Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Student Trend in Medical Schools in Turkey and Süleyman Demirel University Medical School

Year 2018, Volume 25, Issue 1, 56 - 62, 01.03.2018
https://doi.org/10.17343/sdutfd.335002

Abstract

Introduction: The number of physicians is the basic parameters of health care. For this reason, the education process in medical schools is planned in relation to the number of students. In this planning process, national and local physician education policies need to be organized in the educational facilities of the faculties at various periods.

Objective: The aim of this study is to evaluate the change of the number of medical faculties in Turkey with the numbers of students in these faculties and in Süleyman Demirel University Faculty of Medicine (SDUTF).

Material and Methods: In this cross-sectional study, the literature has been used for the collection of data. The data of the study were evaluated with the SPSS Statistics 17.0 program and the Spearman correlation test was used for the analysis of the data under nonparametric conditions.

Results: In this study, a positive significant correlation at a very high level was found between the time elapsed on a yearly basis between 2006-2016, the number of medical faculties that received students by ÖSYM from 2006 to 2016, number of students taken to medical faculties throughout Turkey from 2006 to 2016 and the numbers of students taken to SDUTF from 2006 to 2016.

Conclusion: It can be considered that a rapid increase in the number of physicians in Turkey is aimed at by increasing the number of medical faculties and increasing the number of students taken to these medical faculties. In the direction of the findings obtained in this study, it is possible to say that the rapid increase progress in the number of students taken to the medical faculties throughout the country is reflected in to SDUTF. We think that considering the trend of change in the number of students reflected in the country as well as SDÜTF in planning related to medical education has a strategic role in terms of educational plans.

References

  • 1. Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, İstatistiklerle Gençlik 2015. [http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21517] adresinden 17.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 2. Eurostat, Population By Age Group, Proportion Of Population Aged 15-24 Years. [http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 3. Özer M. Türkiye’de yükseköğretimde büyüme ve öğretim üyesi arzı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2011; 1(1): 23-26. 4. Education at a Glance 2016: OECD Indicators, Turkey - Country Note. [http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016/turkey_eag-2016-84-en#.WX8LDeXyiUk#page4] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 5. Doğramacı İ. "Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim yönetimi." Ankara. Meteksan A.Ş. 2007. 6. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2007 Yılı Yayınları, 2006-2007 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı, Öğrenci Sayıları Özet Tablosu. [http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3992,1ogrencisaypdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 7. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T107.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 8. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 9. Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2010. Birinci Baskı, Aralık 2010, Türk Tabipler Birliği Yayınları. 10. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma, Yayın ve İstatistikler. Süreli Yayınlar. 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı. [http://www.osym.gov.tr/TR,12735/2016-osys-yuksekogretim-programlarinin-merkezi-yerlestirmedeki-en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlari-kitabi.html] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 11. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2009 Yılı Yayınları, 2008-2009 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. [http://www.osym.gov.tr/Eklenti/4171,13ogretimalanlisansogrencisaypdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 12. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri [https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2016/2016_T17.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 13. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2006 Yılı Yayınları, 2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. [http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3971,13undigpdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 14. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma, Yayın ve İstatistikler. Süreli Yayınlar. [http://www.osym.gov.tr/TR,6552/sureli-yayinlar.html] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 15. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.

Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi

Year 2018, Volume 25, Issue 1, 56 - 62, 01.03.2018
https://doi.org/10.17343/sdutfd.335002

Abstract

Giriş: Sağlık hizmet sunumunda hekim sayısı temel parametrelerdendir. Bu nedenle tıp fakültelerinde eğitim süreci öğrenci sayısı ile ilişkili planlanır. Bu planlama sürecinde ulusal ve yerel  hekim eğitim politikası doğrultusunda çeşitli dönemlerde fakültelerin eğitim olanaklarında düzenlemelere ihtiyaç vardır.   

