Year 2016, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 26 2016-04-30

"One Laptop per Child" Projects and FATIH Project: A Comparative Examination
“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Dilek DOĞAN [1] , Murat ÇINAR [2] , Süleyman Sadi SEFEROĞLU [3]


The aim of this study is to make a comparison between the key components of FATIH Project which its foundations was built in 2010 and the other one laptop per child projects from various countries, and to make a situation analysis in this context. Within this scope, the things that performed in the implementation process of the projects, the requirements need to be done in the context of improving conditions and relations with stakeholders, and all reflections on their learning environment are discussed based upon the main components of the FATIH Project. To that end, the projects implemented in Argentina, Austria, Brazil, Czech Republic, France, South Korea, India, Israel, Italy, Canada, Sri Lanka, Uruguay, Peru, Portugal, Rwanda, Greece and in particular to FATIH project in Turkey were examined in detail. The analyses showed that the projects were spread throughout the country without any assessment in response to the pilot studies, the lack of cooperation between agencies, companies and stakeholders in the implementation process of the projects, as well as the inadequacy of teacher training and the development of contents in most of countries. On the other hand, the factors such as lack of pedagogical and technical support in particular, is understood to cause take the use of current technologies longer than expected. It is also understood that teachers' attitudes towards technology as well as their technology knowledge and skills was not taken into consideration, and therefore the technologies in schools cannot be used effectively in these projects.

Key words: FATIH project, Information technologies, E-content, Hardware infrastructure, Technical and pedagogical support, In-service training

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2010 yılında temelleri atılan FATİH projesinin temel bileşenleri ile çeşitli ülkelerde her çocuğa bir teknolojik cihaz verilmesi şeklinde özetlenebilecek olan projelerin karşılaştırmasının ve bu bağlamda bir durum analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda çalışmada, FATİH projesinin bileşenleri temel alınarak, projelerin uygulanması sürecinde gerçekleştirilenler, koşulların iyileştirilmesi ve paydaşlarla olan ilişkiler bağlamında yapılması gerekenler ve bütün bunların eğitim ortamlarına yansımaları tartışılmaktadır. Bu amaçla Türkiye’deki FATİH projesi başta olmak üzere Arjantin, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İsrail, İtalya, Kanada, Sri Lanka, Uruguay, Peru, Portekiz, Ruanda ve Yunanistan’da uygulanan projeler ele alınmıştır. Buna göre, projelerin uygulandığı ülkelerin birçoğunda yapılan pilot çalışmalarla ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapılmadan projelerin ülke geneline yaygınlaştırıldığı, projelerin uygulanması sürecinde paydaşlar ve konuyla ilgili şirketlerle işbirliğinin eksik olduğu, öğretmen eğitimlerinin ve içeriklerin geliştirilmesinde yetersiz kalındığı tespit edilmiştir. Öte yandan özellikle eğitsel ve teknik destek eksikliği gibi unsurların belirlenen teknolojilerin kullanımının zaman almasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu projelerde ayrıca öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları ile sahip oldukları bilgi ve becerilerin dikkate alınmadığı ve bunun bir sonucu olarak da okullardaki teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılamadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojileri, e-içerik, donanımsal altyapı, FATİH projesi, hizmet- içi eğitim, teknik ve eğitsel destek

