Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 540 - 551 2019-11-30

Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analysis Of Publications In The Field Of City Logistics

Ramazan ERTURGUT [1] , Hasan Emin GÜRLER [2]


Dünya çapında nüfusun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşadığından dolayı insanların yaşam kalitelerinin arttırılmasında, kent ekonomilerinin kalkınmasında ve küresel tedarik zincirlerinin etkinliğinde şehir lojistiğinin önemli bir etkisi vardır. Özellikle yük taşımacılığındaki değişimler ve e-ticaretin yaygınlaşması ile birlikte şehir lojistiğinin etkinliği daha da önemli bir olgu haline gelmiştir. Söz konusu gelişmelerin önemli bir sonucu olarak şehirlerde insan yaşamını olumsuz etkileyecek düzeyde hava kirliliği artmakta, trafik sıkışıklıkları ve kazaları meydana gelmekte, yerel yönetimlerin şehir lojistiğine ilişkin stratejileri sekteye uğramakta ve çevresel kaygılar yaşanmaktadır. Bu durum ve yaşanan buna benzer sorunlar, politikacıların ve şehir lojistiğine ilgi duyan araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Özellikle son on yılda şehir lojistiğine yönelik araştırmaların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle bu çalışmada; 1970-2019 yılları arasında şehir lojistiği alanında yapılan araştırmaları bibliyometrik analiz yöntemi yardımıyla incelemek ve akademik yazında şehir lojistiğine ilişkin araştırmaların hangi doğrultuda ilerlediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Web of Science veritabanında şehir lojistiği kavramı kullanılarak tarama yapılmış ve toplamda 680 yayına ulaşılmıştır. Yayınlar, bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak;  en fazla kullanılan iki anahtar kelimenin sırasıyla “şehir lojistiği” ve “kentsel yük taşımacılığı” olduğu, en fazla ortak yazarlığı olan, en fazla yayın yapan ve en fazla atıf alan araştırmacının E. Taniguchi olduğu, en fazla yayın yapan ve en fazla atıf alan ülkenin İtalya olduğu ve en fazla yayının 2016 yılında yapıldığı tespit edilmiştir.

Since the vast majority of the world's population lives in cities, city logistics has a significant impact on improving people's quality of life, on the development of urban economies, and on the effectiveness of global supply chains. Especially with the changes in freight transportation and the spread of e-commerce, the effectiveness of city logistics has become an even more important phenomenon. As a consequence of these developments, air pollution is increasing in cities at a level that affects people's lives negatively, traffic jams and accidents are occurring, the strategies of local governments regarding city logistics are interrupted and environmental concerns are experienced. This situation and similar problems have attracted the attention of politicians and researchers interested in urban logistics. Especially in the last decade, the number of studies on urban logistics has increased significantly. For this reason, in this study, it is aimed to examine the researches conducted in the field of city logistics between 1970 and 2019 with the help of bibliometric analysis method and to show the direction of the researches about city logistics in academic literature. For this purpose, the Web of Science database was searched using the topic of city logistics and a total of 680 publications were reached. The publications were examined by bibliometric analysis method. As a result, it was found that the two most commonly used keywords were “city logistics” and “urban freight transport” respectively; E. Taniguchi is the author with the most co-authorship, the highest number of publications and the most cited researchers; Italy was the country with the highest number of publications and the highest number of citations, and that the highest number of publications was made in 2016.

