Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 9 - 22 2020-05-17

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Eda BOZKURT [1]


Günümüzde değişen ve gelişen teknolojiye paralel olarak örgütleri etkileyen değişim faktörlerinin sayısı da hızla artmaktadır. Dolayısıyla örgütlerin bu değerler karşısında kendini sürekli ve geliştirici yönde revize etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kamu kurumlarının küreselleşme sürecinde örgütsel değişimi etkileyen önemli bir unsur olan sinizm konusunda bilgilenmeleri; kendilerini bu süreçte nerede gördükleri konusunda fikir sahibi olmaları, bilgi edinmeleri ve bulundukları konumla ilgili araştırmalar yaparak kendilerini revize etmeleri gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, güçlü rekabetin yaşandığı, değişimin süreklilik arz ettiği çevre koşulları içerisinde yer alan örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıyan örgütsel değişimi ve değişime yönelik tutumlarla ortaya çıkan örgütsel değişim sinizmini farklı boyutlarıyla ele alarak incelemektir. Bu kapsamda Konya ilinde bulunan iki sağlık hizmet sektörünün değişim karşısındaki tavırları yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak yapılan çalışmada veriler; hastane yöneticilerine görüşme tekniği uygulanarak elde edilmiştir. Yöneticilerin değişim süreçlerine yönelik davranışları nitel yöntemlerle ortaya konmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın sonucunda her iki kurumun da sürekli değişim faaliyetleri içinde bulunurken değişim sürecinde çalışanlarına gerekli bilgi ve eğitim olanaklarının sağlandığına, kurumların adil olma ve ödüllendirme sistemleri ile ilgili kendilerini revize etme gereksinimi içinde oldukları bilgisi ortaya konmuştur. Ayrıca kurumlarda değişim kararlarının yönetim ağırlıklı olduğundan yola çıkılarak merkezi yönetim anlayışının hâkim olduğu da dikkat çekmektedir.    

