Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 646 - 662 2019-11-30

The Core of Empowerment is Power: Strengths/Weaknesses of Social Workers at Work
Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri

Mehmet KIRLIOĞLU [1]


The aim of this study is to examine the power/weakness of social workers in the workplace at three levels: personal, interpersonal and socio-political as in the classification of Miley et al. (2016). In order to better explain these three levels, topics are included under the levels. The powers at the personal level in the workplace include the willingness to choose the profession, the desire to move to another institution, the desire to quit the social work profession, direct social work practice, work in accordance with the field experience. The powers at the interpersonal level the workplace include getting support and suggestions from colleagues, having a common purpose of all professional staff in the institution, supervisor, solving problems experienced with superiors, the attitude of management, the relations with management.  The powers at the socio-political level in the workplace include precarious work, pressure from the applicants and superiors, intensity of work, number of interviews, number of cases, working environment, autonomy, possibility of progress.

Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet uzmanlarının iş yerindeki güç/güçsüzlüklerini Miley ve diğerlerinin (2016) sınıflandırmasında olduğu gibi kişisel, kişilerarası ve sosyo-politik olmak üzere üç düzeyde ele almaktır. 

Bu üç düzeyi daha iyi açıklayabilmek adına düzeyler altında konu başlıklarına yer verilmiştir. İş yerindeki kişisel düzeydeki güçler, mesleği isteyerek seçme, başka bir kuruma geçme isteği, sosyal hizmet mesleğini bırakma isteği, doğrudan sosyal hizmet uygulaması yapma, alan deneyimine uygun çalışma konularını kapsamaktadır. İş yerindeki kişilerarası düzeydeki güçler, meslektaşlarından destek ve öneri alma, kurumdaki tüm meslek elemanlarının ortak bir amaca sahip olması, amir yönlendirmesi, üstler ile yaşanan sorunları çözüme kavuşturma, yönetimin tutumu, yönetim ile ilişkiler konularını kapsamaktadır. İş yerindeki sosyo-politik güçler, kadro durumu, işin yapılma şekli konusunda müracaatçılardan ve üstlerden gelen baskı, çalışma yoğunluğu, görüşme sayısı, vaka sayısı, çalışma ortamı, otonomi, ilerleme imkânı konuları kapsamaktadır. 

 • AASW. (2010). Australian Association of Social Workers Code of Ethics. Kingston: Australian Association of Social Workers.
 • Abdullah, S. (2015). An islamic perspective for strengths-based social work with muslim clients. Journal of Social Work Practice, 29(2), 163-172.
 • Abu‐Bader, S. H. (2000). Work satisfaction, burnout, and turnover among social workers in Israel: A causal diagram. International Journal of Social Welfare, 9(3), 191-200.
 • Acar, H., İçağasıoğlu-Çoban, A., Polat, G. (2017). Sosyal hizmetlerde yanlış uygulamalar, etik ihlaller ve sorunlara ilişkin bir araştırma. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Derneği.
 • Adams, R. (2003). Social Work and Empowerment. New York: Palgrave Macmillan.
 • Adams, R. (2008). Empowerment, participation and social work: Palgrave Macmillan.
 • Agho, A. O., Mueller, C. W., Price, J. L. (1993). Determinants of employee job satisfaction: An empirical test of a causal model. Human relations, 46(8), 1007-1027.
 • Akın, E. (2018). Adsız alkoliklerin ayıklık sürecine ilişkin anlatılarının güçlendirme temelinde değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Aktuğ, İ. Y., Susur, A., Keskin, S., Balcı, Y., Seber, G. (2006). Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan hekimlerde tükenmişlik düzeyleri. Osmangazi Tıp Dergisi, 28(2), 91-101.
 • Amir, K., Kihoro, M. F. (2014). Work Stress And Coping Strategies Among Social Workers: A Case of Northern Ugand. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2(8), 33-38.
 • Arches, J. (1991). Social structure, burnout, and job satisfaction. Social Work, 36(3), 202-206.
 • Ardıç, K., Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 1-28.