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki tıp fakültelerinin sayısındaki, bu fakültelerdeki ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki (SDÜTF) öğrenci sayılarındaki değişimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmada, verilerin toplanması için literatürden faydalanılmıştır. Çalışmanın verileri SPSS Statistics 17.0 programı ile değerlendirilmiş ve verilerin analizi için parametrik olmayan şartlarda Spearman korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada, 2006-2016 yılları asında yıl bazında geçen zaman, bu yıllar arasında ÖSYM’ce öğrenci alınan tıp fakültelerinin sayısı, bu yıllar arasında Türkiye genelinde tıp fakültelerine alınan öğrenci sayıları ve bu yıllar arasında SDÜTF’ye alınan öğrenci sayılarının her birinin diğer üçü ile arasında çok yüksek düzeyde, pozitif anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüştür.

Sonuç: ÖSYM’ce öğrenci alınan tıp fakültelerinin sayısının artışı ile birlikte tıp fakültelerine alınan öğrenci sayılarındaki anlamlı artıştan yola çıkılarak, Türkiye’deki hekim sayısında hızlı bir artışın hedeflendiği düşünülebilir. Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, ülke genelinde tıp fakültelerine alınan öğrenci sayılarındaki hızlı artış sürecinin SDÜTF’ye de yansıdığını söylemek mümkündür. Tıp eğitimi ile ilgili planlanlamalarda ülke genelindeki ve SDÜTF’ye de yansıyan öğrenci sayılarındaki değişim trendinin göz önünde bulundurulmasının eğitim planlamaları açısından stratejik role sahip olduğu kanaatindeyiz.

References

  • 1. Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, İstatistiklerle Gençlik 2015. [http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21517] adresinden 17.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 2. Eurostat, Population By Age Group, Proportion Of Population Aged 15-24 Years. [http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 3. Özer M. Türkiye’de yükseköğretimde büyüme ve öğretim üyesi arzı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2011; 1(1): 23-26. 4. Education at a Glance 2016: OECD Indicators, Turkey - Country Note. [http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016/turkey_eag-2016-84-en#.WX8LDeXyiUk#page4] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 5. Doğramacı İ. "Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim yönetimi." Ankara. Meteksan A.Ş. 2007. 6. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2007 Yılı Yayınları, 2006-2007 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı, Öğrenci Sayıları Özet Tablosu. [http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3992,1ogrencisaypdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 7. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T107.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 8. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 9. Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2010. Birinci Baskı, Aralık 2010, Türk Tabipler Birliği Yayınları. 10. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma, Yayın ve İstatistikler. Süreli Yayınlar. 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı. [http://www.osym.gov.tr/TR,12735/2016-osys-yuksekogretim-programlarinin-merkezi-yerlestirmedeki-en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlari-kitabi.html] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 11. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2009 Yılı Yayınları, 2008-2009 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. [http://www.osym.gov.tr/Eklenti/4171,13ogretimalanlisansogrencisaypdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 12. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri [https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2016/2016_T17.pdf] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 13. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma Yayın ve İstatistikler, Süreli Yayınlar, 2006 Yılı Yayınları, 2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. [http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3971,13undigpdf.pdf?0] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 14. ÖSYM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Araştırma, Yayın ve İstatistikler. Süreli Yayınlar. [http://www.osym.gov.tr/TR,6552/sureli-yayinlar.html] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir. 15. YÖK. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Yükseköğretim İstatistikleri. [https://istatistik.yok.gov.tr/] adresinden 31.07.2017 tarihinde erişilmiştir.

Details

Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

İbrahim TAMAM>

Türkiye


Mukadder İnci BAŞER KOLCU>

Türkiye

Publication Date March 1, 2018
Application Date August 16, 2017
Acceptance Date September 15, 2017
Published in Issue Year 2018, Volume 25, Issue 1

Cite

Vancouver Tamam İ. , Başer Kolcu M. İ. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 25(1): 56-62.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.