Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ISPARTA’DA ERİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ PREVALANSI VE ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2021, Volume 28, Issue 1, 57 - 65, 11.03.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.691820

Abstract

ÖZ

…’DA ERİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ PREVALANSI VE ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AMAÇ: Demir eksikliği anemisi (DEA) dünyada ve ülkemizde en sık görülen hastalıktır ve etyolojisinde birçok neden yer almaktadır. Çalışmamızın amacı DEA’ nın …ve çevresinde retrospektif olarak prevalansını ve etyolojisini araştırmaktır.

MATERYAL ve METOD: Çalışmaya Nisan 2017 - Kasım 2017 arasında … Tıp Fakültesi İç Hastalıkları polikliniğine başvuran ve en az tam kan sayımı, ferritin, vitamin B12, folik asit değerleri istenmiş 18-65 yaş arasındaki toplam 1000 hasta alınmıştır. Hastalara ait cinsiyet, yaş, kadınlarda menopozal durum, ek hastalıkları ve etyolojik faktörleri kaydedilmiştir. Bütün hastaların hemoglobin, hematokrit, MCV, RDW, lökosit, trombosit,  ferritin, vitamin B12, folik asit düzeyleri kayıt altına alınmıştır.

Kadınlarda hemoglobin 12 g/dl altında, erkeklerde 13 g/dl altında (WHO’ya göre) ve ferritin 15 ng/ml altında (romatizmal hastalığı olanlarda 100 ng/ml’ nin altında) olanlar DEA olarak kabul edilmiştir. DEA’ si saptanan hastalarda etyolojik faktörleri incelemek için; diyetle demir alımı, kadınlarda menstrüel kanama, hemoroid, peptik ülser, mide operasyonu, gastrit, malignite gibi sebepler araştırılmıştır. Başvuruda saptanan ek hastalıklar sırasıyla kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, akciğer hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, endokrinolojik hastalıklar, hipertansiyon, diabetes mellitus, maligniteler, hemoglobinopatiler ve inflamatuar bağırsak hastalıkları olarak gruplandırılmıştır.

BULGULAR: Çalışmamızdaki kadınların % 25’ inde, erkeklerin % 7,4’ inde DEA saptanırken tüm hastalarda ise DEA prevalansını % 20,3 olarak bulduk. DEA etyolojisi ise kadınlarda en sık neden menoraji iken erkeklerde gastrit olarak saptandı. Çalışmamızda DEA olan erkeklerin % 55 ve kadınların % 34,4’ ünde ise etyoloji saptanmadı.

SONUÇ: Demir eksikliği anemisi ile ilişkili prospektif, pika ve parazitoz taramalarını da içeren, toplumsal kökenli çalışmalar yapılması gerekmektedir.

