Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

H. MUTLU [1] , Abdüllatif ÇEVİKER [2] , Zeynep ÇİRKİN [3]


Türkiye ve Suriye arasında 2003 yılında 900 milyon dolar olarak gerçekleşen ticarete her iki ülkenin katkısı neredeyse eşitken, 2009’da bu hacim 1 milyar 800 milyon dolara ulaşmış ve Türkiye’nin payı da %80’e çıkmıştır. Araştırma, ticarette kaydedilen bu hızlı gelişme nedeniyle, her iki ülke tüketicisinin etnosentrik eğilim düzeylerini belirlemeyi ve karşı ülkenin ürünlerine dönük satın alma niyeti üzerine algılanan ülke imajı, düşmanlık algılaması, karşı ülke ürünlerine ilişkin tüketici tutum ve değerlendirmeler ile etnosentrik eğilimlerin etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma hipotezleri anket formlarından elde edilen verilerle test edilmiş ve değişkenler arası anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Çalışma elde edilen bulguların yorumlanması ve sonuçların tartışılması ile sona ermektedir.

Türkiye ve Suriye arasında 2003 yılında 900 milyon dolar olarak gerçekleşen ticarete her iki ülkenin katkısı neredeyse eşitken, 2009’da bu hacim 1 milyar 800 milyon dolara ulaşmış ve Türkiye’nin payı da %80’e çıkmıştır. Araştırma, ticarette kaydedilen bu hızlı gelişme nedeniyle, her iki ülke tüketicisinin etnosentrik eğilim düzeylerini belirlemeyi ve karşı ülkenin ürünlerine dönük satın alma niyeti üzerine algılanan ülke imajı, düşmanlık algılaması, karşı ülke ürünlerine ilişkin tüketici tutum ve değerlendirmeler ile etnosentrik eğilimlerin etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma hipotezleri anket formlarından elde edilen verilerle test edilmiş ve değişkenler arası anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Çalışma elde edilen bulguların yorumlanması ve sonuçların tartışılması ile sona ermektedir.

