Case Report
BibTex RIS Cite

McDonaldization of Higher Education

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 210 - 224, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1309865

Abstract

McDonaldized people, McDonaldized Universities, McProfessor and McAcademy. “Mc” is a word that includes all the mentioned concepts. It is impossible to ignore this concept in our lives. The first point of departure for the concept in question was the fast-food sector, and only after a certain period of time surpassed the fast-food sector and invaded all areas of humanity. It has become a hegemonic force in service activities, especially in schools and universities. Within the hegemonic power that has emerged, some traditional concepts in our lives have been completely emptied and transformed into new concepts. Subjected to the principle of homogenisation, “Teachers” became “McTeachers”, “Universities” became “McUniversities”, “Academy” became “McAcademy”, “Professors” become McProfessors and “Professions” became M”c Professions. This precaution, which is in the formation phase, constitutes a grave situation to protect humanity. Because if you think that the general view institutions and cabinets of humanity throughout history have completely lost their subjective paradigms and entered into the same formation? The aim of this study, which set out to give this answer, is to bring the concept of "McDonaldization of Higher Education" in the world to the domestic literature and to guide this information to the next examples.

References

 • Alagöz, B. & Çeriz, A. (2022). Eğitimin McDonaldlaştırılması. Anatolian Turk Education Journal, 4(2), 19-34.
 • Altbach, P. G. (2013). Franchising-The McDonaldization of higher education. The International Imperative In Higher Education, 66 (Winter), 111-113. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-338-6_24
 • Aurini, J., & Davies, S. (2004). The transformation of private tutoring: Education in a franchise form. Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens de Sosyologie, 29(3), 419-438.
 • Azim, M. U., Hussain, Z., Bhatti, A. M., & Iqbal, M. (2021). McDonaldization of education in Pakistan: A step towards dehumanization. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 15(2), 858-869.
 • Baker, D. P., Akiba, M., LeTendre, G. K., & Wiseman, A. W. (2001). Worldwide shadow education: Outside-school learning, institutional quality of schooling, and cross-national mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23(1), 1-17.
 • Barry, J., Chandler, J., & Clark, H. (2001). Between the ivory tower and the academic assembly line. Journal of Management Studies, 38(1), 88-101.
 • Barnett, R. (2000). Realizing the university in an age of supercomplexity society. Research into Higher Education and Open University Press.
 • Bendix, R. (1966). Max Weber: An intellectual portrait, Methuen.
 • Bray, T. M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. UNESCO International Institute for Educational Planning.
 • Cantekin, Ö. F. (2015). Küreselleşme ve eğitim: "homo economicus" eğitim anlayışının dönüşümü/Globalization and education: Transformation of the "homo economicus" model in education, Akademik Hassasiyetler, 2(4), 43-72.
 • Carroll, N. (2013). E-learning–the McDonaldization of education. European Journal of Higher Education, 3(4), 342-356.
 • Çeşmeci, M. H. (2018). Türkiye’de turizmin McDonaldlaştırılması: Bir turistik ürün olarak paket tur incelemesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Davutoğlu, N., & Yıldız, E. (2020). Tekno yönetim yapısının gizilgücü olan hizmetlerin internetine determinist bir yaklaşım. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(105), 461-481.
 • Dumbili, E. W. (2014). The McDonaldization of Nigerian Universities: A sociological analysis and critique of engendering policies. SAGE Open, 4(2), 1-14.
 • Erdoğan, İ. (2014). Eğitimdeki değişimlere dair eleştirel irdelemeler. HAYEF Journal of Education, 11(1), 129-140. Finkelstein, R. R., Gampala, S. S., & Rock, C. D. (2002). Abscisic acid signaling in seeds and seedlings. The Plant Cell, 14(15), 45-54.
 • Garland, C. (2008). The McDonaldization of higher education? Notes on the UK experience. Fast Capitalism, 4(1), 17-18
 • Gould, A. M. (2010). Working at McDonalds: Some redeeming features of McJobs. Work, Employment and Society, 24(4), 780-802.
 • Gubernick, L., & Burger, K. (1997). Girls always have trouble with math. Forbes, 159(8), 120-132.
 • Hartley, D. (1995). The ‘McDonaldization’of higher education: Food for thought? Oxford Review of Education, 21(4), 409-423.
 • Hayes, D., Wynyard, R., & Mandal, L. (2002). The McDonaldization of higher education. UDORA.
 • Holmes, C., & Lindsay, D. (2018). “Do you want fries with that?”: The McDonaldization of university education-Some critical reflections on nursing higher education. Sage Open, 8(3), 0-0. https://doi.org/10.1177/2158244018787
 • Kolderie, T. (1990). Beyond choice to new public schools: Withdrawing the exclusive Franchise in public education. Policy Report No. 8. Progressive Policy Inst.
 • Livingstone, D. W., Hart, D., & Davie, L. E. (2003). Public attitudes towards education in Ontario 2002. OISE
 • Margolis, E. (2004). The McDonaldization of higher education. Journal of HigherEducation, 75(3), 368–70.
 • Nadolny, A., & Ryan, S. (2015). McUniversities revisited: a comparison of university and McDonald's casual employee experiences in Australia. Studies in Higher Education, 40(1), 142-157.
 • Nelson, J. I. (1995). Post-Industrial Capitalism: Exploring economic inequality in America. Sage Publication Inc.
 • Parker, M., & Jary, D. (1995). The McUniversity: Organization, management and academic subjectivity, Organization, 2, 1-20.
 • Quinn, B. (2000). The McDonaldization of academic libraries?. College & Research Libraries, 61, 248-261.
 • Radmard, S. (2012). Türkiye üniversitelerinin uluslararasılaşma politikaları bağlamında uluslararası öğrencilerin yükseköğretim taleplerini etkileyen etkenlerin incelenmesi, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Rauter, E. A. (2016). Düzene uygun kafalar: Nasıl oluşturulur. Kaldıraç Yayınevi.
 • Ritzer, G. (2022). Toplumun McDonaldlaştırılması. Çağdaş toplumun yaşamın değişen karakteri üzerine bir inceleme. Ayrıntı Yayınları.
 • Ritzer, G. (1996). The McDonaldization thesis: Is expansion inevitable? International Sociology, 11(3), 291-308.
 • Saluk, M. (2022). Klasik örgüt kuramının günümüze etkileri: McDonaldlaşan eğitim sistemi analizi. Akademik Düşünce Dergisi, 5, 86-105.
 • Smart, B. (Ed.). (1999). Resisting McDonaldization. Sage.
 • Stevenson, D. L., & Baker, D. P. (1992). Shadow education and allocation in formal schooling: Transition to university in Japan. American Journal of Sociology, 97(6), 1639-1657.
 • Şişmanoğlu-Kaymaz, Ö. (2018). Üniversitelerin uluslararasılaşma sürecinde karşılaşılan engeller ve geliştirilen stratejiler, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.
 • Tyack, D. B., & Cuban, L. (1997). Tinkering toward utopia: A century of public-school reform. Harvard University Press.

