Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 931 - 949 2019-11-30

Political Identity, Lifestyle and Political Choice: A Research on Malatya Voters
Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma

ADEM DOĞAN [1] , HASAN BATAR [2]


Political identities are formed through politics in one aspect and identity formation in the other. Political identities are shaped through parties and become functional through political parties. The reflection of the dialectical relationship between political identity and political party is naturally also seen in political choice. In this context, lifestyle is also an important phenomenon in terms of political identity and political choice. Lifestyle refers to a phenomenon that includes individuals' values, interests, social relations, practices and political preferences in daily life. Individuals' lifestyles can affect daily life practices as well as their views on various events, their political identities and their political preferences. In this sense, political identity, lifestyle and political choice are considered as inter-influential phenomena. In this study, political identity, lifestyle and political preference phenomena are analyzed by various variables in a research conducted in Malatya province and the relationship between these phenomena is also put forward. In this study in which field research method was applied, the data were obtained by questionnaire technique. A total of 1531 participants were interviewed face to face and the data were analyzed. According to the findings, there is a significant relationship between the participants' perspectives on various issues in the context of political identity, lifestyle and political choice.

Siyasal kimlikler, bir yönüyle siyaset, diğer yönüyle kimlik oluşum süreci üzerinden oluşturulmaktadır. Siyasal kimlikler partiler üzerinden şekillenmekte, siyasi partiler üzerinden işlevsel hale gelmektedir. Siyasal kimlik ve siyasal parti arasındaki diyalektik ilişkinin yansımasını doğal olarak siyasal tercihte de görmek mümkündür. Bu çerçevede hayat tarzı da siyasi kimlik ve siyasi tercih bağlamında önemli bir olgudur. Hayat tarzı, bireylerin değerleri, ilgi alanları, sosyal ilişkileri, gündelik yaşam içerisindeki pratiklerini ve siyasal tercihlerini de kapsayan bir olguyu ifade etmektedir. Bireylerin hayat tarzları da gündelik yaşam pratikleri kadar çeşitli olaylara bakışlarını, siyasal kimliklerini ve siyasal tercihlerini de etkileyebilmektedir. Bu anlamda siyasal kimlik, hayat tarzı ve siyasal tercih bir birlerini etkileyebilen olgular olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada siyasal kimlik, yaşam tarzı ve siyasal tercih olguları Malatya ilinde yapılan bir araştırma ile çeşitli değişkenler tarafından analiz edilerek, bu olguların bir birleri ile ilişkileri de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alan araştırması yönteminin uygulandığı bu çalışmada veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Örneklem grubunu oluşturan 1531 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek elde edilen veriler analiz edilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre siyasal kimlik, hayat tarzı ve siyasal tercih bağlamında katılımcıların çeşitli konulara ilişkin bakış açıları arasında anlamlı ilişki vardır.

