Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2016, Volume 7, Issue 13, 47 - 72, 15.04.2016

Abstract

References

 • Akçay, Mustafa, “Kelâm Literatüründe Peygamber Zelleleri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII-24, (2011), s. 1-33.
 • Aldemir, Halil, Kur’an’da Hz. Peygamber’e Yönelik Teselliler, (İstanbul: Kitabî yay. 2010).
 • Alusî, Ebu’s-Sena Şihabuddin es-Seyyid Mahmud b. Abdillah, Ruhu’l-Maani fi Tefsiri’lKur’ani’l-Azim ve’s-Seb’i’l-Mesani, (Kahire: Daru’l-Hadis 2005).
 • Apaydın, H. Yunus, “İçtihat: Dinin Hayatla Buluşması”, İslam’a Giriş-Ana Konulara YeniYaklaşımlar-, (İstanbul: DİB yay. 2007), s. 81-101.
 • Arslan, İhsan, “Kur’an’da Eleştiri Kültürü: Peygamber Örneği”, Ekev Akademi Dergisi, 48, (Erzurum, 2011), s. 91-106.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, (İstanbul: Yeni Ufuklar neş. 1989).
 • Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, (Ankara: Ankara Okulu yay. 2013).
 • Beydavî, Nasiruddin Abdullah b. Ömer b. Ali, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2008).
 • Botî, Muhammed Said Ramazan, Kubra’l-Yakiniyyati’l-Kevnîyye, (Dımaşk: Daru’l-Fikr 1993).
 • Bursevî, İsmail Hakkı, Ruhu’l-Beyan, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi 2001).
 • Canan, İbrahim, “Hz. Peygamber Aleyhisselâm Hiç Unutmuş ve Yanılmış mıdır?” Sünnetin Dindeki Yeri, (İstanbul, 1997), s. 285-305.
 • Cezairî, Ebubekir, Akidetu’l-Mu’min, (Cidde, 1982).
 • Demirci, Muhsin, Tefsir Usûlü, (İstanbul: İfav yay. 2012).
 • Derveze, Muhammed İzzet, et-Tefsiru’l-Hadis, ter. Ekrem Demir, (İstanbul: Ekin yay. 1998).
 • Diyadinî, Ali b. Şeyh Muhammed, Edvaun ala’l-İnhirafati ani’d-Dini’l-Halis, (İstanbul: Artus basım 2009).
 • Draz, Muhammed Abdullah, En Mühim Mesaj Kur’an, ter. Suat Yıldırım, (İzmir: Işık yay. 1994).
 • Ebu Hayyan, Ebu Abdillah Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Endulusî, Tefsiru’l-Bahri’l-Muhit, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2010).
 • Ebu’s-Suud, Muhammed b. Muhammed, İrşadu’l-Akli’s-Selim ila Mezaya’l-Kur’ani’l-Kerim,(Beyrut: Muessesetu’t-Tarihi’l-Arabi 2010).
 • Ebu Zehra, Muhammed, Zehretu’t-Tefasir, (Kahire: Daru’l-Fikri’l-Arabi t.y.).
 • Emiroğlu, H. Tahsin, Esbab-ı Nüzûl, (İstanbul: Elif Ofset tesisleri 1978).
 • Erul, Bünyamin, “Sünnet”, İslam’a Giriş -Evrensel Mesajlar-, (Ankara: DİB yay. 2008), s. 29-44.
 • Gezgin, Ali Galip, Kur’an’da Hz. Peygamber’e Yapılan Uyarılar, (İstanbul: Rağbet yay. 2010).
 • Görgün, Tahsin, “Nübüvvet: İnsanlığa Rahmet”, İslam’a Giriş-Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar-, (İstanbul: DİB yay. 2007), s. 156-165.
 • Haddad, Ebubekir, Keşfu’t-Tenzil fi Tahkiki’l-Mebahis ve’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Medari’l-İslamiyyi 2001).
 • Hatibu’ş-Şirbinî, Şemsuddin Muhammed b. Ahmed, es-Siracu’l-Munir fi’l-İaneti ala Marifeti Ba’di Maani Kelami Rebbina’l-Hekimi’l-Habir, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2004).
