Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Assessment of Heavy Metal Distribution and Contamination in the Kovada Lake (Isparta) Bottom Sediments

Year 2015, Volume 19, Issue 2, 86 - 96, 02.09.2015

Abstract

In this study, heavy metal content and contamination of Kovada Lake bottom sediments were investigated. To this end, bottom sediment samples were taken from a total of 10 different locations in May 2012 and October 2013 and the samples were analyzed. . The enrichment factor values were used to assess heavy metals contamination in the sediments. In addition, thematic maps were prepared in order to investigate the spatial distribution of each heavy metal into the lake. According to the obtained results, mean accumulation of heavy metals were in the sequence as follows Mn> Ni> Zn> Cu>Pb> As> Co> Fe. In general, Fe, Co and Pb values are below the average shale values, while Cu, Zn, Ni, Mn and As contents are above the average shale values in the lake bottom sediments. According to enrichment factor calculations, these elements show slight to moderate enrichment in the Kovada Lake and it has been concluded that these enrichments may have occurred with long-term convection from natural or anthropogenic sources

References

 • Ancak göl çevresindeki alüvyon alanlarda yaygın tarım alanları bulunmakta ve bu zirai faaliyetler sırasında
 • kullanılmaktadır. Bu durum, göl dip sedimanlarındaki As birikiminin daha çok antropojenik kaynaklı olduğunu ve göl dip sedimanlarının As içeriği bakımından kirlilik taşıdığını göstermektedir. ilaçları Sonuçlar
 • değerlendirildiğinde Cu, Zn, Ni, Mn ve As değerlerinin ağır
 • birimler ile ilişkili olarak kaya-su etkileşiminin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. metal
 • içerikleri Auckland, New
 • Zealand. Aksu, A.E., Yaşar, D., Uslu, O., 1997. Assessment of Marine Pollution in ˙Izmir Bay: Heavy Metal andOrganicCompoundConcentrations SurficialSediments.
 • http://journals.tubitak.gov.tr/engineering/issues/m
 • uh-98-22-5/muh-22-5-4-97026.pdf (Erişim tarihi: 12.02.2010).
 • in Algan, O.,Balkıs, N., Çağatay, M.N., Sarı, E., 2004. Thesources
 • theshelfsedimentsfromthe Marmara Sea, Turkey. EnvironmentalGeology, 46, 932–950.
 • in Arslaner, M., 1973. Geologyandpetrography of theophiolites in theIskenderun–Kırıkhan region. Public Mineral Researchand Exploration Institute, 71 pp, Ankara.
 • Bergamaschi, L.,Rizzio, E., Valcuvia, M.G., Verza, G., Profumo, A., Gallorini, M., 2002. Determination of traceelementsandevaluation
 • theirenrichmentfactors
 • EnvironmentalPollution 120, 137–144. of in
 • Himalayanlichens. Bresline, V. T.,Sanudo-Wilhelmy, S.A., 1999. High spatialresolutionsampling
 • thesedimentandwatercolumn in port Jefferson Harbour, New York Stuaries, 22, 669–680.
 • in Bruland, K.W.,Bertine, K., Koide, M., Goldberg, E.D., 1974. History of metal pollution in southern California
 • EnvironmentalScienceandTechnology, 8, 425–432.
 • coastalzone. Buat-Menard, P.,Chesselet, R., 1979. Variableinfluence of theatmosphericflux on thetrace metal chemistry of oceanicsuspendedmatter. Earth Planet ScienceLett, 42, 399-411.
 • Chester, R., 1990. Marine geochemistry. UnwinHyman Ltd., 698 p, London.
 • Dickinson, W.W.,Dunbar, G.B., McLeod, H., 1996. Heavy metal historyfromcores in Wellington Harbour, New Zealand. EnvironmentalGeology, 27, 59–69.
 • Dumont, J.F.,Kerey, E., 1975. Eğirdir Gölü güneyinin (Isparta ili) temel jeolojik etüdü. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 18, 2, 1-10.
 • Gemici, Ü.,Tarcan, G., 2007. Assessment of the Pollutants in Farming Soils and Waters Around Untreated Abandoned Türkönü Mercury Mine (Turkey).
 • EnvironmentalContaminationandToxicology 79, 20- 24. Bulletin
 • of Güven, K.C., Öztürk, B., 2005. Deniz Kirliliği. Tüdav Yayınları, No: 21, 512 s, İstanbul.
 • Hornung, H.,Karm, M.D., Cohen, Y., 1989. Trace metal distribution on edimentsandbenthic fauna of Haifa Bay, Israel. Estuarine, CoastalandShelfScience, 29, 43–56.