 • Aslan, H., Aslan, R., Kesepara, C., Alparslan, N., Ünal, M. (1997). Kocaeli’nde bir grup sağlık çalışanında işe bağlı gerginlik, tükenme ve iş doyumu. Toplum ve Hekim, 12(82), 24-29.
 • Atatanır, H. (2016). Türkiye'de yoksulluk, sosyal yardım ve sivil toplum: Hak temelli yaklaşım açısından bir değerlendirme. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Aydemir, İ. (2003). Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde tıbbi sosyal hizmet uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bakan, H., Tombak, N. (2014). İdari personelin tükenmişlik düzeylerinin sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Journal of International Social Research, 7(35), 681-695.
 • Balanuye, B. (2014). Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yükünün hasta güvenliğine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baltacı, G. (2016). Kadın dostu kentler projesinin freirean yaklaşım ve makro feminist sosyal hizmet uygulamaları üzerinden incelenmesi. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Barker, R. L. (1995). The Social Work Dictionary. Washington, DC: National Association of Social Workers.
 • Barry, K. L., Zeber, J. E., Blow, F. C., Valenstein, M. (2003). Effect of strengths model versus assertive community treatment model on participant outcomes and utilization: two-year follow-up. Psychiatric Rehabilitation Journal, 26(3), 268-277.
 • Basım, H., Şeşen, H. (2005). Çalışma yaşamında tükenmişlik: Sosyal hizmet uzmanları ile hemşireler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(2), 57-70.
 • Benach, J., Muntaner, C. (2007). Precarious employment and health: developing a research agenda. Journal of Epidemiology & Community Health, 61(4), 276-277.
 • Benard, B. (2006). Using strengths-based practice to tap the resilience of families. In D. Saleebey (Ed.), The strengths perspective in social work practice (pp. 197-220). Boston, MA Allyn and Bacon.
 • Ben-Zur, H., Michael, K. (2007). Burnout, social support, and coping at work among social workers, psychologists, and nurses: The role of challenge/control appraisals. Social Work in Health Care, 45(4), 63-82.
 • Berkün, S. (2010). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Mesleki Sorunlar: Bursa Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 21(1), 99-109.
 • Björkman, T., Hansson, L., Sandlund, M. (2002). Outcome of case management based on the strengths model compared to standard care. A randomised controlled trial. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(4), 147-152.
 • Black, A. E., Deci, E. L. (2000). The effects of instructors' autonomy support and students' autonomous motivation on learning organic chemistry: A self‐determination theory perspective. Science education, 84(6), 740-756.
 • Black, C. J. (2003). Translating principles into practice: Implementing the feminist and strengths perspectives in work with battered women. Affilia, 18(3), 332-349.
 • Blomberg, H., Kallio, J., Kroll, C., Saarinen, A. (2014). Job stress among social workers: Determinants and attitude effects in the Nordic countries. The British Journal of Social Work, 45(7), 2089-2105.
 • Brashears, F. (1995). Supervision as social work practice: A reconceptualization. Social Work, 40(5), 692-699.
 • Bujdová, N., Kmec, J. (2012). Supervision in Social Work. Clinical Social Work, 3, 83-87.
 • Butler, B. B. (1990). Job satisfaction: Management's continuing challenge. Social Work, 35(2), 112-117.
 • Buz, S. (2012). Türkiye'deki sığınmacıların üçüncü bir ülkeye gidiş için bekleme sürecinde karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Calitz, T., Roux, A., Strydom, H. (2014). Factors that affect social workers' job satisfaction, stress and burnout. Social Work, 50(2), 153-169.
 • Çamur-Duyan, G. (2006). Sosyal Hizmet Bakış Açısından Yoksul Kadınlar: Altındağ Örneği.(Basılmamış Doktora Tezi). (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Cankurtaran-Öntaş, Ö. (2004). Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmetin Güçlendirme Yaklaşımı Açısından Suça Yönelen Çocuk-Polis İlişkisi. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Carpenter, J., Webb, C., Bostock, L., Coomber, C. (2017). Effective Supervision in Social Work and Social Care. Research Briefing 43. London: Social Care Institute for Excellence.