 • Acılar, A. (2011). Exploring the aspects of digital divide in a developing country. Issues in Informing Science and Information Technology, 8, 231-244.
 • Aibara, F. (2013). Aakash Project status report. India. Indian Institute of Technology, Bombay. [Çevrim-içi: http://aakashlabs.org/media/pubs/Aakash_Status_2013_07_18.pdf, Erişim tarihi: 29 Kasım 2013.]
 • Akgül, M. (2012). Türkiye’nin Fatih Projesi. Bilim ve Teknik, 45(535), 22-23.
 • Aktaş, I., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Öğretmenlerin FATİH Projesine yönelik görüşleri: Farkındalık, öngörü ve beklentiler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8(1), 257-286.
 • Angrist, J., & Lavy, V. (2002). New evidence on classroom computers and pupil learning. The Economic Journal, 12(482), 735-765. DOI: 10.1111/1468-0297.00068
 • Antonio, A., & Tuffley, D. (2014). The gender digital divide in developing countries. Future Internet, 6(4). 673-687. doi:10.3390/fi6040673
 • Avcı, Ü., & Seferoğlu, S. S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13-26.
 • Balanskat, A., Bannister, D., Herts, B., Sigillo, E., & Vuorikari, R. (2013). Overview and analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe. JRC Scientific and Policy Reports. [Çevrim-içi: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC81903.pdf, Erişim tarihi: 15 Ocak 2014.]
 • Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş., & Dede, A. (2014). FATİH Projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir İli Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1).
 • Bayrak, M., Karaman, A., & Kurşun, E. (2014). FATİH Projesi kapsamında kullanılan LCD panelli etkileşimli tahtaların kullanılabilirlik problemlerinin tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 28-50.
 • Bhatta, S. (2008). Tackling the problems of quality and disparity in Nepal’s school education: The OLPC model. Studies in Nepali History and Society, 11(1).
 • Bulut, İ., & Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258
 • Cristia, J. P., Ibarrarán, P., Cueto, S., Santiago, A., & Severín, E. (2012). Technology and child development: evidence from the One Laptop per Child Program. [Çevrim-içi: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36706954, Erişim tarihi: 12 Aralık 2013.]
 • Çağlar, E. (2012). The integration of innovatıve new media technologies into education: Fatih project in Turkey and ISTE's teacher standards. Journal of Educational Sciences & Practices, 11(21), 47-67.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 12(1), 227‐240.
 • Çoklar, A. N., & Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Elementary Education Online, 13(1), 48‐61.
 • Edtechdigest (2013). 1:1 Computing: More than devices. [Çevrim-içi: https://edtechdigest.wordpress.com/2013/01/14/11-computing-more-than-devices/, Erişim tarihi: 25 Aralık 2013.]
 • Ersoy, A. (2011). Turkish primary school children’s opinions related to the internet awareness. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2(1), 24-38.
 • Fajebe, A. A., Best, M. L., & Smyth, T. N. (2013). Is the one laptop per child enough? Viewpoints from classroom teachers in Rwanda. USC Annenberg School for Communication & Journalism, 9(3), 29–42.
 • FATİH Projesi (2013). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi. [Çevrim-içi: http://www.fatihprojesi.com/, Erişim tarihi: 1 Aralık 2013.]
 • Garavaglia, A., & Petti, l. (2013). Needs analysis in classroom digitalization projects. In Parmigiani, D., Pennazio, V. and Traverso, A. (Eds). Learning & Teaching with Media & Technology. ATEE-SIREM Winter Conference Proceedings (pp. 251-258), 7-9 March 2013, Genova (Italy). Brussels: ATEE aisbl.
 • Güven, İ. (2012). The 4+4+4 School reform bill and the Fatih Project: Is it a reform? Elementary Education Online, 11(3), 556-577.
 • Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Kurt, A. A., & Gültekin, M.. (2013). Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: Velilerin bakış açısından Fatih Projesi’nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216.
 • Hewagamage, K. P., Meewellewa, H. M. S. J., Munasinghe, G. K., & Wickramarachi, H. A. (2011). Role of OLPC to empower ICT Adaptation in the primary education. In A. Mendez-Vilas (Eds) Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts. Formatex, Spain.
 • Hooker, M., & Bassi, R. (2008). OLPC regional case studies: Asia, Africa, Europe and Latin America. [Çevrim-içi: http://www.gesci.org/old/files/docman/OLPC_Case-Studies.pdf, Erişim tarihi: 25 Aralık 2013.]
 • Hwang, D. J., Yang, H. K., & Kim, H. (2010). E-Learning in the Republic of Korea. Russian Federation: UNESCO Institute for Information Technologies in Education. [Çevrim-içi: http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214677.pdf, Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.]
 • Intel (2010). Power to a new generation. [Çevrim-içi: http://www.intel.com/assets/pdf/casestudies/itc_edu_cs_wa_sanluis.pdf, Erişim tarihi: 12 Aralık 2013.]
 • International Telecommunication Union (ITU) (2013). In the world in 2013: ICT facts and figures. [Çevrim-içi: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf, Erişim tarihi: 17 Aralık 2013.]