References

 • Herbert V. Megaloblastic anemia as a problem in world health. The American journal of clinical nutrition. 1968;21(9):1115-20.
 • Carley A. Anemia: when is it iron deficiency? Pediatric nursing. 2003;29(2):127
 • Tunç B1, Cetin H, Gümrük F, Istanbullu B, Yavrucuoğlu H, Kurt U, Genç H. The prevalence and molecular basis of beta-thalassemia in Isparta province and region. Turk J Pediatr. 2002 Jan-Mar;44(1):18-20.
 • Looker AC, Dallman PR, Carroll MD, Gunter EW, Johnson CL. Prevalence of iron deficiency in the United States. Jama. 1997;277(12):973-6.
 • Royston E. The prevalence of nutritional anaemia in women in developing countries: a critical review of available information. World health statistics quarterly. 1982;35(2):52-91.
 • Dilek İ, Altun S, Tuncer İ, Uygan İ, Topal C, Aksoy H. Demir eksikliği anemisinde hemoglobin, hematokrit değerleri, eritrosit indeksleri ve etyolojik nedenlerin değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi. 2000;7(2):51-6.
 • Koksal O. Turkiye 1974 beslenme, saglik ve gida tuketimi arastirmasi. 1977.
 • Bolaman Z. Demir Eksikliği Anemisi. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. 2004:50-7.
 • Çetinkaya F, Öztürk Y, Günay O ve ark : Kayseri Doğumevine Başvuran 15-24 Yaş Grubu Kadınların Sağlık Durumlarının Saptanması. III.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Özet Kitabı.Kayseri,1993;303-310.
 • Karagüzel N. Fertil çagdaki kadınlarda kontraseptif yöntemler ve anemi iliskisi. (Uzmanlık Tezi) Tez Danısmanı: Doç. Dr. E. Zeynep Vural Tuzcular Istanbul 2006;36-71-72.
 • Bozkurt A, Koçoğlu F, Beydağı H, Çevik I, Çelik B. Gaziantep kent merkezinde yaşayan 15-49 yaş kadınlarda anemi prevalansı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1995;20:244-8.
 • Beutler E, Lichman M, Coller B. Iron deficiency, ed. Williams E. Hematology fifth edition Philadelphia. 1995:490-511.
 • Lee GR. Iron deficiency and iron-deficiency anemia. Wintrobe's clinical hematology. 1999.
 • Asma S, Gereklioglu C, Erdogan AF, Yeral M, Kasar M, Boga C, et al. Prevalence of iron, folic acid and vitamin B12 deficiency in patients with thalassemia minor. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2013;7(4).
 • Erdem Ö, Erten Bucaktepe G, Kara IH. Aile hekimliği polikliniğine başvuran kadınlarda demir eksikliği anemisi ve gestasyon öyküsü ilişkisi. Dicle Medical Journal/Dicle Tip Dergisi. 2009;36(2).
 • Keskin Y, Moschonis G, Dimitriou M, Sur H, Kocaoglu B, Hayran O, et al. Prevalence of iron deficiency among school children of different socio-economic status in urban Turkey. European journal of clinical nutrition. 2005;59(1):64.
 • Kilinç M, Yüregir GT, Ekerbiçer H. Anaemia and iron‐deficiency anaemia in south‐east Anatolia. European journal of haematology. 2002;69(5‐6):280-3.
 • Yıldırım RC, Aycan S. Ankara Toprak Ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde çalışanlarda demir eksikliği anemi prevalansı ve buna etki eden bazı faktörler. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2001;21(5):391-5.
 • Çiçek EA, Aybek H, Çeken N, Kangal Z. Uşak ilinde beta talasemi minörlü hastalarda demir eksikliği anemisi sıklığı.
 • Bainton DF, Finch CA. The diagnosis of iron deficiency anemia. The American journal of medicine. 1964;37(1):62-70.
 • Bannerman R, Beveridge B, Witts L. Anaemia associated with unexplained occult blood loss. British Medical Journal. 1964;1(5395):1417.
 • Soydal U, Yıldırım RC, Aycan S. The prevalence of iron deficiency anemia in the workers of Ankara Soil and Fertilizer Research Insititute and the Related Factors. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2001;21(5):391.
 • Işıkoğlu K. Ankara’da yüksek öğrenim gençliğinde demir eksikliği anemisinin yaygınlığı ve etkileyen faktörler. Doktora tezi. Ankara; 1975
 • Gülertan SY. Demir eksikliği anemisi olan kadın hastalarda oral demir tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. (Uzmanlık tezi). Tez danışmanı: Doç Dr. Mustafa Yenigün. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008.
 • Öztürk A, Özkan Y, Sezer M, Kandemir G, Başak M, Üskent N. Demir eksikliği anemisi: üç yıllık sonuçlarımız. GATA Bülteni. 1997;39:204-7.
 • Andrews NC. Iron deficiency and related disorders. Wintrobe’s clinical hematology. 2004;1:979-1009.
 • Smoller BR, Kruskall MS. Phlebotomy for diagnostic laboratory tests in adults. New England Journal of Medicine. 1986;314(19):1233-5.
 • Provan D. Mechanisms and management of iron deficiency anaemia. British journal of haematology. 1999;105:19-26.
 • Kepczyk MT, Kadakia CSC. Prospective evaluation of gastrointestinal tract in patients with iron-deficiency anemia. Digestive diseases and sciences. 1995;40(6):1283-9.
 • Hardwick R, Armstrong C. Synchronous upper and lower gastrointestinal endoscopy is an effective method of investigating iron‐deficiency anaemia. British journal of surgery. 1997;84(12):1725-8
 • Liu K, Kaffes AJ. Iron deficiency anaemia: a review of diagnosis, investigation and management. European journal of gastroenterology & hepatology. 2012;24(2):109-16.
 • Goddard AF, James MW, McIntyre AS, Scott BB. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut. 2011;60(10):1309-16.
 • Clark SF. Iron deficiency anemia. Nutrition in clinical practice. 2008;23(2):128-41.
 • Hershko C, Ianculovich M, Souroujon M. A hematologist's view of unexplained iron deficiency anemia in males: impact of Helicobacter pylori eradication. Blood Cells, Molecules, and Diseases. 2007;38(1):45-53.
 • Cardamone M, Alex G, Harari MD, Moss WP, Oliver MR. Severe iron‐deficiency anaemia in adolescents: Consider Helicobacter pylori infection. Journal of paediatrics and child health. 2008;44(11):647-50.
 • Muhsen K, Barak M, Henig C, Alpert G, Ornoy A, Cohen D. Is the association between Helicobacter pylori infection and anemia age dependent? Helicobacter. 2010;15(5):467-72.
 • Olsen A, Magnussen P, Ouma J, Andreassen J, Friis H. The contribution of hookworm and other parasitic infections to haemoglobin and iron status among children and adults in western Kenya. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 1998;92(6):643-9.
 • Kurtoğlu E, Kayaçetin E, Uğur A. Demir Eksikliği Anemisi Saptanan Erkeklerde ve Postmenapozal Kadınlardaki Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Bulguları. MN Klinik Bilimler & Doktor. 2004;10(3):251-4.
 • Aydemir S, Kadıoğlu G, Bayraktaroğlu T, Üstündağ Y, Özeltekin İ, Borazan A, et al. Demir eksikliği anemili olgularda Çölyak hastalığı prevalansı. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology. 2004;15(3):101-5.
 • Annibale B, Capurso G, Delle Fave G. The stomach and iron deficiency anaemia: a forgotten link. Digestive and liver disease. 2003;35(4):288-95.
 • Atamer T. Anemik hastaya yaklaşım. Turkiye Klinikleri Journal of Hematology. 2004;2(2):89-95.
 • Yereli K, Saruç M, Özdemir E, Girginkardeşler N, Özbilgin A. Demir eksikliği anemisi saptanan erişkin hastalarda barsak protozoa insidansının araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 1998;22(1):29-31.
 • Saruç M, Arslan Ş, Özdemir E, Yüksel Ş, Göksel G, Özgür B, ve ark. Anemi saptanan poliklinik olgularımızda belirlenen gastrointestinal sistem patolojileri. TJG. 1997; Vol 8, Supp 1.
 • Demir Eksikliği Anemili Hastalarda Oral Demir Tedavisinin Serbest Oksijen Radikalleri, Koruyucu Enzimler ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi Uzmanlık Tezi Dr. Arzu Dürümoğlu Özkan.
 • Yüksel M, Saka B, Vatansever S. Yaşlılarda demir eksikliği anemisi etiyolojisinin ve sıklığının saptanması. İç Hastalıkları Dergisi 2012;19:87-97.

