Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE STATUS OF WOMEN IN ISPARTA: EDUCATION, WORK, HEALTH PARAMETERS

Year 2019, Volume 26, Issue 4, 370 - 381, 01.12.2019
https://doi.org/10.17343/sdutfd.317833

Abstract

Background and aim:

The aims of this research are to determine the status of women throughout the province of Isparta and to examine the relationship between the parameters education status, employment status general health and reproductive health of women.

Material and Methods

Population of this cross-sectional survey, carried out in 2012, is the 15-49 age group women living in Isparta province (N = 105.826). The sample size was calculated with STATCALC program as 905. The data was evaluated with the program SPSS 15.0. Chi-square and t-test were used for the analysis.

Results

24.6% of all women (n = 222) works in a job that brings revenue. The level of education increased, the percentage of women working in a job that brings revenue increased (p<0,001). Working women or educated with high school or over had better health perceptions (respectively p<0,05 and p<0,001).

% 27.9 of women had been married while 18 years old or under. Adolescent marriage was less common among working women or educated with high school or over (respectively p<0,001 and p<0,001).

Conclusion

In the research area the most important finding is the high adolescent marriage according to whole country. The efforts to increase woman's participation in working life and to raise the age of marriage of woman will be the important keys to improve the amendment of the status of women.

References

 • 1- Akın A, Mıhçıokur S. Kadının Statüsü ve Anne Ölümleri. Ayşe Akın (Ed.), Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın içinde (s.127-140). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2003.
 • 2- Akın A (Ed.) Kadının Statüsü ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008.
 • 3- Saraçoğlu Varol G. Dünya’da Kadın Sağlığındaki Eşitsizlikler, Toplum ve Hekim, 2014;29(1): 32-40.
 • 4- United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2015. New York, USA: United Nations Development Programme, 2015.
 • 5- Gee GC, Walsemann KM, Brondolo E. A life course perspective on how racism may be related to health ınequities, American Journal of Public Health, 2012;102(5): 974-976.
 • 6- Doyal L. (2000). Gender equity in health: debates and dilemmas, Social Science and Medicine, 2000;51: 931-939.
 • 7- Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2008). Ankara: Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü, 2008.
 • 8- Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). Seçilmiş Göstergelerle Isparta, 2013. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ ISPARTA.pdf [Erişim tarihi: 23 Aralık 2014]
 • 9- World Health Organization (WHO). Definition of Health. Retrieved from: www.who.int/about/definition/en/print.html, [Erişim tarihi: 03/12/2014].
 • 10- Roysten, E., Armstrong, S. Preventing Maternal Deaths. Geneva: WHO, 1989.
 • 11- Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). İstatistiklerle Kadın, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. Bülten No: 21519. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519. [Erişim tarihi: 23/08/2016].
 • 12- Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2013). Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık, 2014.
 • 13- Çelik, G.O., Malak, A.T., Öztürk, Z., Yılmaz, D. Menapoz Sonrası Dönemdeki Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesini Uygulama, Mamografi Çektirme ve Pap Smear Yaptırma Durumlarının İncelenmesi, Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2009;3(3): 159-163.
 • 14- Dişcigil G, Şensoy N, Tekin N, Söylemez A. Meme Sağlığı: Ege Bölgesinde Yaşayan Bir Grup Kadının Bilgi, Davranış ve Uygulamaları, Marmara Medical Journal, 2007;20(1): 29-36.
 • 15- Gölbaşı Z, Kutlar Z, Akdeniz H. Öğrenci Hemşireler Tarafından Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen Eğitimin Kadınların Meme Kanseri/Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Bilgi Ve Uygulamalarına Etkisi, Meme Sağlığı Dergisi, 2007;3(2): 53-57.
 • 16- Öztürk M, Engin VS, Kişioğlu AN, Yılmazer G. Effects of Education on Knowledge and Attitude of Breast Self Examination Among 25+ Years Old Women. East J of Medicine, 2000;5(1): 13-17.
 • 17- Özbaş S. Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde Eğitim Gören Engelli Çocukların Annelerine Verilen Eğitimin Annelerin Üreme Sağlığını Koruyucu Bilgi ve Tutumlarına Etkisi. (Halk Sağlığı Doktora Tezi) Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • 18- Bilir N. Sigara Kullanımının Kadın Sağlığına Etkileri ve Kontrolü. Ayşe Akın (Ed. içinde), Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın (içinde). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2003; 209-217.
 • 19- World Health Organization (WHO). WHO Report On The Global Tobacco Epidemic, Brazil: World Health Organization, 2008.
 • 20- Vatandaş C. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2007;35: 29-56.
 • 21- T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2010.

