Year 2018, Volume , Issue 6, Pages 1 - 12 2018-01-30

TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI
PERCEPTION OF IMMIGRATION IN TURKUS (TURKISH FOLK SONGS)

Timur Vural [1]


Türkler, Orta Asya’dan itibaren göçebe yaşam tarzını büyük oranda benimsemişlerdir. Göç, zorlu iklim koşullarıyla başa çıkabilmenin kaçınılmaz bir sonucu olmuştur. Bu zor yaşam tarzı, kıtlıklar ve sert iklim özellikleri Orta Asya’dan yoğun göçlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Türklerin daha ılıman iklim koşullarının bulunduğu Anadolu’ya kademe kademe yönelişlerinin sebebi de bu olmuştur.

                Türk insanı, hislerini, yaşayışını ve toplumsal ilişkilerini sazı ile nesilden nesile aktarmıştır. Söyledikleri her türküde sitem, ayrılık, özlem, ağıt, eğlence ve kimi zaman göç gibi toplumsal olaylar da yer almıştır. Toplumsal yaşayışın önemli bir unsuru olan göç farklı şekillerde türkülerde avaz bulmuştur.

Bu araştırma kapsamında, Türk toplumunun sesi olan türkülerde karşımıza çıkan “göç” imgeleri tespit edilmiştir. Tespit edilen “göç” imgeleri konuları ve kullanılış yerlerine göre sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak ise, geçmişten günümüze Türk toplumunun göç algısına yönelik bakış açısı, türkülerin gözünden sergilenmiştir. 

Since The Central Asia, the Turks have adopted the nomadic lifestyle. Migration has been an inevitable consequence of coping with challenging climate conditions. This difficult lifestyle, scarcity and harsh climate have caused intense migrations from Central Asia. This is also the reason for the gradual migrations of the Turks towards Anatolia, which has more temperate climatic conditions.

The Turkish people transmit their feelings, life and social relations with balgama’s (like lute) to the generations through the generations. In every song they say, there are social events such as complaint, separation of lovers, longing, lament, entertainment and sometimes migration. Immigration, which is an important element of social life, is found in turkus in different forms.

Within the scope of this research, the "immigration" imagery emerging in turkus, which is the voice of the Turkish society, has been detected. The "migration" images that have been identified are classified according to their subjects and places of use. As a result, the Turkish society's perception of immigration has been exhibited in the eyes of turkus.

 • Avcı, Haydar A. (2006) Osmanlı gizli tarihinde Pir Sultan Abdal ve Bütün Deyişleri, İstanbul, Nokta Kitap.
 • Bahadır, Sedat (2015). “Aşık Kevseri Metin- İnceleme-Tasnif Çalışması” İstanbul Pamiray Yayınları.
 • Balkaya, Adem (2013). “Türklerin Sosyo-Kültürel Düzenleyicilik Misyonu: Kars’ta Gelin Terifleme”, The Journal of Academic Social Science Studies, Cilt 6, Sayı 2, s. 1-39.
 • Banarlı, Nihad Sami (2004). “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi”, Ankara, MEB Yayınları.
 • Başgöz, İlhan (2008). Türkü, İstanbul, Pan Yayıncılık.
 • Başgöz, İlhan (1992). “Karac’oğlan”, 3. basım, İstanbul: İndiana Üniversitesi Türkçe Programı Yayınları, Pan Yayıncılık. Bayrak, Mehmet (1987). Halk gülmecesi: inceleme-örnekleme, Ankara, Yorum Yayıncılık. Blacking, J. (1999). Etnomüzikoloji, Çev. Ç. Kara, Ankara, Folklor Edebiyat Dergisi, Sayı:17.
 • Esen, Ahmet Şükrü, Boratav, Pertev Nailı̂, Özdemir, Fuat (1986). Anadolu Türküleri, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Fuat, Memet (1976) Yunus Emre: yaşamı, sanatçı kişiliği, yapıtları, De Yayınları.
 • Gençosman, Kemal Zeki (1972). Türk Destanları, İstanbul, Hürriyet Yayınları.
 • Göksoy, Yılmaz (1985). Gül Bahçesinden Bir Demet Yozgatlı Karacaoğlan, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 8, Kasım, sayı: 95. Güven, Merdan (2009). Türküler Dile Geldi, İstanbul, Ötüken Neşriyat. Karadeniz, Bekir (1997). Ela Gözlüm: Türküler, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Öztelli, Cahit (1971). Karaca Oǧlan: Bütün Şiirleri, İstanbul, Milliyet Yayınları.
 • Pehlivan, Battal (1984). Âşık Veysel: yaşamı, sanatı, şiirleri üzerine bir inceleme, İstanbul, Deniz Kitaplar Basımevi.
 • Sarı, Emre (2016a). Aşıklarımız, Antalya, Nokta E-book Yayınevi.
 • Sarı, Eren (2016b). Karacaoğlan, Antalya, Nokta E-book Yayınevi.
 • Sarı, Emre (2016c). Aşık Seyrani, Antalya, Nokta E-book Yayınevi.
 • Seçkin, Pelin (2016). Dile Gelen Göç, Trabzon, KTÜ Matbaası.
 • Sözer, Ahmet Necdet (1997). Tekke Şiiri, İstanbul, İnkılap Yayınevi.
 • Tanses, Hamdi (1997). Ozanların Dili, Notalarıyla: Deyişler, Nefesler, Semahlar, İstanbul, Say Yayınları.
 • Tansuğ, Sabiha (1990). Karacaoğlan ve Kadın Giyimi, “1.Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu”, 21-23 Kasım 1990, Adana, Arif Ofset.
 • Turhan, Salih ve Akbıyık, Abuzer ve Kürkçüoğlu, Sabri (2003). Türkülerimiz ve Hikayeleri, İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Türkçe Sözlük (2011). Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Türk Folkloru Araştırma Yıllığı (1976) Milli Folklor Araştırma Dairesi yayınları, Ankara, Volume 25.
 • Uğur, Sait (1947). İçel folkloru, Ankara, Ulus Basımevi.
 • Uğurlu, Nurer (2009). Halk Türkülerimiz, İstanbul, Örgün Yayınevi.
 • Yardımcı, Mehmet (2002). Destanlar, İzmir, Ürün Yayınları.
 • Yardımcı, Mehmet (2013). Yaşamları sanatları ve şiirlerinin yorumlarıyla âşıklarımız, İzmir, Kanyılmaz Matbaacılık.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Timur Vural
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 30, 2018

Bibtex @art and literature { smead386902, journal = {Sahne ve Müzik}, issn = {}, eissn = {2149-7079}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI}, key = {cite}, author = {Vural, Timur} }
APA Vural, T . (2018). TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI . Sahne ve Müzik , (6) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/smead/issue/34898/386902
MLA Vural, T . "TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI" . Sahne ve Müzik (2018 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/smead/issue/34898/386902>
Chicago Vural, T . "TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI". Sahne ve Müzik (2018 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI AU - Timur Vural Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sahne ve Müzik JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - IS - 6 SN - -2149-7079 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sahne ve Müzik TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI %A Timur Vural %T TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI %D 2018 %J Sahne ve Müzik %P -2149-7079 %V %N 6 %R %U
ISNAD Vural, Timur . "TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI". Sahne ve Müzik / 6 (January 2018): 1-12 .
AMA Vural T . TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI. Sahne ve Müzik. 2018; (6): 1-12.
Vancouver Vural T . TÜRKÜLERDEKİ GÖÇ ALGISI. Sahne ve Müzik. 2018; (6): 1-12.