 • Krauskoph, K.B., 1985. Introduction to geochemistry, 2nd edition Mc Grawhill, Singapare, 617 p. Loring,
 • intercalibrationexercisefortracemetals
 • marinesediments. Marine Chemistry 24, 13-28.
 • in Reviews of Geophysic, 33, 241-265.
 • Machender G, Dhakate R, Prasanna L, Govil P.K., 2010. Assessment of heavy metal contamination in soilsaroundBalanagarindustrialarea,
 • India. Environ Earth Sci. doi:10.1007/s12665-010- 0763-4
 • Hyderabad, Madiseh, S.D.,Savary, A., Parham, H., Sabzalizadeh, S., 2009. Determination of thelevel of contamination in Khuzestancoastalwaters byusing
 • (NorthernPersianGulf) EnvironmentalMonitoringAssessment, 159, 521–530. risk
 • index. Mason, B.,Moore, C.B., 1982. Principles of Geochemistry, Fourth Edition, John WileyandSons, New York, 344 pp.
 • Pekey, H., Karakaş, D., Ayberk, S., Tolun, L., Bakoğlu, M..,
 • assessmentusingtraceelementsfromsurfacesediments of _Izmit Bay (Northeastern Marmara Sea) Turkey. Marine PollutionBulletin, 48, 946–953.
 • risk Salomons, W.,Förstner, U., 1984. Metals in thehydrocycle. Springer, Berlin Heidelberg Tokyo.
 • Sarı, E., Çağatay, M.N., 2001. Distributions of heavymetals in thesurfacesediments of theGulf of Saros, NE AegeanSea. Environment International, 26, 169-173.
 • Sarı, E., 2004. Marmara Denizi Doğusunda Çökel Jeokimyası ve Sedimantolojisi Yöntemleri ile Fay Etkinliğinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Doktora Tezi, 181 s, İstanbul.
 • Şahinci, A., 1991. Doğal Suların Jeokimyası, Reform Matbaası, 548 s., İzmir.
 • Şenel, M., Dalkılıç, H.; Gedik, l.; Serdaroğlu, M.; Bölükbaşı, A.S.; Metin, S.; Esentürk, K.; Bilgin, A.Z.; Uğuz, M.F.; Korucu, M., Özgül, N., 1992. Eğirdir - Yenişarbademli - Gebiz ve Geriş - Köprülü (Isparta - Antalya) arasında kalan alanların jeolojisi. MTA Rapor No: 9390, TPAO Rapor No: 3132 (yayımlanmamış), 559s.
 • Şener, Ş., 2010. Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 348s, Isparta.
 • Özellikleri. Sutherland, R.A., 2000. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii. Environmental Geology, 39(6), 611–626. S. R.,McLennan, S. M.,
 • 19 Turekian, K.K.,Wedepohl, K.H., 1961. Distribution of theelements in some majör units of theeart'scrust. Geology Society America Bulletin, 72, 175-192.
 • Windom, H.L., Smith, R.G.Jr., Rawlinson, C., 1989. Particulatetrace metal composition and f lux across the southeastern US continentalshelf. Marine Chemistry, 27, 283–297.
 • Vural, H., 1993. Ağır Metal İyonlarının Gıdalarda Oluşturduğu Kirlilikler. Çevre Dergisi, 8, 3-8.
 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Afşar, Ö. P., Taner, K., Dalkılıç, H., 1986. Batı Torosların jeolojisi; Isparta projesi raporu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü raporları (yayınlanmamış), Ankara.

Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume 19, Issue 2, 86 - 96, 02.09.2015

Abstract

Bu çalışmada, çevresel kirleticilerden olumsuz olarak etkilenen Kovada Gölü dip sedimanlarının ağır metal içerikleri ve kirlilik durumu araştırılmıştır. Bu amaçla, Mayıs (2012) ve Ekim (2013) aylarında, toplam 11 lokasyondan alınan dip sediman örneklerinde kimyasal analizler yapılmıştır. Sedimanların ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesinde, zenginleşme faktörü değerleri kullanılmıştır. Ayrıca, her bir ağır metalin göl genelindeki dağılımını izleyebilmek için tematik haritalar hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre göl genelindeki ağır metal ortalama birikim düzeyleri Mn>Ni>Zn>Cu>Pb>As>Co>Fe şeklinde sıralanmaktadır. Fe, Co ve Pb değerleri genel olarak ortalama şeyl değerinin altında iken Cu, Zn, Ni, Mn ve As değerlerinin göl dip sedimanlarında ortalama şeyl değerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Hesaplanan zenginleşme faktörü değerlerine göre Kovada Gölü'nde söz konusu elementler az ve/veya orta zenginleşme göstermektedir ve bu durumun doğal veya antropojenik kaynaklardan uzun dönemli taşınım ile gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir.