ISPARTA’DA KADININ STATÜSÜ: EĞİTİM, ÇALIŞMA, ÜREME SAĞLIĞI VE GENEL SAĞLIK PARAMETRELERİ

Year 2019, Volume 26, Issue 4, 370 - 381, 01.12.2019
https://doi.org/10.17343/sdutfd.317833

Abstract

Amaç:

Bu araştırmanın amacı Isparta il genelinde kadının statüsünü belirlemek; kadınların eğitim ve çalışma durumu ile genel sağlık ve üreme sağlığı parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

2012 yılında gerçekleştirilen kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini  Isparta il sınırları içerisinde yaşayan 15-49 yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır (N=105.826). Örnek büyüklüğü; STATCALC programı ile 905 kişi olarak belirlenmiştir. Veriler SPSS  15.0 Programı ile değerlendirilmiştir. Analizlerde ki-kare ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular:

Kadınların %24,6’sı (n=222) gelir getiren bir işte çalışmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça gelir getiren bir işte çalışan kadınların yüzdesi artmaktadır (p<0,001). Çalışan kadınların ve lise ve üstünde eğitim almış olanların sağlık algıları daha iyidir (sırasıyla p<0,05 ve p<0,001). Kadınların %27,9’u on sekiz yaş ve altında evlendirilmiştir. Çalışan ve lise ve üstünde eğitim almış olan kadınlar arasında adolesan evlilik (sırasıyla p<0,001 ve p<0,001) ve adolesan gebelik daha az görülmektedir (sırasıyla p<0,01 ve p<0,001).  

Sonuç:

Araştırmanın yapıldığı bölgede öne çıkan en önemli bulgu adolesan evliliklerin ülke geneline göre yüksek olmasıdır. Kadının çalışma hayatına katılımını artırmaya ve evlenme yaşını yükseltmeye yönelik çabalar, kadının statüsünü iyileştirmesini sağlamada önemli anahtarlar olacaktır.

References

 • 1- Akın A, Mıhçıokur S. Kadının Statüsü ve Anne Ölümleri. Ayşe Akın (Ed.), Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın içinde (s.127-140). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2003.
 • 2- Akın A (Ed.) Kadının Statüsü ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008.
 • 3- Saraçoğlu Varol G. Dünya’da Kadın Sağlığındaki Eşitsizlikler, Toplum ve Hekim, 2014;29(1): 32-40.
 • 4- United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2015. New York, USA: United Nations Development Programme, 2015.
 • 5- Gee GC, Walsemann KM, Brondolo E. A life course perspective on how racism may be related to health ınequities, American Journal of Public Health, 2012;102(5): 974-976.
 • 6- Doyal L. (2000). Gender equity in health: debates and dilemmas, Social Science and Medicine, 2000;51: 931-939.
 • 7- Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2008). Ankara: Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü, 2008.
 • 8- Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). Seçilmiş Göstergelerle Isparta, 2013. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ ISPARTA.pdf [Erişim tarihi: 23 Aralık 2014]
 • 9- World Health Organization (WHO). Definition of Health. Retrieved from: www.who.int/about/definition/en/print.html, [Erişim tarihi: 03/12/2014].
 • 10- Roysten, E., Armstrong, S. Preventing Maternal Deaths. Geneva: WHO, 1989.
 • 11- Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). İstatistiklerle Kadın, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. Bülten No: 21519. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519. [Erişim tarihi: 23/08/2016].
 • 12- Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2013). Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık, 2014.
 • 13- Çelik, G.O., Malak, A.T., Öztürk, Z., Yılmaz, D. Menapoz Sonrası Dönemdeki Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesini Uygulama, Mamografi Çektirme ve Pap Smear Yaptırma Durumlarının İncelenmesi, Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2009;3(3): 159-163.
 • 14- Dişcigil G, Şensoy N, Tekin N, Söylemez A. Meme Sağlığı: Ege Bölgesinde Yaşayan Bir Grup Kadının Bilgi, Davranış ve Uygulamaları, Marmara Medical Journal, 2007;20(1): 29-36.
 • 15- Gölbaşı Z, Kutlar Z, Akdeniz H. Öğrenci Hemşireler Tarafından Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen Eğitimin Kadınların Meme Kanseri/Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Bilgi Ve Uygulamalarına Etkisi, Meme Sağlığı Dergisi, 2007;3(2): 53-57.
 • 16- Öztürk M, Engin VS, Kişioğlu AN, Yılmazer G. Effects of Education on Knowledge and Attitude of Breast Self Examination Among 25+ Years Old Women. East J of Medicine, 2000;5(1): 13-17.
 • 17- Özbaş S. Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde Eğitim Gören Engelli Çocukların Annelerine Verilen Eğitimin Annelerin Üreme Sağlığını Koruyucu Bilgi ve Tutumlarına Etkisi. (Halk Sağlığı Doktora Tezi) Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • 18- Bilir N. Sigara Kullanımının Kadın Sağlığına Etkileri ve Kontrolü. Ayşe Akın (Ed. içinde), Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın (içinde). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2003; 209-217.
 • 19- World Health Organization (WHO). WHO Report On The Global Tobacco Epidemic, Brazil: World Health Organization, 2008.
 • 20- Vatandaş C. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2007;35: 29-56.
 • 21- T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2010.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Ersin USKUN>

0000-0001-6446-0186
Türkiye


Ayşe ÇELİK>

0000-0002-0267-6878
Türkiye


Pınar ERSOY>

0000-0001-7367-7336
Türkiye


Yonca SÖNMEZ>

Türkiye


Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU>

Türkiye

Publication Date December 1, 2019
Application Date May 31, 2017
Acceptance Date August 4, 2017
Published in Issue Year 2019, Volume 26, Issue 4

Cite

Vancouver Uskun E. , Çelik A. , Ersoy P. , Sönmez Y. , Kişioğlu A. N. ISPARTA’DA KADININ STATÜSÜ: EĞİTİM, ÇALIŞMA, ÜREME SAĞLIĞI VE GENEL SAĞLIK PARAMETRELERİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 26(4): 370-381.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.