PDF EndNote BibTex RIS Cite

Behçet hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Year 2009, Volume 16, Issue 1, 6 - 10, 30.03.2009

Abstract

Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1) Behçet hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Yıldız Kılınç, Mehmet Yıldırım, Ali Murat Ceyhan Özet Giriş ve amaç: Bu araştırmada, aktif ve inaktif Behçet hastalarının dermatolojik yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Behçet Polikliniği.nde takip edilen 72 gönüllü Behçet hastası alındı. Hastalara Türk populasyonuna göre uyarlanmış Dermatolojik Yaşam Kalite Ölçeği uygulandı. Bulgular: Aktif ve inaktif dönemde olan Behçet hastalarının toplam DYKÖ puanı sırasıyla 16,83 ± 8,23 ve 8,88 ± 7,58 idi (p=0.00). Behçet hastalarının cinsiyetlere göre dermatolojik yaşam kalitesi düzeylerinde anlamlı bir farklılık izlenmedi. Sonuç:Bu araştırma aktif Behçet hastalarının aktif olmayan hastalara göre dermatolojik yaşam kalitesi düzeyinde belirgin azalma olduğunu göstermektedir. Bu nedenle tüm Behçet hastalarına, hastalığın takip ve tedavi süreci boyunca periyodik olarak DYKÖ uygulanmasının ve gerekli görüldüğünde psikososyal değerlendirme yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: Behçet hastalığı, hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi Abstract Assessing quality of life in patients with Behçet.s disease Background and design: The aim of this study is to evaluate dermatological quality of life levels of the patients with active and inactive Behcet.s disease. Material and Methods: In this study, 72 volunteer patients with Behcet.s disease who admitted to the outpatient of Dermatology at Süleyman Demirel University Medical Faculty were included. Dermatological Quality of Life Instrument adapted to Turkish population was applied to the patients. Results: The dermatological quality of life level of patients with active and inactive Behcet.s disease were 16,83 ± 8,23 and 8,88 ± 7,58 respectively (p=0.00). There was no difference about dermatological quality of life levels between the both sexes in all of the patients with Behcet.s disease.Conclusion: In this study, dermatological quality of life level of patients with active Behcet.s disease was significantly lower compared to the patients with inactive disease. For this reason, we think that all of the patients with Behcet.s disease should be applied the DLQI periodically, and if necessary, psychosocial evaluation should be performed. Key words: Behcet.s disease, disease activity, quality of life

References

 • Evereklioglu C. Current concepts in the etiology and treatment of Behcet disease. Surv Ophthalmol 2005;50:297-350.
 • Onder M, Gurer MA. The multiple faces of Behcet's disease and its aetiological factors. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:126-136.
 • Ghate JV, Jorizzo JL. Behcet's disease and complex aphthosis. J Am Acad Dermatol 1999;40:1-18.
 • Pay S. Behçet hastalýðý: etiyoloji ve patogenez. T Klin J Int Med Sci 2005;1:10-18.
 • Arca E, Gür AR. Behçet Hastalýðý. T Klin J Med Sci 2003;23:261-268.
 • Doðanavþargil E, Keser G. Behçet hastalýðý. T Klin J Int Med Sci 2005;1:80-91.
 • Boyvat A. Behçet hastalýðýnýn etiyopatogenezi. T Klin J Dermatol 2004;1415-1421.
 • Yurdakul S, Hamuryudan V, Yazici H. Behcet syndrome. Curr Opin Rheumatol 2004;16:38-42.
 • Uguz F, Dursun R, Kaya N, Cilli AS. Behçet hastalarýnda ruhsal belirtiler ve yaþam kalitesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006;7:133-139.
 • Alpsoy E. Behçet hastalýðýnýn deri ve mukoza belirtileri. TÜRKDERM 2003;37:92-99.
 • Köse O, Gür AR. Dermatolojide yaþam kalitesi ve ölçümü. T Klin Dermatol 2000;10:270-274.
 • Gurel MS, Yanik M, Simsek Z, Kati M, Karaman A. Quality of life instrument for Turkish people with skin diseases. Int J Dermatol 2005;44:933-938.
 • Taner E, Coþar B, Burhanoðlu S, Calikoðlu E, Onder M, Arikan Z. Depression and anxiety in patients with Behçet's disease compared with that in patients with psoriasis. Int J Dermatol 2007 ;46:1118-24.
 • Koptagel-Ilal G, Tuncer O, Enbiyaoglu G, Bayramoglu Z. A psychosomatic investigation of Behcet's disease.
 • Psychother Psychosom 1983;40:263-271.
 • Epstein RS, Cummings NA, Sherwood EB, Bergsma DR. Psychiatric aspects of Behcet's syndrome. J Psychosom Res 1970;14:161-172.
 • Aslan SH, Soylu MB, Alparslan ZN, Ünal M. Behçet hastalýðýnda psikososyal etkenler ve ruhsal bulgular. Türk Psikiyatri Dergisi 1996;7:215-221.
 • Karlýdað R, Evereklioðlu C, Ünal S, Sipahi B, Er H, Yoloðlu S. Behçet hastalarýnda stresli yaþam olaylarý ve baþa çýkma yöntemleri ile hastalýk belirtileri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý. Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12:203-209.
 • Blackford S, Finlay AY, Roberts DL. Quality of life in Behcet's syndrome: 335 patients surveyed. Br J Dermatol 1997;13:293.
 • Tanriverdi N, Taskintuna, Duru C, Ozdal P, Ortac S, Firat E. Health-related quality of life in Behcet patients with ocular involvement. Jpn J Ophthalmol 2003;47:85- 92.
 • Mumcu G, Inanc N, Ergun T, Ikiz K, Gunes M, Islek U, Yavuz S, et al. Oral health related quality of life is affected by disease activity in Behcet's disease. Oral Dis 2006;12:145-151.
 • Gur A, Sarac AJ, Burkan YK, Nas K, Cevik R. Arthropathy, quality of life, depression, and anxiety in Behcet's disease:relationship between arthritis and these factors.Clin Rheumatol 2006;25:524-531.
 • Bodur H, Borman P, Ozdemir Y, Atan C, Kural G. Quality of life and life satisfaction in patients with Behcet's disease: relationship with disease activity. Clin Rheumatol 2006;25:329-333.

