Year 2019, Volume 27 , Issue 42, Pages 67 - 86 2019-10-31

Decisiveness of Ownership on the Efficiency in Non-Life Insurance Companies
Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği

Müzeyyen Esra ATUKALP [1]


Efficiency is decisive on firms’ achievements in their own domain of business. The aim of this study is to understand the technical, scale and total activities of the insurance companies operating in the non-life insurance sector of Turkey and to determine whether there is a difference in the efficiency of the companies according to their ownership structure for the period 2013-2017. Based on the results of the analysis, while Allianz Insurance Inc., Aksigorta Inc., and Anadolu Incorporated Türk Insurance Company possess technical efficiency, Magdeburger Insurance Inc., Koru Insurance Inc. and Ziraat Insurance Inc. display technical, scale and total efficiency. Moreover, it has also determined that there is a difference between domestic national insurance companies and foreign insurance companies in terms of technical efficiency and total efficiency whereas no significant difference is observed among them in terms of scale efficiency.
Etkinlik, şirketlerin etki sahalarındaki başarılarında belirleyicidir. Bu çalışmanın amacı, Türk sigortacılık sektöründe hayat dışı branşta faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin teknik, ölçek ve toplam etkinliklerini ve şirketlerin mülkiyet yapısına göre etkinlikleri bakımından aralarında fark olup olmadığını belirlemektir. 2013-2017 döneminin tamamında faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketleri araştırma kapsamına alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre özellikle Allianz Sigorta A.Ş. ve ayrıca Aksigorta A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi teknik etkinliğe, Magdeburger Sigorta A.Ş., Koru Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş ise hem teknik hem ölçek hem de toplam etkinliğe sahiptir. Analiz sonucunda ayrıca ulusal sigorta şirketleri ile yabancı sigorta şirketleri arasında teknik etkinlik ve toplam etkinlik bakımından farklılık bulduğu, ölçek etkinliği bakımından ise anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir.
 • Abidin, Z. & E. Cabanda (2011), “Efficiency of Non-Life Insurance in Indonesia”, Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura, 14(3), 197-202.
 • Akhisar, İ. & S.A. Tezergil (2014), “Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türk Sigorta Sektörü Uygulaması”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10), 1-14.
 • Aktaş, H. (2001). “İşletme Performansının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı”, Yönetim ve Ekonomi, 7(1), 163-175.
 • Babatunde, J.H. & R. Haron (2015), “Technical Efficiency of Nigerian Insurance Companies: A Data Envelopment Analysis and Latent Growth Curve Modelling Approach”, International Journal of Data Envelopment Analysis, 3(2), 659-677.
 • Banker, R.D. & A. Charnes & W.W. Cooper (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 30(9), 10781092.
 • Banker, R.D. & W.W. Cooper & L.M. Seiford & R.M. Thrall & J. Zhu (2004), “Returns to Scale in Different DEA Models”, European Journal of Operational Research, 154, 345-362.
 • Behdioğlu, S. & G. Özcan (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 301326.
 • Boussofiane, A. & R.G. Dyson & E. Thanassoulis (1991), “Applied Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, 52(1), 1-15.
 • Charnes, A. & W.W. Cooper & E. Rhodes (1978), “Measuring the Efficiency of Decision-Making Units”, European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
 • Cingi, S. & Ş.A. Tarım (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, Sayı: 200001.
 • Çiftçi, H. (2013), “Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 121-149.
 • Dalkılıç, N. (2012), “Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 55, 71-90.
 • Davarcıoğlu-Özaktaş, F. (2017), “Hayat Dışı Sigorta Sektöründe Etkinlik Analizi: Türkiye Uygulaması (2002-2015)”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 30-44.
 • Dinçer, S.E. (2011), Stratejik Planlama ve Veri Zarflama Analizinde Etkinlik Ölçümü, İstanbul: Der Yayınları.
 • Farrel, M.J. (1957), “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), 120(3), 253-290.
 • Fecher, F. & D. Kessler & S. Perelman & P. Pestieau (1993), “Productive Performance of French Insurance Industry”, The Journal of Productivity Analysis, 4, 77-93.
 • Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaya, E.Ö. & B. Kaya (2015), “Türkiye’de Hayat Sigortası Şirketlerinin Finansal Performansını Belirleyen Firmaya Özgü Faktörler: Panel Veri Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 93-111.