THE PREVALANCE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN ADULTS IN … AND EVALUATION OF ETIOLOGICAL FACTORS

Year 2021, Volume 28, Issue 1, 57 - 65, 11.03.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.691820

Abstract

THE PREVALANCE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN ADULTS IN … AND EVALUATION OF ETIOLOGICAL FACTORS

OBJECTİVE: Iron deficiency anemia (IDA) is the most common disease in the world and in our country and there are many reasons for its etiology. The aim of our study was to investigate the prevalence and etiology of IDA retrospectively in …

MATERIAL and METHODS: A total of 1000 patients between the ages of 18-65 who were admitted to … Medical Faculty Internal Medicine Outpatient Clinic between April 2017 and November 2017, were included in the study and complete blood count, ferritin, vitamin B12, folic acid values were studied at these patients. Gender, age, menopausal status, additional diseases and etiologic factors of the patients were recorded. Hemoglobin, hematocrit, MCV, RDW, leukocyte, platelet, ferritin, vitamin B12 and folic acid levels were recorded. In females, hemoglobin levels below 12 g / dl, in males hemoglobin levels below 13 g / dl and ferritin less than 15 ng / ml (patients with rheumatic diseases less than 100 ng / ml) were accepted as IDA.

To examine the etiologic factors in patients with IDA; dietary iron intake, menstrual bleeding in women, hemorrhoid, peptic ulcer, gastric surgery, gastritis, malignancy were investigated. Additional diseases identified at admission were chronic liver / kidney / lung / rheumatoid / endocrinological, hypertension, diabetes mellitus, malignancies, hemoglobinopathies, inflammatory bowel diseases.

RESULTS: In our study, 25 % of the women and 7,4 % of men had IDA, we found the prevalence of IDA as 20,3 % in all patients. The most common cause of IDA was menorrhagia in women and gastritis in men. In our study, an etiological factor could not be determined in 55 % of men and 34,4 % of women with IDA.

DISCUSSION: Prospective, community based studies that also evaluate pika and parasitosis should be performed in patients with iron deficiency anemia. 