Değişim, Örgütsel Değişim, Sinizm, Değişim Sinizmi
 • Abraham R, 2000. Organizational Cynicism: Bases and Consequences, Genetic, Socialand General Psychology Monographs, Farquhar Center for Undergraduate Studies Nova South Eastern Universty, 269-292. Erişim tarihi, 03 Şubat 2019. Erişim adresi, https://www.researchgate.net/publication/12371070_Organizational_Cynicism_Bases_ and _ Consequences
 • Akman G, 2013. Sağlık Çalışanlarının Örgütsel ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı, İstanbul, 2-10.
 • Aktan CC, 2003.Değişim Çağında Devlet, 1. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya, 91.
 • Akyüz İ, Yurtseven N O, 2016. Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 63-74. Erişim tarihi 10 Şubat 2019. Erişim adresi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/202103
 • Altınkurt Y, Yılmaz K, 2016. Öğretmenlerin Mizah Tarzları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 122-143. Erişim tarihi, 08 Ocak 2019. Erişi adresi, http://dergipark.gov.tr/sakaefd/issue/30334/327408
 • Altınöz M, Çöp S, Sığındı T, 2011. Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 291.
 • Ağırdan Ö, 2016.Örgütsel Sinizm: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 10-81.
 • Bacaksız F E, Seren H A K, Tuna R, 2018. Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma, ACU Sağlık Bilgisi Dergisi, 57-58. Erişim tarihi 06 Ocak 2019. Erişim adresi, http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_422.pdf
 • Barutçu E, 2000. Örgütsel Değişim Yönetimi ve Denizli Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 80-141.
 • Beckhard R, Goldsmith M, Hessebein F, 1997. The Organization of The Future, Drucker Foundation Future Series, New York, 13.
 • Burnes B, 2000. Managing Change A Strategic Approach to Organizational Dynamics, Third edition, Biritish Library Catalog, England, 290.
 • Catalanello FR, Redding C J, 1994. The Jossey-Bass Management Series, Library of Congress Cataloging -in- Publication Data, 21.
 • Çelebioğlu F, 1988. Davranış Açısından Örgütsel Değişim, İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul, 4-106.
 • Çelik Y, Kandemir A, Şantaş F, Uğurluoğlu Ö, 2016. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 867-886. Erişim tarihi, 07 Ocak 2019. Erişim adresi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/286734
 • Çimen M, Deniz S, 2017. Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, 1. Basım, Sonçağ Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, 250.
 • Delken M, 2004. Organizational Cynicism: A Study among Call Centers, University of Maastricht Faculty of Economics and Business Administration Department of Organization and Strategy, 8-22. Erişim tarihi, 11 Ocak 2019. Erişim adresi, http://www.studiosus.nl/scripties/organizational_cynicism.pdf
 • Duck D J, 1998. Managing Change: The Art of Balancing-The Harward Business Review, Harward Business School Publishing, Boston, 72.
 • Ebert J R, Griffin E, 2000. Business Essentials, 3. Baskı, PrenticeHall, USA, 210.
 • Erskine R, 1991. Business Management, Prentice Hall International Ltd., Cambridge, 435.
 • Fayol H, 2005. Genel ve Endüstriyel Yönetim Planlama-Örgütleme-Kumanda-Koordinasyon-Kontrol, Adres Yayınları, Ankara, 40.
 • Güçlü N, Şehitoğlu E T, 2006. Örgütsel değişim yönetimi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 243-247. Erişim tarihi, 11 Kasım 2018. Erişim adresi, http://mehmetakif.dergipark.gov.tr/makusobed/article/260847
 • Gün F, 2015. Öğretim Elemanlarının Algılarına Göre Örgütsel Sinizm İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 18.
 • Hammer M, Stanton A S, 1998. Değişim Mühendisliği Devrimi, 2. Baskı, Yön Matbaacılık, İstanbul, 84.
 • İraz R, Şimşek G, 2004. Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Liderliğin Rolü: Transformasyonel Liderlik İncelenmesi, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 99-117. Erişim tarihi, 12 Şubat 2019. Erişim tarihi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/289617
 • Karabal C, 2018. Değişime Direnç, Örgütsel Hafıza ve Vazgeçme Arasındaki İlişkiler, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-dergi, 7-9. Erişim tarihi, 5 Ocak 2019. Erişim adresi, dergipark.gov.tr/download/article-file/519183
 • Kaygın E, Kavak O, 2017. Determination of The Level of Organizational Sinizm on Academic Staff, Global Business Research Congress (GBRC), 809. Erişim tarihi, 8 Kasım 2018. Erişim adresi, https://www.researchgate.net/publication/ 319906607_ Determination_of_the_level_of_organizational_sinizm_on_academic_staff
 • Keçecioğlu T, 1998. Örgüt Teorisindeki Yenilikler, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 4.
 • Kerman U, Öztop S, 2014. Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetimine Yönelik Algısı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 92-93. Erişim tarihi, 15 Ocak 2019. Erişim adresi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/215122
 • Koçel T, 2014. İşletme Yöneticiliği, 15. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 27.
 • Mirvis H P, Kanter D L, 2006. Beyond Demography: A Psychographic Profile of the Workforce, Human Resource Management, 45-68. Erişim tarihi, 03 Şubat 2019. Erişim adresi, https://www.researchgate.net/publication/229634114_Beyond_demography_ A_psychographic_profile_of_the_workforce
 • North C D, 2002. Kurumlar Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, 1. Baskı, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 9.
 • Öğüt A, 2003. Bilgi Çağında Yönetim, 2. Baskı, Nobel Basımevi, Ankara, 192.
 • Özdemir S, 2000. Eğitimde Örgütsel Yenileşme, 5. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 55-62.
 • Özler D E, Atalay C G, Şahin M D, Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır?, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, 48-50. Erişim tarihi, 13 Kasım 2018. Erişim adresi, http://dergipark.gov.tr/oybd/issue/16336/171027
 • Öztürk A, 1998. Değişim Yönetim Çağdaş Yaklaşım: Örgüt Geliştirme, Tayf Ofset Baskı, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 1-9.
 • Rosen H R, 1998. Leading People, Transforming Business from The Inside out Viking, Penguin, USA, 164.
 • Sağlam M, 1979. Örgütsel Değişim, Doğan Basımevi, Ankara, 6-51.
 • Sezgin B O, Tolay E, Sürgevil O, 2016. Örgütsel değişim sinizmi: Çalışanların değişime karşı tutumlarının incelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 21, 412-414.
 • https://www.researchgate.net/publication/294576638, _orgutsel_degısım_sınızmı_calısanların_degısıme_karsı_tutumlarının_ ıncelenmesıne_yonelık_nıtel_bır_arastırma, Erişim Tarihi, 9 Kasım 2018.
 • Başbakanlık, 2003. Değişim Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma:1, Ankara, 128.
 • Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M, 2011. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 3. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, 339.
 • Top S, 2008. İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, 1. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 13-36.
 • Töremen F, 2002. Eğitim Örgütlerinde Değişimin Engel ve Nedenleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 187-188. Erişim tarihi, 20 Şubat 2019. Erişim adresi, http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/185-202.pdf
 • Turan Ş, 2011. Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, 51-99.
 • Wanous J P, Reichers A E, Austin J T, 2000. Cynicism about Organizational Change, 25, Group&Organization Management, 132, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.123.2613&rep=rep1&type=pdf, Erişim tarihi, 21 Haziran 2019.
 • Yıldırım A, 1999. Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi Qualitative Research Methods, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, 7-17. Erişim tarihi, 12 Kasım 2018. Erişim adresi, http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5326/1485
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5327-5564
Author: Eda BOZKURT
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 17, 2020

Bibtex @research article { sayod600575, journal = {Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5897}, address = {}, publisher = {Seda UYAR}, year = {2020}, volume = {}, pages = {9 - 22}, doi = {10.35375/sayod.600575}, title = {SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Eda} }
APA Bozkurt, E . (2020). SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi , (1) , 9-22 . DOI: 10.35375/sayod.600575
MLA Bozkurt, E . "SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA" . Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (2020 ): 9-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sayod/issue/54364/600575>
Chicago Bozkurt, E . "SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (2020 ): 9-22
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Eda Bozkurt Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35375/sayod.600575 DO - 10.35375/sayod.600575 T2 - Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 22 VL - IS - 1 SN - -2667-5897 M3 - doi: 10.35375/sayod.600575 UR - https://doi.org/10.35375/sayod.600575 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Eda Bozkurt %T SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi %P -2667-5897 %V %N 1 %R doi: 10.35375/sayod.600575 %U 10.35375/sayod.600575
ISNAD Bozkurt, Eda . "SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi / 1 (May 2020): 9-22 . https://doi.org/10.35375/sayod.600575
AMA Bozkurt E . SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. SAYOD. 2020; (1): 9-22.
Vancouver Bozkurt E . SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi. 2020; (1): 9-22.
IEEE E. Bozkurt , "SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, no. 1, pp. 9-22, May. 2020, doi:10.35375/sayod.600575