 • Internet Live stat (2014). Internet users by country (2014). [Çevrim-içi: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/, Erişim tarihi: 04.06.2015.]
 • Judge, S., Puckett, K., & Bell, S. M. (2006). Closing the Digital Divide: Update From the Early Childhood Longitudinal Study. The Journal of Educational Research, 100(1), 52-60. doi: 10.3200/JOER.100.1.52-60.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildiri Kitabı, 123-129. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/kayaduman_sirakaya_AB11.pdf, Erişim tarihi: 15 Ocak 2014.]
 • Kalkınma Bankası (KB) (2014). Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları. [Çevrim-içi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Kamu_BIT_Yatirimlari_2013.pdf, Erişim tarihi: 30 Aralık 2013.]
 • Kenneth, L. K., Jason, L., D., & Sharma, P. (2011). One laptop per child OLPC: A novel computerization movement? HICSS, 1-10. IEEE Computer Society.
 • Kuzu, A., Kurt, A., Dursun, A., Gülpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Evaluation of the application process of FATİH project: Students’ views. World Journal of Educational Technology, 5(3), 395-412.
 • Kullman, K., & Lee, N. (2012). Liberation from/Liberation within: Examining One Laptop per Child with Amartya Sen and Bruno Latour. In Oosterlaken, I. Ve van den Hoven, J. (Eds). The capability approach, technology and design (pp. 39-56). New York, NY: Springer.
 • Küçükçınar, A., Zontul, H., Tüfekçi, T., Geray, H., Aşkar, M., & Özcivelek, R. (2000). Sayısal uçurum: Dünya ve Türkiye’de durum. VI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 9-11 Kasım 2000, İstanbul.
 • Lei, J., Conway, P., & Zhao, Y. (2007). The digital pencil: One-to-one computing for children. London and New York: Lawrence Erlbaum Associates. [Çevrim-içi: http://books.google.com/books, Erişim tarihi: 30 Kasım 2013.]
 • Malakooty, N. (2007). Closing the digital divide? The $100 PC and other projects for developing countries. Recent Work, Personal Computing Industry Center, UC Irvine.
 • Mardikyan, S., Ayçiçek Yıldız, E., Ordu, M. D., & Şimşek, B. (2015). Examining the global digital divide: A cross-country analysis. Communications of the IBIMA, 2015, Article ID 592253, DOI: 10.5171/2015.592253
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). FATİH Projesi. [Çevrim-içi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php, Erişim tarihi: 15 Kasım 2013.]
 • Mert, M., Bülbül, H. İ., & Sağıroğlu, Ş. (2012). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda güvenli internet kullanımı. TÜBAV Bilim, 5(4), 1-12.
 • MindCET (2012). The future of digital textbooks. [Çevrim-içi: http://www.mindcet.org/wp-content/uploads/2012/10/Digital-Textbooks.-A-literature-review1.pdf, Erişim tarihi: 12 Aralık 2013.]
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). The use of tablet PC and interactive board from the perspectives of teachers and students: Evaluation of the FATİH Project. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 13(3), 1815-1822. doi: 10.12738/estp.2013.3.1734
 • Patel, H., Bautista, J., & Jonash, R. (2012). OLPC: Revolutionizing the way to make education affordable for everyone. Hult International Business School Publishing, IXL Center. [Çevrim-içi: http://www.ixl-center.com/revolutionizing-the-way-to-make-education-affordable/, Erişim tarihi: 12 Aralık 2013].
 • Severin, E., & Capota, C. (2011). One-to-one laptop programs in Latin America and the Caribbean: Panorama and perspectives. Inter-American Development Bank, Education Division (SCL/EDU). Technical Notes, No. IDB-TN-273. [Çevrim-içi: http://cyberchair.inet-tr.org.tr/egitim/IDB/ICT4E-Latin_America_and_Caribbean.pdf, Erişim tarihi: 12Aralık 2013.]
 • Severin, E., Santiago, A., Cristia, J., Ibarraran, P., Thompson, J., & Cueto, S. (2011). Evaluation of the “Una Laptop por Nino” program in Peru: Results and perspectives. IDB Education Briefly Noted. [Çevrim-içi: https://edutechdebate.org/wp-content/uploads/2012/03/OLPC_Peru_IDB_Report_Synopsis.pdf, Erişim tarihi: 12 Aralık 2013.]
 • Singh, M. K., & Sharm, S. (2013). ICT Developments in higher education in India: The road map ahead. International Journal of Research in Commerce, IT & Management, 3(2).
 • Şanlı, Ö., Altun, M., Tan, Ç. (2015). Öğretmenlerin akıllı tahta ve öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 833-850.
 • Tien, F. F., & Fu, T-T. (2008). The correlates of the digital divide and their impact on college student learning. Computers & Education, 50, 421–436.
 • YEGİTEK (2014). FATİH Projesi’nin altyapı 2. faz çalışmaları için MEB ile NETAŞ arasında imzalar atıldı. [Çevrim-içi: http://yegitek.meb.gov.tr/www/fatih-projesinin-altyapi-2-faz-calismalari-icin-meb-ile-netas-arasinda-imzalar-atildi/icerik/285, Erişim tarihi: 12Aralık 2013.]
 • YEGİTEK (2015). FATİH Projesi’nin altyapı 2. faz çalışmaları için MEB ile NETAŞ arasında imzalar atıldı [Çevrim-içi: http://yegitek.meb.gov.tr/www/fatih-projesinin-altyapi-2-faz-calismalari-icin-meb-ile-netas-arasinda-imzalar-atildi/icerik/285 , Erişim tarihi: 04 Ağustos 2015.]
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Dilek DOĞAN

