PDF EndNote BibTex RIS Cite

Isıl konfor parametrelerinin insan vücudundaki etkilerine yönelik

Year 2009, Volume 16, Issue 1, 21 - 25, 30.03.2009

Abstract

Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1) Isıl konfor parametrelerinin insan vücudundaki etkilerine yönelik literatür taraması Kurtuluş Öngel, Haluk Mergen Özet Doğada bulunan tüm canlılar gerek kendi aralarında gerekse bulundukları ortam ile bir denge içerisinde ısı değişimi gerçekleştirirler. Isıl konfor, ısıl çevre ile sağlanan memnuniyeti belirten zihinsel bir süreçtir. Insanın biyolojik bir varlık olduğunu unutmamak gerekir. Çalıştığı çevreden doyum sağlayamayan bir insanın performansı da düşer. Üretimdeki verimi arttırmak, sağlığı idame ettirebilmek için bireylerin rahatının sağlanması gerekmektedir. Insan vücudunun ısı dengesini belirleyen faktörleri; vücudun fizyolojik ısı denge mekanizmaları, kişisel ve çevresel faktörler olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz. Kişisel faktörler bireylerin kendileri tarafından düzenlenirken; çevresel faktörlerin dışarıdan saptanarak karşılanması gerekir. Kişisel faktörlerin başında vücut yüzey alanı, giyinme ve aktivite gelirken; hava sıcaklığı, nemliliği, hava sürati, çevresel faktörleri oluştururlar. Ayrıca çevresel faktör olarak havanın kalitesi de önemlidir. Ana başlıklar halinde gruplandırdığımız bu faktörler çalışmada detaylı olarak irdelenmeye çalışılmıştır. Her ne kadar vücut ısımızı ayarlayan hipotalamusta yerleşik ısıl düzenleyici merkez devamlı olarak çalışsa da, sağlık sorunlarını en az indirmek için binaların uluslararası ısıl konfor standartları olan ISO 7730 ve ASHRAE standartlarına göre düzenlenip inşa edilmesi gerekmektedir. Binalarda bu standartlara uyulması, ısıl konforu sağlayacak, sorun teşkil eden ısı ve nem sorunlarına çözüm getirecektir. Bu çalışmalar ısıl konforu iyileştirerek insanda bedensel ve zihinsel olarak bir verim artışı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: Isıl konfor, doyumsuzluk, ısıl duyarlılık, nötral ısı. Abstract Review of literature about the effects of thermal comfort parameters on human body All the livings in the natural world construct thermal transfer between both themselves and their surroundings in balance. Thermal comfort indicates a mental process that shows the satisfaction between thermal environment. We mustn.t forget that, human body is a biological being. Performance of the individual becomes lower if enough satisfaction can.t be performed. To augment the efficiency at work and to maintain the health; individuals comfort must be carried out. We can classify the factors which detect the thermal balance for human body in three headlines as physiological body thermal balance mechanisms, personal factors and environmental factors. Personal factors can be arranged by persons but environmental factors must be detected and covered from outside. We can explain personal factors as body surface area, clothing and activity; and environmental factors as air temperate, moisture, and air velocity. Besides, air quality is again important as an environmental factor. All these factors, explained shortly, are described detailed in the manuscript. In addition to the hypothalamic thermal regulator center that regulates our body temperature, to decrease the health problems to the lowest level we must construct the buildings according to international thermal comfort standards ISO 7730 and ASHRAE. If we follow these standarts for buildings, we can solve thermal and moistural problems. These approaches will make thermal comfort better and will produce physical and mental efficiency. Key words: Thermal comfort, unsatisfaction, thermal sensibility, neutral heat.

