Year 2019, Volume 27 , Issue 41, Pages 41 - 56 2019-07-31

The Effect of Social Networks on Financial Literacy
Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi

Müge ÇETİNER [1] , Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK [2]


Financial literacy demonstrates the ability to make use of rational choices with the use of financial instruments and decision-making systems that are frequently encountered in everyday life. The most important part of the rational consumer or investor assumption is that the information must be fully and evenly distributed. However, today’s researches focuse on non-rational behavioral finance models. Increasing financial literacy is important for sustainable household economic management. It is possible to increase the financial literacy with the internet-based social media and applications which affect every part of the society. According to the findings, social networks are a suitable tool for giving education on this subject. However, these results can be attributed to the financial and economic attitudes of the individuals.
Finansal okuryazarlık, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan finansal araçlar ve karar verme sistemlerinin kullanımı ile kişilerin rasyonel seçimlerde bulunabilmesini olanaklı kılan bilgiyi göstermektedir. Rasyonel tüketici veya yatırımcı varsayımının en önemli parçası olan bilginin tam ve eşit dağılmış olması gerekmektedir. Ancak günümüz çalışmaları rasyonel olmayan davranışsal finans modellerine yoğunlaşmaktadır. Hanehalkının sürdürülebilir hanehalkı ekonomi yönetimi için finansal okuryazarlığın arttırılması önemlidir. Toplumun her kesimini etkisi altına alan internet tabanlı sosyal medya ve yazılım uygulamaları ile finansal okuryazarlığın arttırılması mümkündür. Bu çalışmanın bulgularına göre sosyal ağlar bu konuda eğitim vermek için uygun bir araçtır. Ancak bu eğitimin sonuçları, bireylerin finansal ve ekonomik tutumlarına bağlı olarak değişmektedir.
 • Aren, S. & S. Dinç-Aydemir (2014), “A literature Review on Financial Literacy”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 33-49.
 • Ateş, S. & İ. Karaduman (2019), “Markanın Sosyal Medyadaki Takipçi Sayısı ve İçerik Miktarının Marka Değerine Etkisi”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 163-179.
 • Aydın, A.D. (2018), “Türkiye’de Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 1(1), 12-20.
 • Bahar, A. (2018), “Bilişim Suçları, İletişim ve Sosyal Medya”, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 10(3), 1-36.
 • Barutçu, S. & M. Tomaş (2013), “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü”, Journal of Internet Applications and Management, 4(1), 5-24.
 • Bayram, S.S. (2014), “Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Business & Management Studies: An International Journal, 2(2), 105-135.
 • Baysa, E. & S. Karaca (2016), “Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (71), 109-126.
 • Biçer, E.B. & F. Altan (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1501-1517.
 • Ceylan, H.H. (2013), “Tüketici Tipleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlaması”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 41-58.
 • Coşkun, S. (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Davranış ve Tutumlarının Belirlenmesi: Finansal Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Araştırma”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2247-2258.
 • Çakmak, S. & E.E. Müezzin (2018), “Sosyal Medya Kullanımının İletişim Becerileriyle İlişkisinin İncelenmesi”, Yeni Medya Elektronik Dergi-eJNM, 2(3), 196-203.
 • Çalışkan, M. & Y. Mencik (2015), “Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya”, Akademik Bakış Dergisi, (50), 254-77.
 • Çam, A.V. & A. Barut (2015), “Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 4(7), 63-72.
 • Çelik, S. (2014), “Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkileri”, Erciyes İletişim Dergisi, 3(3), 28-42.
 • Çinko, M. & E. Avcı & S. Ergun & M. Tekçe (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri: Marmara Üniversitesi Örneği”, Marmara Business Review, 2(1), 25-50.
 • Darı, A.B. (2018), “Sosyal Medya ve Siyaset: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Sosyal Medya Kullanımı”, Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 1-10.
 • Davis, P. (2015), “Towards a framework for financial literacy in the context of democracy”, Journal of Curriculum Studies, 47(2), 300-316.
 • Dilber, F. (2018), “Siyasette Sosyal Medyanın Rolü: AKP, CHP VE MHP’nin Sosyal Medyanın Kullanım Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 3(2), 54-66.
 • Eby, G. (2013), Uzaktan Eğitim (UZE) Ortamlarının Tasarımı: Yazılım Mühendisliği Yaşam Döngüsü Yaklaşımı, Ankara: Kültür.
 • Er, B. & M. Çetintaş (2018), “İşçilerde Finansal Okuryazarlık: Finansal Bilgi, Tutum ve Davranış Eksenli Bir Araştırma”, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 61-71.
