Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Nurgül TEZCAN KARDAŞ [1] , Reşat SADIK [2]


Bu çalışmanın amacı katılımcıların boş zaman motivasyonunu; cinsiyet, okul türü ve sınıf, değişkenleri açısından incelemektir. Çalışmaya 691 ortaöğretim öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde kişisel bilgi formu, Pelletier, Vallerand, Blais ve Brière tarafından geliştirilen, Mutlu (2008) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye çevrilen “Boş Zaman Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların % 55,6’nın erkek (n=384), % 44,4’ünün kadın(n=307) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada % 42,8 anadolu lisesi (n=296) % 36,9 meslek lisesi(n=255) ve % 20,3 spor lisesinde(n=140) eğitim gören ortaöğretim öğrencileri yer almıştır. Veriler SPSS 24 paket programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Boş zaman motivasyon ölçeği ve alt boyutları ortalamaları demografik özellikler açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırma sonucunda kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla boş zaman motiasyonlarının genel ortalamalarında anlamlı bir fark olmadığı görülürken, lise türüne bakıldığında Anadolu ve Meslek lisesine nazaran Spor lisesinin boş zaman motivasyon daha yüksek olduğu görülmektedir.

Zaman, Boş Zaman, Serbest Zaman, Motivasyon, rekreasyon
  • Ağduman, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatminlerinin incelenmesi. Erzurum: A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.Akatay, A. (2003). Örgütlerde zaman yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 282-300.Coleman, R. , Barrie, G. (2000). Manager’s guide. yöneticinin kılavuzu. Çeviren: Harmancı, M. İstanbul : Remzi Kitabevi.Güler, H. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin boş zaman engellerinin boş zaman motivasyonlarına etkisinin araştırılması. Bartın: B.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.Gürbüz, B. (2006). Kentsel yaşam sürecinde rekreasyonel katılım sorunları. Ankara: G. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Karaküçük, S., Ekenci, G. (1995). Okulların boş zamanları değerlendirme (rekreasyon) eğitimindeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, 62–66.Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon. Boş zaman değerlendirme. (5.Basım). Ankara: Gazi Kitapevi, 3, 59-89.Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. (17. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Kır, İ. (2007). Yüksek Öğretim gençliğinin boş zaman etkinlikleri: Ksü Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,17(2), 307–328.Kaya, M.A. (2011). Üniversite Öğrencilerinin rekreatif faaliyetlere yönelik tutumları ve boş zaman motivasyonlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Sivas: C.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.Leighfield, M. (2001). Boş zaman: boş zaman toplumu için bilgi. Aylık Turizm ve Kültür-Sanat Dergisi, 1, 7-10 (Prof. Dr. U. Demiray, Çev.).Mutlu, İ. (2008). Egzersiz yapan kişilerin boş zamanlarına yönelik tutumları. Niğde: N.Ö. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.Sabancı, G. (2016). Öğretim elemanlarının rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını engelleyen faktörlerin belirlenmesi. Konya: S. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.Soyer, F., Can, Y. (2003). Üniversite öğrencilerinin boş zaman alışkanlıkları ve sportif eğilimlerinin mesleki yönelişlerine göre karşılaştırılması. I. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, s:102-120.Suiçmez, H. (2000). Türkiye ve İngiltere’deki sportif rekreasyon yöneticilerinin karakteristik özellikleri. Trabzon: K.A.T.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi.Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9483-2013
Author: Nurgül TEZCAN KARDAŞ (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Reşat SADIK
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : October 20, 2018

APA TEZCAN KARDAŞ, N , SADIK, R . (2018). Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi , 2 (Özel Sayı 1) , 31-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/39775/475600