 • Çetin, E., Avşar, M. K., Temelli, M. E. (2015). Sosyal Hizmet Kurumlarında "Sosyal Hizmetsiz Yönetim" ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Karşılaştığı Zorluklar; ASPB Örneği. Paper presented at the Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Manisa.
 • Ceylan, H., Gül, N., Öksüz, M. (2016). Sosyal Çalışmacılarda İş Doyumu ve Tükenmişliğe Etki Eden Faktörlerin Sosyal Hizmet Alanlarına Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi1. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 43-69.
 • Chandler, G. E. (1987). The relationship of nursing work environment to empowerment and powerlessness. Dissertation Abstracts International, 47(12), 4822-B.
 • Chapin, R. K. (1995). Social policy development: The strengths perspective. Social Work, 40(4), 506-514.
 • Chapin, R., Cox, E. O. (2002). Changing the paradigm: Strengths-based and empowerment-oriented social work with frail elders. Journal of Gerontological Social Work, 36(3-4), 165-179.
 • Chazin, R., Kaplan, S., Terio, S. (2000). The strengths perspective in brief treatment with culturally diverse clients. Crisis Intervention, 6(1), 41-50.
 • Cherniss, C. (1980). Staff burnout: Job stress in the human services: Sage Publications Beverly Hills, CA.
 • Clark, M. D. (1998). Strength-Based Practice-The ABC's of Working with Adolescents Who Don't Want to Work with You. Fed. Probation, 62, 46.
 • Clark, M. D. (2000). Influencing Postive Behavior Change: Increasing the Therapeutic Approach of Juvenile Courts. Fed. Probation, 65(1), 18.
 • Clarke, M., Lewchuk, W., de Wolff, A., King, A. (2007). ‘This just isn't sustainable’: Precarious employment, stress and workers' health. International Journal of Law and Psychiatry, 30(4-5), 311-326.
 • Coffey, M., Dugdill, L., Tattersall, A. (2004). Stress in social services: Mental wellbeing, constraints and job satisfaction. British Journal of Social Work, 34(5), 735-746.
 • Collings, J. A., Murray, P. J. (1996). Predictors of stress amongst social workers: An empirical study. The British Journal of Social Work, 26(3), 375-387.
 • Collins, S. (2007). Statutory social workers: Stress, job satisfaction, coping, social support and individual differences. British Journal of Social Work, 38(6), 1173-1193.
 • Cooper, C. (1981). Reviewed Work: Staff Burnout: Job Stress in the Human Services by Cary Cherniss. The British Journal of Social Work, 11(4), 506-508.
 • Cox, K. F. (2006). Investigating the impact of strength-based assessment on youth with emotional or behavioral disorders. Journal of Child and Family Studies, 15(3), 278-292.
 • Dağ, A. (2017). Lise öğrencilerinin arkadaş-akran gruplarından dışlanmasının okul sosyal hizmeti açısından analizi: Sakarya örneği. (Doktora Tezi), Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Bilim Dalı, Yalova.
 • Dee, J. R., Henkin, A. B., Duemer, L. (2003). Structural antecedents and psychological correlates of teacher empowerment. Journal of educational Administration, 41(3), 257-277.
 • Deegan, P. E. (1997). Recovery and empowerment for people with psychiatric disabilities. Social Work in Health Care, 25(3), 11-24.
 • Dolunay, A. B. (2002). Keçiören İlçesi" Genel liseler ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu" Araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(1), 51-62.
 • Dominelli, L. (2002). Anti oppressive social work theory and practice. London: Palgrave Macmillan.
 • Dominelli, L. (2010). Globalization, contemporary challenges and social work practice. International Social Work, 53(5), 599-612.
 • Dominelli, L. (2015). Sosyal Hizmeti Yeniden Konumlandırmak. In R. Adams, L. Dominelli, M. Payne (Eds.), Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Yaklaşımlar (pp. 45-57). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Dominelli, L. (2017). Anti-racist social work. London: Palgrave Macmillan.
