Author Guidelines

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Yayın ve Yazım İlkeleri

Genel ilkeler

• Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi bilimsel, akademik ve hakemli

bir dergi olup Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

Uygulama ve Araştırma Merkezi yayınıdır.

• Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi’nde Ortaçağ’ a ait tarih, kültür,

sanat, medeniyet vb. konular ile ilgili bilimsel çalışmalar yayınlanır.

• Bu alanlar dışındaki çalışmalara yayın kurulu karar verir.

• Selçuklu Medeniyeti Dergisi yılda bir kez e-dergi ve ayni zamanda basılı

şekilde yayınlanır.

• Yayınlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarına aittir.

• Derginin yayın dili Türkçedir. Yabancı dillerdeki çalışmaların yayınlanması,

Yayın Kurulu’nun kararına bağlıdır.

• Yazarlar hızlı haberleşmeyi temin için telefon ve e-mail adreslerini bildirip

yazıların takibini sema@konya.edu.tr veya dergipark.gov.tr adreslerinden

yapabilirler.

• Yazıları yayınlanan araştırmacılara derginin ilgili sayısı takdim edilir.

Yayın İlkeleri

• Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanması istenen

araştırmalar bilimsel, orijinal ve alana katkı yapma özelliklerine sahip

olmalıdır.

• Daha önce herhangi bir şekilde yayınlandığı tespit edilen (ya da yayınlanan

araştırmaya büyük oranda benzerlik gösteren) yazılar değerlendirmeye

alınmaz.

• Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen araştırmanın teknik ve bilimsel

kriterlere uygunluğu editör tarafından incelenir.

• Teknik ve bilimsel kriterlere uygun araştırmalar Yayın Kurulunun değerlendirmesiyle

konunun uzmanı 2 (iki) hakemin görüşlerine sunulur.

• Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları değerlendirmeyi ‘’Hakem

Değerlendirme Raporu’’yla teslim eder.

• Bir araştırmanın yayınlanıp yayınlanmaması ‘’ Yayınlanabilir’, Düzeltmelerden

Sonra Yayınlanabilir’’, ve ‘’Yayınlanamaz’’ seçenekleri ile karara

bağlanır.

• Bir araştırmanın yayınlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu olması

gerekir.

• ‘’Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir’’ seçenekli durumlarda araştırma

müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayınlanmasına Yayın

Kurulu karar verir.

• Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde üçüncü bir hakemin görüşüne

başvurabilir.

• Düzeltmelerden sonra tekrar görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar

sunulur.

Yazım İlkeleri

• Yayınlanması istenen yazılar PC/Microsoft Word’ de yazılmış olarak

Dergipark’a gönderilmelidir.

• Yazılar (resim, sekil, harita vb. ekler dâhil) en fazla 30 sayfa olmalıdır.

• Yazıların 150 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi, yabancı

dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir.

• Araştırmanın sonunda Kaynaklar verilmelidir.

• Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

• Makaleler, konya.edu.tr/selcuk ve dergipark.gov.tr websiteleri aracılığı

ile uluslararası bilim dünyasına sunulacaktır.

Dipnotlarda Uyulacak Kurallar

• Yazarın (yazarların) adı makalenin başlığı altına yazılmalı, varsa akademik

unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi ilk sayfada dipnotta belirtilmelidir.

• Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça” ya alınmalı, makalenin

konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya

dahil edilmemelidir.

• Makaleler Microsoft Word programında, en az 2.5 cm kenar boşlukları

bırakılarak, başlık 14 punto metin kısmının tamamı Times News Roman

yazı tipinde, 12 punto, dipnotlar 10 punto olarak yazılmalıdır. Yayınlanması

istenen yazılar ekli Word dosyası halinde (çeviriler orijinal metinleri

ile birlikte, resim, şema ve tablolar) e-posta yoluyla gönderilmelidir.

• Yazılar (metin, resim, şekil, harita, vb. ekler dahil) en fazla 30 sayfa olmalıdır.

• Dipnot gösterimi kitap için: İlk geçtiği yerde yazar/ların adı ve soyadı,

eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı

ve soyadı, (varsa) baskısı, yayınevi, basım yeri, basım yılı ve sayfa numarası.

• Makale için ise; İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, makalenin

tam adı (tırnak içinde), derginin adı (bold/italik), (varsa) cilt numarası,

(varsa) sayı numarası, basım yeri, basım yılı ve sayfa numarası.

