BibTex RIS Cite

Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu: İç Girişimcilik Anlayışı

Year 2012, Volume: 4 Issue: 1, 93 - 103, 01.06.2012

Abstract

References

 • Ağca, V. &Yörük D. “Bağımsız Girişimcilik Ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8, 2, 2006, ss. 155-173. Antoncic, B. “Intrapreneurship: Construct Refinement And An Integrative Model Development”, Unpublished PhD Dissertation, Case Western Reserve University, 2000.
 • Antoncic, B. & Prodan, I. “Alliances, Corporate Technological Entrepreneurship And Firm Performance: Testing A Model On Manufacturing Firms”. Technovation, 28, 2008, ss. 257-265.
 • Antoncic, B., Hisrich, R. D. “Intrapreneurship: Construct Refinement And Cross- Cultural Validation”. Journal Of Business Venturing, 16, 2001, ss.495-527.
 • Başar, Mehmet & Tosunoğlu, B. Tugberk. “Değer Yaratımında İç girişimciliğin Değişen Boyutu: Bilgi Girişimcilerinin Rolü”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Haziran 2006. Ss. 123-134.
 • Bulut, Çağrı & Fiş, Ahmet Murat & Aktan, Bora & Yılmaz, Senem. “Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma”, Journal of Yasar University,3,10, ss. 1389-1416.
 • Burgers, J. H. & Jansen, J. J. P. & Bosch, F. A. J. V. D., Volberda, H. W. “Structural Differentiation And Corporate Venturing: The Moderating Role Of Formal And Informal Integration Mechanisms”. Journal Of Business Venturing, 24, 2009, 206-220. Çavuş, Mustafa Fedai & Akgemci, Tahir. “işletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe etkisi: İmalat Sanayinde Bir Araştırma”, Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Sayı 20, ss. 229-244.
 • Erdil,Oya & Kitapçı, Hakan. “THY Araçlarının Kullanımı ve Firma Yenilikçiliğinin Yeni Ürün Geliştirme Hızı ve İşletme Performansına Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı: 1, 2007, ss.233-245.
 • Hayton, J. C. “Promoting Corporate Entrepreneurship Through Human Resource Management Practices: A Review Of Empirical Research”. Human Resource Management Review, 15, 2005, ss. 21-41.
 • Ireland, R. D. & Webb, J. W. “Crossing The Great Divide Of Strategic Entrepreneurship: Transitioning Between Exploration And Exploitation”. Business Horizons, 52, 2009, 469-479.
 • Kamaşak, Rıfat. “Jenerik Rekabet Stratejilerinin İşletme Karlılığı Ve Pazar Performansına Etkisi”, Yönetim Dergisi, 21, 65, 2010, 47-64.
 • Karaaslan, Ahmet & Tuncer, Güner. “Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasında Temel Devlet Politikaları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 2010, 23-45.
 • Menzel, H. C. & Aaltio, I. & Ulijn, J. M. “On The Way To Creativity: Engineers As Intrapreneurs In Irganizations”. Technovation, 27, 2007, ss.732-743.
 • Moore, C.B. & Autry, C. W. & Macy, B. A. “Advances In Entrepreneurship, Firm Emergence And Growth: Entrepreneurial Strategic Processes”. Ed.: G. T. Lumpkin, J. A. Katz. Interpreneursip: How The Process Of Combining Relational Resources And Entrepreneurial Resources Drives Competitive Advantage ss. 65- 102, UK: JAI Press, 2007,
 • Naktiyok, Atılhan & Bayrak Kök, Sabahat. “Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF. Dergisi C.8, S.2, 2006, ss. 77-96.
 • Naktiyok, Atılhan. “Yenilik Yönelimi ve Örgütsel Faktörler”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 21, 2007, ss. 211-230.
 • Okudan, G. E. & Rzasa, S. E. “A Project-Based Approach To Entrepreneurial Leadership Education”. Technovation, 26, 2006, ss. 195-210.
 • Prashantham, S. “New Venture Internationalization As Strategic Renewal”. European Management Journal, 26, 2008, ss. 378-387.
 • Seviçin, Ahmet. “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 10, 2009, ss. 171–185
 • Ülgen, Hayri & Mirze, S. Kadri. “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Litaratür Yayıncılık, 2004, İstanbul.
 • Webb, J. W. & Ketchen, D. J. & Ireland, R. D. “Strategic Entrepreneurship Within Family-Controlled Firms: Opportunities And Challenges”. Journal Of Family Business Strategy, 1, 2010, ss. 67-77.
 • Worthington, W. J., Collins, J. D., Hitt, M. A. “Beyond Risk Mitigation: Enhancing Corporate Innovation With Scenario Planning”. Business Horizons, 52, 2009, ss. 441-450. Yener, Müjdelen &Ergun Aykol, Sinem. “Girişimcilik Değerleri Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.1, 2009, ss.255-271.
 • Zahra, S. A. & Filatotchev, I. & Wright, M. “How Do Threshold Firms Sustain Corporate Entrepreneurship? The Role Of Boards And Absorptive Capacity”. Journal Of Business Venturing, 24, 2009, ss. 248-260.
 • Zampetakis, L. A. “The Role Of Creativity And Proactivity On Perceived Entrepreneurial Desirability”. Thinking Skills And Creativity, 3, 2008, ss.154-162. Zampetakis, L. A. & Beldekos, P., Moustakis, V. S. “‘‘Day-To-Day’’ Entrepreneurship Within Organisations: The Role Of Trait Emotional Intelligence And Perceived Organisational Support”. European Management Journal, 27, 2009, ss.165-175.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI

Year 2012, Volume: 4 Issue: 1, 93 - 103, 01.06.2012

Abstract

İşletmeler sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek için yeni yetenekler geliştirmekte ve kendilerini farklı kılacak faaliyetlere yönelmektedirler. Farklılık kılacak faaliyetlerden birisi de mevcut bir işletme içerisinde girişimcilik davranışında bulunmayı içeren iç girişimcilik anlayışıdır. İç girişimcilik anlayışı iş kurma, yenilik, stratejik yenilenme ve proaktif davranışlardan oluşmakta ve işletmelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanmalarında ve lider bir işletme olmalarında önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle çalışmamızda faaliyette bulunan bir işletme içindeki girişimcilik faaliyetlerini kapsayan iç girişimcilik anlayışı ele alınmış ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı için gerekli bir anlayış olduğu vurgulanmıştır

References

 • Ağca, V. &Yörük D. “Bağımsız Girişimcilik Ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8, 2, 2006, ss. 155-173. Antoncic, B. “Intrapreneurship: Construct Refinement And An Integrative Model Development”, Unpublished PhD Dissertation, Case Western Reserve University, 2000.
 • Antoncic, B. & Prodan, I. “Alliances, Corporate Technological Entrepreneurship And Firm Performance: Testing A Model On Manufacturing Firms”. Technovation, 28, 2008, ss. 257-265.
 • Antoncic, B., Hisrich, R. D. “Intrapreneurship: Construct Refinement And Cross- Cultural Validation”. Journal Of Business Venturing, 16, 2001, ss.495-527.
 • Başar, Mehmet & Tosunoğlu, B. Tugberk. “Değer Yaratımında İç girişimciliğin Değişen Boyutu: Bilgi Girişimcilerinin Rolü”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Haziran 2006. Ss. 123-134.
 • Bulut, Çağrı & Fiş, Ahmet Murat & Aktan, Bora & Yılmaz, Senem. “Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma”, Journal of Yasar University,3,10, ss. 1389-1416.
 • Burgers, J. H. & Jansen, J. J. P. & Bosch, F. A. J. V. D., Volberda, H. W. “Structural Differentiation And Corporate Venturing: The Moderating Role Of Formal And Informal Integration Mechanisms”. Journal Of Business Venturing, 24, 2009, 206-220. Çavuş, Mustafa Fedai & Akgemci, Tahir. “işletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe etkisi: İmalat Sanayinde Bir Araştırma”, Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Sayı 20, ss. 229-244.
 • Erdil,Oya & Kitapçı, Hakan. “THY Araçlarının Kullanımı ve Firma Yenilikçiliğinin Yeni Ürün Geliştirme Hızı ve İşletme Performansına Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı: 1, 2007, ss.233-245.
 • Hayton, J. C. “Promoting Corporate Entrepreneurship Through Human Resource Management Practices: A Review Of Empirical Research”. Human Resource Management Review, 15, 2005, ss. 21-41.
 • Ireland, R. D. & Webb, J. W. “Crossing The Great Divide Of Strategic Entrepreneurship: Transitioning Between Exploration And Exploitation”. Business Horizons, 52, 2009, 469-479.
 • Kamaşak, Rıfat. “Jenerik Rekabet Stratejilerinin İşletme Karlılığı Ve Pazar Performansına Etkisi”, Yönetim Dergisi, 21, 65, 2010, 47-64.
 • Karaaslan, Ahmet & Tuncer, Güner. “Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasında Temel Devlet Politikaları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 2010, 23-45.
 • Menzel, H. C. & Aaltio, I. & Ulijn, J. M. “On The Way To Creativity: Engineers As Intrapreneurs In Irganizations”. Technovation, 27, 2007, ss.732-743.