Yükseköğretimin McDonaldlaştırılması

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 210 - 224, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1309865

Abstract

McDonaldlaştırılmış insanlar, McDonaldlaştırılmış Üniversiteler, McProfesörler ve McAkademi. Belirtilen bütün kavramların başlarına yerleştirilen bir sözcük “Mc”. Bu kavramın hayatımıza etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Söz konusu kavramının ilk çıkış noktası fast-food sektörüydü ve fakat belli bir süreden sonra onu aşarak insanlığın her alanını işgal etti. Başta okul ve üniversiteler olmak üzere hizmet alanlarının hegemonik gücü haline geldi. Oluşan hegemonik gücün içerisinde hayatımızdaki bazı geleneksel kavramlar içleri tamamen boşalarak yeni kavramlara dönüştü. Aynılaşma ilkesine maruz kalan “Öğretmenler” “McÖğretmenlere”, “Üniveristeler” “McÜniversitelere”, “Akademi” “McAkademiye”, “Profesörlerler” McProfesörlere ve “Meslekler” de “McMesleklere” dönüştü. Oluşma safhasında olan bu durumun tehlikesi insanlık için vahim bir durum teşkil etmektedir. Çünkü insanlığın tarih boyunca gelişmesini sağladığı kurum ve alanların tamamen öznel paradigmalarını kaybedip hepsinin aynı oluşum içerisine girdiğini düşünsenize? Bu soruya yanıt vermek için yola çıkan bu çalışmanın amacı, dünyada “Yükseköğretimin McDonaldlaştırılması” kavramını yerli alanyazına kazandırarak bu konuyla ilgili sonraki çalışmalara yol göstermektir.