References

 • Herbert V. Megaloblastic anemia as a problem in world health. The American journal of clinical nutrition. 1968;21(9):1115-20.
 • Carley A. Anemia: when is it iron deficiency? Pediatric nursing. 2003;29(2):127
 • Tunç B1, Cetin H, Gümrük F, Istanbullu B, Yavrucuoğlu H, Kurt U, Genç H. The prevalence and molecular basis of beta-thalassemia in Isparta province and region. Turk J Pediatr. 2002 Jan-Mar;44(1):18-20.
 • Looker AC, Dallman PR, Carroll MD, Gunter EW, Johnson CL. Prevalence of iron deficiency in the United States. Jama. 1997;277(12):973-6.
 • Royston E. The prevalence of nutritional anaemia in women in developing countries: a critical review of available information. World health statistics quarterly. 1982;35(2):52-91.
 • Dilek İ, Altun S, Tuncer İ, Uygan İ, Topal C, Aksoy H. Demir eksikliği anemisinde hemoglobin, hematokrit değerleri, eritrosit indeksleri ve etyolojik nedenlerin değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi. 2000;7(2):51-6.
 • Koksal O. Turkiye 1974 beslenme, saglik ve gida tuketimi arastirmasi. 1977.
 • Bolaman Z. Demir Eksikliği Anemisi. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. 2004:50-7.
 • Çetinkaya F, Öztürk Y, Günay O ve ark : Kayseri Doğumevine Başvuran 15-24 Yaş Grubu Kadınların Sağlık Durumlarının Saptanması. III.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Özet Kitabı.Kayseri,1993;303-310.
 • Karagüzel N. Fertil çagdaki kadınlarda kontraseptif yöntemler ve anemi iliskisi. (Uzmanlık Tezi) Tez Danısmanı: Doç. Dr. E. Zeynep Vural Tuzcular Istanbul 2006;36-71-72.
 • Bozkurt A, Koçoğlu F, Beydağı H, Çevik I, Çelik B. Gaziantep kent merkezinde yaşayan 15-49 yaş kadınlarda anemi prevalansı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1995;20:244-8.
 • Beutler E, Lichman M, Coller B. Iron deficiency, ed. Williams E. Hematology fifth edition Philadelphia. 1995:490-511.
 • Lee GR. Iron deficiency and iron-deficiency anemia. Wintrobe's clinical hematology. 1999.
 • Asma S, Gereklioglu C, Erdogan AF, Yeral M, Kasar M, Boga C, et al. Prevalence of iron, folic acid and vitamin B12 deficiency in patients with thalassemia minor. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2013;7(4).
 • Erdem Ö, Erten Bucaktepe G, Kara IH. Aile hekimliği polikliniğine başvuran kadınlarda demir eksikliği anemisi ve gestasyon öyküsü ilişkisi. Dicle Medical Journal/Dicle Tip Dergisi. 2009;36(2).
 • Keskin Y, Moschonis G, Dimitriou M, Sur H, Kocaoglu B, Hayran O, et al. Prevalence of iron deficiency among school children of different socio-economic status in urban Turkey. European journal of clinical nutrition. 2005;59(1):64.
 • Kilinç M, Yüregir GT, Ekerbiçer H. Anaemia and iron‐deficiency anaemia in south‐east Anatolia. European journal of haematology. 2002;69(5‐6):280-3.
 • Yıldırım RC, Aycan S. Ankara Toprak Ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde çalışanlarda demir eksikliği anemi prevalansı ve buna etki eden bazı faktörler. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2001;21(5):391-5.
 • Çiçek EA, Aybek H, Çeken N, Kangal Z. Uşak ilinde beta talasemi minörlü hastalarda demir eksikliği anemisi sıklığı.
 • Bainton DF, Finch CA. The diagnosis of iron deficiency anemia. The American journal of medicine. 1964;37(1):62-70.
 • Bannerman R, Beveridge B, Witts L. Anaemia associated with unexplained occult blood loss. British Medical Journal. 1964;1(5395):1417.
 • Soydal U, Yıldırım RC, Aycan S. The prevalence of iron deficiency anemia in the workers of Ankara Soil and Fertilizer Research Insititute and the Related Factors. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2001;21(5):391.
 • Işıkoğlu K. Ankara’da yüksek öğrenim gençliğinde demir eksikliği anemisinin yaygınlığı ve etkileyen faktörler. Doktora tezi. Ankara; 1975
 • Gülertan SY. Demir eksikliği anemisi olan kadın hastalarda oral demir tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. (Uzmanlık tezi). Tez danışmanı: Doç Dr. Mustafa Yenigün. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008.
 • Öztürk A, Özkan Y, Sezer M, Kandemir G, Başak M, Üskent N. Demir eksikliği anemisi: üç yıllık sonuçlarımız. GATA Bülteni. 1997;39:204-7.
 • Andrews NC. Iron deficiency and related disorders. Wintrobe’s clinical hematology. 2004;1:979-1009.
