Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2564-7458 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Selcuk University |


Selcuk University Vocational School of Social Sciences  journal  is a peer rewieved  academic journal that publishes online. Our journal , which published its first issue in 1998, continues to be published online with the number e-ISSN 2564-7458 as of Volume 20, Number 1 of the year 2017.

The journal publishes research articles, case reports, compilations, translations, conference notices and book reviews about the study areas such as Business, Accounting, Finance, Marketing, Economy, Finance, Tourism Management, Public Relations and Management Organization within the scope of social sciences. The journal is published twice a year (April-November). The journal accepts  Turkish and English papers. no evaluation and application fees are accpeted for the papers submitter to be published in the journal Submitted works are subject to preliminary review by the editorial staff in form and content. At the end of the preliminary examination, papers considered appropriate for publication in the journal in form and content.will be sent to  at least two judgments. blind review system is applied in the journal. The author information is not shared with the referees while the names of the referees evaluating the papers are not notified to the authors. In the case of one positive an done negative opinion the paper is sent to the third referee. The papers which are considered suitable for publication by at least two referees are published in the journal.

The authors are responsible for the thoughts expressed in the articles submitted to the journal. All publishing rights accepted and published in the journal belong to Selcuk University Journal of Social Sciences Vocational School. Selcuk University Social Sciences Vocational School jpurnalis scanned by the databases listed below.


Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School

e-ISSN 2564-7458 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Selcuk University |
Cover Image


Selcuk University Vocational School of Social Sciences  journal  is a peer rewieved  academic journal that publishes online. Our journal , which published its first issue in 1998, continues to be published online with the number e-ISSN 2564-7458 as of Volume 20, Number 1 of the year 2017.

The journal publishes research articles, case reports, compilations, translations, conference notices and book reviews about the study areas such as Business, Accounting, Finance, Marketing, Economy, Finance, Tourism Management, Public Relations and Management Organization within the scope of social sciences. The journal is published twice a year (April-November). The journal accepts  Turkish and English papers. no evaluation and application fees are accpeted for the papers submitter to be published in the journal Submitted works are subject to preliminary review by the editorial staff in form and content. At the end of the preliminary examination, papers considered appropriate for publication in the journal in form and content.will be sent to  at least two judgments. blind review system is applied in the journal. The author information is not shared with the referees while the names of the referees evaluating the papers are not notified to the authors. In the case of one positive an done negative opinion the paper is sent to the third referee. The papers which are considered suitable for publication by at least two referees are published in the journal.

The authors are responsible for the thoughts expressed in the articles submitted to the journal. All publishing rights accepted and published in the journal belong to Selcuk University Journal of Social Sciences Vocational School. Selcuk University Social Sciences Vocational School jpurnalis scanned by the databases listed below.


