Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 1 - 23 2020-04-30

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN EĞİTİM ANLAYIŞI
THE EDUCATIONAL UNDERSTANDING OF IHSAN SUREYYA SIRMA

Mahmut DÜNDAR [1]


İslam eğitim tarihinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’i model alarak bu süreci başarılı bir şekilde yürüten çok sayıda Müslüman âlim bulunmaktadır. Bu âlim kimseleri tanımak ve onların ürettiklerinden yararlanarak onları örnek almak Müslüman nesli için büyük bir önem arz etmektedir. Konumuz bağlamında çağımızda öne çıkan Müslüman âlimlerden biri de İhsan Süreyya Sırma Hoca’dır. O, küçüklüğünden itibaren kendisini adeta ilme adayarak yurtiçinde ve yurtdışında ilim tahsil etmiş ve birçok İslami ilimlerin yanında Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce dillerini de öğrenmiştir. Özellikle İslam tarihi alanında doktorasını yaprak bu alanda doçent ve profesörlük ünvanlarını almıştır. Hz. Peygamber’in modelliğinde yürüttüğü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde “halka hizmet, hakka hizmettir” ilkesi bağlamında her zaman insana hizmeti esas alarak hiçbir zaman haksızlığa, ayrımcılığa ve zulme rıza göstermemiş ve buna karşı dimdik durabilmiştir. Bu nedenle hakkettiği yere getirilmeme ve bulunduğu görevden uzaklaştırılma gibi bedeller ödemiştir. Bu çalışmada İhsan Süreyya Sırma Hoca’nın kısaca hayatına değindikten sonra ilim yolculuğuna ve bu yolculukta öne çıkan hocalarına, eğitim gördüğü ilimlere ve ihtisas alanına, ilmi faaliyetlerine ve yetiştirdiği talebeleri ile benimsediği eğitim anlayışına değinilmektedir. 

There are many Muslim scholars who realized this process successfully in the history of Islamic education by taking our Prophet Muhammad as the role model. Knowing these scholars and following their examples by making use of what they produced is of great importance for the Muslim generation. In this respect, one of the Muslim scholars who came to the forefront is, of course, Ihsan Sureyya Sirma. As of his childhood, he devoted himself to science, and studied at home and abroad, and also learned Arabic, Persian, French and English as well as many Islamic sciences. He did his doctorate education on Islamic history, and received the titles of Associate Professor, and then, Professor. He always took “Serving People” as the basis in the context of the principle “Serving People is Serving the Righteous One” as in the educational activities carried out by the Prophet. He never consented to injustice, discrimination and oppression, and was able to stand up against these. Therefore he paid the prices like the disrepute and dismissal. In the present study, after the life of Ihsan Sureyya Sirma is mentioned briefly, his journey of knowledge and his teachers who came to the forefront in this journey, the sciences he studied, his field of specialization, his scientific activities, and the educational concept he adopted when he taught his students are mentioned.