 • Er, F. & F. Temizel & A. Özdemir & H. Sönmez (2014), “Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(5), 113-124.
 • Ergün, B. & A. Şahin & E. Ergin (2014), “Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 847-864.
 • Fettahoğlu, S. (2015), “Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (67), 101-116.
 • Gutnu, M.M. & M. Cihangir (2015), “Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma”, The Journal of Academic Social Science, (10), 415-424.
 • Gürüz, D. & A. Temel-Eğinli (2017), Kişilerarası İletişim, Nobel Yayıncılık.
 • Karagülle, A.E. & B. Çaycı (2014), “Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Yabancılaşma”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(1), 1-9.
 • Kılıç, Y. & H.A. Ata & İ.H. Seyrek (2015), “Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (66), 129-150.
 • Kıran, F. & Ö. Çetinkaya-Bozkurt & H. Tunç (2018), “Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 29-51.
 • Konuk, N. (2019), “Bir Sosyal Medya Aracı Olarak Instagram Kullanımı ve Kişisel İletişim Kaygısı Üzerine Üniversite Öğrencileri İle Araştırma”, European Journal of Managerial Research (EUJMR), 3(4), 1-26.
 • Milliken, G.A. & D.E. Johnson (1989), Analysis of Messy Data Volume II: Nonreplicated Experiments: Nonreplicated Experiments, New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Nofsinger, J.R. (2012), “Household behavior and boom/bust cycles”, Journal of Financial Stability, 8(3), 161-173.
 • Öztürk, E. & Y. Demir (2015), “Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (68), 113-134.
 • Öztürk, Ş. (2015), “Sosyal Medyada Etik Sorunlar”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(1), 287-311.
 • Sarıgül, H. (2015), “Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği: Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218.
 • Sevim, N. & Ö. Sayılır (2012), “The effects of financial literacy on the borrowing behavior of Turkish financial consumers”, International Journal of Consumer Studies, 36(5), 573-579.
 • Sezer, D. & S. Durmuş (2015), “Yatırımcıların Finansal Okuryazarlık ve Bilişsel Yetenek Düzeylerinin Psikolojik Yanılsamalar ile İlişkisi”, The Journal of Accounting and Finance, (66), 69-88.
 • Sproles, G.B. & E. Kendall (1986), “A Methodology for Profiling Consumers’ Decision-Making Styles”, The Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.
 • Şahin, M. & S. Barış (2017), “Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Davranışları: Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 77-103.
 • Taft, M.K. & Z.Z. Hosein & S.M. Mehrizi (2013), “The relation between financial literacy, financial wellbeing and financial concerns”, International Journal of Business and Management, 8(11), 63-75.
 • Taşdemir, E. (2011), “Bütünleşik Pazarlama İletişimi Temelinde Sosyal Medya”, Humanities Sciences, 6(3), 645-665.
 • Uça-Güneş, E.P. (2016), “Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 191-206.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Müge ÇETİNER (Primary Author)
Institution: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8677-7969
Author: Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { sosyoekonomi427520, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {41 - 56}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02}, title = {Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇETİNER, Müge and ÇİLİNGİRTÜRK, Ahmet Mete} }
APA ÇETİNER, M , ÇİLİNGİRTÜRK, A . (2019). Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi. Sosyoekonomi , 27 (41) , 41-56 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02
MLA ÇETİNER, M , ÇİLİNGİRTÜRK, A . "Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 41-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/47493/427520>
Chicago ÇETİNER, M , ÇİLİNGİRTÜRK, A . "Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 41-56
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi AU - Müge ÇETİNER , Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 56 VL - 27 IS - 41 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi %A Müge ÇETİNER , Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK %T Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi %D 2019 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 27 %N 41 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02 %U 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02
ISNAD ÇETİNER, Müge , ÇİLİNGİRTÜRK, Ahmet Mete . "Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi". Sosyoekonomi 27 / 41 (July 2019): 41-56 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.03.02
AMA ÇETİNER M , ÇİLİNGİRTÜRK A . Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi. Sosyoekonomi. 2019; 27(41): 41-56.
Vancouver ÇETİNER M , ÇİLİNGİRTÜRK A . Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi. Sosyoekonomi. 2019; 27(41): 56-41.