Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of Pre-service Teachers' Self-Efficacy Levels of Gifted Students in Terms of Some Variables

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 143 - 166, 15.07.2019
https://doi.org/10.29250/sead.545357

Abstract

Teachers’ qualifications are an important aspect in the education of gifted individuals.  The primary concern of the present study is to determine the self-efficacy levels of the preservice teachers in relation to gifted students in the fourth year of their undergraduate education in the departments of Early Childhood Education, Elementary Education, Turkish Language, and Science Teaching in the College of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University in the 2017-2018 academic year. This is a correlational study based on the quantitative research model. Data were collected using a Demographic Information Form, created by the researchers, and “Gifted Education Self-Efficacy Scale for Teachers”, developed by Tortop (2014). Data were analyzed using SPSS 21.0. Percentages, frequencies, and mean scores were considered and Independent samples t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were employed for the analyses of the data. The results revealed a significant department-based difference in the domains “Academic Qualification", “Mentorship (Advisorship) Qualification”, "Responsibility", “Personality Traits”, and "Creativity Fostering Qualification”. 

References

 • Aksoy, Ö. (2014). Üstün zekalı ve normal öğrencilerin algılanan akademik öz-yeterliklerinin karşılaştırılması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 1(1), 1-6.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman.
 • Bandura, A. (2007). Much ado over a faculty conception for perceived self-efficacy grounded inmfaulty experimentation. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(6), 641–658.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Akademi.
 • Capa, Y. (2005). Factors influencing first-year teachers’ sense of efficacy. (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio.
 • Coşkun, E., Gelen, İ., ve Öztürk, E. P. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretimi Planlama,Uygulama ve Değerlendirme Yeterlik Algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12).
 • Dembo, M. H., & Gibson, S. (1985). Teachers’ sense of efficacy: An important factor in school improvement. The Elementary School Journal, 86(2), 173–184.
 • Demirhan, E. , Uyanık, G., Güngören, Ö. & Erdoğan, D. (2016). An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 4(2) 15-28
 • Ekici, G. (2008). Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algı Düzeyine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98–110.
 • Erişen, Y., Yavuz - Birben, F., Yalın, H.S., ve Ocak, P. (2015). Üstün Yetenekli Çocukları Fark Edebilme ve Destekleme Eğitiminin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), s.586-602.
 • Gallagher, J. J. (2003). Issues and challenges in the education of gifted students. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed.) (pp. 11-23). Boston: Pearson Education
 • Gecas, V. (2004). Self-agency and the life course. In J. T. Mortimer & M. J. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 369-390). New York: Springer Science + Business Media, LLC.
 • George, D. ve Mallery, P. (2001). SPSS for Windows: Step by step (3rd edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Gibson, M. H., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Education Psychology, 76(4), 569–82.
 • Girgin, D. (2016). Öğrenme ve Öğretme Dünyasını Oluşturan Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale
 • Gross, M. U. M. (1994). Changing teacher attitudes to gifted students through inservice training. Gifted and Talented International, 9(1), 15-21.
 • Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ve öz yeterliklerinin incelenmesi. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 12-16.
 • Henson, R. K. (2001). Teacher efficacy: Substantive implications and measurement dilemmas.Paper presented at the annual meeting of the Educational Research Exchange, University of North Texas, Denton, TX.
 • Hoy, A. W. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Kalaycı,Ş. (2009) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kirk. S. A., & Gallagher, J. J. (1989). Educating exceptional children (6th Ed.). Boston: Houghton Mifflin.
 • Kunt, K & Tortop, H. S. (2013). Türkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerine ilişkin metaforik algıları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(2), BİLSEM Özel Sayısı, 117-127.
 • Kurtulmuş, N., Çavdar, O. (2010). Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz yeterlikleri. Ejournal of New World Sciences Academy, 5(3), 1302-1315.
 • Lunenburg,F. C. (2011). Expectancy theory of motivation: Motivating by altering expectations. International Journal Of Management, Business, And Administration , 15 (1).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2016). Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf
 • Redmond, B. F. (2015). Self-Efficacy Theory: Do I think that I can succeed in my work? Work Attitudes and Motivation. The Pennsylvania State University; World Campus.
 • Renzulli, J. S. (1986) The Three-Ring Definition of Giftedness: A Developmental Model for Promoting Creative Productivity. In R .J. Sternberg ve J. E. Davidson (Eds.),Conceptions of Giftedness. New York: Cambridge University Press.
 • Sağ, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Öz yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 386-397.
 • Sak, U. (2011). Prevalence of Misconceptions, Dogmas, and Popular Views about Giftedness and Intelligence: A Case From Turkey. High Ability Studies, 22(2), 179-197
 • Şahin, F., ve Kargın, T. (2013). Sınıf Öğretmenlerine Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi Konusunda Verilen Bir Eğitimin Öğretmenlerin Bilgi Düzeyine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 14(2) 1-13.
 • Tabachnick, B.G. and Fidell L.S. (2013). Using multivariate statistics. USA: Pearson Education.
 • Tavşancıl, E. (2009). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tortop, H.S. (2014). Öğretmenler İçin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Türkiye İçin Uyarlama Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 63-71.
 • Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805.
 • Vasquez, A. (2008). Teacher efficacy and student achievement in ninth and tenth grade reading: A multilevel analysis. Unpublished doctoral dissertation, University of South Florida, Tampa, FL.
 • Winner, E. (1996). Gifted children: Myths and realities. New York, NY: Basic Books
 • Woolfolk Hoy, A.E. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Özyeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 143 - 166, 15.07.2019
https://doi.org/10.29250/sead.545357

Abstract

Öğretmen nitelikleri üstün yetenekli bireylerin eğitiminde önemli bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı, 2017-2018 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin öz yeterlilik düzeylerinin bazı değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Tortop (2014) tarafından geliştirilen “Öğretmenler İçin Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir Araştırma verilerinin analizinin yüzde, frekans, aritmetik ortalama, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin öz yeterlilik ölçeğinin “Akademik Yeterlik”,“Mentörlük (Danışmanlık) Yeterlik” “Sorumluluk”, “Uygun Kişilik Özellik Yeterlik” ve “Yaratıcılığı Teşvik Etme” boyutlarında öğrenim görülen anabilim dalı değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. 


Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli öğrenci, Öğretmen adayı, Üstün yetenekliler eğitimine ilişkin öz-yeterlik

References

 • Aksoy, Ö. (2014). Üstün zekalı ve normal öğrencilerin algılanan akademik öz-yeterliklerinin karşılaştırılması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 1(1), 1-6.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman.
 • Bandura, A. (2007). Much ado over a faculty conception for perceived self-efficacy grounded inmfaulty experimentation. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(6), 641–658.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Akademi.
 • Capa, Y. (2005). Factors influencing first-year teachers’ sense of efficacy. (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio.
 • Coşkun, E., Gelen, İ., ve Öztürk, E. P. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretimi Planlama,Uygulama ve Değerlendirme Yeterlik Algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12).
 • Dembo, M. H., & Gibson, S. (1985). Teachers’ sense of efficacy: An important factor in school improvement. The Elementary School Journal, 86(2), 173–184.
 • Demirhan, E. , Uyanık, G., Güngören, Ö. & Erdoğan, D. (2016). An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 4(2) 15-28
 • Ekici, G. (2008). Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algı Düzeyine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98–110.
 • Erişen, Y., Yavuz - Birben, F., Yalın, H.S., ve Ocak, P. (2015). Üstün Yetenekli Çocukları Fark Edebilme ve Destekleme Eğitiminin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), s.586-602.
 • Gallagher, J. J. (2003). Issues and challenges in the education of gifted students. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed.) (pp. 11-23). Boston: Pearson Education
 • Gecas, V. (2004). Self-agency and the life course. In J. T. Mortimer & M. J. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 369-390). New York: Springer Science + Business Media, LLC.
 • George, D. ve Mallery, P. (2001). SPSS for Windows: Step by step (3rd edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Gibson, M. H., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Education Psychology, 76(4), 569–82.
 • Girgin, D. (2016). Öğrenme ve Öğretme Dünyasını Oluşturan Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale
 • Gross, M. U. M. (1994). Changing teacher attitudes to gifted students through inservice training. Gifted and Talented International, 9(1), 15-21.
 • Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ve öz yeterliklerinin incelenmesi. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 12-16.
 • Henson, R. K. (2001). Teacher efficacy: Substantive implications and measurement dilemmas.Paper presented at the annual meeting of the Educational Research Exchange, University of North Texas, Denton, TX.
 • Hoy, A. W. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Kalaycı,Ş. (2009) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kirk. S. A., & Gallagher, J. J. (1989). Educating exceptional children (6th Ed.). Boston: Houghton Mifflin.
 • Kunt, K & Tortop, H. S. (2013). Türkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerine ilişkin metaforik algıları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(2), BİLSEM Özel Sayısı, 117-127.
 • Kurtulmuş, N., Çavdar, O. (2010). Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz yeterlikleri. Ejournal of New World Sciences Academy, 5(3), 1302-1315.
 • Lunenburg,F. C. (2011). Expectancy theory of motivation: Motivating by altering expectations. International Journal Of Management, Business, And Administration , 15 (1).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2016). Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf
 • Redmond, B. F. (2015). Self-Efficacy Theory: Do I think that I can succeed in my work? Work Attitudes and Motivation. The Pennsylvania State University; World Campus.
 • Renzulli, J. S. (1986) The Three-Ring Definition of Giftedness: A Developmental Model for Promoting Creative Productivity. In R .J. Sternberg ve J. E. Davidson (Eds.),Conceptions of Giftedness. New York: Cambridge University Press.
 • Sağ, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Öz yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 386-397.
 • Sak, U. (2011). Prevalence of Misconceptions, Dogmas, and Popular Views about Giftedness and Intelligence: A Case From Turkey. High Ability Studies, 22(2), 179-197
 • Şahin, F., ve Kargın, T. (2013). Sınıf Öğretmenlerine Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi Konusunda Verilen Bir Eğitimin Öğretmenlerin Bilgi Düzeyine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 14(2) 1-13.
 • Tabachnick, B.G. and Fidell L.S. (2013). Using multivariate statistics. USA: Pearson Education.
 • Tavşancıl, E. (2009). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tortop, H.S. (2014). Öğretmenler İçin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Türkiye İçin Uyarlama Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 63-71.
 • Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805.
 • Vasquez, A. (2008). Teacher efficacy and student achievement in ninth and tenth grade reading: A multilevel analysis. Unpublished doctoral dissertation, University of South Florida, Tampa, FL.
 • Winner, E. (1996). Gifted children: Myths and realities. New York, NY: Basic Books
 • Woolfolk Hoy, A.E. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Derya GİRGİN (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6114-7925
Türkiye


Çavuş ŞAHİN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4250-9898
Türkiye

Publication Date July 15, 2019
Application Date March 27, 2019
Acceptance Date April 12, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Girgin, D. & Şahin, Ç. (2019). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Özyeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . The Journal of Limitless Education and Research , 4 (2) , 143-166 . DOI: 10.29250/sead.545357

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.