Author: Murat ÇINAR

Author: Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Dates

Publication Date : April 30, 2016

Bibtex @ { sduijes223878, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {1 - 26}, doi = {}, title = {“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Doğan, Dilek and Çınar, Murat and Seferoğlu, Süleyman Sadi} }
APA Doğan, D , Çınar, M , Seferoğlu, S . (2016). “Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme . SDU International Journal of Educational Studies , 3 (1) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduijes/issue/20865/223878
MLA Doğan, D , Çınar, M , Seferoğlu, S . "“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme" . SDU International Journal of Educational Studies 3 (2016 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduijes/issue/20865/223878>
Chicago Doğan, D , Çınar, M , Seferoğlu, S . "“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme". SDU International Journal of Educational Studies 3 (2016 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - “Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme AU - Dilek Doğan , Murat Çınar , Süleyman Sadi Seferoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies “Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme %A Dilek Doğan , Murat Çınar , Süleyman Sadi Seferoğlu %T “Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme %D 2016 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Doğan, Dilek , Çınar, Murat , Seferoğlu, Süleyman Sadi . "“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme". SDU International Journal of Educational Studies 3 / 1 (April 2016): 1-26 .
AMA Doğan D , Çınar M , Seferoğlu S . “Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. SDU International Journal of Educational Studies. 2016; 3(1): 1-26.
Vancouver Doğan D , Çınar M , Seferoğlu S . “Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. SDU International Journal of Educational Studies. 2016; 3(1): 1-26.
IEEE D. Doğan , M. Çınar and S. Seferoğlu , "“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", SDU International Journal of Educational Studies, vol. 3, no. 1, pp. 1-26, Apr. 2016