 • Early, T. (2001). Measures for practice with families from a strengths perspective. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 82(3), 225-232.
 • Early, T. J., GlenMaye, L. F. (2000). Valuing Families: Social Work Practice with Families From a Strengths Perspective. Social Work, 45(2), 118-130.
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52.
 • Evans, S., Huxley, P., Gately, C., Webber, M., Mears, A., Pajak, S., . . . Katona, C. (2006). Mental health, burnout and job satisfaction among mental health social workers in England and Wales. The British Journal of Psychiatry, 188(1), 75-80.
 • Fast, B., Chapin, R. (1995). The strengths model in long-term care: linking cost containment and consumer empowerment. Journal of case management, 5(2), 51-57.
 • Frans, D. J. (1993). A scale for measuring social worker empowerment. Research on Social Work Practice, 3(3), 312-328.
 • French, J. R., Raven, B., Cartwright, D. (1959). The bases of social power. Classics of organization theory, 7, 311-320.
 • Gellis, Z. D. (2001). Job stress among academic health center and community hospital social workers. Administration in Social Work, 25(3), 17-33.
 • Görgülü, T. (2016). Denetimli serbestlik uygulamalarından yararlanan bireylerin psikososyal özelliklerinin intihar davranışına etkileri. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Graham, J. R., Bradshaw, C., Trew, J. L. (2009). Adapting social work in working with Muslim clients. Social Work Education, 28(5), 544-561.
 • Gutierrez, L. M. (1990). Working with women of color: An empowerment perspective. Social Work, 35(2), 149-153.
 • Güzel, B., Selcik, O. (2017b). Sosyal çalışmacıların karşılaştıkları zorluklar ve başa çıkma yolları: Rize örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 14(3), 2848-2864.
 • Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E. (2012). Sosyal Çalışmacıların İş Yaşamı Kalitesi, Şefkat Yorgunluğu, Tükenmişlik, Stres Kaynakları, İş Tatmini ve Kariyer Olanakları. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 171-204.
 • Hasenfeld, Y. (1987). Power in social work practice. Social service review, 61(3), 469-483.
 • Hogan, J., Rybicki, S. L., Borman, W. C. (1998). Relations between contextual performance, personality, and occupational advancement. Human Performance, 11(2-3), 189-207.
 • Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Odessa, FL, US: Psychological Assessment Resources.
 • İçağasıoğlu-Çoban, M. A., Özbesler, C. (2016). Hastanelerde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD, 1(2), 90-109.
 • IFSW. (2012). Effective and ethical working environments for social work: the responsibilities of employers of social workers. Berne: International Federation of Social Workers.
 • Işıkhan, V. (1999). Sosyal Hizmet Ve Sağlik Alaninda Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri. Amme İdaresi Dergisi (TODAİ), 32(2), 43-57.
 • Işıkhan, V. (2010). Sosyal Hizmet ve Tükenmişlik. Ankara: Vizyon Kırtasiye-Ofset Matbaa-Yayınevi.
 • Işıkhan, V. (2011). Sosyal hizmet ve tükenmişlikle başa çıkma. Ankara: Vizyon Ofset ve Matbaa.
 • Jex, S. M., Britt, T. W. (2014). Organizational psychology: A scientist-practitioner approach: John Wiley & Sons.
 • Johari, J. (2013). A proposed relationship between actual turnover behaviour, career advancement opportunity, frustration at work and perceived alternative job opportunities among faculty members. Am J Econ, 3(5C), 82e86.
 • Johnson, S., Cooper, C., Cartwright, S., Donald, I., Taylor, P., Millet, C. (2005). The experience of work-related stress across occupations. Journal of managerial psychology, 20(2), 178-187.
 • Jones, C. (2001). Voices from the front line: state social workers and New Labour. British Journal of Social Work, 31(4), 547-562.
 • Jones, D. N., Truell, R. (2012). The Global Agenda for Social Work and Social Development: A place to link together and be effective in a globalized world. International Social Work, 55(4), 454-472.
