Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Different Doses of Vermicompost Application on Yield and Nutrient Uptake of Maize Plant

Year 2020, - Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı, 45 - 51, 07.04.2020

Abstract

In
this study, the effects of different doses of vermicompost on maize yield and
nutrient uptake were investigated. The research was conducted with three
replications according to the experimental pattern of randomized plots under
the greenhouse conditions Department of Plant and Animal Production, Sivas
Cumhuriyet University. In this study; vermicompost doses were used as 0%, 10%,
20%, 30%, 40% and 50%. Shoot dry matter production and nitrogen (N), phosphorus
(P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn),
manganese (Mn) and copper (Cu) concentrations were determined of maize plant. According
to the results, it was determined that shoot dry matter production increased
with increasing vermicompost doses and the highest shoot dry matter was
determined with 3.98 g plant-1 in 40% vermicompost application. In
the study, the highest P concentration was determined with 0.80% P and highest
K concentration was determined with 5.75% K respectively 30% vermicompost and
40% vermicompost application (5.75% K). Also, the highest concentration of N
was found to be 4.24% in 40% vermicompost application. Generally, increasing
vermicompost applications increased the concentration of macro elements and
decreased the concentration of micro elements. The results of the research
showed that vermicompost can be used in terms of sustainable agricultural
production in general.

References

 • Atiyeh, R.M., Edwards, C.A., Subler, S., Metzger, J.D., 2001. Pigmanure As A Component of A Horticultural Bedding Plant Medium: Effect on Physico Chemical Properties and Plant Growth. Bioresource Technology, 78(1): 11–20.
 • Blouin, M., Barrere, J., Meyer, N., Lartigue, S., Barot, S., Mathieu, J., 2019. Vermicompost Significantly Affects Plant Growth: A Meta-Analysis. Agronomy for Sustainable Development, 39(4): 34.
 • Bremner, J.M., 1965. Total Nitrogen. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties Number 9 In The Series Agronomy, American Society of Agronomy Inc.: Publisher USA, p. 1149-1178.
 • Ceritoğlu, M., Şahin, S., Erman, M., 2019. Vermikompost Üretim Tekniği ve Üretimde Kullanılan Materyaller. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 230-236.
 • Dominguez, J., 2004. State-of-The-Art and New Perspectives on Vermicomposting Research. In: Edwars, C.A. (Ed) CRC Press, Boca Raton, Florida, Earthworm Ecology. pp 401–424.
 • Durukan, H., Demirbaş. A., Tutar, U., 2019. The Effects of Solid and Liquid Vermicompost Application on Yield and Nutrient Uptake of Tomato Plant. Turkish Journal of Agriculture – Food Scienceand Technology, 7(7): 1069-1074.
 • Erşahin, Y.Ş., 2007. Vermikompost Ürünlerinin Eldesi ve Tarımsal Üretimde Kullanım Alternatifleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 99-107.
 • İdikut, L. ve Kara, S.N., 2013. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri ile Tane nişasta Oranlarının Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(1), 8-15.
 • Kacar, B. ve Inal, A., 2008. Plant Analysis. Nobel Pres., (1241), 891.
 • Karaşahin, M. ve Sade, B., 2011. Farklı Sulama Yöntemlerinin Hibrit Mısırda (Zea mays L. indentata S.) Dane Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2): 47-56.
 • Kılınç, S., Karademir, Ç., Ekin, Z., 2018. Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım Ve Doğa Dergisi, 21(6): 809-816.
 • Kıran, S., 2019. Vermikompost Uygulamalarının Kuraklık Stresi Altındaki Kıvırcık Salatanın (Lactuca sativa var. crispa) Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg., 22(Ek Sayı 1): 133-140.
 • Köksal, S.B., Aksu, G., Altay, H., 2017. Vermikompostun Bazı Toprak Özellikleri ve Pazı Bitkisinde Verim Üzerine Etkisi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg., 5(2): 123–128.
 • Küçükyumuk, Z., Gültekin, M., Erdal, İ. 2014. Vermikompost ve Mikorizanın Biber Bitkisinin Gelişimi İle Mineral Beslenmesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fak. Dergisi, 9(1):51-58.
 • Maltaş, A.Ş., Tavalı, İ.E., Uz, İ., Kaplan, M., 2017. Kırmızı Baş Lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) Yetiştiriciliğinde Vermikompost Uygulaması. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2):155-161.
 • Murphy, J. and Riley, J.P., 1962. A Modified Single Solution for The Determination of Phosphate In Natural Waters. Analytica Chimica Acta, 27,31-36.
 • Nazli, R.I., Inal, I., Kusvuran, A., Demirbas, A., Tansi, V., 2016. Effects of Different Organic Materials on Forage Yield And Nutrient Uptake Of Silage Maize (Zea mays L.). Journal Of Plant Nutrition, 39(7): 912–921.
 • Önal, M.K., Topcuoğlu, B., Arı, N., 2003. Toprağa Uygulanan Kentsel Arıtma Çamurunun Domates Bitkisine Etkisi: II. Gelişme Ve Meyve Özellikleri İle Meyvede Mineral İçerikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 97-106.
 • Özen, N. ve Sönmez, S., 2019. Farklı İnkübasyon Dönemlerinde Uygulanan Vermikompostun Marul Bitkisinin Bitki Besin Element İçeriği Üzerine Etkileri. Mediterr. Agric. Sci., 32(Özel sayı): 115-119.
 • Ramnarain, Y.I., Ori, L., Ansari, A.A., 2018. Effect Of The Use of Vermicompost nn The Plant Growth Parameters of Pak Choi (Brassicarapa var. chinensis) and on The Soil Structure In Suriname. Journal of Global Agriculture and Ecology. 8(1): 8-15.
 • Singh, R., Sharma, R.R., Kumar, S., Gupta, R.K., Patil, R.T., 2008. Vermicompost Substitution Influences Growth, Physiological Disorders, Fruit Yield and Quality of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Bioresource Technology, 99: 8507–8511.
 • Sönmez, S. ve Özen, N., 2019. Farklı İnkübasyon Dönemlerine ve Vermikompost Uygulamalarına Bağlı Olarak Toprakların Bitki Besin Maddesi İçeriklerindeki Değişim. Mediterr. Agric. Sci., 32(Özel sayı): 121-125.
 • Tavalı, İ.E., Maltaş, A.Ş., Uz, İ., Kaplan, M., 2014. Vermikompostun Beyaz Baş Lahananın (Brassica oleracea var. Alba) Verim, Kalite ve Mineral Beslenme Durumu Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1): 61-67.
 • Yılmaz, E., Karsavuran, Y., Başpınar, H., 2007. Aydın, İzmir ve Manisa İlleri Mısır Ekiliş Alanlarında Görülen Cicadellidae (Homoptera) Familyasına Bağlı Türlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44(3): 43-58.

Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi

Year 2020, - Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı, 45 - 51, 07.04.2020

Abstract

Bu
araştırmada farklı dozlarda vermikompost uygulamasının mısır bitkisinin verimi
ile besin elementlerine olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü seralarında tesadüf
parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 3 kg kapasiteli saksılarda
yürütülmüştür. Araştırmada vermikompost dozları %0, %10, %20, %30, %40 ve
%50 olarak uygulanmıştır. Mısır bitkisinin ekiminden yaklaşık 60 gün sonra
hasat işlemi yapılmış, yeşil aksam kuru madde üretimi ile azot (N), fosfor (P),
potasyum (K),  kalsiyum (Ca), magnezyum
(Mg), demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) konsantrasyonları
belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre mısır bitkisinin kuru madde
üretiminin artan vermikompost dozlarıyla birlikte arttığı ve en fazla 3.98
g/bitki ile %40 vermikompost uygulamasında olduğu belirlenmiştir. Araştırmada
en yüksek P konsantrasyonu %0.80 ile %30 vermikompost uygulamasında, en yüksek
N ve K konsantrasyonları %40 vermikompost uygulamasında belirlenmiştir
(sırasıyla %4.24 N ve %5.75 K). Araştırmada genel olarak artan vermikompost
uygulamaları makro elementlerin konsantrasyonunu arttırırken, mikro
elementlerin konsatrasyonlarını azaltmıştır. Araştırma sonuçları genel olarak,
sürdürülebilir tarımsal üretim açısından vermikompostun kullanılabileceğini
göstermiştir. 