References

 • Alagöz, B. & Çeriz, A. (2022). Eğitimin McDonaldlaştırılması. Anatolian Turk Education Journal, 4(2), 19-34.
 • Altbach, P. G. (2013). Franchising-The McDonaldization of higher education. The International Imperative In Higher Education, 66 (Winter), 111-113. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-338-6_24
 • Aurini, J., & Davies, S. (2004). The transformation of private tutoring: Education in a franchise form. Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens de Sosyologie, 29(3), 419-438.
 • Azim, M. U., Hussain, Z., Bhatti, A. M., & Iqbal, M. (2021). McDonaldization of education in Pakistan: A step towards dehumanization. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 15(2), 858-869.
 • Baker, D. P., Akiba, M., LeTendre, G. K., & Wiseman, A. W. (2001). Worldwide shadow education: Outside-school learning, institutional quality of schooling, and cross-national mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23(1), 1-17.
 • Barry, J., Chandler, J., & Clark, H. (2001). Between the ivory tower and the academic assembly line. Journal of Management Studies, 38(1), 88-101.
 • Barnett, R. (2000). Realizing the university in an age of supercomplexity society. Research into Higher Education and Open University Press.
 • Bendix, R. (1966). Max Weber: An intellectual portrait, Methuen.
 • Bray, T. M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. UNESCO International Institute for Educational Planning.
 • Cantekin, Ö. F. (2015). Küreselleşme ve eğitim: "homo economicus" eğitim anlayışının dönüşümü/Globalization and education: Transformation of the "homo economicus" model in education, Akademik Hassasiyetler, 2(4), 43-72.
 • Carroll, N. (2013). E-learning–the McDonaldization of education. European Journal of Higher Education, 3(4), 342-356.
 • Çeşmeci, M. H. (2018). Türkiye’de turizmin McDonaldlaştırılması: Bir turistik ürün olarak paket tur incelemesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Davutoğlu, N., & Yıldız, E. (2020). Tekno yönetim yapısının gizilgücü olan hizmetlerin internetine determinist bir yaklaşım. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(105), 461-481.
 • Dumbili, E. W. (2014). The McDonaldization of Nigerian Universities: A sociological analysis and critique of engendering policies. SAGE Open, 4(2), 1-14.
 • Erdoğan, İ. (2014). Eğitimdeki değişimlere dair eleştirel irdelemeler. HAYEF Journal of Education, 11(1), 129-140. Finkelstein, R. R., Gampala, S. S., & Rock, C. D. (2002). Abscisic acid signaling in seeds and seedlings. The Plant Cell, 14(15), 45-54.
 • Garland, C. (2008). The McDonaldization of higher education? Notes on the UK experience. Fast Capitalism, 4(1), 17-18
 • Gould, A. M. (2010). Working at McDonalds: Some redeeming features of McJobs. Work, Employment and Society, 24(4), 780-802.
 • Gubernick, L., & Burger, K. (1997). Girls always have trouble with math. Forbes, 159(8), 120-132.
 • Hartley, D. (1995). The ‘McDonaldization’of higher education: Food for thought? Oxford Review of Education, 21(4), 409-423.
 • Hayes, D., Wynyard, R., & Mandal, L. (2002). The McDonaldization of higher education. UDORA.
 • Holmes, C., & Lindsay, D. (2018). “Do you want fries with that?”: The McDonaldization of university education-Some critical reflections on nursing higher education. Sage Open, 8(3), 0-0. https://doi.org/10.1177/2158244018787
 • Kolderie, T. (1990). Beyond choice to new public schools: Withdrawing the exclusive Franchise in public education. Policy Report No. 8. Progressive Policy Inst.
 • Livingstone, D. W., Hart, D., & Davie, L. E. (2003). Public attitudes towards education in Ontario 2002. OISE
 • Margolis, E. (2004). The McDonaldization of higher education. Journal of HigherEducation, 75(3), 368–70.
 • Nadolny, A., & Ryan, S. (2015). McUniversities revisited: a comparison of university and McDonald's casual employee experiences in Australia. Studies in Higher Education, 40(1), 142-157.
 • Nelson, J. I. (1995). Post-Industrial Capitalism: Exploring economic inequality in America. Sage Publication Inc.
 • Parker, M., & Jary, D. (1995). The McUniversity: Organization, management and academic subjectivity, Organization, 2, 1-20.
 • Quinn, B. (2000). The McDonaldization of academic libraries?. College & Research Libraries, 61, 248-261.
 • Radmard, S. (2012). Türkiye üniversitelerinin uluslararasılaşma politikaları bağlamında uluslararası öğrencilerin yükseköğretim taleplerini etkileyen etkenlerin incelenmesi, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Rauter, E. A. (2016). Düzene uygun kafalar: Nasıl oluşturulur. Kaldıraç Yayınevi.
 • Ritzer, G. (2022). Toplumun McDonaldlaştırılması. Çağdaş toplumun yaşamın değişen karakteri üzerine bir inceleme. Ayrıntı Yayınları.
 • Ritzer, G. (1996). The McDonaldization thesis: Is expansion inevitable? International Sociology, 11(3), 291-308.
 • Saluk, M. (2022). Klasik örgüt kuramının günümüze etkileri: McDonaldlaşan eğitim sistemi analizi. Akademik Düşünce Dergisi, 5, 86-105.
 • Smart, B. (Ed.). (1999). Resisting McDonaldization. Sage.
 • Stevenson, D. L., & Baker, D. P. (1992). Shadow education and allocation in formal schooling: Transition to university in Japan. American Journal of Sociology, 97(6), 1639-1657.
 • Şişmanoğlu-Kaymaz, Ö. (2018). Üniversitelerin uluslararasılaşma sürecinde karşılaşılan engeller ve geliştirilen stratejiler, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.
 • Tyack, D. B., & Cuban, L. (1997). Tinkering toward utopia: A century of public-school reform. Harvard University Press.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Bülent ALAGÖZ 0000-0001-9158-0036

Adil ÇERİZ 0009-0002-6436-1879

Nurettin ŞİMŞEK 0009-0007-7801-7290

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA ALAGÖZ, B., ÇERİZ, A., & ŞİMŞEK, N. (2023). Yükseköğretimin McDonaldlaştırılması. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 210-224. https://doi.org/10.38015/sbyy.1309865

Flag Counter