References

 • Ancak göl çevresindeki alüvyon alanlarda yaygın tarım alanları bulunmakta ve bu zirai faaliyetler sırasında
 • kullanılmaktadır. Bu durum, göl dip sedimanlarındaki As birikiminin daha çok antropojenik kaynaklı olduğunu ve göl dip sedimanlarının As içeriği bakımından kirlilik taşıdığını göstermektedir. ilaçları Sonuçlar
 • değerlendirildiğinde Cu, Zn, Ni, Mn ve As değerlerinin ağır
 • birimler ile ilişkili olarak kaya-su etkileşiminin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. metal
 • içerikleri Auckland, New
 • Zealand. Aksu, A.E., Yaşar, D., Uslu, O., 1997. Assessment of Marine Pollution in ˙Izmir Bay: Heavy Metal andOrganicCompoundConcentrations SurficialSediments.
 • http://journals.tubitak.gov.tr/engineering/issues/m
 • uh-98-22-5/muh-22-5-4-97026.pdf (Erişim tarihi: 12.02.2010).
 • in Algan, O.,Balkıs, N., Çağatay, M.N., Sarı, E., 2004. Thesources
 • theshelfsedimentsfromthe Marmara Sea, Turkey. EnvironmentalGeology, 46, 932–950.
 • in Arslaner, M., 1973. Geologyandpetrography of theophiolites in theIskenderun–Kırıkhan region. Public Mineral Researchand Exploration Institute, 71 pp, Ankara.
 • Bergamaschi, L.,Rizzio, E., Valcuvia, M.G., Verza, G., Profumo, A., Gallorini, M., 2002. Determination of traceelementsandevaluation
 • theirenrichmentfactors
 • EnvironmentalPollution 120, 137–144. of in
 • Himalayanlichens. Bresline, V. T.,Sanudo-Wilhelmy, S.A., 1999. High spatialresolutionsampling
 • thesedimentandwatercolumn in port Jefferson Harbour, New York Stuaries, 22, 669–680.
 • in Bruland, K.W.,Bertine, K., Koide, M., Goldberg, E.D., 1974. History of metal pollution in southern California
 • EnvironmentalScienceandTechnology, 8, 425–432.
 • coastalzone. Buat-Menard, P.,Chesselet, R., 1979. Variableinfluence of theatmosphericflux on thetrace metal chemistry of oceanicsuspendedmatter. Earth Planet ScienceLett, 42, 399-411.
 • Chester, R., 1990. Marine geochemistry. UnwinHyman Ltd., 698 p, London.
 • Dickinson, W.W.,Dunbar, G.B., McLeod, H., 1996. Heavy metal historyfromcores in Wellington Harbour, New Zealand. EnvironmentalGeology, 27, 59–69.
 • Dumont, J.F.,Kerey, E., 1975. Eğirdir Gölü güneyinin (Isparta ili) temel jeolojik etüdü. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 18, 2, 1-10.
 • Gemici, Ü.,Tarcan, G., 2007. Assessment of the Pollutants in Farming Soils and Waters Around Untreated Abandoned Türkönü Mercury Mine (Turkey).
 • EnvironmentalContaminationandToxicology 79, 20- 24. Bulletin
 • of Güven, K.C., Öztürk, B., 2005. Deniz Kirliliği. Tüdav Yayınları, No: 21, 512 s, İstanbul.
 • Hornung, H.,Karm, M.D., Cohen, Y., 1989. Trace metal distribution on edimentsandbenthic fauna of Haifa Bay, Israel. Estuarine, CoastalandShelfScience, 29, 43–56.
 • Krauskoph, K.B., 1985. Introduction to geochemistry, 2nd edition Mc Grawhill, Singapare, 617 p. Loring,
 • intercalibrationexercisefortracemetals
 • marinesediments. Marine Chemistry 24, 13-28.
 • in Reviews of Geophysic, 33, 241-265.
 • Machender G, Dhakate R, Prasanna L, Govil P.K., 2010. Assessment of heavy metal contamination in soilsaroundBalanagarindustrialarea,
 • India. Environ Earth Sci. doi:10.1007/s12665-010- 0763-4
 • Hyderabad, Madiseh, S.D.,Savary, A., Parham, H., Sabzalizadeh, S., 2009. Determination of thelevel of contamination in Khuzestancoastalwaters byusing
 • (NorthernPersianGulf) EnvironmentalMonitoringAssessment, 159, 521–530. risk
 • index. Mason, B.,Moore, C.B., 1982. Principles of Geochemistry, Fourth Edition, John WileyandSons, New York, 344 pp.
 • Pekey, H., Karakaş, D., Ayberk, S., Tolun, L., Bakoğlu, M..,
 • assessmentusingtraceelementsfromsurfacesediments of _Izmit Bay (Northeastern Marmara Sea) Turkey. Marine PollutionBulletin, 48, 946–953.
 • risk Salomons, W.,Förstner, U., 1984. Metals in thehydrocycle. Springer, Berlin Heidelberg Tokyo.
 • Sarı, E., Çağatay, M.N., 2001. Distributions of heavymetals in thesurfacesediments of theGulf of Saros, NE AegeanSea. Environment International, 26, 169-173.
 • Sarı, E., 2004. Marmara Denizi Doğusunda Çökel Jeokimyası ve Sedimantolojisi Yöntemleri ile Fay Etkinliğinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Doktora Tezi, 181 s, İstanbul.
 • Şahinci, A., 1991. Doğal Suların Jeokimyası, Reform Matbaası, 548 s., İzmir.
 • Şenel, M., Dalkılıç, H.; Gedik, l.; Serdaroğlu, M.; Bölükbaşı, A.S.; Metin, S.; Esentürk, K.; Bilgin, A.Z.; Uğuz, M.F.; Korucu, M., Özgül, N., 1992. Eğirdir - Yenişarbademli - Gebiz ve Geriş - Köprülü (Isparta - Antalya) arasında kalan alanların jeolojisi. MTA Rapor No: 9390, TPAO Rapor No: 3132 (yayımlanmamış), 559s.
 • Şener, Ş., 2010. Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 348s, Isparta.
 • Özellikleri. Sutherland, R.A., 2000. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii. Environmental Geology, 39(6), 611–626. S. R.,McLennan, S. M.,
 • 19 Turekian, K.K.,Wedepohl, K.H., 1961. Distribution of theelements in some majör units of theeart'scrust. Geology Society America Bulletin, 72, 175-192.
 • Windom, H.L., Smith, R.G.Jr., Rawlinson, C., 1989. Particulatetrace metal composition and f lux across the southeastern US continentalshelf. Marine Chemistry, 27, 283–297.
 • Vural, H., 1993. Ağır Metal İyonlarının Gıdalarda Oluşturduğu Kirlilikler. Çevre Dergisi, 8, 3-8.
 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Afşar, Ö. P., Taner, K., Dalkılıç, H., 1986. Batı Torosların jeolojisi; Isparta projesi raporu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü raporları (yayınlanmamış), Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK BİLİMLERİ
Authors