 • Jurgensen, C. E. (1978). Job preferences (What makes a job good or bad?). Journal of Applied psychology, 63(3), 267.
 • Jurkiewicz, C. L., Massey Jr, T. K., Brown, R. G. (1998). Motivation in public and private organizations: A comparative study. Public productivity & Management review, 230-250.
 • Kadushin, A., Harkness, D. (2014). Supervision in social work. New York: Columbia University Press.
 • Kadushin, A., Kadushin, G. (2016). Sosyal Hizmette Görüşme Teknikleri. Ankara: Nika Yayınevi.
 • Kalaycı-Kırlıoğlu, H. İ., Kırlıoğlu, M., Ercan, F. Z. (2017). A Subcontractor of a Profession Whose Main Purpose is to Provide Social Justice and Prevent from Loss of Rights: Social Workers Sample. Paper presented at the III.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne.
 • Kalleberg, A. L. (2009). Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition. American sociological review, 74(1), 1-22.
 • Kalliath, P., Kalliath, T. (2013). Work–family conflict and its impact on job satisfaction of social workers. British Journal of Social Work, 45(1), 241-259.
 • Kamaşak, R., Bulutlar, F. (2010). Kişilik, mesleki tercih ve performans ilişkisi: akademik personel üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 119-126.
 • Kaplanoglu, E. (2014). Mesleki Stresin Temel Nedenleri Ve Muhtemel Sonuçlari: Manisa Ilindeki SMMM'ler Üzerine Bir Arastirma. Muhasebe ve Finansman Dergisi(64), 131-150.
 • Karabudak, G. (2016). Lösemili çocuğa sahip annelerin yaşantıları ve gelecek beklentileri. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Karacaoğlu, K., Çetin, İ. (2015). İş Yükü ve Rol Belirsizliğinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 5(1), 46-69.
 • Kim, H., Stoner, M. (2008). Burnout and turnover intention among social workers: Effects of role stress, job autonomy and social support. Administration in Social Work, 32(3), 5-25.
 • Kim, I. H., Khang, Y. H., Muntaner, C., Chun, H., Cho, S. I. (2008). Gender, precarious work, and chronic diseases in South Korea. American journal of industrial medicine, 51(10), 748-757.
 • Kim, M.-H., Kim, C.-y., Park, J.-K., Kawachi, I. (2008). Is precarious employment damaging to self-rated health? Results of propensity score matching methods, using longitudinal data in South Korea. Social Science & Medicine, 67(12), 1982-1994.
 • Kırlıoğlu, M., Karakuş, Ö. (2019). Sosyal hizmet uzmanlarının kişisel ve mesleki güç algıları ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(1), 88-120.
 • Koç, S. Ç. (2015). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sorun Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Kol, E. (2009). Türkiye’de sağlık işletmelerinde sosyal hizmet uygulamaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Koren, P. E., DeChillo, N., Friesen, B. J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire. Rehabilitation Psychology, 37(4), p305-321.
 • Kurnaz-Özdemir, D. (2010). Ortopedik Engelli Kadınların Sorun ve Beklentileri: Tuzla İlçesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kuzgun, Y. (2006). Meslek gelişimi ve danışmanlığı (4. Baskı). Nobel Yayınları, Ankara.
 • Laursen, E. K. (2000). Strength-based practice with children in trouble. Reclaiming Children and Youth, 9(2), 70-75.
 • Lawler, E. J., Hage, J. (1973). Professional-bureaucratic conflict and intraorganizational powerlessness among social workers. J. Soc. & Soc. Welfare, 1, clxxiv.
 • Lewchuk, W., De Wolff, A., King, A., Polanyi, M. (2003). From job strain to employment strain: Health effects of precarious employment. Just Labour.
 • Link, B. G., Cullen, F. T., Struening, E., Shrout, P. E., Dohrenwend, B. P. (1989). A modified labeling theory approach to mental disorders: An empirical assessment. American sociological review, 54(3), 400-423.
