Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Public Procurement Procedure According to the Auction, Dutch Auction and Procurement Law of 1925

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 195 - 216, 29.07.2022

Abstract

The goverment can buy itself from the market in order to provide the goods and services it needs to ensure the delivery of public services. These purchases of the goverment are carried out within the framework of the legislation to which it is subject within the framework of public procurement. In the early republican period, when the transformation from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey was experienced, public procurement and sales activities were carried out within the scope of the 1925 Auction, Dutch Auction and Procurement Law. Within the scope of the study, the tender procedure regulated in the Auction, Negotiation and Procurement Law of 1925 has been examined in comparison with the provisions of the Auction and Dutch Auction Law No. 2490, the State Procurement Law No. 2886 and the Public Procurement Law No. 4734.

References

 • Akdoğan Muzaffer, “Avrupa Birliği Kamu Alımları Direktifleri ve Türkiye Uygulamasına Yansımasının İlerleme Raporları Işığında Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C. LXXII, S. 2, 2014.
 • Altıparmak, Çetin, “İhaleye Fesat Karıştırma Suçu “Doğrudan Temin” Alımları İçin Geçerli Olabilir mi?”, Güncel Mevzuat, s. 80, 2012.
 • Altundiş, Mehmet, “Hukuki Güvenlik İlkesi”, Yasama Dergisi , 2008, (10) , s.60-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54538/743278, ET.12.03.2022.
 • Gönen Dinçer, Işık Hikmet, “Açıklamalı Devlet İhale Kanunu ve Yapım Sözleşmelerinin Uygulanması”, Ankara, 1993, 8. Baskı
 • Günday Metin, “İdare Hukuku”, 9.Baskı, Ankara: İmaj yayınları, 2004.
 • Karakuş, Emrah, “Kamu İhalelerinin Denetimi ve Boğaziçi Üniversitesi Örneği”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019
 • Kayadelen, Mehmet, “Yatırımlarda İhale Yöntemleri”, https://kayadelen.gen.tr/index.php/yazlar/ceitli/39-yatrmlarda-ihale-yoentemleri, ET.08.03.2022.
 • Sayın, İsmail Hakkı, “Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu”, Ankara, Mart 2008.
 • Şanlı, Bahar, "Türkiye'de Uygulanan Kur Politikaları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 49 / 0, s. 183-200, Ekim 2011.
 • Şanslı, Canan, "Hukukun Ekonomik Analizi Çerçevesinde Kamu İhale Hukuku", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, C.53, S.612, 2019, https://dergipark.org.tr/tr/pub/fpeyd/issue/48035/607485, ET.13.03.2022
 • Toprak, Eren, “Kamu İhaleleri (Kamu Alımlarının Hukuki, Yönetsel ve Siyasal Boyutu)”, Ankara: Turhan Kitabevi, 2016.
 • Türkoğlu, Yekta- Şakı, Turhan- Egemen, Ercan, “İhale Hukuku ve İnşaat İşleri”, Olgaç Matbaası, Ankara,1985.
 • Uz, Abdullah, “Kamu İhale Hukuku Kamu Alımlarının Hukuksal Rejimi İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Şikayet-İtirazen Şikayet-Yargısal Denetim”), Ankara, Turhan Kitabevi,2005.
 • Yıldırım, Hakkı, “Kamu İhale Hukuku’nun 21’nci Maddesinin (b) Bendinde Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, Yıl 6, Sayı 12, 2018.
 • Yılmaz, Bekir Mustafa, “Kamu Alımlarında İdari Denetim”, Ankara, 2007, Yetkin Yayınları.