References

 • Butera FM. Principles of Thermal Comfort. Chapter 3 in: Renewable and Sustainable Energy Reviews 1998, 2 (1-2): 39-66.
 • ASHRAE handbook Fundamentals, chp.8, Atlanta, American Society of Heating Refrigeration and air- conditioning Engineers, p:29, 1989.
 • Budaiwi IM. An Approach to Investigate and Remedy Thermal-Comfort Problems in Buildings. Article In Press. Building and Environment.
 • Kaynaklý Ö, Yamankaradeniz R. Geçici Rejim enerji Dengesi Modeli ile Isýl Konfor Þartlarýnýn Ýþ Verimi Açýsýndan Deðerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2002, 15(4).
 • Yüksel N. Uludað Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Dergisi, cilt 10, sayý 2, 2005.
 • Oleson BW, Rarsons KC. Introductýon to thermal comfort standarts and to the proposed new version of EN ISO 7730, Energy and Building, 2002, 537-548.
 • Special issue on thermal comfort standarts, Energy and Building, 2002, 526-532.
 • Hamdi M, Lachiver G, Michaud F. A new Predictive Thermal Sensation Index od Human Response. Energy and Buildings,1999, 29, 167-178.
 • Avcý A, Yiðit A. Deðiþik giysilerin ýsý ve kütle transferi özelliklerinin insan konforu açýsýndan incelenmesi, 2. Soðutma ve Ýklimlendirme Kongresi, 1992, 165-174.
 • Reznik M. Structure and functions of the cutaneous nervous system. Pathol Biol (Paris). 1996, 44(10):831- 7.
 • Nagashima K. Central Mechanisms for Thermoregulation in a Hot Environment. Ind Health. 2006 Jul;44(3):359-67.
 • Huang J, Xu W. A New Practical Unit for the Assessment of the Heat Exchange of Human Body with the Environment. Journal of Thermal Biology. 2006, 31: 318–322
 • Pamuk O. Thermal Manýkýns and Clothýng Comfort, E-journal of New World Sciences Academy, 2005.
 • Ivanov KP. The Development of The Concepts of Homeothermy and Thermoregulation. Journal of Thermal Biology. 2006, 31: 24–29.
 • Yang W, Zhang G. Thermal comfort in naturally ventilated and air-conditioned buildings in humid subtropical climate zone in China. Int J Biometeorol. 2007 [Epub].
 • Ashfaque Ahmed Chowdhury, M.G. Rasul M.M.K. Khan. Thermal-comfort analysis and simulation for various low-energy cooling-technologies applied to an office building in a subtropical climate. Applied Energy, In Press, Corrected Proof, Available online 3 December 2007.
 • Yüksel N. Günümüz Kamu Kurumlarýnda Yapýsal Konfor Koþullarýnýn Tespit edilmesine Yönelik Bir Çalýþma, Uludað Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Dergisi, 2005,10(2), 21-30.
 • Hashiguchi N, Hirakawa M, Tochihara Y, Kaji Y, Karaki C. Thermal environment and subjective responses of patients and staff in a hospital during winter. J Physiol Anthropol Appl Human Sci. 2005 Jan;24(1):111-5. 19- http://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/therm al_comfort.html#_1_2 (21.01.2008 tarihinde eriþilmiþtir)
 • Yiðit A, Horuz Ý. Hava hýzý ve hareketlerinin ýsýl konfor þartlarýna etkisi, 10. Ulusal Isý Bilimi ve Tekniði Kongresi, Ankara, 1995, 603-612.
 • Hoppe P, Martinac I. Indoor Climate and Air Quality. Review of Current and Future Topics in The Field of ISB Study Group 10. J Biometeorol. 1998, 42(1):1–7.
 • Höppe P, Martinac I. Indoor climate and air quality, Ýnt J. Biometeorol, 1998; 42,1-71.
 • Kaynaklý Ö, Yamankaradeniz R. Isýl konfor parametrelerinin optimizasyonu, Mühendis ve Makina, 515, 2002.