 • Martić, M.M. & M.S. Novaković & A. Baggia (2009), “Data Envelopment Analysis - Basic Models and Their Utilization”, Journal of Management Informatics and Human Resources, 42(2), 37-43.
 • Mathur, T. & U.K. Paul (2014), “Performance Appraisal of Indian Non-Life Insurance Companies: A DEA Approach”, Universal Journal of Management, 2(5), 173-185.
 • Mercan, M. & R. Yolalan (2000), “Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performans İlişkisi”, İMKB Dergisi, 4(15), 1-26.
 • Özcan, A.İ. (2011), “Türkiye’de Hayat Dışı Sigorta Sektörünün 2002-2009 Dönemi İtibariyle Etkinlik Analizi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 61-77.
 • Salimi-Altan, M. (2010), “Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik: Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 185-204.
 • Sezen, B. & İ. Hüseyin & S. Aren (2005), “Türkiye’deki Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Göreli Etkinlik Değerlendirmesi”, İktisat, İşletme ve Finans, 20(236), 87-95.
 • Suárez-Fernández, S. & R. Quiroga-García & E. Suárez-Alvarez & I. Manzano-Pérez (2015), “Efficiency of Non-Life Insurance Market in US”, Fundación De Las Cajas De Ahorros Documento De Trabajo, No: 769/2015.
 • Tarım, A. (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Ankara: Sayıştay Yayın İsleri Müdürlüğü.
 • T.C. Merkez Bankası (TCMB) (2001), Sigorta Sektörünün Fon Yaratma İşlevi 1995-1999 Yılları Değerlendirmesi, İstatistik Genel Müdürlüğü Sektörel Değerlendirme Müdürlüğü.
 • Türkiye, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) (2018a), <http://www.tsb.org.tr>, 16.07.2018.
 • Türkiye, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (2018b), <https://www.tsb.org.tr/sigortabranslari.aspx?pageID=622>, 16.07.2018.
 • Türkiye, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (2018c), <https://www.tsb.org.tr/sigortatanimlari.aspx?pageID=648>, 16.07.2018.
 • Türkiye, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (2018d), <https://www.tsb.org.tr/genelkurul-faaliyet-raporu.aspx?pageID=1099>, 29.05.2019.
 • Uralcan, G.Ş. (2005), Sigorta Uygulamaları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1626.
 • Vassiloglou, M. & D. Giokas (1990), “A Study of the Relative Efficiency of Bank Branches: An Application of Data Envelopment Analysis”, The Journal of the Operational Research Society, 41(7), 591-597.
 • Yao, S. & Z. Han & G. Feng (2007), “On Technical Efficiency of China’s Insurance Industry after WTO Accession”, China Economic Review, 18(1), 66-86.
 • Yavuz, İ. (2003), Verimlilik ve Etkinlik Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar ve İllere Göre İmalat Sanayiinde Etkinlik Karşılaştırmaları, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 667.
 • Yolalan, R. (1993), İşletmelerarası Göreli Etkinlik Ölçümü, Ankara: MPM Yayınları No: 483.
 • Zimková, E. (2015), “Technical Efficiency and Super-Efficiency of the Insurance Sector in Slovakia”, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2205-2211.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8412-1448
Author: Müzeyyen Esra ATUKALP
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2019

Bibtex @research article { sosyoekonomi528302, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {67 - 86}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04}, title = {Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği}, key = {cite}, author = {ATUKALP, Müzeyyen Esra} }
APA ATUKALP, M . (2019). Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği. Sosyoekonomi , 27 (42) , 67-86 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04
MLA ATUKALP, M . "Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 67-86 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/49534/528302>
Chicago ATUKALP, M . "Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 67-86
RIS TY - JOUR T1 - Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği AU - Müzeyyen Esra ATUKALP Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 86 VL - 27 IS - 42 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği %A Müzeyyen Esra ATUKALP %T Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği %D 2019 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 27 %N 42 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04 %U 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04
ISNAD ATUKALP, Müzeyyen Esra . "Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği". Sosyoekonomi 27 / 42 (October 2019): 67-86 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.04.04
AMA ATUKALP M . Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği. Sosyoekonomi. 2019; 27(42): 67-86.
Vancouver ATUKALP M . Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği. Sosyoekonomi. 2019; 27(42): 86-67.