 • Akın, M., R. Çiçek, E. Gürbüz, M.E. İnal (2008), “Tüketici Etnosentrizmi ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde CETSCALE Ölçeği: Niğde Adana Uygulaması”, 13.Ulusal Pazarlama Kongresi, (25-29 Ekim 2008), Nevşehir.
 • Altunışık, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu, E. Yıldırım (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arı, Emin Sertaç (2007), “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, Çukurova Üniversitesi, S.B.E., İşletme A.B.D.
 • Aysuna, Ceyda (2006), “Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede Cetscale Ölçeği ve Türkiye Uygulaması”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, S.B.E., İşletme A.B.D.
 • Balabanis, G., A. Diamantopoilos, R.D. Mueller, T.C. Melewar (2001), “The Impact of Nationalism, Patriotism, and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies”, J. Int. Bus. Stud.,; 32(1):157–76.
 • Balabanis, G., R. Mueller, T.C. Melewar (2002), “The relationship between consumer ethnocentrism and human values”, J. of Global Mark., 15(3/4), 7–37.
 • Bilkey, W.J., E. Nes (1982), “Country-of-Origin Effects on Product Evaluations”, J. of Int. Business Studies, Vol. 13, pp. 88–99.
 • Bruner, G.C., P.J. Hensel (1998), Marketing Scales Handbook: A Compilation of Multi-Item Measures Volume II, Chicago, IL: American Mark. Association, 1998.
 • Büyüköztürk, Ş., (2005), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Carter, L.L. (2009), “Consumer Receptivity Of Foreign Products: The Roles Of Country-Of-Orıgın Image, Consumer Ethnocentrism and Animosity”, Dissertation Doctoral Thesis, Old Dominion University, Bus. Administration.
 • Cervino, J., J. Sanchez, J.M. Cubillo (2005), “Made in Effect, Competitive Marketing Strategy, and Brand Performance: An Analysis for Spanish Brands”, J. of American Academy of Bus., 6 (2): 237-244.
 • Chinen, K., M. Jun, G.M. Hampton (2000), “Product Quality, Market Presence, and Buying Behavior: Aggregate Images of Foreign Products in the U.S.”, Multinational Business Review, Spring: 29-38.
 • Chryssochoidis, G., A. Krystallis, P. Perreas (2007), “Ethnocentric beliefs and country-of-origin (COO) effect Impact of country, product and product attributes on Greek consumers’ evaluation of food products”, European J. of Mark., Vol. 41 No. 11/12, 1518–1544.
 • Chung, J., D.T. Pysarchik (2000), “A Model of Behavioral Intention to Buy Domestic versus Imported Products in a Confucian Culture”, Mark. Intelligence and Planning, 18 (5): 281–291.
 • Good, L.K., P. Huddleston (1995), “Ethnocentrism of Polish and Russian Consumers: Are Feelings and Intentions Related?”, Int. Mark. Review 12 (5): 35–48.
 • Heslop, L.A., I.R. Lu, D. Cray (2008), “Modeling Country Image Effects Through an International Crisis”, Int. Mark. Review, 25(4): 354–378.
 • HUI, M.K., L. Zhou (2002), “Linking Product Evaluations and Purchase Intention for Country-of-Origin Effects”, J. of Global Mark., 15 (3/4): 95-116.
 • Javalgi, R.G., V.P. Khare, A.C. Gross, R.F. Scherer (2005), “An Application of The Consumer Ethnocentrism Model to French Consumers”, Int. Bus. Review, 14, 325–34.
 • Klein, J.G. (2002), “Us Versus Them, Or Us Versus Everyone? Delineating Consumer Aversion To Foreign Goods”, J. of Int. Bus. Studies, 33(2), 345–363.
 • Klein, J.G., R.E. Ettenson, M.D. Morris (1998), “The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test on the People's Republic of China”, J. of Mark., 62 (1): 89-100.
 • Klein, J.G., R.E. Ettenson (1999), “Consumer animosity and consumer ethnocentrism: an analysis of unique antecedents”, J. of Int. Consumer Mark., 11(4), 5–24.
 • Küçükemiroğlu, O. (1999), “Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethnocentrism”, European J. of Mark., 33(5/6), 470–487.
 • Lantz, G., S. Loeb (1996), “Country of Origin and Ethnocentrism: An Analysis of Canadian and American Preferences Using Sociai Identity Theory”, Advances in Consumer Research, Vol. 23, pp. 374–378.
 • Lundstrom, W.J., O.W. Lee, D.S. White (1998), “Factors influencing Taiwanese consumer preference for foreign-made white goods: USA versus Japan”, Asia Pacific J. of Mark. and Logistics, Vol. 10 No. 3, pp. 5–29.
 • Morwitz, V.G., J.H. Steckel, A. Gupta (2007), “When do purchase intentions predict sales?”, International Journal of Forecasting, 23, 347–364.
 • Myers, M.B. (1995), “Global Marketing Strategy”, J. of Int. Mark., Vol. 3, No. 3, pp. 121–122.
 • Odabaşı, Y. (2009), “Küresel Kriz ve Pazarlamanın Yeni Dünyası: Paradigmadan Enigmaya”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Bahar, 19–31.
 • Onay, A. (2008), “Ülke Orijini Kavramı ve Ülke İmajı”, Selçuk İletişim, 102–112.
 • Orbaiz, L.V., N. Papadopoulos (2003), “Toward a Model of Consumer Receptivity of Foreign and Domestic Products”, J. of Int. Consumer Mark., 15 (3): 101-126.
 • Özdamar, K. (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, (2.Baskı), Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Papadopoulos, N., L.A. Heslop, J. Beracs (1989), “National stereotypes and product evaluations in a socialist country”, Int. Mark. Review, 7(1), 32–47.
 • Parameswaran, R., M.R. Pisharodi (2002), “Assimilation Effects in Country Image Research”, Int. Mark. Review, 19 (February/March): 259–278.
 • Parameswaran, R., M.R. Pisharodi (1994), “Facets of country of origin image: an empirical assessment”, J. of Advertising, Vol. 23 No. 1, pp. 43–55.
 • Park, H., N.J. Rabolt, K.S. Jeon (2008), “Purchasing global luxury brands among young Korean consumers”, J. of Fashion Mark. and Management, Vol. 12 No. 2, pp. 244–259.
 • Peterson, R.A., A.J.P. Jolibert (1995), “A Meta-Analysis of Country-of-Origin Effects”, J. of Int. Bus. Studies, 26 (4): 883–899.
 • Ray, J.J. (1971), “Ethnocentrism Attitudes and Behaviour”, The Australian Quartly, 43(2), 89–97.
 • Shankarmahesh, M.N. (2006), “Consumer Ethnocentrism: An Integrative Review of its Antecedents and Consequences”, Int. Mark. Review, 23 (2): 146–172.
 • Sharma, S., T.A. Shimp, J. Shin (1995), “Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators”, J Acad. Mark. Sci., 23, 26–38.
 • Shimp, T.A. (1984), “Consumer Ethnocentrism: The Concept and Preliminary Emprical Test”, Advances Int. Cons. Research, 11, 285–290.
 • Shimp, T.A., S. Sharma (1987), “Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE”, J. of Mark. Research, 24: 280–289.
 • Spillan, J.E., O. Kucukemiroglu (2004), “Exploring Buyer Life-Style Dimensions, Market Segmentation and Ethnocentrism Among Guatemalan Consumers”, J. of Int. Mark. and Mark. Research, Vol. 29, No. 2, pp. 87–106.
 • Sun, B.,V.G. Morwitz (2010), “Stated intentions and purchase behavior: A unified model”, Intern. J. of Research in Marketing, 27, 356–366.
 • Tek, Ö.B. (1997), Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, Geliştirilmiş 7. Baskı. İstanbul: Cem Ofset.
 • Thelen, Shawn, John B. Ford, Earl D. Honeycutt (2006), “The impact of regional affiliation on consumer perceptions of relationships among behavioral constructs”, J. of Business Research, 59, 965–973.
 • Wang, C.L., Z.X. Chen (2004), “Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects”, J. of Consumer Mark., Vol. 21 No. 6, pp. 391–400.
 • Yarpak, A., C. Baughan (1991), “The country of origin effect in cross-national consumer behaviour: emerging research avenues”, Proceedings of the 5th Bi-annual World Marketing Congress of the Academy of Marketing Science, pp. 263–9.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: H. MUTLU

