Year 2020, Volume 28 , Issue 45, Pages 281 - 300 2020-07-30

Bibliometric Analysis of the Articles Published in Journal of Sosyoekonomi: The Period of 2005-2019
Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi

Sedat POLAT [1]


The purpose of this study is to create a bibliometric profile of the articles published between 2005-2019 in Sosyoekonomi Journal. In this context, 481 articles which published in the journal between the specified years have been examined using bibliometric analysis which is one of the qualitative research methods. The fundamental issues discussed in the scope of the study consist of article analysis, author and institution analysis, subject analysis and citation analysis. As a result of the research, it was determined that English was used extensively in the language of publication and bibliography. In recent years, empirical studies have been observed to be more preponderant than theoretical studies. There is a continuous increase in the number of citations compared to years; it has been found that the amount of citations has reached significant levels especially in recent years. In addition to academics, it has seen that the staff working in various institutions and organization except of universities also contributes to the journal. The distribution of authors contributing to the journal did not accord with Lotka, Price and Pareto laws. The Impact Factor and Immediacy Index of the journal increase regularly. Tax, economic growth and public policies are main topics the matter in hand in the articles.

Bu çalışmanın amacı, 2005-2019 yılları arasında Sosyoekonomi Dergisinde yayınlanmış olan makalelerin bibliyometrik profilini oluşturmaktır. Bu kapsamda belirtilen yıllar arasında dergide yayınlanan 481 makale, nitel araştırma yöntemlerinden olan bibliyometrik analiz yöntemi kapsamında incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında ele alınan temel hususlar; makale analizi, yazar ve kurum analizi, konu analizi ve atıf analizidir. Araştırma sonucunda, makalelerin yayın dili ve kaynakçasında İngilizce’nin yoğun bir şekilde tercih edildiği görülmüştür. Son yıllarda ampirik çalışmaların teorik çalışmalara nazaran daha ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir. Atıf sayılarında yıllara göre sürekli bir artışın olduğu; özellikle son yıllarda atıf miktarının önemli düzeylere ulaştığı tespit edilmiştir. Akademisyenlerin yanı sıra üniversiteler dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin de dergiye katkı sundukları görülmüştür. Dergiye katkı veren yazar dağılımının Lotka, Price ve Pareto yasalarına uymadığı saptanmıştır. Derginin etki faktörü ve Acil İndeksi düzenli olarak artmaktadır. Vergi, ekonomik büyüme ve kamu politikaları makalelerde ele alınan temel konulardır.

 • Abdi, A.&, Idris, N. &, Alguliyev, R. M. & Alguliyev, R. M. (2018), “Bibliometric Analysis of IP&M Journal (1980–2015)”, Journal of Scientometric Research, 7(1): 54-62.
 • Al, U. &, Soydal, İ. &, Yalçın, H. (2010), “Bibliyometrik Özellikleri Açısından bilig’in Değerlendirilmesi”, Bilig, 55, 1-20.
 • Al, U. (2008), Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Apak, S. &, Erol, M. &, Öztürk, S. (2016), “Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 11, 111-124.
 • Asan, A. (2004), “ISI ’nin Kullandığı İndeksler: SCI -Expanded, SSCI ve AHCI: Tarihsel Gelişim, Bugünkü Durum ve Etki Faktörü (IF)”, Mikrobiyoloji Dergisi, 2 (5), 1-21.
 • Asan, A. (2005), “SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve Etki Faktörü (= Impact Factor)” Türk Tıp Dizini, 221-263.
 • Berkman, Ü. A. (1987), “Amme İdaresi Dergisi’nde Yayınlanan Makaleler ve Türk Yönetim Bilimi”, Amme İdaresi Dergisi, 20 (4), 19‐42.
 • Beşel, F. &, Yardımcıoğlu, F. (2017), “Maliye Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: 2007-2016 Dönemi”, Maliye Dergisi, 172, 133-151.
 • Erbaşı, A. & A. Cabi, & A. Gümrah, & H. Hakses (2017), “Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20 (2), 206-214.
 • Glanzel, W. (2003), Bibliometrics as a Research Field: A Course on Theory and Application of Bibliometric Indicators, file:///C:/Users/%C3%96MER/Downloads/Bibliometrics _as_a_research_field_A_course_on_theo.pdf (06.10.2019).
 • Gündoğdu, A. (2017), “Türkiye’de Sermaye Piyasası Alanında Bilimsel Yazın Taraması”, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 1-8.
 • Hotamışlı, M. &, Erem, I. (2004), “Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-20.
 • InCites,http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitation IndicatorsWisely/immediacyIndex/version/1 (12.10.2019).
 • Karagöz, D. & Kozak, N. (2014), “Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi”, Türk Kütüphaneciliği, 28 (1), 47-61.
 • Kozak, N. (2003), “Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme”, Bilgi Dünyası, 4 (2), 146-174.
 • Lawani, S. M. (1981), “Bibliometrics: Its Theoretical Foundations, Methods and Applications”, Libri, 31 (1), 294-315.
 • Mayring, P. (2011), Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, (Çev.) Adnan Gümüş & M. Sezai Durgun, 1. Baskı, Bilgesu, Ankara.
 • Polat, C. &, Sağlam, M. &, Sarı, T. (2013), “Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (2), 273-288.
 • Pritchard, A. (1969), Statistical Bibliography or Bibliometrics?, Journal of Documentation, 25(4), 348-349.
 • Rogers, P. S.&, Campbell, N.&, Salminen, L.&, Rentz, K. &, Suchan, J. (2007), “The Impact of Perceptions of Journal Quality on Business and Management Communication Academics”, Journal of Business Communicatıon, 44 (4), 403-426.
 • Rowlands, L. (2004), “Emerald Authorship Data, Lotka’s Law and Research Productivity” https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00012530510579039/full/pdf?title=emerald-authorship-data-lotkas-law-and-research-productivity (06.10.2019).
 • Ulu, S. & Akdağ, M. (2015), “Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Dergisi Örneği”, Selçuk İletişim Dergisi, 9 (1), 5-21.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yılmaz, G. (2017), “Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 65-79.
 • Yılmaz, M. (2003), “Lotka Yasası ve Türkiye’de Kütüphane ve Bilgi Bilimi Literatürü, Türk Kütüphaneciliği, 16 (1), 61-69.
 • Yılmazel, Ö. (2019), “Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin Bibliyometrik Analizi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1), 1-13.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2288-9448
Author: Sedat POLAT (Primary Author)
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 30, 2020

Bibtex @research article { sosyoekonomi644152, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {281 - 300}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16}, title = {Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi}, key = {cite}, author = {Polat, Sedat} }
APA Polat, S . (2020). Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi . Sosyoekonomi , 28 (45) , 281-300 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16
MLA Polat, S . "Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi" . Sosyoekonomi 28 (2020 ): 281-300 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/56258/644152>
Chicago Polat, S . "Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi". Sosyoekonomi 28 (2020 ): 281-300
RIS TY - JOUR T1 - Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi AU - Sedat Polat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 300 VL - 28 IS - 45 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi %A Sedat Polat %T Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi %D 2020 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 28 %N 45 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16 %U 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16
ISNAD Polat, Sedat . "Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi". Sosyoekonomi 28 / 45 (July 2020): 281-300 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.03.16
AMA Polat S . Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi. Sosyoekonomi. 2020; 28(45): 281-300.
Vancouver Polat S . Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi. Sosyoekonomi. 2020; 28(45): 281-300.