Volume 22 - Issue 2 - Nov 30, 2019
 1. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği
  Pages 325 - 344
  Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT , Zeki KADI , Aynur SORUCUOĞLU
 2. Personeli Güçlendirme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 362 - 373
  Zübeyir BAĞCI , Özgül CAMGÖZ
 3. Two Sided Markets: The Case of The Waterbed Effect in OECD Mobile Telecommunications Markets
  Pages 383 - 396
  Mikail KAR
 4. Siyasi Partilerin 2019 Yerel Seçimlerinde Web Sitesi Kullanımı ve Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 397 - 404
  Emrah ARĞIN
 5. Ticari Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Makine Öğrenmesi Uygulamalarının İncelenmesi
  Pages 405 - 419
  Eyüp Bayram ŞEKERLİ
 6. Firma Kârlılığını Etkileyen İçsel Faktörler: BİST Gıda, İçecek Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Araştırma
  Pages 420 - 432
  Eda DİZGİL
 7. E-Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Karaman’da Bir Araştırma
  Pages 433 - 446
  Okan GARİP , Fehmi KARASİOĞLU
 8. Z Kuşağının Kariyer Beklentileri: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
  Pages 447 - 458
  Hüseyin ÇİÇEK , Gökhan ÜNLÜ
 9. Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 459 - 468
  Hatice İLLEEZ , Ahmet DOĞAN
 10. Yerli Ziyaretçilerin ve Halkın Alternatif Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisine Yönelik Algısı: Beyşehir Örneği
  Pages 469 - 480
  Şafak ÜNÜVAR , Refika ATALAY
 11. Satranç Öğretiminin Okul Öncesi Çocukların Dikkat Toplama Becerilerine Etkisi
  Pages 481 - 489
  Selma TATLIPINAR , Hüseyin SERÇE
 12. Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 508 - 525
  Emel DEMİR ASKEROĞLU
 13. Konya İlinde Bulunan Özel Hastanelerdeki Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Akademik Personele Yönelik Araştırma
  Pages 526 - 539
  Büşra Güler , Saadettin Erhan Kesen
 14. Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi
  Pages 540 - 551
  Ramazan ERTURGUT , Hasan Emin GÜRLER
 15. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (Bes) Algılanma Düzeyi: Ordu İli Örneği
  Pages 572 - 588
  Ceyda ŞATAF , Osman YILDIRIM
 16. GDELT Kullanarak Toplumsal Huzursuzlukların Tahmin Edilmesi: Tunus Örneği
  Pages 589 - 600
  Sadullah ÇELİK
 17. Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma
  Pages 601 - 614
  Ahmet ÇETİN , Mehmet BOYRAZ , Songül ÖZER
 18. Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Sosyal Medya Tutumları Üzerine Etkisi
  Pages 615 - 627
  Pinar ERDOĞAN , Yasemin ŞANLI
 19. Stratejik Performans Yönetiminde Finansal Performans Değerlemesi: BİST Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 628 - 645
  Yusuf ESMER , Faruk DAYI
 20. Lojistik Öğrencilerinin İş Başı Eğitiminden Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği
  Pages 675 - 686
  Abdullah Oktay DÜNDAR , Yasemin TELLİ ÜÇLER , Selda BAŞARAN ALAGÖZ
 21. Tüketicilerin Moda ve Materyalizm Eğilimlerinin Kompulsif Satın Almaya Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 687 - 703
  Aziz Öztürk , Havva ULUSOY
 22. Çalışanların Duygusal Emek Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 713 - 728
  Hüseyin ASLAN , İbrahim Sani MERT
 23. Demografik Değişkenlerin Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Pages 742 - 757
  Eray POLAT
 24. Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 758 - 773
  Hasan UYGURTÜRK , Cenk ÇETİNKAYA
 25. İnsan Kaynakları Temin ve Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesinin Kullanılması ve Oteller Üzerine Bir Uygulama
  Pages 774 - 783
  Serhan GÜRKAN , Burcu BAŞKAYA DAZLAK
 26. Reklamlarda İşlenen Kültürel Kodlar Karşısında Türk ve Alman Halklarının Gösterdikleri Tepkinin Ölçülmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma: “Axe: Erkekler De Ağlar” Reklamı Örneklemi
  Pages 784 - 799
  Sedat ŞİMŞEK , Sedat ŞİMŞEK
 27. Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 800 - 812
  Mehmet SAĞIR , Asli Uğur AYDIN
 28. Alternatif Turizme Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma
  Pages 813 - 824
  Ebru DÜŞMEZKALENDER , Merve METİN
 29. Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki
  Pages 825 - 839
  Arif İĞDELİ , İbrahim BAKIRTAŞ
 30. Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi
  Pages 840 - 852
  İbrahim Erem ŞAHİN , Havva AKKOYUNCU
 31. Çalışanların Bencillik Davranışlarının Motivasyonları Üzerindeki Etkisinde Performanslarının Aracı Etkisi
  Pages 853 - 866
  İbrahim DURMUŞ
 32. Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Boş Zaman Tatmini
  Pages 914 - 930
  Tolga GÜL
 33. Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma
  Pages 931 - 949
  Adem DOĞAN , Hasan BATAR
 34. Veri Ambarı Projelerinde ETL Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 965 - 990
  Hazal ÇELEBİ , Ahmet Ferda ÇAKMAK
 35. Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?
  Pages 991 - 998
  Muhittin ÇALIŞKAN , Hüseyin SERÇE , Mevlüt AYDOĞMUŞ
 36. Medya ve Toplum
  Pages 355 - 361
  Pelin VARDARLIER , Cem ZAFER
 37. Değer ve Değerleme Hakkında Kavramsal ve Kuramsal Bir Çalışma
  Pages 374 - 382
  Mustafa GÖZEN
 38. Alternatif Bir Gastronomi Tarihi İncelemesi: Resim Sanatında Yemek Hazırlıkları ve Mutfak Sahneleri
  Pages 490 - 507
  Defne AKDENİZ
 39. Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri
  Pages 646 - 662
  Mehmet KIRLIOĞLU
 40. Engellilere Yönelik Yerel Sosyal Hizmetlerde Belediyelerin Yeri: Malatya Büyükşehir Belediyesi
  Pages 663 - 674
  Sami KALAYCI , Aziz AKİN
 41. Rekabet Gücü Kapsamında Dünyadaki ve Türkiye’deki Kentlerin Değerlendirilmesi
  Pages 867 - 889
  Esra ÇELEBİ ZENGİN , Hayriye SAĞIR
 42. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Engelliler: Güçlendirme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme
  Pages 890 - 902
  Şerafettin ERTEN
 43. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 345 - 354
  Emine Vasfiye KORKMAZ , Adnan ÇELİK , Yaşar KORKMAZ , Emel EFE
 44. Sosyal Medyada Otel İşletmelerine Yönelik Yorumların Müşteri Memnuniyeti ve Memnuniyetsizliği Açısından Analizi
  Pages 552 - 571
  Fatih ERCAN
 45. A Situation Analysis On The Convenience Of The Hotel Businesses’ Accessibility Standards: Case Of Konya Province
  Pages 704 - 712
  Metr SEZGİN , SEYDA SARI , Mahmut CİDEROL
 46. Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Marka Özdeşleşmesinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 729 - 741
  Onur ŞAYLAN , Emrah TOKGÖZ
 47. Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki
  Pages 903 - 913
  Mesut DOĞAN , A. Selçuk KÖYLÜOĞLU , Abdurrahman GÜMRAH
 48. Middle-Income Trap: A Literature Review
  Pages 950 - 964
  Fatih AKBAYIR , Ahmet Burçin YERELİ , Fatih KARASAÇ
 49. Lease Certificates (Sukuk) As A New Finacial Instrument In Bond Market: A Case Study Of Turkish Capital Market
  Pages 999 - 1006
  Aziz KAGITCI , Baki YILMAZ , Yılmaz BADEMLİ
Indexes and Platforms