 • Lloyd, C., King, R. (2004). A survey of burnout among Australian mental health occupational therapists and social workers. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39(9), 752-757.
 • Lloyd, C., King, R., Chenoweth, L. (2002). Social work, stress and burnout: A review. Journal of mental health, 11(3), 255-265.
 • Lloyd, C., McKenna, K., King, R. (2005). Sources of stress experienced by occupational therapists and social workers in mental health settings. Occupational therapy international, 12(2), 81-94.
 • Lymbery, M. (1998). Care management and professional autonomy: The impact of community care legislation on social work with older people. The British Journal of Social Work, 28(6), 863-878.
 • Maruna, S., LeBel, T. P. (2002). Welcome Home-Examinging the Reentry Court Concept from a Strengths-Based Perspective. W. Criminology Rev., 4, 91-107.
 • Matthews, R. A., Michelle Diaz, W., Cole, S. G. (2003). The organizational empowerment scale. Personnel Review, 32(3), 297-318.
 • McCloskey, J. C. (1990). Two requirements for job contentment: autonomy and social integration. Journal of Nursing Scholarship, 22(3), 140-143.
 • McGovern, J. (2015). Living better with dementia: strengths-based social work practice and dementia care. Social Work in Health Care, 54(5), 408-421.
 • Menéndez, M., Benach, J., Muntaner, C., Amable, M., O’Campo, P. (2007). Is precarious employment more damaging to women's health than men's? Social Science & Medicine, 64(4), 776-781.
 • Merighi, J., Ehlebracht, K. (2005). Emotional exhaustion and workload demands in renal social work practice. Journal of Nephrology Social Work, 24, 14-20.
 • Miley, K. K., O'Melia, M. W., DuBois, B. L. (2016). Generalist social work practice: An empowering approach: Pearson.
 • Min, J. Y., Park, S. G., Hwang, S. H., Min, K. B. (2016). Disparities in precarious workers’ health care access in South Korea. American journal of industrial medicine, 59(12), 1136-1144.
 • Mollaoğlu, M., Fertelli, T. K., Tuncay, F. Ö. (2010). Hastanede çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(15), 17-30.
 • Munson, C. E. (1996). Autonomy and managed care in clinical social work practice. Smith College Studies in Social Work, 66(3), 241-260.
 • Nanda, G. (2011). Compendium of gender scales. Washington, DC: FHI, 360.
 • Niemiec, C. P., Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. School Field, 7(2), 133-144.
 • Oktay, J. S. (1992). Burnout in hospital social workers who work with AIDS patients. Social Work, 37(5), 432-439.
 • Okundaye, J. N., Smith, P., Lawrence-Webb, C. (2001). Incorporating spirituality and the strengths perspective into social work practice with addicted individuals. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 1(1), 65-82.
 • Özarallı, N., Torun, A. (2011). Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim, yönetici ile kuruma duyulan güven ve üstün uzmanlık gücü arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. VI (II), 101-113.
 • Özbesler, C., İçağasıoğlu-Çoban, M. A. (2009). Hastane ortamında sosyal hizmet ugyulamaları: Ankara Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 31-45.
 • Özcan, E., Özden, S. A., İçağasıoğlu-Çoban, A. (2017). Sosyal hizmet uzmanlarının güvencesiz çalışma biçimine ilişkin deneyimlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 376-395.
 • Özgişi, H. N. (2012). Yalova Belediyesi'nin kadın hizmetleri: Karanfil Evleri örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Yalova.
 • Parry‐Jones, B., Grant, G., McGrath, M., Caldock, K., Ramcharan, P., Robinson, C. A. (1998). Stress and job satisfaction among social workers, community nurses and community psychiatric nurses: implications for the care management model. Health & social care in the community, 6(4), 271-285.
 • Poulin, J. (1996). Job satisfaction of social work supervisors and administrators. Administration in Social Work, 19(4), 35-49.
 • Poulin, J. E. (1994). Job task and organizational predictors of social worker job satisfaction change: A panel study. Administration in Social Work, 18(1), 21-38.