  • AA/Röportaj Mücahit Türetken/İhsan Süreyya,“Son Dönem İslam Bilginlerinden Muhammed Hamidullah”,erişim:25.10.2019,https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/son-donem-islam-bilginlerinden-muhammed-hamidullah/1341003.Aclûnî, Ebü’l-Fidâ İsmâʻîl b. Muhammed b. Abdilhâdî. Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs II. Kahire: Mektebetü’l-Kudsî, 1351.Bağımsız Haber, “İhsan Süreyya Sırma, Günahkâr Müslüman Sana Kâfirden Daha İyidir”, erişim: 28.10.2019, http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3326. Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hasan. Delâilu’n-Nubüvve ve Ma’rifeti Ahvâli Sahibi’ş-Şeria I-II. thk. Abdulmu‘tî el-Kal‘acî. Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1988.Bimgöl Üniversitesi, “İhsan Süreyya Sırma Müslümanlar Okumadıkları İçin Tarihlerini Başkaları Yazıyor”, erişim: 25.10.2019, http://www.bingol.edu.tr/tr/haberler/muslumanlar-okumadiklari-icin-tarihlerini-baskalari-yaziyor.Biyografya, “İhsan Süreyya Sırma”, erişim: 25.10.2019, https://www.biyografya.com/biyografi/8783.Buhari,“Sulh”,6.Dini Ajans, “İhsan Süreyya Sırma Diyanet Hür Olmalı”,erişim:25.10.2019, http://diniajans.net/DİYANET-haberleri-diyanet-hur-olmali-31411.html.Diyanet Haber / Siirt Müftülüğü, “Sırma: Camileri değerli kılan, içindeki hoca ve cemaattir”, erişim: 25.10.2019, https://www.diyanethaber.com.tr/siirt-muftulugu/sirma-camileri-degerli-kilan-icindeki-hoca-ve-cemaattir-h1877.html.Gönül Dünyamız, “Şeyh Müşerref’i Tanımayan Kalmasın/Viyana’dan Pervari’ye Bir Gönül Yolculuğu, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma”, erişim: 25.10.2019, http://www.dinkulturuatolyesi.com/ihsan-sureyya-sirma-seyh-muserrefi-tanimayan-kalmasin.İbn Hanbel,Ahmed. Müsned III, Kahire: Daru’l-Maarif, 1949.İktibas, “İhsan Süreyya Sırma’dan ‘İlim’in gerekliliğine vurgu”, erişim: 25.10.2019, http://iktibasdergisi.com/2018/04/26/ihsan-sureyya-sirmadan-ilimin-gerekliligine-vurgu. İLKA, “İhsan Süreyya Sırma "Müslümanlar Kur’an ve sünnete dönerlerse dünyanın efendisi olurlar”, erişim: 25.10.2019, https://ilkha.com/egitim/muslumanlar-kuran-ve-sunnete-donerlerse-dunyanin-efendisi-olurlar-84619.İslam Tarihi, “Halil Ortakcı , Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma , Röportaj”, erişim: 25.10.2019, http://www.islamtarihi.info/2017/01/prof-dr-ihsan-sureyya-srma-hocamz-ile.html.Komisyon. Eğitim Bilimine Giriş. Ed. Özcan Demirel-Zeki Kaya. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2010.Malikî, el-Emiru’l-Kebîr. en-Nuhbetü’l-Behiyye fi’l-Ehâdisi’l-Mekzube ‘ala Hayri’l-Beriyye. Thk. Zuheyr eş-Şâvîş. Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1988.Medya Siirt, “ Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Hoca’ya Veda Töreni Düzenlendi”, erişim: 25.10.2019, http://www.medyasiirt.com/gundem/prof-dr-ihsan-sureyya-sirma-hocaya-veda-toreni-duzenlendi-h14003.html.Müslim, “Eşribe”, 108.Risale Haber, “İlahiyat hocaları namaz kılmaz, dekanı dine inanmazdı”, erişim:25.10.2019, https://www.risalehaber.com/ilahiyat-hocalari-namaz-kilmaz-dekani-dine-inanmazdi-251849h.htm.Sırma, İhsan Süreyya. “Ebu Eyyub el-Ensari’yi Konstantaniye Surlarına Kadar Getiren Amil Neydi?”,Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsültan Sempozyumu Tebliğler Kitabı II. İstanbul: Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları 9 (1998): 54-57.Sırma, İhsan Süreyya. “İkbal’in Düşüncesinde “lâ” ve “illâ” nın Analizi, (İstanbul’da, 1-2 Aralık 1995 tarihinde düzenlenen, Uluslararası Muhammed İkbâl Sempozyumu’da sunduğu tebliğ). Muhammed İkbâl Kitabı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları. (1997): 98-103. Sırma, İhsan Süreyya. “Sosyal Değişme ve Dini Hayat(Tarihi Bir Değerlendirme)”, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, İstanbul: İlmi Neşriyat A.Ş., (1991):13-28.Sırma, İhsan Süreyya. II. Abdülhamid’in İslâm Birliği Siyaseti. İstanbul: Beyan Yayınları, 1989.Sırma, İhsan Süreyya. İslam Öncesi Mekke Dönemi ve Hz. Muhammed. İstanbul: Beyan Yayınları, 2008.Sırma, İhsan Süreyya. İslami Tebliğin Örnek Halifeler Dönemi, İstanbul:Umut Matbaacılık, 1997.Sırma, İhsan Süreyya. İşte Önderimiz Hz. Muhammed. İstanbul: Beyan Yayınları 2017.Sırma, İhsan Süreyya. Nasıl Sömürüldük. İstanbul: Beyan Yayınları, 2016.Sırma, İhsan Süreyya. Neler Sordular. İstanbul: Beyan Yayınları, 2015.Sırma, İhsan Süreyya. Pervari’den Paris’e. Söyleşi: Adnan Demircan, İstanbul: Beyan Yayınları, 2018.Sırma, İhsan Süreyya. Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, Beyan Yayınları: İstanbul,1983.Sırma, İhsan Süreyya. Tanzimatın Götürdükleri, İstanbul: Beyan Yayınları,1988.Yeni Akit, “Gezi Yazarı, İlahiyatçı ve Tarihçi İhsan Süreyya Sırma kimdir?”, erişim: 25.10.2019, https://www.yeniakit.com.tr/kimdir.Yeni Asya, “Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma: Vereceğiniz hediye beni heyecanlandırdı”, erişim: 25.10.2019, https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/prof-dr-ihsan-sureyya-sirma- vereceginiz-hediye-beni-heyecanlandirdi_126747.Yeni Asya, “Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma: Vereceğiniz hediye beni heyecanlandırdı”, erişim: 25. 10. 2019,https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/prof-dr-ihsan-sureyya-sirma-vereceginiz-hediye-beni-heyecanlandirdi_126747.Yeni Şafak Özel /Analiz Haber, “İhsan Süreyya Sırma: Müslümanların bir derdi vardı. O derdi yok oldu. Derdi olmayan seküler olur.”, erişim: 25.10.2019, https://www.dusuncemektebi.com/d/175867/ihsan-sureyya-sirma-muslumanlarin-bir-derdi-vardi-o-derdi-yok-oldu-derdi-olmayan-sekuler-olur.Yeni Şafak, “İhsan Süreyya Sırma Said-i Nursi Dünyevileşme Tuzağına Düşmedi”, erişim: 25.10.2019,https://www.risalehaber.com/said-nursi-dunyevilesme-tuzagina-dusmedi-214228h.htm.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Tema Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-1856-6494
Author: Mahmut DÜNDAR (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ,İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

ISNAD Dündar, Mahmut . "İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN EĞİTİM ANLAYIŞI". Şarkiyat 12 / 2 (April 2020): 1-23 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.639693