• Ansiklopedi maddesi ise; ilk geçtiği yerde, yazar/ların adı ve soyadı,

maddenin tam adı (tırnak içinde), (yazar sadece maddenin bir kısmını

yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı (bold/italik),

(varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, basım yeri, basım

tarihi ve sayfa numarası.

• Kaynakça; makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik

olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış

tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise

(1982a, 1982b) şeklinde gösterilmelidir.

Journal of Seljuk Civilizational Studies

Publishing and Writing Principles

General Principles

• Journal of Seljuk Civilizational Studies is a scientific, academic and

peer-reviewed journal as a publication of Necmettin Erbakan University,

Seljuk Culture and Civilisation Application and Research Center.

• Journal of Seljuk Civilizational Studies publishes historical, cultural,

art, and civilisation etc. in Medieval Period.

• Articles in other areas can be also published with the decision of editorial

board.

• It is published once a year both as an e-journal (open access) and a

printed.

• All responsibilities of published manuscripts belong to the authors.

• Publication Language of journal is Turkish, but studies in other languages

as English, Arabic, French, etc. may also be published.

• Authors can follow the publication procedure through sema@

konya.edu.tr; dergipark.gov.tr.

• Contributors will be given published issue of their articles.

Publishing Principles

• Articles submitted for consideration of publication in Journal of Seljuk

Civilizational Studies must be academic, orijinal, and make contributions

to the concerning area.

• Articles published anywhere in any form or greatly extracted from any

published materials are not taken into consideration.

• Articles submitted for consideration of publication are subject to review

of editor in terms of technical and academic criteria.

• Following the decision of editorial board, the appropriate articles are

then sent to two referees known for their academic reputation in their

respective areas.

• The referees send their scientific and technical evaluation reports to

the editorial board by Article Evaluation Form.

• The publication of the article is decided upon the choices "Issuable",

"Non-issuable" and "Issuable after Correction".

• In order an article to be published, two referees must deliver positive

reports.

• If one of them delivers a negative report, the article is sent to a third

referee and his/her report, whether positive or negative, will determine

the result.

• In the situations of "Issuable after the correction", the study is introduced

to the revision of the author and the editorial board decides whether

the article will be published or not.

• If the referee wants to see the final revision of the article, it is sent to

him/her once more.

Writing Principles

• Articles should be written via Microsoft Word and upload to dergipark.

gov.tr.

• Articles must be no more than 30 pages.

• Around 150-words abstract of the articles and English translation of

the abstract should be submitted for the Turkish articles. Turkish and

English abstracts should be submitted for foreign language articles.

• There should be Key Words consisting of five both in Turkish and English.

• There should be a bibliography at the end of the article.

• The articles will be published in web-site konya.edu.tr/selcuk and

dergipark.gov.tr

Footnote Writing Principles

• Name of the author should be written under the title, and if there is

his/her academic name, and the institution where he/her works must

be indicated as a footnote on first page.

• All sources used in the article must be put on bibliography, but a source

should not be put in bibliography if it do not be used.

• Articles should be written via Microsoft Word and used 12-point Times

New Roman font the main text with 1,5 nk space. Margins of 2,5 cm

should be left on top, bottom and sides. Footnotes should be written

with 10-point Times New Roman font with 1 nk space and justified.

Documents such as pictures, drawings, tables etc. requested to be published

can be send via e-mail.

• For book dipnote: The name and surname of the author, book title

(italic), name and surname of the translator or editor and so on, number

of edition, printing place and date, volume (with Roman numerals)

and page. If the volumes’ print-dates are different, dates all the volumes

are stated together.

• For article dipnote: the name and surname of the writer, title (in

quotes), title of journal or book (italic), name of the translator-if it is a

translation, printing place and date, volume or year, issue number and

page.

• For encyclopaedia dipnote: the name and surname of the aouthor, title

(in quotes), the name of encyclopedia (bold and italic) and if there is

it’s abbrievation should be written, number of edition, printing place

and date, volume (with Roman numerals) and page.

• Bibliographyh: The bibliography should be written at the end of the

text, listed in the order of the surnames of authors. if there are more

than one works of an author, they should be ordered according to the

publication date. If he/her works pblished in the same date, they should

be given as (1982a, 1982b