 • Havva, Said, el-Esas fi’t-Tefsir, ter. M. Beşir Eryarsoy, (İstanbul: Şamil yayınevi 1990).
 • Hicazî, Muhammed Mahmut, Furkan Tefsiri, ter. Mehmet Keskin, (İstanbul: İlim yay. t.y.).
 • Hitti, Philip, Siyasî ve Kültürel İslam Tarihi, ter. Salih Tuğ, (İstanbul, 1980).
 • İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Zadu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, (Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabi 1984).
 • İbn Aşur, Muhammed Tahir, et-Tahrir ve’t-Tenvir, (Tunus: Daru Suhnun t.y.).
 • İbn Atiyye el-Endulusî, Ebu Muhammed Abdulhak b. Galib, el-Muharreru’l-Veciz fi Tefsiri’l-Kitabi’l-Aziz, (Duha: Daru’l-Fikri’l-Arabi 2007).
 • İbn Kesir, Ebu’l-Fida İmaduddin İsmail b. Şihabuddin Ömer, Tefsiru İbn Kesir (Tefsiru’lKur’an’il-Azim), (Beyrut: Muessesetu’r-Risale Naşirun 2008).
 • İbn Manzur, Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali b. Ahmed el-Ensarî, Lisanu’l-Arab, (Beyrut: Daru Sadir, 2011).
 • İslamoğlu, Mustafa, Üç Muhammed, (İstanbul: Denge yay. 2002).
 • Karaman, Fikret v.dğr., Dini Kavramlar Sözlüğü, (Ankara: DİB yay. 2006).
 • Karaman, Hayreddin; Çağrıcı, Mustafa; Dönmez, İbrahim Kâfi; Gümüş, Sabrettin, Kur’an Yolu, (Ankara: DİB yay. 2012).
 • Kasimî, Muhammed Cemaluddin, Mehasinu’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2003).
 • Kilinçli, Sami, Mekkî Surelerde Müminlerin Müşrikler ve Ehl-i Kitapla İlişkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (Ankara, 2012).
 • Koç, Ahmet, Kur’an’da İnsan ve Hz. Muhammed, (İstanbul: Rağbet yay. 2005).
 • Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebibekir, el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an, (Beyrut: Muessesetu’r-Risale 2006).
 • Kutub, Seyyid, fi Zilali’l-Kur’an, (Kahire: Daru’ş-Şuruk 2008).
 • Küçük, Raşit, “Hz. Peygamber ve Örnekliğinin Mahiyeti” İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Ankara: TDV yay. 2003), s. 281-301.
 • Maturidî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud es-Semerkandî, Te’vilatu’lKur’an, (İstanbul: Mizan yayınevi 2005).
 • Merağî, Ahmed Mustafa, Tefsiru Merağî, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi 1985).
 • Mevdudî, Ebu’l-Ala, Tefimu’l-Kur’an, ter. Muhammed Han Kayani vd., (İstanbul: İnsan yay. 1997).
 • Mazharî, Muhammed Sanaullah, et-Tefsiru’l-Mazharî, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2007).
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin b. el-Haccac b. Müslim el-Kuşeyrî en-Nisaburî, Sahihu Müslim, (Riyad: Daru Tibe 2006).
 • Nedvi, Ebu’l-Hasan Ali, es-Siretu’n-Nebeviyye, (Dimaşk: Daru’l-Kalem 2010).
 • Nesefî, Ebu’l-Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medariku’t-Tenzil ve Hakaiku’tTe’vil, (Dımaşk: Daru İbn Kesir 2011).
 • Öztürk, Yener, “Abese Ve Tevellâ İfadelerinin Muhatabı Kimdir?”, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/abese-ve-tevella-ifadelerinin-muhatabi-kimdir, (erişim tarihi: 21 Aralık 2014).