 • Poulin, J. E., Walter, C. A. (1992). Retention plans and job satisfaction of gerontological social workers. Journal of Gerontological Social Work, 19(1), 99-114.
 • Powell, M. B., Guadagno, B. L., Cassematis, P. (2013). Workplace stressors for investigative interviewers of child-abuse victims. Policing: an international journal of police strategies & management, 36(3), 512-525.
 • Pugh, R. (2007). Dual relationships: Professional and personal boundaries in rural communities. British Journal of Social Work, 37, 1405-1423.
 • Rapp, C. A., Chamberlain, R. (1985). Case management services for the chronically mentally ill. Social Work, 30(5), 417-422.
 • Rapp, C. A., Goscha, R. J. (2011). The strengths model: A recovery-oriented approach to mental health services. USA: OUP
 • Rapp, C. A., Wintersteen, R. (1989). The Strengths model of case management: Results from twelve demonstrations. Psychosocial Rehabilitation Journal, 13(1), 23.
 • Raven, B. H. (1993). The bases of power: Origins and recent developments. Journal of social issues, 49(4), 227-251.
 • Robinson, K. (2013). Voices from the front line: Social work with refugees and asylum seekers in Australia and the UK. British Journal of Social Work, 44(6), 1602-1620.
 • Rogers, E. S., Ralph, R. O., & Salzer, M. S. (2010). Validating the empowerment scale with a multisite sample of consumers of mental health services. Psychiatric Services, 61(9), 933-936.
 • Sayıl, I., Haran, S., Ölmez, Ş., Özgüven, H. D. (1997). Ankara Üniversitesi hastanelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri. Kriz dergisi, 5(2), 71-77.
 • Seifert, A. M., Messing, K., Riel, J., Chatigny, C. (2007). Precarious employment conditions affect work content in education and social work: Results of work analyses. International journal of law and psychiatry, 30(4), 299-310.
 • Sheafor, B., Horejsi, C. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Ankara: Nika Yayınevi.
 • Siefert, K., Jayaratne, S., Chess, W. A. (1991). Job satisfaction, burnout, and turnover in health care social workers. Health & Social Work, 16(3), 193-202.
 • Singh, N. N., Curtis, W. J., Ellis, C. R., Nicholson, M. W., Villani, T. M., Wechsler, H. A. (1995). Psychometric analysis of the family empowerment scale. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 3(2), 85-91.
 • Smerek, R. E., Peterson, M. (2007). Examining Herzberg’s theory: Improving job satisfaction among non-academic employees at a university. Research in Higher Education, 48(2), 229-250.
 • Speer, P. W., Peterson, N. A. (2000). Psychometric properties of an empowerment scale: Testing cognitive, emotional, and behavioral domains. Social Work Research, 24(2), 109-118.
 • Spolander, G., Engelbrecht, L., Martin, L., Strydom, M., Pervova, I., Marjanen, P., . . . Adaikalam, F. (2014). The implications of neoliberalism for social work: Reflections from a six-country international research collaboration. International Social Work, 57(4), 301-312.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.
 • Spreitzer, G. M., Kizilos, M. A., Nason, S. W. (1997). A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness satisfaction, and strain. Journal of management, 23(5), 679-704.
 • Staudt, M. (1985). The social worker as an advocate in adult protective services. Social Work, 30(3), 204-208.
 • Storey, J., Billingham, J. (2001). Occupational stress and social work. Social Work Education, 20(6), 659-670.
 • Stroh, L. K., Brett, J. M., Reilly, A. H. (1996). Family structure, glass ceiling, and traditional explanations for the differential rate of turnover of female and male managers. Journal of Vocational Behavior, 49(1), 99-118.
 • Sullivan, W. P., Fisher, B. J. (1994). Intervening for success: Strengths-based case management and successful aging. Journal of Gerontological Social Work, 22(1-2), 61-74.
 • Super, D. E. (1951). Vocational adjustment. Journal of Counseling & Development, 30(2), 88-92.