Year 2009, Volume 16, Issue 1, 6 - 10, 30.03.2009

Abstract

References

 • Evereklioglu C. Current concepts in the etiology and treatment of Behcet disease. Surv Ophthalmol 2005;50:297-350.
 • Onder M, Gurer MA. The multiple faces of Behcet's disease and its aetiological factors. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:126-136.
 • Ghate JV, Jorizzo JL. Behcet's disease and complex aphthosis. J Am Acad Dermatol 1999;40:1-18.
 • Pay S. Behçet hastalýðý: etiyoloji ve patogenez. T Klin J Int Med Sci 2005;1:10-18.
 • Arca E, Gür AR. Behçet Hastalýðý. T Klin J Med Sci 2003;23:261-268.
 • Doðanavþargil E, Keser G. Behçet hastalýðý. T Klin J Int Med Sci 2005;1:80-91.
 • Boyvat A. Behçet hastalýðýnýn etiyopatogenezi. T Klin J Dermatol 2004;1415-1421.
 • Yurdakul S, Hamuryudan V, Yazici H. Behcet syndrome. Curr Opin Rheumatol 2004;16:38-42.
 • Uguz F, Dursun R, Kaya N, Cilli AS. Behçet hastalarýnda ruhsal belirtiler ve yaþam kalitesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006;7:133-139.
 • Alpsoy E. Behçet hastalýðýnýn deri ve mukoza belirtileri. TÜRKDERM 2003;37:92-99.
 • Köse O, Gür AR. Dermatolojide yaþam kalitesi ve ölçümü. T Klin Dermatol 2000;10:270-274.
 • Gurel MS, Yanik M, Simsek Z, Kati M, Karaman A. Quality of life instrument for Turkish people with skin diseases. Int J Dermatol 2005;44:933-938.
 • Taner E, Coþar B, Burhanoðlu S, Calikoðlu E, Onder M, Arikan Z. Depression and anxiety in patients with Behçet's disease compared with that in patients with psoriasis. Int J Dermatol 2007 ;46:1118-24.
 • Koptagel-Ilal G, Tuncer O, Enbiyaoglu G, Bayramoglu Z. A psychosomatic investigation of Behcet's disease.
 • Psychother Psychosom 1983;40:263-271.
 • Epstein RS, Cummings NA, Sherwood EB, Bergsma DR. Psychiatric aspects of Behcet's syndrome. J Psychosom Res 1970;14:161-172.
 • Aslan SH, Soylu MB, Alparslan ZN, Ünal M. Behçet hastalýðýnda psikososyal etkenler ve ruhsal bulgular. Türk Psikiyatri Dergisi 1996;7:215-221.
 • Karlýdað R, Evereklioðlu C, Ünal S, Sipahi B, Er H, Yoloðlu S. Behçet hastalarýnda stresli yaþam olaylarý ve baþa çýkma yöntemleri ile hastalýk belirtileri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý. Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12:203-209.
 • Blackford S, Finlay AY, Roberts DL. Quality of life in Behcet's syndrome: 335 patients surveyed. Br J Dermatol 1997;13:293.
 • Tanriverdi N, Taskintuna, Duru C, Ozdal P, Ortac S, Firat E. Health-related quality of life in Behcet patients with ocular involvement. Jpn J Ophthalmol 2003;47:85- 92.
 • Mumcu G, Inanc N, Ergun T, Ikiz K, Gunes M, Islek U, Yavuz S, et al. Oral health related quality of life is affected by disease activity in Behcet's disease. Oral Dis 2006;12:145-151.
 • Gur A, Sarac AJ, Burkan YK, Nas K, Cevik R. Arthropathy, quality of life, depression, and anxiety in Behcet's disease:relationship between arthritis and these factors.Clin Rheumatol 2006;25:524-531.
 • Bodur H, Borman P, Ozdemir Y, Atan C, Kural G. Quality of life and life satisfaction in patients with Behcet's disease: relationship with disease activity. Clin Rheumatol 2006;25:329-333.

Details

Primary Language English
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Yıldız Kılınç This is me


Mehmet Yıldırım This is me


Ali Ceyhan This is me

Publication Date March 30, 2009
Submission Date June 1, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 16, Issue 1

Cite

Vancouver Kılınç Y. , Yıldırım M. , Ceyhan A. Behçet hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 16(1): 6-10.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.