 • Paçacı, Mehmet, “İslam Öncesi Arap Yarımadasında Politik, Dinî ve Kültürel Durum”, İslam’a Giriş-Evrensel Mesaj-, (Ankara: DİB yay. 2008), s. 365-380.
 • Pakiş, Ömer, Kur’an Tarihi, (İstanbul: Kitabî yay. 2013).
 • Razî, Ebu Abdillah Fahruddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin, et-Tefsiru’l-Kebir, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2009).
 • Rıza, Reşid - Abduh, Muhammed, Tefsiru’l-Menar, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2005).
 • Sabunî, Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefasir, (Beyrut: Daru’l-Fikr 1981).
 • Salebî, Ebu İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim, el-Keşfu ve’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, (Beyrut: Daru’Kutubi’l-İlmiyye 2004).
 • Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, (Konya: DİB yay. 2014).
 • SAVÎ, Ahmed b. Muhammed, Haşiyetu’s-Savî ala Tefsiri’l-Celaleyn, (Beyrut: Daru’l-Fikr 2010).
 • Sıddik Hasan Han, Ebu’t-Tayyib Muhammed Sıddik Bahadır b. Hasan b. Ali el-Kannevcî, Fethu’l-Beyan fi Makasidi’l-Kur’an, (Beyrut: Daru’Kutubi’l-İlmiyye 1999).
 • Suyutî, Celaluddin Abdurrahman b. Ebibekir, ed-Durru’l-Mensur fi’t-Tefsir bi’l-Me’sur, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi 2001).
 • Şeriati, Ali, İslam Nedir Muhammed Kimdir, (Ankara: Fecr yay. 2009).
 • Şeyhzade, Muhammed b. Muslihiddin, Haşiyetu Şeyhzade ala Tefsiri’l-Beydavî, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 1999).
 • Şimşek, Sait, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri, (İstanbul: Beyan yay. 2012).
 • Taberanî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mucemu’l-Kebir, (Beyrut: Daru’l-İhyai’tTurasi’l-Arabi 2009).
 • Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Camiu’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’an, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi t.y.).
 • Tehhan, Mahmud, Teysiru’l-Mustalahi’l-Hadis, (Kuveyt: Daru’t-Turasi’l-Kuveyt 1984).
 • Ünal, İsmail Hakkı, “Sünnet: Çağlarüstü Örneklik”, İslam’a Giriş-Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar-, (İstanbul: DİB yay. 2007), s. 67-80.
 • Ünlü, Ahmet Mahmut, Hayrettin Karaman’ın “Ehl-i kitap için iman şartı ikidir” “Yahudi ve Hristiyanlar’dan kafir olmayanlar var” “Peygamber Yahudi ve Hristiyanlar’a müslüman olun demedi” şeklindeki Batıl Görüşlerine Reddiyeler, (İstanbul: Arifan yay. 2010).
 • Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, sad.: Lütfullah Cebeci vd. (Ankara: Akçağ basım, 2009).
 • Yıldırım, Zeki, “Kur’an’da Peygamberlerin İsmeti”, http://e-dergi.atauni.edu.tr/index/index, (erişim tarihi: 19 Temmuz 2014).
 • Yıldız, Celal, es-Sünnetu Huccetun Katietun ve Lasünniyetu Fikretun Batiletun, (İstanbul: Erkam 2001).
 • Zemahşerî, Carullah Ebu’l-Kasım Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Hakaiki Ğavamidi’tTenzil ve Uyuni’l-Akavili fi Vucuhi’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2009).
 • Zuhaylî, Vehbe, el-Fıkhu’l-İslamiyyu ve Edilletuh, (Dımaşk: Daru’l-Fikr 2009).