Şehnaz ŞENER>


Erhan ŞENER>

0000-0001-6263-8366

Publication Date September 2, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 19, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { sdufenbed222299, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, eissn = {1308-6529}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2015}, volume = {19}, number = {2}, pages = {86 - 96}, title = {Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şener, Şehnaz and Şener, Erhan} }
APA Şener, Ş. & Şener, E. (2015). Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 19 (2) , 86-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufenbed/issue/20807/222299
MLA Şener, Ş. , Şener, E. "Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (2015 ): 86-96 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufenbed/issue/20807/222299>
Chicago Şener, Ş. , Şener, E. "Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (2015 ): 86-96
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of Heavy Metal Distribution and Contamination in the Kovada Lake (Isparta) Bottom Sediments AU - ŞehnazŞener, ErhanŞener Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 96 VL - 19 IS - 2 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi %A Şehnaz Şener , Erhan Şener %T Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi %D 2015 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Şener, Şehnaz , Şener, Erhan . "Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 / 2 (September 2015): 86-96 .
AMA Şener Ş. , Şener E. Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2015; 19(2): 86-96.
Vancouver Şener Ş. , Şener E. Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015; 19(2): 86-96.
IEEE Ş. Şener and E. Şener , "Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 19, no. 2, pp. 86-96, Sep. 2015

e-ISSN: 1308-6529