 • Anand, N., Quak, H., van Duin, R. ve Tavasszy, L. (2012). City logistics modeling efforts: Trends and gaps-A review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 39, 101-115.
 • Anand, N., Van Duin, R., Quak, H. ve Tavasszy, L. (2015). Relevance of city logistics modelling efforts: a review. Transport Reviews, 35(6), 701-719.
 • Arunachalam, S. ve Markanday, S. (1981). Science in the middle-level countries: a bibliometric analysis of scientific journals of Australia, Canada, India and Israel. Journal of Information Science, 3(1), 13-26.
 • Behrends, S. (2016). Recent developments in urban logistics research–a review of the proceedings of the international conference on city logistics 2009–2013. Transportation Research Procedia, 12, 278-287.
 • Björklund, M. ve Johansson, H. (2018). Urban consolidation centre–a literature review, categorisation, and a future research agenda. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48(8), 745-764.
 • Boloukian, R. ve Siegmann, J. (2016). Urban logistics; a key for the airport-centric development–A review on development approaches and the role of urban logistics in comprehensive airport-centric planning. Transportation Research Procedia, 12, 800-811.
 • Bordons, M. ve Barrigón, S. (1992). Bibliometric analysis of publications of Spanish pharmacologists in the SCI (1984–89). Part II. Scientometrics, 25(3), 425-446.
 • Bozzo, R., Conca, A. ve Marangon, F. (2014). Decision support system for city logistics: literature review, and guidelines for an ex-ante model. Transportation Research Procedia, 3, 518-527.
 • Crainic, T. G. (2008). City logistics. In State-of-the-Art Decision-Making Tools in the Information-Intensive Age. INFORMS, 181-212.
 • Critchfield, T. S. (2002). Evaluating the function of applied behavior analysis: A bibliometric analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 35(4), 423-426.
 • Dong, B., Xu, G., Luo, X., Cai, Y. ve Gao, W. (2012). A bibliometric analysis of solar power research from 1991 to 2010. Scientometrics, 93(3), 1101-1117.
 • Donohue, J. C. (1972). A bibliometric analysis of certain information science literature. Journal of the American Society for Information Science, 23(5), 313-317.
 • Erbaşı, A., Cabi, A., Gümrah, A. ve Hakses, H. (2017). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 206-214.
 • Fu, H. Z., Ho, Y. S., Sui, Y. M. ve Li, Z. S. (2010). A bibliometric analysis of solid waste research during the period 1993–2008. Waste Management, 30(12), 2410-2417.
 • Gao, H., Huang, F. Y. ve Wang, Z. P. (2018). Research Trends of Macrophage Polarization: A Bibliometric Analysis. Chinese Medical Journal, 131(24), 2968-2975.
 • Hajduk, S. (2017). Bibliometric analysis of publications on city logistics in international scientific literature. Procedia Engineering, 182, 282-290.
 • Hu, W., Dong, J., Hwang, B. G., Ren, R. ve Chen, Z. (2019). A Scientometrics Review on City Logistics Literature: Research Trends, Advanced Theory and Practice. Sustainability, 11(10), 2724.
 • Kaminer, N. ve Braunstein, Y. M. (1998). Bibliometric analysis of the impact of Internet use on scholarly productivity. Journal of the American Society for Information Science, 49(8), 720-730.
 • Kaur, R. ve Awasthi, A. (2018). City logistics: a review and bibliometric analysis. International Journal of Bibliometrics in Business and Management, 1(2), 160-188.
 • Lagorio, A., Pinto, R. ve Golini, R. (2016). Research in urban logistics: a systematic literature review. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(10), 908-931.
 • Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: its theoretical foundations, methods and applications. Libri, 31(1), 294-315.
 • Levine, L. O. (1986). Prolific inventors—A bibliometric analysis. Scientometrics, 10(1-2), 35-42.
 • Lindholm, M. ve Behrends, S. (2012). Challenges in urban freight transport planning–a review in the Baltic Sea Region. Journal of Transport Geography, 22, 129-136.
 • Lindholm, M. (2013). Urban freight transport from a local authority perspective–a literature review. European Transport, 54, 1-37.
 • Martínez, M. A., Cobo, M. J., Herrera, M. ve Herrera-Viedma, E. (2015). Analyzing the scientific evolution of social work using science mapping. Research on Social Work Practice, 25(2), 257-277.
 • Neghabadi, P. D., Samuel, K. E. ve Espinouse, M. L. (2016). City logistics: a review and research framework. In RIRL 2016 EPFL.
 • Neghabadi, D. P., Samuel, E. K. ve Espinouse, M. L. (2019). Systematic literature review on city logistics: overview, classification and analysis. International Journal of Production Research, 57(3), 865-887.
 • Nuzzolo, A., Coppola, P. ve Comi, A. (2013). Freight transport modeling: review and future challenges. International Journal of Transport Economics, 40(2), 151-181.