Kur’an’da Hz. Muhammed’e Yönelik Eleştiriler

Year 2016, Volume 7, Issue 13, 47 - 72, 15.04.2016

Abstract

Müslümanlar açısından müstesna bir konuma sahip olan Hz. Muhammed (s.a.s.), Kur’an’da çeşitli konularda eleştirilere tabi tutulmuştur. Peygamberlik sıfatlarından olan “ismet” sıfatına halel getirmeyecek düzeyde olan küçük hataları ve isabet etmeyen yorumları Allah (c.c.) tarafından uyarılarla düzeltilmiştir. Bu çalışmada Kur’an’da Hz. Muhammed’e yöneltilen eleştiriler ele alınmış ve bundan çıkarılması gereken sonuçlar değerlendirilmiştir.

References

 • Akçay, Mustafa, “Kelâm Literatüründe Peygamber Zelleleri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII-24, (2011), s. 1-33.
 • Aldemir, Halil, Kur’an’da Hz. Peygamber’e Yönelik Teselliler, (İstanbul: Kitabî yay. 2010).
 • Alusî, Ebu’s-Sena Şihabuddin es-Seyyid Mahmud b. Abdillah, Ruhu’l-Maani fi Tefsiri’lKur’ani’l-Azim ve’s-Seb’i’l-Mesani, (Kahire: Daru’l-Hadis 2005).
 • Apaydın, H. Yunus, “İçtihat: Dinin Hayatla Buluşması”, İslam’a Giriş-Ana Konulara YeniYaklaşımlar-, (İstanbul: DİB yay. 2007), s. 81-101.
 • Arslan, İhsan, “Kur’an’da Eleştiri Kültürü: Peygamber Örneği”, Ekev Akademi Dergisi, 48, (Erzurum, 2011), s. 91-106.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, (İstanbul: Yeni Ufuklar neş. 1989).
 • Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, (Ankara: Ankara Okulu yay. 2013).
 • Beydavî, Nasiruddin Abdullah b. Ömer b. Ali, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2008).
 • Botî, Muhammed Said Ramazan, Kubra’l-Yakiniyyati’l-Kevnîyye, (Dımaşk: Daru’l-Fikr 1993).
 • Bursevî, İsmail Hakkı, Ruhu’l-Beyan, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi 2001).
 • Canan, İbrahim, “Hz. Peygamber Aleyhisselâm Hiç Unutmuş ve Yanılmış mıdır?” Sünnetin Dindeki Yeri, (İstanbul, 1997), s. 285-305.
 • Cezairî, Ebubekir, Akidetu’l-Mu’min, (Cidde, 1982).
 • Demirci, Muhsin, Tefsir Usûlü, (İstanbul: İfav yay. 2012).
 • Derveze, Muhammed İzzet, et-Tefsiru’l-Hadis, ter. Ekrem Demir, (İstanbul: Ekin yay. 1998).
 • Diyadinî, Ali b. Şeyh Muhammed, Edvaun ala’l-İnhirafati ani’d-Dini’l-Halis, (İstanbul: Artus basım 2009).
 • Draz, Muhammed Abdullah, En Mühim Mesaj Kur’an, ter. Suat Yıldırım, (İzmir: Işık yay. 1994).
 • Ebu Hayyan, Ebu Abdillah Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Endulusî, Tefsiru’l-Bahri’l-Muhit, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2010).
 • Ebu’s-Suud, Muhammed b. Muhammed, İrşadu’l-Akli’s-Selim ila Mezaya’l-Kur’ani’l-Kerim,(Beyrut: Muessesetu’t-Tarihi’l-Arabi 2010).
 • Ebu Zehra, Muhammed, Zehretu’t-Tefasir, (Kahire: Daru’l-Fikri’l-Arabi t.y.).
 • Emiroğlu, H. Tahsin, Esbab-ı Nüzûl, (İstanbul: Elif Ofset tesisleri 1978).
 • Erul, Bünyamin, “Sünnet”, İslam’a Giriş -Evrensel Mesajlar-, (Ankara: DİB yay. 2008), s. 29-44.
 • Gezgin, Ali Galip, Kur’an’da Hz. Peygamber’e Yapılan Uyarılar, (İstanbul: Rağbet yay. 2010).
 • Görgün, Tahsin, “Nübüvvet: İnsanlığa Rahmet”, İslam’a Giriş-Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar-, (İstanbul: DİB yay. 2007), s. 156-165.
 • Haddad, Ebubekir, Keşfu’t-Tenzil fi Tahkiki’l-Mebahis ve’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Medari’l-İslamiyyi 2001).
 • Hatibu’ş-Şirbinî, Şemsuddin Muhammed b. Ahmed, es-Siracu’l-Munir fi’l-İaneti ala Marifeti Ba’di Maani Kelami Rebbina’l-Hekimi’l-Habir, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2004).
