Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 840 - 852 2019-11-30

Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi
Efficiency Analysis Of Non-Insurance Insurance Companies Operating In The Turkish Insurance Sector

İbrahim Erem ŞAHİN [1] , Havva AKKOYUNCU [2]


Türkiye’de sigortacılık sektörü finansal sistemlerde önemli bir yere sahiptir. Tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de etkinlik çok önemlidir. Çalışmanın amacı 2014-2017 yılları itibariyle 23 tane hayat dışı sigorta şirketinin etkinliklerini ölçmektir. Çalışmada parametrik olmayan yöntemlerden biri olan veri zarflama analizine göre CCR modeli ve Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi kullanılmıştır. Dört girdi ve bir çıktının ele alındığı analizde ölçeğe göre sabit getirili ve girdi odaklı model oluşturulmuştur. Analizde girdi olarak nakit ve nakit benzerleri, esas faaliyetten borçlar, sigortacılık teknik karşılıkları ve ödenmiş sermaye; çıktı olarak esas faaliyetten alacaklar kullanılmıştır. Analize göre firmaların ortalama etkinlik skorlarının en yüksek olduğu yıl 2015 iken, en düşük olduğu yıl ise 2016 yılı olmuştur. Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi sonuçları açısından ise bir önceki yıla göre 2015 yılında 12 firma, 2016 yılında 8 firma ve 2017 yılında ise 13 firma pozitif gelişme göstermişlerdir.

The insurance sector in Turkey has an important place in the financial systems. As in all sectors, efficiency is very important in the insurance sector. The aim of this study is to measure the activities of 23 non-life insurance companies as of 2014-2017. In the study, CCR model and Malmquist total factor productivity ındex were used according to data envelopment analysis which is one of the nonparametric methods. In the analysis, where four inputs and output were discussed, a fixed-income and input-oriented model was created according to the scale. In the analysis, cash and cash equivalents, payables due to main operations, technical reserves and provisions (net) and paid in capital are used as input; and receivables from is used as output. According to the analysis, while the average activity scores of the companies were highest in 2015, the lowest year has been 2016. In terms of Malmquist total factor productivity index, 12 copmpanies in 2015, 8 companies in 2016 and 13 companies in 2017 showed positive development compared to the previous year.