 • Smoller BR, Kruskall MS. Phlebotomy for diagnostic laboratory tests in adults. New England Journal of Medicine. 1986;314(19):1233-5.
 • Provan D. Mechanisms and management of iron deficiency anaemia. British journal of haematology. 1999;105:19-26.
 • Kepczyk MT, Kadakia CSC. Prospective evaluation of gastrointestinal tract in patients with iron-deficiency anemia. Digestive diseases and sciences. 1995;40(6):1283-9.
 • Hardwick R, Armstrong C. Synchronous upper and lower gastrointestinal endoscopy is an effective method of investigating iron‐deficiency anaemia. British journal of surgery. 1997;84(12):1725-8
 • Liu K, Kaffes AJ. Iron deficiency anaemia: a review of diagnosis, investigation and management. European journal of gastroenterology & hepatology. 2012;24(2):109-16.
 • Goddard AF, James MW, McIntyre AS, Scott BB. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut. 2011;60(10):1309-16.
 • Clark SF. Iron deficiency anemia. Nutrition in clinical practice. 2008;23(2):128-41.
 • Hershko C, Ianculovich M, Souroujon M. A hematologist's view of unexplained iron deficiency anemia in males: impact of Helicobacter pylori eradication. Blood Cells, Molecules, and Diseases. 2007;38(1):45-53.
 • Cardamone M, Alex G, Harari MD, Moss WP, Oliver MR. Severe iron‐deficiency anaemia in adolescents: Consider Helicobacter pylori infection. Journal of paediatrics and child health. 2008;44(11):647-50.
 • Muhsen K, Barak M, Henig C, Alpert G, Ornoy A, Cohen D. Is the association between Helicobacter pylori infection and anemia age dependent? Helicobacter. 2010;15(5):467-72.
 • Olsen A, Magnussen P, Ouma J, Andreassen J, Friis H. The contribution of hookworm and other parasitic infections to haemoglobin and iron status among children and adults in western Kenya. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 1998;92(6):643-9.
 • Kurtoğlu E, Kayaçetin E, Uğur A. Demir Eksikliği Anemisi Saptanan Erkeklerde ve Postmenapozal Kadınlardaki Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Bulguları. MN Klinik Bilimler & Doktor. 2004;10(3):251-4.
 • Aydemir S, Kadıoğlu G, Bayraktaroğlu T, Üstündağ Y, Özeltekin İ, Borazan A, et al. Demir eksikliği anemili olgularda Çölyak hastalığı prevalansı. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology. 2004;15(3):101-5.
 • Annibale B, Capurso G, Delle Fave G. The stomach and iron deficiency anaemia: a forgotten link. Digestive and liver disease. 2003;35(4):288-95.
 • Atamer T. Anemik hastaya yaklaşım. Turkiye Klinikleri Journal of Hematology. 2004;2(2):89-95.
 • Yereli K, Saruç M, Özdemir E, Girginkardeşler N, Özbilgin A. Demir eksikliği anemisi saptanan erişkin hastalarda barsak protozoa insidansının araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 1998;22(1):29-31.
 • Saruç M, Arslan Ş, Özdemir E, Yüksel Ş, Göksel G, Özgür B, ve ark. Anemi saptanan poliklinik olgularımızda belirlenen gastrointestinal sistem patolojileri. TJG. 1997; Vol 8, Supp 1.
 • Demir Eksikliği Anemili Hastalarda Oral Demir Tedavisinin Serbest Oksijen Radikalleri, Koruyucu Enzimler ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi Uzmanlık Tezi Dr. Arzu Dürümoğlu Özkan.
 • Yüksel M, Saka B, Vatansever S. Yaşlılarda demir eksikliği anemisi etiyolojisinin ve sıklığının saptanması. İç Hastalıkları Dergisi 2012;19:87-97.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Emre KAPLANOĞLU This is me
VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ
Türkiye


Demircan ÖZBALCI> (Primary Author)
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü
0000-0002-9635-3091
Türkiye


Emine Güçhan ALANOĞLU>
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü
Türkiye


Osman GÜRDAL>
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Türkiye

Supporting Institution herhangi bir destek alınmamıştır
Publication Date March 11, 2021
Submission Date February 20, 2020
Acceptance Date August 11, 2020
Published in Issue Year 2021, Volume 28, Issue 1

Cite

Vancouver Kaplanoğlu E. , Özbalcı D. , Alanoğlu E. G. , Gürdal O. ISPARTA’DA ERİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ PREVALANSI VE ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 28(1): 57-65.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.