 • TDK. (2018). Güncel Türkçe Sözlük. Ankara: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 • Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri (A. Karatay, Trans.). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Tekindal, M. (2015). Engelli çocuğa sahip kadınların feminist grup çalışması deneyimi: Bir karma yöntem araştırması. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Thomas, K. W., Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review, 15(4), 666-681.
 • Thompson, N. (2013). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. Ankara Dipnot Yayınları.
 • Thompson, N. (2016). Güç ve Güçlendirme. Ankara: Nika Yayınevi.
 • Tomanbay, İ. (2011). Sosyal hizmetlerde açık öğretim ve ara elemanlar: Sosyal çalışma ve sosyal teknikerlik. Ankara: SABEV.
 • Tuncay, T. (2009). Genç kanser hastalarının hastalık anlatılarının güçlendirme yaklaşımı temelinde analizi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 20(2), 69-87.
 • Uğur, A., Erol, Z. (2015). Sosyal çalışmacıların çalışma hayatında karşılaştıkları stres faktörlerine yönelik kavramsal bir değerlendirme ve stres yönetimi müdahale programları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 987-997.
 • Uz, O. (2006). T. C. Kamu sektöründe yönetici-yönetilen ilişkilerinde iletişim ve güven. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Wagner, R., Van Reyk, P., Spence, N. (2001). Improving the working environment for workers in children's welfare agencies. Child and Family Social Work, 6(2), 161-178.
 • Weick, A., Saleebey, D. (1995). Supporting family strenghts: Orienting policy and practice toward the 21st century. Families in Society, 76(3), 141-149.
 • Whitaker, T., Weismiller, T., Clark, E., Wilson, M. (2006). Assuring the sufficiency of a frontline workforce: A national study of licensed social workers—Special Report: Social Work Services for Children and Families. Washington, DC: National Association of Social Workers.
 • William, J. R. (1998). The Paradigms and Long-Term Trends in Clinical Social Work. In R. A. Dorfman (Ed.), Paradims of Clinical Social Work (pp. 339-340). New York: Brunner-Routledge.
 • Yağcı, C. (2017). Aile ve sosyal politikalar bakanlığı’na bağlı çocuk refahı kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının iş yükleri ve tükenmişlik düzeyleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Yalçınkaya, M. (2007). Yöneticilerin iletişim becerilerinin çalışanların yaratıcılıklarının ortaya çıkarması, yöneticiye güven ve örgütte işbirliği ruhunun gelişmesine etkisinin incelenmesi: Kütahya porselen ve cam sektöründe bir uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Kütahya.
 • Yürür, S., Sarıkaya, M. (2012). The effects of workload, role ambiguity, and social support on burnout among social workers in Turkey. Administration in Social Work, 36(5), 457-478.
 • Zengin, O., Çalış, O. (2017). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Uygulamaları Ve Çalışma Koşulları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(1), 47-68.
 • Zimmerman, M. A. (1990). Taking aim on empowerment research: On the distinction between individual and psychological conceptions. American Journal of community psychology, 18(1), 169-177.
 • Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. American Journal of community psychology, 23(5), 581-599
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Derleme
Authors

Orcid: 0000-0003-0130-0841
Author: Mehmet KIRLIOĞLU (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @review { selcuksbmyd596913, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {646 - 662}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.596913}, title = {Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri}, key = {cite}, author = {KIRLIOĞLU, Mehmet} }
APA KIRLIOĞLU, M . (2019). Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 646-662 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.596913
MLA KIRLIOĞLU, M . "Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 646-662 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/596913>
Chicago KIRLIOĞLU, M . "Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 646-662
RIS TY - JOUR T1 - Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri AU - Mehmet KIRLIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.596913 DO - 10.29249/selcuksbmyd.596913 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 646 EP - 662 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.596913 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.596913 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri %A Mehmet KIRLIOĞLU %T Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.596913 %U 10.29249/selcuksbmyd.596913
ISNAD KIRLIOĞLU, Mehmet . "Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 646-662 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.596913
AMA KIRLIOĞLU M . Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 646-662.
Vancouver KIRLIOĞLU M . Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 662-646.