  • Akyüz Kadri Cemil, Yıldırım İbrahim ve Balaban Yasin (2015). ‘’Kağıt Sektöründe Yer Alan Firmaların Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinliklerinin Ölçümü’’, İnternatıonal Journal of Economic and Administrative Studies, 14: 23-38.Akyüz Yılmaz, Yıldız Feyyaz ve Kaya Zübeyde (2013). ‘’Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BİST’ te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama’’. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (4): 110-130Altan Mitra Salimi (2010). ‘’ Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik: Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Bir Uygulama ‘’. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12\1, 185-204.Aslan Şebnem (2007). ‘’Performans Ölçümünde Kıyaslama Yöntemi Olarak Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Türkiye Şeker Fabrikaları Örneği’’. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Biimler Dergisi, 2 (1): 383-396.Bskırcı Fehim ve Babacan Adem (2010). ‘’İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Ekonomik Etkinlik’’. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (2): 215-234.Başkaya Zehra ve Akar Cüneyt (2005). ‘’ Sigorta Şirketlerinin Satış Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi’’. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15): 37-51.Behdioğlu Sema ve Özcan Gözde (2009). ‘’Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3): 301-326.Bjurek Hans (1996). ‘’The Malmquıst Total Factor Productivity Index’’, The Scandinavian Journal of Economics. 98 (2): 303-313.Charnes Abraham, Cooper William Wager ve Rhodes Edwardo (1978). ‘’ Measuring the Efficiency of Decision Making Units’’. European Journal of Operations Research, (2): 429-444.Çamlıbel Fuat, Akhisar İlyas. ve Tunay Kaşif Batu (2018). ‘’ Türk Sigorta Sektörünün Ekonomik, Politik ve Yasal Çerçevede Değerlendirilmesi’’. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 6 (1): 66-74.Çekici Makbule Elif ve İnel Mehmet Nuri (2013). ‘’Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimlerinin Tahmin Teknikleri İle İncelenmesi’’. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 34 (1): 135-152.Çiftçi Hakkı (2004). ‘’Türk Sigorta Sektörünün Sorunları: DEA Analizi İle Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi’’. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, (1): 121-149.Çolak Ömer Faruk ve Altan Şenol (2002). ‘’ Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama’’, İktisat İşletme ve Finans, Cilt: 17, Sayı: 196, pp. 44-55.Dalkılıç Nilüfer (2012). ‘’Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Analizi’’. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 55, s. 71-90.Deliktaş Ertuğrul (2002). ‘’ Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi’’. ODTÜ Gelişme Dergisi, METU Studies in Development, 29, (3-4), 247-284.Diboky Franz ve Ubl Eva (2007). ‘’Ownership and Efficiency in the German Life İnsurance Market: A DEA Bootstrap Approach’’, In 34th Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE), June, 1-40. Dinçer Sait Erdal (2008). ‘’ Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişimin İncelenmesi ve İMKB Üzerine Bir Uygulama’’. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15 (2): 825-846.Kayalı Cevdet Alptekin (2007). ‘’ 2000-2006 Döneminde Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi’’. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 14, (2): 103-115.Kaynar Oğuz, Zontul Metin ve Bircan Hüdaverdi (2005). ‘’ Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Telekomünikasyon Sektörlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi’’. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1): 37-57.Kılıçkaplan Serdar ve Karpat Gaye (2004). ‘’Türkiye Hayat Sigortası Sektöründe Etkinliğin İncelenmesi’’. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (1): 1-14.Koçak Habib ve Çilingirtürk Ahmet Mete (2011). ‘’AB Ülkeleri ve Aday Ülkelerin Kaynak Kullanımında Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Analizi’’. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40 (2): 166-175.Kutlar Aziz ve Kartal Mahmut (2004). ‘’ Cumhuriyet Üniversitelerinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama’’. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2): 49-79.Lıta Iulian (2018). ‘’Data Envelopment Analysıs Technıques – DEA and Malmquist Indıcators, In CRS Mode, For Measuring The Effıcıency Of Romanıan Publıc Hıgher Educatıon Instıtutıons’’, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 3/2018; Vol. 52, p. 249-264.Luhnen Michael (2009). “Determinants of Efficiency and Productivity in German Property- Liability Insurance: Evidence for 1995–2006”, Geneva Papers on Risk & Insurance, Vol. 34, No. 3, Jul, pp. 483-505.Özsever Çiğdem, Gençoğlu Tülay ve Erginel Nihal (2009). ‘’ İşgücü Verimlilik Takibi İçin Sistem Tasarımı ve Karar Destek Modelinin Geliştirilmesi’’. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18: 45-58.Sarı Zuhal (2015). ‘’Veri Zarflama Analizi ve Bir Uygulama’’, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ankara.Şahin İbrahim Erem. Şirket Birleşmelerinin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Konya, Aybil Yayınları, 2012.Şahin İsmet (2008). ‘’ Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi’’. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1): 1-48.Tetik Semra (2003). ‘’ İşletme Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi’’. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 10 (2): 221-229.Ulucan Aydın (2000). ‘’Şirket Performanslarının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Genel ve Sektörel Bazda Değerlendirmeler’’. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1): 405-418.Yeşilyurt Cavit (2009). ‘’ Türkiye’deki İktisat Bölümlerinin Göreceli Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi: KPSS 2007 Verilerine Dayalı Bir Uygulama’’ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (4): 135-147.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0442-8499
Author: İbrahim Erem ŞAHİN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0651-6457
Author: Havva AKKOYUNCU
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd627462, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {840 - 852}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.627462}, title = {Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, İbrahim Erem and AKKOYUNCU, Havva} }
APA ŞAHİN, İ , AKKOYUNCU, H . (2019). Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 840-852 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.627462
MLA ŞAHİN, İ , AKKOYUNCU, H . "Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 840-852 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/627462>
Chicago ŞAHİN, İ , AKKOYUNCU, H . "Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 840-852
RIS TY - JOUR T1 - Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi AU - İbrahim Erem ŞAHİN , Havva AKKOYUNCU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.627462 DO - 10.29249/selcuksbmyd.627462 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 840 EP - 852 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.627462 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.627462 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi %A İbrahim Erem ŞAHİN , Havva AKKOYUNCU %T Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.627462 %U 10.29249/selcuksbmyd.627462
ISNAD ŞAHİN, İbrahim Erem , AKKOYUNCU, Havva . "Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 840-852 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.627462
AMA ŞAHİN İ , AKKOYUNCU H . Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 840-852.
Vancouver ŞAHİN İ , AKKOYUNCU H . Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 852-840.