Year 2009, Volume 16, Issue 1, 21 - 25, 30.03.2009

Abstract

References

 • Butera FM. Principles of Thermal Comfort. Chapter 3 in: Renewable and Sustainable Energy Reviews 1998, 2 (1-2): 39-66.
 • ASHRAE handbook Fundamentals, chp.8, Atlanta, American Society of Heating Refrigeration and air- conditioning Engineers, p:29, 1989.
 • Budaiwi IM. An Approach to Investigate and Remedy Thermal-Comfort Problems in Buildings. Article In Press. Building and Environment.
 • Kaynaklý Ö, Yamankaradeniz R. Geçici Rejim enerji Dengesi Modeli ile Isýl Konfor Þartlarýnýn Ýþ Verimi Açýsýndan Deðerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2002, 15(4).
 • Yüksel N. Uludað Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Dergisi, cilt 10, sayý 2, 2005.
 • Oleson BW, Rarsons KC. Introductýon to thermal comfort standarts and to the proposed new version of EN ISO 7730, Energy and Building, 2002, 537-548.
 • Special issue on thermal comfort standarts, Energy and Building, 2002, 526-532.
 • Hamdi M, Lachiver G, Michaud F. A new Predictive Thermal Sensation Index od Human Response. Energy and Buildings,1999, 29, 167-178.
 • Avcý A, Yiðit A. Deðiþik giysilerin ýsý ve kütle transferi özelliklerinin insan konforu açýsýndan incelenmesi, 2. Soðutma ve Ýklimlendirme Kongresi, 1992, 165-174.
 • Reznik M. Structure and functions of the cutaneous nervous system. Pathol Biol (Paris). 1996, 44(10):831- 7.
 • Nagashima K. Central Mechanisms for Thermoregulation in a Hot Environment. Ind Health. 2006 Jul;44(3):359-67.
 • Huang J, Xu W. A New Practical Unit for the Assessment of the Heat Exchange of Human Body with the Environment. Journal of Thermal Biology. 2006, 31: 318–322
 • Pamuk O. Thermal Manýkýns and Clothýng Comfort, E-journal of New World Sciences Academy, 2005.
 • Ivanov KP. The Development of The Concepts of Homeothermy and Thermoregulation. Journal of Thermal Biology. 2006, 31: 24–29.
 • Yang W, Zhang G. Thermal comfort in naturally ventilated and air-conditioned buildings in humid subtropical climate zone in China. Int J Biometeorol. 2007 [Epub].
 • Ashfaque Ahmed Chowdhury, M.G. Rasul M.M.K. Khan. Thermal-comfort analysis and simulation for various low-energy cooling-technologies applied to an office building in a subtropical climate. Applied Energy, In Press, Corrected Proof, Available online 3 December 2007.
 • Yüksel N. Günümüz Kamu Kurumlarýnda Yapýsal Konfor Koþullarýnýn Tespit edilmesine Yönelik Bir Çalýþma, Uludað Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Dergisi, 2005,10(2), 21-30.
 • Hashiguchi N, Hirakawa M, Tochihara Y, Kaji Y, Karaki C. Thermal environment and subjective responses of patients and staff in a hospital during winter. J Physiol Anthropol Appl Human Sci. 2005 Jan;24(1):111-5. 19- http://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/therm al_comfort.html#_1_2 (21.01.2008 tarihinde eriþilmiþtir)
 • Yiðit A, Horuz Ý. Hava hýzý ve hareketlerinin ýsýl konfor þartlarýna etkisi, 10. Ulusal Isý Bilimi ve Tekniði Kongresi, Ankara, 1995, 603-612.
 • Hoppe P, Martinac I. Indoor Climate and Air Quality. Review of Current and Future Topics in The Field of ISB Study Group 10. J Biometeorol. 1998, 42(1):1–7.
 • Höppe P, Martinac I. Indoor climate and air quality, Ýnt J. Biometeorol, 1998; 42,1-71.
 • Kaynaklý Ö, Yamankaradeniz R. Isýl konfor parametrelerinin optimizasyonu, Mühendis ve Makina, 515, 2002.

Details

Primary Language English
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Kurtuluş Öngel This is me


Haluk Mergen This is me

Publication Date March 30, 2009
Submission Date June 1, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 16, Issue 1

Cite

Vancouver Öngel K. , Mergen H. Isıl konfor parametrelerinin insan vücudundaki etkilerine yönelik. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 16(1): 21-25.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.