 • Oliveira, C., Albergaria De Mello Bandeira, R., Vasconcelos Goes, G., Schmitz Gonçalves, D. ve D’Agosto, M. (2017). Sustainable vehicles-based alternatives in last mile distribution of urban freight transport: A systematic literature review. Sustainability, 9(8), 1324.
 • Ormond, P. ve Telhada, J. (2017). Using Urban Consolidation Centre With Cycloscargos Support To Increase The Performance And Sustainability Of Urban Logistics: A Literature Review And A Case Study In The City Of São Paulo. 3rd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics, 29-30 June, Porto, Portugal.
 • Pérez, J. C., Carrillo, M. H. ve Montoya-Torres, J. R. (2015). Multi-criteria approaches for urban passenger transport systems: a literature review. Annals of operations research, 226(1), 69-87.
 • Robert, C., Wilson, C. S., Gaudy, J. F. ve Arreto, C. D. (2007). The evolution of the sleep science literature over 30 years: A bibliometric analysis. Scientometrics, 73(2), 231-256.
 • Smith, G. M. (1977). Key Books in business and management studies: a bibliometric analysis. Aslib Proceedings 29(5), 174-188.
 • Taniguchi, E. ve Van Der Heijden, R. E. (2000). An evaluation methodology for city logistics. Transport Reviews, 20(1), 65-90.
 • Taniguchi, E., Thompson, R. G., Yamada, T. ve Van Duin, R. (2001). City Logistics: Network Modelling and Intelligent Transport Systems. Amsterdam: Pergamon.
 • Taniguchi, E. (2015). Green Logistics and Transportation. Greening of Industry Networks Studies 4 (B. Fahimna vd., ed.), Switzerland.
 • Van Eck, N. J. ve Waltman, L. (2019). VOSviewer Manual. Universiteit Leiden.
 • Visser, J., Nemoto, T. ve Browne, M. (2014). Home delivery and the impacts on urban freight transport: A review. Procedia-social and behavioral sciences, 125, 15-27.
 • Yu, H., Wei, Y. M., Tang, B. J., Mi, Z. ve Pan, S. Y. (2016). Assessment on the research trend of low-carbon energy technology investment: A bibliometric analysis. Applied energy, 184, 960-970.
 • Zhu, S., Jin, W. ve He, C. (2019). On evolutionary economic geography: a literature review using bibliometric analysis. European Planning Studies, 27(4), 639-660.
 • Zyoud, S. H., Al-Jabi, S. W., Sweileh, W. M. ve Awang, R. (2014). A bibliometric analysis of research productivity of Malaysian publications in leading toxicology journals during a 10-year period (2003–2012). Human & experimental toxicology, 33(12), 1284-1293.
 • Wolpert, S. ve Reuter, C. (2012). Status quo of city logistics in scientific literature: systematic review. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2269), 110-116.
 • http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D1gKVXfiLMzsVi4kQfJ&search_mode=GeneralSearch&prID=6f641400-6b24-4cd8-a3ab-2d83a9e0b008, (Erişim Tarihi: 13.03.2019).
 • https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-PressRelease.pdf, (Erişim Tarihi: 25.03.2019).
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0240-5787
Author: Ramazan ERTURGUT
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5813-1631
Author: Hasan Emin GÜRLER (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd596498, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {540 - 551}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.596498}, title = {Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {ERTURGUT, Ramazan and GÜRLER, Hasan Emin} }
APA ERTURGUT, R , GÜRLER, H . (2019). Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 540-551 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.596498
MLA ERTURGUT, R , GÜRLER, H . "Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 540-551 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/596498>
Chicago ERTURGUT, R , GÜRLER, H . "Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 540-551
RIS TY - JOUR T1 - Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi AU - Ramazan ERTURGUT , Hasan Emin GÜRLER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.596498 DO - 10.29249/selcuksbmyd.596498 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 540 EP - 551 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.596498 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.596498 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi %A Ramazan ERTURGUT , Hasan Emin GÜRLER %T Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.596498 %U 10.29249/selcuksbmyd.596498
ISNAD ERTURGUT, Ramazan , GÜRLER, Hasan Emin . "Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 540-551 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.596498
AMA ERTURGUT R , GÜRLER H . Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 540-551.
Vancouver ERTURGUT R , GÜRLER H . Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 551-540.