 • Havva, Said, el-Esas fi’t-Tefsir, ter. M. Beşir Eryarsoy, (İstanbul: Şamil yayınevi 1990).
 • Hicazî, Muhammed Mahmut, Furkan Tefsiri, ter. Mehmet Keskin, (İstanbul: İlim yay. t.y.).
 • Hitti, Philip, Siyasî ve Kültürel İslam Tarihi, ter. Salih Tuğ, (İstanbul, 1980).
 • İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Zadu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, (Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabi 1984).
 • İbn Aşur, Muhammed Tahir, et-Tahrir ve’t-Tenvir, (Tunus: Daru Suhnun t.y.).
 • İbn Atiyye el-Endulusî, Ebu Muhammed Abdulhak b. Galib, el-Muharreru’l-Veciz fi Tefsiri’l-Kitabi’l-Aziz, (Duha: Daru’l-Fikri’l-Arabi 2007).
 • İbn Kesir, Ebu’l-Fida İmaduddin İsmail b. Şihabuddin Ömer, Tefsiru İbn Kesir (Tefsiru’lKur’an’il-Azim), (Beyrut: Muessesetu’r-Risale Naşirun 2008).
 • İbn Manzur, Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali b. Ahmed el-Ensarî, Lisanu’l-Arab, (Beyrut: Daru Sadir, 2011).
 • İslamoğlu, Mustafa, Üç Muhammed, (İstanbul: Denge yay. 2002).
 • Karaman, Fikret v.dğr., Dini Kavramlar Sözlüğü, (Ankara: DİB yay. 2006).
 • Karaman, Hayreddin; Çağrıcı, Mustafa; Dönmez, İbrahim Kâfi; Gümüş, Sabrettin, Kur’an Yolu, (Ankara: DİB yay. 2012).
 • Kasimî, Muhammed Cemaluddin, Mehasinu’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2003).
 • Kilinçli, Sami, Mekkî Surelerde Müminlerin Müşrikler ve Ehl-i Kitapla İlişkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (Ankara, 2012).
 • Koç, Ahmet, Kur’an’da İnsan ve Hz. Muhammed, (İstanbul: Rağbet yay. 2005).
 • Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebibekir, el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an, (Beyrut: Muessesetu’r-Risale 2006).
 • Kutub, Seyyid, fi Zilali’l-Kur’an, (Kahire: Daru’ş-Şuruk 2008).
 • Küçük, Raşit, “Hz. Peygamber ve Örnekliğinin Mahiyeti” İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Ankara: TDV yay. 2003), s. 281-301.
 • Maturidî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud es-Semerkandî, Te’vilatu’lKur’an, (İstanbul: Mizan yayınevi 2005).
 • Merağî, Ahmed Mustafa, Tefsiru Merağî, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi 1985).
 • Mevdudî, Ebu’l-Ala, Tefimu’l-Kur’an, ter. Muhammed Han Kayani vd., (İstanbul: İnsan yay. 1997).
 • Mazharî, Muhammed Sanaullah, et-Tefsiru’l-Mazharî, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2007).
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin b. el-Haccac b. Müslim el-Kuşeyrî en-Nisaburî, Sahihu Müslim, (Riyad: Daru Tibe 2006).
 • Nedvi, Ebu’l-Hasan Ali, es-Siretu’n-Nebeviyye, (Dimaşk: Daru’l-Kalem 2010).
 • Nesefî, Ebu’l-Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medariku’t-Tenzil ve Hakaiku’tTe’vil, (Dımaşk: Daru İbn Kesir 2011).
 • Öztürk, Yener, “Abese Ve Tevellâ İfadelerinin Muhatabı Kimdir?”, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/abese-ve-tevella-ifadelerinin-muhatabi-kimdir, (erişim tarihi: 21 Aralık 2014).
 • Paçacı, Mehmet, “İslam Öncesi Arap Yarımadasında Politik, Dinî ve Kültürel Durum”, İslam’a Giriş-Evrensel Mesaj-, (Ankara: DİB yay. 2008), s. 365-380.
 • Pakiş, Ömer, Kur’an Tarihi, (İstanbul: Kitabî yay. 2013).
