağdaş yazarların eserlerinden de faydalanılmıştır.

İhsan Süreyya Sırma, known as historian, theologian and traveler, was born in April 1944 in Pervari district of Siirt. Sırma is an expert in the History of İslam in Turkey. He is tolerant, loving, loves to travel and write, fond of his students and books, and pursues knowledge. In addition, our teacher has many more beautiful features that can not be counted. He had a hard time in his life, but he never compromised his Islamic life. For this reason, most of the time he was not given academic ranks, exams were invalidated and investigations were opened against. He also added French to his language set consisting of Kurdish, Turkish, Persian, Arabic and English. He especially supported the events he narrated with Arabic, Kurdish and rather Persian poems. In addition, he thinks that the sciences are not separate from each other, if they complement each other, it will give more taste to the person.

İhsan Süreyya Sırma has commented on the mentality of the Crusades in many of his works and stated that a lesson should be learned by conveying the damage done to the Muslims by the Crusaders. He also stated that a lesson should be learned from these. In his work on the Crusades, he regrets the frictions and fragmentation among Muslims. He stated that this caused the Crusades to continue for several centuries. In this context, according to Sırma, each Muslim must know the Crusader mentality and the Crusaders very well. He also commented on the Crusaders and the Western states that he claims to be his extension. For this reason, in this article, the works of İhsan Süreyya Sırma have been examined and according to their works, the concept of the Crusader and its ideas on the Crusaders have been tried to be determined. In addition, Latin chronicles, works of Islamic historians and other copyrighted works were used in the study.

 • Albert of Aachen. Historia Ierosolimitana. History of the Journey to Jerusalem. trans. Susan B. Edgington. Surrey, 2013.
 • Anonim Süryani Kroniği. çev. İlhan Aslan. İstanbul: Post Yayınları, 2019.
 • Asbridge, Thomas. Haçlı Seferleri. İstanbul: Say Yayınları, 2014.
 • Cahen, Claude. Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı. çev. Mustafa Daş. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2018.
 • Cobb, Paul M. Müslümanların Gözüyle Haçlı Seferleri. çev. Ekin Duru. İstanbul: Say Yayınları, 2018.
 • Demirkent, Işın. “Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri”. Turkish Journal of History. 35 (Temmuz 2011): 67-78.
 • Demirkent, Işın. Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118). Cilt: 1. Ankara: TTK Yayınları, 2013.
 • Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir et-Taberi. Tarih’ul-Ümem ve’l-Mülûk. thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim. Cilt: 3, Beyrut: Daru’s Süveydân, Tarih Yok.
 • Fulcherius Carnotensis. Kudüs Seferi. çev. İlcan Bihter Barlas. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2009.
 • Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum (Anomim Haçlı Tarihi). çev. Ergin Ayan. İstanbul: Selenge Yayınları, 2013.
 • İbn Kalânisi. Şam Tarihine Zeyl. çev. Hasan Âli Yücel. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.
 • İbnü’l-Esîr. El- Kâmil fi’t- Tarih. Cilt: 8. İstanbul: Ocak Yayınları, 2016.
 • Nicolle, David. İkinci Haçlı Seferi (1148). çev. L. Ece Sakar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2010.
 • Raimundus Aguliers. Haçlılar Kudüs’te. yay.haz. Süleyman Genç. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2019.
 • Runciman, Steven. Haçlı Seferleri Tarihi. Cilt: 1-3. Ankara: TTK Yayınları, 2008.
 • Sırma, İhsan Süreyya. İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Belgelerle II. Abdülhamid Dönemi. İstanbul: Beyan Yayınları, 1998.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Dağların Sırrı. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Haçlı Seferleri. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi. İstanbul: Beyan Yayınları, 2016.
 • Sırma, İhsan Süreyya. İslam ve Tarih, İstanbul: Beyan Yayınları, 1991.
 • Sırma, İhsan Süreyya. İslami Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence. İstanbul: Beyan Yayınları,1991.
 • Sırma, İhsan Süreyya. İslâmî Tebliğin Örnek Halifeler Dönemi. İstanbul: Beyan Yayınları, 2011.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Müslümanlarda Yanlış Din Anlayışları. İstanbul: Beyan Yayınları, 2018.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Müslümanların Tarihi. Cilt: 1-5. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Nasıl Sömürüldük?. İstanbul: Beyan Yayınları, 2016.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Nehirlerin Dili. İstanbul: Beyan Yayınları, 1996.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Neler Sordular. İstanbul: Beyan Yayınları, 2002.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Osmanlı Devleti’nin Yıkılışında Yemen İsyanları. İstanbul: Beyan Yayınları, 2015.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Pakia Mektupları. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Sömürü Ajanı Amerikan Misyonerleri. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri. İstanbul: Beyan Yayınları, 2016.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Tanzimat’ın Götürdükleri. İstanbul: Beyan Yayınları, 2016.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Tarih Şuuru. İstanbul: Beyan Yayınları, 2000.
 • Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162). çev. Hrant D. Andreasyan. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2019.
 • Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği (Başlangıçtan Kudüs’ün Zaptına Kadar). çev. Ergin Ayan. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2016.
 • Yeni Şafak. “Müslümanların derdi kalmadı”. Erişim: 4 Eylül 2019. https://www.yenisafak.com/roportaj/muslumanlarin-derdi-kalmadi-353368.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Tema Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-3064-1071
Author: Gülşen İSTEK (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

ISNAD İstek, Gülşen . "İHSAN SÜREYYA SIRMA’ NIN ESERLERİNDE HAÇLI KAVRAMI VE HAÇLILAR". Şarkiyat 12 / 2 (April 2020): 44-61 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.623633