 • Moore, C.B. & Autry, C. W. & Macy, B. A. “Advances In Entrepreneurship, Firm Emergence And Growth: Entrepreneurial Strategic Processes”. Ed.: G. T. Lumpkin, J. A. Katz. Interpreneursip: How The Process Of Combining Relational Resources And Entrepreneurial Resources Drives Competitive Advantage ss. 65- 102, UK: JAI Press, 2007,
 • Naktiyok, Atılhan & Bayrak Kök, Sabahat. “Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF. Dergisi C.8, S.2, 2006, ss. 77-96.
 • Naktiyok, Atılhan. “Yenilik Yönelimi ve Örgütsel Faktörler”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 21, 2007, ss. 211-230.
 • Okudan, G. E. & Rzasa, S. E. “A Project-Based Approach To Entrepreneurial Leadership Education”. Technovation, 26, 2006, ss. 195-210.
 • Prashantham, S. “New Venture Internationalization As Strategic Renewal”. European Management Journal, 26, 2008, ss. 378-387.
 • Seviçin, Ahmet. “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 10, 2009, ss. 171–185
 • Ülgen, Hayri & Mirze, S. Kadri. “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Litaratür Yayıncılık, 2004, İstanbul.
 • Webb, J. W. & Ketchen, D. J. & Ireland, R. D. “Strategic Entrepreneurship Within Family-Controlled Firms: Opportunities And Challenges”. Journal Of Family Business Strategy, 1, 2010, ss. 67-77.
 • Worthington, W. J., Collins, J. D., Hitt, M. A. “Beyond Risk Mitigation: Enhancing Corporate Innovation With Scenario Planning”. Business Horizons, 52, 2009, ss. 441-450. Yener, Müjdelen &Ergun Aykol, Sinem. “Girişimcilik Değerleri Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.1, 2009, ss.255-271.
 • Zahra, S. A. & Filatotchev, I. & Wright, M. “How Do Threshold Firms Sustain Corporate Entrepreneurship? The Role Of Boards And Absorptive Capacity”. Journal Of Business Venturing, 24, 2009, ss. 248-260.
 • Zampetakis, L. A. “The Role Of Creativity And Proactivity On Perceived Entrepreneurial Desirability”. Thinking Skills And Creativity, 3, 2008, ss.154-162. Zampetakis, L. A. & Beldekos, P., Moustakis, V. S. “‘‘Day-To-Day’’ Entrepreneurship Within Organisations: The Role Of Trait Emotional Intelligence And Perceived Organisational Support”. European Management Journal, 27, 2009, ss.165-175.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Erdoğan Kaygın This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Kaygın, E. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 93-103.
AMA Kaygın E. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. June 2012;4(1):93-103.
Chicago Kaygın, Erdoğan. “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI”. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi 4, no. 1 (June 2012): 93-103.
EndNote Kaygın E (June 1, 2012) SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 1 93–103.
IEEE E. Kaygın, “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 93–103, 2012.
ISNAD Kaygın, Erdoğan. “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4/1 (June 2012), 93-103.
JAMA Kaygın E. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2012;4:93–103.
MLA Kaygın, Erdoğan. “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI”. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol. 4, no. 1, 2012, pp. 93-103.
Vancouver Kaygın E. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU: İÇ GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2012;4(1):93-103.