Author: Abdüllatif ÇEVİKER

Author: Zeynep ÇİRKİN

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { sosyoekonomi226892, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2011}, volume = {14}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.48911}, title = {Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz}, key = {cite}, author = {Mutlu, H. and Çevi̇ker, Abdüllatif and Çi̇rki̇n, Zeynep} }
APA Mutlu, H , Çevi̇ker, A , Çi̇rki̇n, Z . (2011). Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz . Sosyoekonomi , 14 (14) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21074/226892
MLA Mutlu, H , Çevi̇ker, A , Çi̇rki̇n, Z . "Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz" . Sosyoekonomi 14 (2011 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21074/226892>
Chicago Mutlu, H , Çevi̇ker, A , Çi̇rki̇n, Z . "Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz". Sosyoekonomi 14 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz AU - H. Mutlu , Abdüllatif Çevi̇ker , Zeynep Çi̇rki̇n Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 14 IS - 14 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz %A H. Mutlu , Abdüllatif Çevi̇ker , Zeynep Çi̇rki̇n %T Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz %D 2011 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 14 %N 14 %R %U
ISNAD Mutlu, H. , Çevi̇ker, Abdüllatif , Çi̇rki̇n, Zeynep . "Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz". Sosyoekonomi 14 / 14 (June 2011): - .
AMA Mutlu H , Çevi̇ker A , Çi̇rki̇n Z . Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz. Sosyoekonomi. 2011; 14(14): -.
Vancouver Mutlu H , Çevi̇ker A , Çi̇rki̇n Z . Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz. Sosyoekonomi. 2011; 14(14): -.
IEEE H. Mutlu , A. Çevi̇ker and Z. Çi̇rki̇n , "Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz", Sosyoekonomi, vol. 14, no. 14, Jun. 2011, doi:10.17233/se.48911