  • 1-Altınoğlu, Mustafa, (2009) “Kimliklerin Modern İnşası, Kimlik Politikaları ve Türkiye'de Kimlik Tartışmaları”, Doktora Tezi, Ankara.2-Anderson, Benedict, (1993) Hayali Cemaatler -Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, (Çev: İskender Başarır), Metis Yayınları, İstanbul.3-Aydoğdu, Hüseyin, (2004) “Modern Kimlikte Öznenin Ölümü”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S.10, 116-117.4-Baykal, Deniz, (1970) Siyasal Katılma, bir Davranış İncelemesi, Sevinç Matbaası, Ankara.5-Bilgi, Nuri, (2007) Kimlik İnşası, Aşina Kitaplar, İzmir.6-Bilgiç, Mehmet Sadi, (2014) “Türkiye’de Kimlikler Arası Kutuplaşmanın Sosyal Mesafe Üzerinden Ölçümü ve Toplumsal Güvenliğe Etkisi”, Bilge Strateji, 6(11), 163-205.7-Bostancı, Naci, (1998) “Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik”, Türkiye Günlüğü, S.50, 38-55.8-Bozkurt, Veysel,(2004) “Yıkıcı Gemenschaft"tan "Öteki"Siz Postmodern Kabilelere:SanalCemaatler”, http://www.stradigma.com/nndex.php?1-11. Erişim Tarihi:14.03.2019.9-Castells, Manue,l (2006) Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum Ve Kültür Kimliğin Gücü (Ç.Ebru Kılıç), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 10-Doğan, Adem, (2010) “Yerel Seçimlerde Seçmen Tercihi (29 Mart Yerel Seçimleri Elazığ Seçmeni Örneği)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 159‐187.11-Dursun, Davut, (2012) Siyaset Bilimi, Beta Basım Yayım, İstanbul.12-Ekinci, Necdet, (2008) Siyasal İletişime Giriş, Gece Kitaplığı, İstanbul.13-Emiroğlu, Kudret, ve S, Aydın, (2003) Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.14-Emre, Akif, (1999) Partisini Arayan Siyasal Kimlikler, https://www.yenisafak.com/yazarlar/akifemre /partisini-arayan-siyasal-kimlikler-41280,Erişim Tarihi:14.03.2019.15-Erdoğan, İrfan, (2006) Kimlik Sorunu: Kendini Sevmeyenin Kimliğindeki Kendi Olmayan Kendi, Demokrasi Platformu -Üç Aylık Fikir-Kültür-Sanat ve Araştırma Dergisi, Dosya:Din, Kimlik, Kültür, Y:2, S: 5. 16-Ergun, Doğan, (2000) Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik, İmge Yayınları, Ankara.17-Göksu, Vahap, (2013) “Siyasal Kimlikler ve Merkez-Çevre Dikotomisi Bağlamında Türkiye’de Merkez Sağ ve Merkez Sol”, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2). 69-93.18-Göktolga, Oğuzhan, (2012) Postmodernite ve Siyasal Kimlik, Bilsam Yayın, İstanbul.19-Gülmen, Yüksel, (1979). Türk Seçmen Davranışı: 1960-1970, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları (Güryay Yayıncılık), İstanbul.20-Gürses, Hakan, (2000) “Kimlik Kavramı Üzerine Düşünceler”, Yeni Bir Sol Tahayyül İçin, (Der: Tanıl Bora), Birikim Yayınları, İstanbul. 21-Heidegger, Martin, (2008) Varlık ve Zaman, (çev. Kaan H. Ökten), Agora Kitaplığı, İstanbul. 22-Jensen, Mikael, (2007) Defining Lifestyle, Environmental Sciences, 4:2, 63-73.23-Karakoç, İsmail, (2000) “Türkiye’de Siyasal Parti Kimliği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 24-Karpat, Kemal, (2006) “Aydınlar ve Kimlik: Tarihsel Bir Bakış”, Doğu Batı Dergisi, Doğu Batı Yayınları, Y: 9, S:35, Ankara.25-Konda, (2012) Siyasal Kimlikler Araştırması, http://konda.com.tr/tr/rapor/siyasal-kimlikler/, Erişim Tarihi:14.03.201926-Lipset, Seymour, M, (1967) Stein Rokkan, ‘Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction’, Party Systems and Voter Alignments: 27-Cross-National Perspectives (Edit: Seymour M. Lipset, Stein Rokkan), The Free Pres, New York.28-Maalouf, Amın, (2000) Ölümcül Kimlikler, (Çev.:Aysel Bora), YKY Yay., İstanbul. 29-Mardin, Şerif, (1990) Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleleri, İletişim Yayınları, İstanbul.30-Marshall, Gordon, (2003) Sosyoloji Sözlüğü (Çev: Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.31-Parmar, Priya, (1998) “Temsil Stratejileri”, Kimlik: Topluluk, Kültür, Farklılık, (Edit: Jonathan Rutherford), (Çev. İrem Sağlamer) Sarmal Yayınları, İstanbul.32-Rob, Seiden, (2007) Parental Influences on the Political Ideologies of Young People, http://ase.tufts.edu/polsci/faculty/portney/studentSeiden.pdf, Erişim Tarihi:14.03.2019.33-Rogers, M. Smith, (2004) Identities, Interests, and the Future of Political Science, Two Paths to a Science of Politics /Vol. 2/No. 2.34-Rutherford, Jonathan, (1998) “Yuva Denilen Yer: Kimlik ve Farklılığın Kültürel Politikaları”, Kimlik:Topluluk, Kültür, Farklılık, (Edit: Jonathan Rutherford), (Çev. İrem Sağlamer), Sarmal Yayınları, İstanbul.35-Schwarzer, Steve, (2011) “Political Socialization As The Driving Fact Or For Political Engagement And Political Participation”, Advanced Techniques for Political Communication Research: Content Analysis“, p.1-12, March 20–24, 2011, Amsterdam. 36-Smith, Anthony D, (1999) Milli Kimlik, (Çev. Bahadır Sina Şener), İletişim Yayınları, İstanbul.37-Sözen, Edibe, (1999) Demir Kafesten Plastiğe Kimliklerimiz Sekülerleşme Sürecinde Kimliklerin İnşası, Birey Yayıncılık, İstanbul.38-Tok, Nazif, (2003) Kültür, Kimlik ve Siyaset, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.39-Türkkahraman Mimar (2000) Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm, Birey Yayıncılık, İstanbul.40-Uysal, Birkan, (1981) “Siyasal Katılma ve Katılma Davranışı Üzerinde Ailenin Etkisi”, TODAİ Amme İdaresi Dergisi, Vadi Yayınları, 55-72.41-Yegen, Ceren, (2018) Siyasal İletişim, Propaganda ve Ulusal Kimlik, Kriter Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0933-6072
Author: ADEM DOĞAN (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4245-0168
Author: HASAN BATAR
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR)

Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd585718, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {931 - 949}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.585718}, title = {Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DOĞAN, ADEM and BATAR, HASAN} }
APA DOĞAN, A , BATAR, H . (2019). Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 931-949 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.585718
MLA DOĞAN, A , BATAR, H . "Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 931-949 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/585718>
Chicago DOĞAN, A , BATAR, H . "Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 931-949
RIS TY - JOUR T1 - Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma AU - ADEM DOĞAN , HASAN BATAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.585718 DO - 10.29249/selcuksbmyd.585718 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 931 EP - 949 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.585718 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.585718 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma %A ADEM DOĞAN , HASAN BATAR %T Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.585718 %U 10.29249/selcuksbmyd.585718
ISNAD DOĞAN, ADEM , BATAR, HASAN . "Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 931-949 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.585718
AMA DOĞAN A , BATAR H . Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 931-949.
Vancouver DOĞAN A , BATAR H . Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 949-931.