1925 TARİHLİ MÜZAYEDE, MÜNAKASA VE İHALÂT KANUNUNA GÖRE KAMU İHALE USULÜ

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 195 - 216, 29.07.2022

Abstract

İdare, kamu hizmetlerinin sunumunu sağlamak için gerek duyduğu mal ve hizmetleri temin etmek için piyasadan kendisi satın alabilmekte ve bu alımları, kamu alımları çerçevesinde tabi olduğu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşümün yaşandığı erken cumhuriyet döneminde kamu alımları ve satımları 1925 tarihli Müzayede, Münakasa ve İhalât Kanunu kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, Cumhuriyet Döneminin ilk ihale düzenlemesi olan 1925 tarihli Müzayede, Münakasa ve İhalât Kanununda düzenlenen ihale usulü, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri esas alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

References

 • Akdoğan Muzaffer, “Avrupa Birliği Kamu Alımları Direktifleri ve Türkiye Uygulamasına Yansımasının İlerleme Raporları Işığında Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C. LXXII, S. 2, 2014.
 • Altıparmak, Çetin, “İhaleye Fesat Karıştırma Suçu “Doğrudan Temin” Alımları İçin Geçerli Olabilir mi?”, Güncel Mevzuat, s. 80, 2012.
 • Altundiş, Mehmet, “Hukuki Güvenlik İlkesi”, Yasama Dergisi , 2008, (10) , s.60-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54538/743278, ET.12.03.2022.
 • Gönen Dinçer, Işık Hikmet, “Açıklamalı Devlet İhale Kanunu ve Yapım Sözleşmelerinin Uygulanması”, Ankara, 1993, 8. Baskı
 • Günday Metin, “İdare Hukuku”, 9.Baskı, Ankara: İmaj yayınları, 2004.
 • Karakuş, Emrah, “Kamu İhalelerinin Denetimi ve Boğaziçi Üniversitesi Örneği”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019
 • Kayadelen, Mehmet, “Yatırımlarda İhale Yöntemleri”, https://kayadelen.gen.tr/index.php/yazlar/ceitli/39-yatrmlarda-ihale-yoentemleri, ET.08.03.2022.
 • Sayın, İsmail Hakkı, “Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu”, Ankara, Mart 2008.
 • Şanlı, Bahar, "Türkiye'de Uygulanan Kur Politikaları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 49 / 0, s. 183-200, Ekim 2011.
 • Şanslı, Canan, "Hukukun Ekonomik Analizi Çerçevesinde Kamu İhale Hukuku", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, C.53, S.612, 2019, https://dergipark.org.tr/tr/pub/fpeyd/issue/48035/607485, ET.13.03.2022
 • Toprak, Eren, “Kamu İhaleleri (Kamu Alımlarının Hukuki, Yönetsel ve Siyasal Boyutu)”, Ankara: Turhan Kitabevi, 2016.
 • Türkoğlu, Yekta- Şakı, Turhan- Egemen, Ercan, “İhale Hukuku ve İnşaat İşleri”, Olgaç Matbaası, Ankara,1985.
 • Uz, Abdullah, “Kamu İhale Hukuku Kamu Alımlarının Hukuksal Rejimi İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Şikayet-İtirazen Şikayet-Yargısal Denetim”), Ankara, Turhan Kitabevi,2005.
 • Yıldırım, Hakkı, “Kamu İhale Hukuku’nun 21’nci Maddesinin (b) Bendinde Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, Yıl 6, Sayı 12, 2018.
 • Yılmaz, Bekir Mustafa, “Kamu Alımlarında İdari Denetim”, Ankara, 2007, Yetkin Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Research Articles
Authors

Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR>
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
0000-0002-3618-2104
Türkiye


Doğan DURNA> (Primary Author)
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
0000-0002-1839-0401
Türkiye

Publication Date July 29, 2022
Submission Date April 1, 2022
Acceptance Date May 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 1

Cite

ISNAD Azimli Çilingir, Gülcan , Durna, Doğan . "1925 TARİHLİ MÜZAYEDE, MÜNAKASA VE İHALÂT KANUNUNA GÖRE KAMU İHALE USULÜ". Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 1 (July 2022): 195-216 .

by-nc.png

The published articles in UJHC are licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License