Şırnak University Journal of Divinity Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Sırnak University |


Our journal is indexed by Turkish National Index, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ResearchBib, EBSCO Host: Academic Search Ultimate database and SOBIAD Social Sciences Citation Index.The publication language of our journal is Turkish, English and Arabic. In our journal, scientific articles in the field of religious studies (Social and Humanities / Religious Sciences), translation articles and case reports are published.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty is a double-sided, blinded and peer-reviewed journal. It is published in electronic format (online) in June and December from 2019. The responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors. Please send us the articles and works you want to be published in our journal via the "Submit article" link on the main page. The articles should include abstracts between 150-250 words and keywords between 5-8 words. An extended abstract of at least 750 words in English is requested for the articles that peer-review process have been completed. In our journal, ISNAD footnote citation system (2nd edition) has been adopted as a bibliography (http://www.isnadsistemi.org). The articles must be prepared according to ISNAD citation system and the format specified in "Author Guidelines" link before uploading to the system.

The period of article acceptance dates to our journal is from 1 January to 1 April for the June issue; For the December issue, it will be from 1 July to 1 October and the dates other than this will be closed to article acceptance.If the number of articles reaches a sufficient level, the process of accepting articles may be closed before these dates.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty

ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Sırnak University |
Cover Image


Our journal is indexed by Turkish National Index, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ResearchBib, EBSCO Host: Academic Search Ultimate database and SOBIAD Social Sciences Citation Index.The publication language of our journal is Turkish, English and Arabic. In our journal, scientific articles in the field of religious studies (Social and Humanities / Religious Sciences), translation articles and case reports are published.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty is a double-sided, blinded and peer-reviewed journal. It is published in electronic format (online) in June and December from 2019. The responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors. Please send us the articles and works you want to be published in our journal via the "Submit article" link on the main page. The articles should include abstracts between 150-250 words and keywords between 5-8 words. An extended abstract of at least 750 words in English is requested for the articles that peer-review process have been completed. In our journal, ISNAD footnote citation system (2nd edition) has been adopted as a bibliography (http://www.isnadsistemi.org). The articles must be prepared according to ISNAD citation system and the format specified in "Author Guidelines" link before uploading to the system.

The period of article acceptance dates to our journal is from 1 January to 1 April for the June issue; For the December issue, it will be from 1 July to 1 October and the dates other than this will be closed to article acceptance.If the number of articles reaches a sufficient level, the process of accepting articles may be closed before these dates.

Volume 10 - Issue 23 - Dec 15, 2019
 1. Ottoman Justice Thought in Tanzimat Period and Transitional Justice: A Comparative Analysis
  Pages 393 - 421
  Yunus KAPLAN
 2. Fıkıh Usulünde Te'vilin Mahiyeti
  Pages 422 - 450
  Abdulbaki DENİZ
 3. Haber Naklinin Aklen Temellendirilmesi Bağlamında İcmâ’ Rivayetleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 451 - 468
  Abdulvasıf ERASLAN
 4. Grek Şârihlerden İbn Rüşd’e Değin Aristoteles’in Θ/Theta Kitabı’nın Hâricî Tarihi
  Pages 469 - 486
  Abdürrezzak SEVİNDİK
 5. Sahabe Tefsirinde Fıkhi Yönelim
  Pages 487 - 507
  Ahmet GÜL
 6. Âhâd Haberin Reddedildiği Durumlar - Ebû İshâk Eş-Şîrâzî (ö. 476/1084) Örneği-
  Pages 508 - 527
  Ahmet ÖZDEMİR
 7. Yerli Kıbrıslı-Türkiye Göçmeni Ayrışmasında Değer Yönelimlerinin Rolü
  Pages 528 - 554
  Ahmet Rifat GEÇİOĞLU , Yusuf EMRE
 8. Klasik Bir Kavramın Modern Dönemde Dönüşümü: Said Nursî’nin Mehdî Tasavvuru
  Pages 555 - 578
  Habip DEMİR
 9. Klasik Dönem Kelamında Peygamberlere Yüklenen Toplumsal İşlevler
  Pages 579 - 606
  Hasan CANSIZ
 10. Yeşeya:58 Bağlamında Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Makbul Orucun Anlamı
  Pages 607 - 629
  İlbey DÖLEK
 11. Ahkâm Âyetlerinin Tefsîrinde Mezhebe Bağlılık (Beydâvî ve Nesefî Örneği)
  Pages 630 - 655
  Mehmet BAĞIŞ
 12. el-Melikü’l-Muazzam’ın Mutaassıp Bir Hanefî Oluşu ve Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Bu Süreçteki Rolü
  Pages 656 - 683
  Muammer ARANGÜL
 13. Kuran-ı Kerim’in Tesettüre Bakışı
  Pages 684 - 717
  Mustafa KARA
 14. Usul-i Selase’nin Fatiha Suresindeki İz Düşümü
  Pages 718 - 746
  Ruhullah ÖZ
 15. Anlamı, Keyfiyeti ve İşlevi Bakımından Hz. Peygamber’e Salavat Getirme Hakkında Bir Değerlendirme
  Pages 747 - 778
  Serkan BAŞARAN
 16. حكم تعدد الأئمة في دار الإسلام
  Pages 779 - 805
  Shawish MURAD
 17. Şerhu İbn ‘Akîlde İstişhâd Yöntemi
  Pages 806 - 824
  Şehmus ÜLKER
 18. Yeni Bir İslami Edebiyat Teorisi Doğrultusunda Evrensellik
  Pages 825 - 843
  Arif Karkhi ABUKHUDAİRİ
 19. Hindistan Ehl-i Hadis Ekolünde Şerh Geleneği - Azîmâbâdî’nin (ö. 1911) Avnu’l-Ma’bûd Adlı Eseri
  Pages 844 - 851
  Abdulvasıf ERASLAN
Indexes and Platforms