References

 • Atiyeh, R.M., Edwards, C.A., Subler, S., Metzger, J.D., 2001. Pigmanure As A Component of A Horticultural Bedding Plant Medium: Effect on Physico Chemical Properties and Plant Growth. Bioresource Technology, 78(1): 11–20.
 • Blouin, M., Barrere, J., Meyer, N., Lartigue, S., Barot, S., Mathieu, J., 2019. Vermicompost Significantly Affects Plant Growth: A Meta-Analysis. Agronomy for Sustainable Development, 39(4): 34.
 • Bremner, J.M., 1965. Total Nitrogen. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties Number 9 In The Series Agronomy, American Society of Agronomy Inc.: Publisher USA, p. 1149-1178.
 • Ceritoğlu, M., Şahin, S., Erman, M., 2019. Vermikompost Üretim Tekniği ve Üretimde Kullanılan Materyaller. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 230-236.
 • Dominguez, J., 2004. State-of-The-Art and New Perspectives on Vermicomposting Research. In: Edwars, C.A. (Ed) CRC Press, Boca Raton, Florida, Earthworm Ecology. pp 401–424.
 • Durukan, H., Demirbaş. A., Tutar, U., 2019. The Effects of Solid and Liquid Vermicompost Application on Yield and Nutrient Uptake of Tomato Plant. Turkish Journal of Agriculture – Food Scienceand Technology, 7(7): 1069-1074.
 • Erşahin, Y.Ş., 2007. Vermikompost Ürünlerinin Eldesi ve Tarımsal Üretimde Kullanım Alternatifleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 99-107.
 • İdikut, L. ve Kara, S.N., 2013. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri ile Tane nişasta Oranlarının Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(1), 8-15.
 • Kacar, B. ve Inal, A., 2008. Plant Analysis. Nobel Pres., (1241), 891.
 • Karaşahin, M. ve Sade, B., 2011. Farklı Sulama Yöntemlerinin Hibrit Mısırda (Zea mays L. indentata S.) Dane Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2): 47-56.
 • Kılınç, S., Karademir, Ç., Ekin, Z., 2018. Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım Ve Doğa Dergisi, 21(6): 809-816.
 • Kıran, S., 2019. Vermikompost Uygulamalarının Kuraklık Stresi Altındaki Kıvırcık Salatanın (Lactuca sativa var. crispa) Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg., 22(Ek Sayı 1): 133-140.
 • Köksal, S.B., Aksu, G., Altay, H., 2017. Vermikompostun Bazı Toprak Özellikleri ve Pazı Bitkisinde Verim Üzerine Etkisi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg., 5(2): 123–128.
 • Küçükyumuk, Z., Gültekin, M., Erdal, İ. 2014. Vermikompost ve Mikorizanın Biber Bitkisinin Gelişimi İle Mineral Beslenmesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fak. Dergisi, 9(1):51-58.
 • Maltaş, A.Ş., Tavalı, İ.E., Uz, İ., Kaplan, M., 2017. Kırmızı Baş Lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) Yetiştiriciliğinde Vermikompost Uygulaması. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2):155-161.
 • Murphy, J. and Riley, J.P., 1962. A Modified Single Solution for The Determination of Phosphate In Natural Waters. Analytica Chimica Acta, 27,31-36.
 • Nazli, R.I., Inal, I., Kusvuran, A., Demirbas, A., Tansi, V., 2016. Effects of Different Organic Materials on Forage Yield And Nutrient Uptake Of Silage Maize (Zea mays L.). Journal Of Plant Nutrition, 39(7): 912–921.
 • Önal, M.K., Topcuoğlu, B., Arı, N., 2003. Toprağa Uygulanan Kentsel Arıtma Çamurunun Domates Bitkisine Etkisi: II. Gelişme Ve Meyve Özellikleri İle Meyvede Mineral İçerikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 97-106.
 • Özen, N. ve Sönmez, S., 2019. Farklı İnkübasyon Dönemlerinde Uygulanan Vermikompostun Marul Bitkisinin Bitki Besin Element İçeriği Üzerine Etkileri. Mediterr. Agric. Sci., 32(Özel sayı): 115-119.
 • Ramnarain, Y.I., Ori, L., Ansari, A.A., 2018. Effect Of The Use of Vermicompost nn The Plant Growth Parameters of Pak Choi (Brassicarapa var. chinensis) and on The Soil Structure In Suriname. Journal of Global Agriculture and Ecology. 8(1): 8-15.
 • Singh, R., Sharma, R.R., Kumar, S., Gupta, R.K., Patil, R.T., 2008. Vermicompost Substitution Influences Growth, Physiological Disorders, Fruit Yield and Quality of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Bioresource Technology, 99: 8507–8511.
 • Sönmez, S. ve Özen, N., 2019. Farklı İnkübasyon Dönemlerine ve Vermikompost Uygulamalarına Bağlı Olarak Toprakların Bitki Besin Maddesi İçeriklerindeki Değişim. Mediterr. Agric. Sci., 32(Özel sayı): 121-125.
 • Tavalı, İ.E., Maltaş, A.Ş., Uz, İ., Kaplan, M., 2014. Vermikompostun Beyaz Baş Lahananın (Brassica oleracea var. Alba) Verim, Kalite ve Mineral Beslenme Durumu Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1): 61-67.
 • Yılmaz, E., Karsavuran, Y., Başpınar, H., 2007. Aydın, İzmir ve Manisa İlleri Mısır Ekiliş Alanlarında Görülen Cicadellidae (Homoptera) Familyasına Bağlı Türlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44(3): 43-58.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural Engineering
Journal Section Research
Authors

Hasan Durukan 0000-0002-2255-7016

Handan Saraç

Ahmet Demirbaş

Publication Date April 7, 2020
Submission Date November 21, 2019
Acceptance Date December 30, 2019
Published in Issue Year 2020 - Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı

Cite

APA Durukan, H., Saraç, H., & Demirbaş, A. (2020). Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi45-51.