 • Razî, Ebu Abdillah Fahruddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin, et-Tefsiru’l-Kebir, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2009).
 • Rıza, Reşid - Abduh, Muhammed, Tefsiru’l-Menar, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2005).
 • Sabunî, Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefasir, (Beyrut: Daru’l-Fikr 1981).
 • Salebî, Ebu İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim, el-Keşfu ve’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, (Beyrut: Daru’Kutubi’l-İlmiyye 2004).
 • Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, (Konya: DİB yay. 2014).
 • SAVÎ, Ahmed b. Muhammed, Haşiyetu’s-Savî ala Tefsiri’l-Celaleyn, (Beyrut: Daru’l-Fikr 2010).
 • Sıddik Hasan Han, Ebu’t-Tayyib Muhammed Sıddik Bahadır b. Hasan b. Ali el-Kannevcî, Fethu’l-Beyan fi Makasidi’l-Kur’an, (Beyrut: Daru’Kutubi’l-İlmiyye 1999).
 • Suyutî, Celaluddin Abdurrahman b. Ebibekir, ed-Durru’l-Mensur fi’t-Tefsir bi’l-Me’sur, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi 2001).
 • Şeriati, Ali, İslam Nedir Muhammed Kimdir, (Ankara: Fecr yay. 2009).
 • Şeyhzade, Muhammed b. Muslihiddin, Haşiyetu Şeyhzade ala Tefsiri’l-Beydavî, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 1999).
 • Şimşek, Sait, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri, (İstanbul: Beyan yay. 2012).
 • Taberanî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mucemu’l-Kebir, (Beyrut: Daru’l-İhyai’tTurasi’l-Arabi 2009).
 • Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Camiu’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’an, (Beyrut: Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi t.y.).
 • Tehhan, Mahmud, Teysiru’l-Mustalahi’l-Hadis, (Kuveyt: Daru’t-Turasi’l-Kuveyt 1984).
 • Ünal, İsmail Hakkı, “Sünnet: Çağlarüstü Örneklik”, İslam’a Giriş-Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar-, (İstanbul: DİB yay. 2007), s. 67-80.
 • Ünlü, Ahmet Mahmut, Hayrettin Karaman’ın “Ehl-i kitap için iman şartı ikidir” “Yahudi ve Hristiyanlar’dan kafir olmayanlar var” “Peygamber Yahudi ve Hristiyanlar’a müslüman olun demedi” şeklindeki Batıl Görüşlerine Reddiyeler, (İstanbul: Arifan yay. 2010).
 • Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, sad.: Lütfullah Cebeci vd. (Ankara: Akçağ basım, 2009).
 • Yıldırım, Zeki, “Kur’an’da Peygamberlerin İsmeti”, http://e-dergi.atauni.edu.tr/index/index, (erişim tarihi: 19 Temmuz 2014).
 • Yıldız, Celal, es-Sünnetu Huccetun Katietun ve Lasünniyetu Fikretun Batiletun, (İstanbul: Erkam 2001).
 • Zemahşerî, Carullah Ebu’l-Kasım Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Hakaiki Ğavamidi’tTenzil ve Uyuni’l-Akavili fi Vucuhi’t-Te’vil, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye 2009).
 • Zuhaylî, Vehbe, el-Fıkhu’l-İslamiyyu ve Edilletuh, (Dımaşk: Daru’l-Fikr 2009).

Details

Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Abdulkerim BİNGÖL (Primary Author)

Publication Date April 15, 2016
Application Date November 14, 2015
Acceptance Date September 27, 2021
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 13

Cite

ISNAD Bingöl, Abdulkerim . "Kur’an’da Hz. Muhammed’e Yönelik Eleştiriler". Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 / 13 (April 2016): 47-72 .

88x31.png

Şırnak University Journal of Divinity Faculty  is licensed under the Creative Commons Attribution-Non-Derivative 4.0 International License.