Year 2021, Volume 29 , Issue 47, Pages 367 - 381 2021-01-25

Türkiye’de Bebek Ölüm Hızının Sosyoekonomik Belirleyicileri
Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey

Birol YETİM [1] , Şenol DEMİRCİ [2] , Murat KONCA [3] , Gülnur İLGÜN [4] , Yasin ÇİLHOROZ [5]


Türkiye, son yıllarda bebek ölümlerini önemli ölçüde azaltan nadir ülkelerden biridir. Ancak halen birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Türkiye’de bebek ölümlerinin sosyo-ekonomik nedenlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, üniversite mezunu kadın yüzdesi, sağlık harcamalarının hane halkı harcamaları içerisindeki yüzdesi, GİNİ katsayısı, yoksulluk oranı, doğurganlık hızı ve kentsel nüfus yüzdesi, bu çalışmanın bağımsız değişkenleri olarak ele alınmıştır. Çalışma verileri, 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır ve çalışmanın amacına ulaşabilmek için panel regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; eğitim düzeyinin bebek ölümleri üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve negatif bir etkisinin, doğurganlık hızının ise pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Turkey is one of the rare countries which have significantly reduced infant mortality in recent years while it still lacks behind when compared to some countries. Thus, in this study, it was aimed to determine the socio-economic causes of infant mortality in Turkey. In this context, the percentage of women with university degrees, the percentage of health expenditure in household expenditures, the GINI coefficient, the poverty rate, the fertility rate, and the urban population percentage were considered as independent variables that could possibly affect infant mortality. Data used in panel regression analyses covers the period of 2014-2018. In the results of the study, it was determined that education level had a statistically significant and negative effect, while the fertility rate had significant and positive effect (p <0.05) on infant mortality.
 • Abuqamar, M. & D. Coomans & F. Louckx (2011a), “Correlation between socioeconomic differences and infant mortality in the Arab World (1990-2009)”, International Journal of Sociology and Anthropology, 3(1), 15.
 • Abuqamar, M. & D. Coomans & F. Louckx (2011b), “The impact of parental education on infant mortality in Gaza strip, Palestine”, Journal of Public Health and Epidemiology, 3(1), 28-33.
 • Agha, S. (2000), “The determinants of infant mortality in Pakistan”, Social Science & Medicine, 51(2), 199-208.
 • Ahmadi, A. & A. Javadi (2015), “Trends and determinants of infant mortality rate in Fars province during 2001-2011”, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 14(1), 37-46.
 • Akuma, J.M. (2013), “Regional Variations of Infant Mortality in Kenya: Evidence from 2009 KDHS Data”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(9), 425-425.
 • Alatinga, K.A. & J.J. Williams (2014), “Community Perceptions on the Provision of Quality Health Care in Ghana: The Case of Kassena-Nankana Mutual Health Insurance Scheme”, Ghana Journal of Development Studies, 11(2), 83-99.
 • Alvis-Zakzuk, N. & A. Paternina-Caicedo & M. Carrasquilla-Sotomayor & F. De la Hoz-Restrepo & N. Alvis (2013), “Inequalities of the infant mortality rate and poverty in Colombia”, Value in Health, 16(3), A78.
 • Araújo, J.A. & A.F. Silva & R. Wichmann (2015), “Impact of Poverty on Multidimensional Infant Mortality Rate In Brazil”, Value in Health, 18(7), A702.
 • Asefa, M. & R. Drewett & F.A. Tessema (2000), “Birth cohort study in South-West Ethiopia to identify factors associated with infant mortality that are amenable for intervention”, Ethiopian Journal of Health Development, 14(2), 161-168.
 • Aslan, G. & S. Şenol (2006), “Türkiye’de bebek ve çocukların durumuna ilişkin sorunlar ve ebenin rolü”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 64-72.
 • Au, L. (2019), The Effect of Infant Mortality Rate, Education and Income Per Capita on Total Fertility Rate in Indonesia, Universitas Andals.
 • Aygün, C. & M. Çetinkaya & O. Aydın & T. Alper & F. Karagöz & Ş. Küçüködük (2004), “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 yılı Perinatal Mortalitesi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47(3), 177-182.
 • Ayoade, M.A. (2019), “Regional and socioeconomic inequalities in infant mortality in Nigeria”, GeoJournal, 1-19.
 • Baiden, E. & G.L. White Jr & L. Bloebaum & P. Barnard (2006), “Chart Review to Determine Associated Risk Factors Related to Peripartum Mortality in Utah’s African American Infants”, Utah’s health: An Annual Review, 10-15.
 • Balcı, E. & E. Küçük & İ. Gün & M. Gülgün & B. Kılıç & K. Çetinkara (2008), “Kayseri ili Melikgazi ilçesinde 2006 yılında meydana gelen bebek ölümleri”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(6), 323-326.
 • Barfield, W. & D. D’Angelo & R. Moon & M. Lu & B. Wong & J. Iskander (2013), “CDC grand rounds: public health approaches to reducing US infant mortality”, Morbidity and Mortality Weekly Report, 62(31), 625-628.
 • Barlas, E. & F. Şantaş & A. Kar (2014), “Türkiye’de Bölgesel Bebek Ölüm Hızlarının Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Karşılaştırmalı Analizi”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 1-10.
 • Basch, P. (1990), Textbook of International Health, Oxford: Oxford University Press.
 • Bhalotra, S. (2007), “Spending to save? State health expenditure and infant mortality in India”, Health Economics, 16(9), 911-928.
 • Blakely T. & S. Hales & C. Kieft & N. Wilson & A. Woodmard (2005), “The global distribution of risk factors by poverty level”, Bulletin of the World Health Organization, 83, 118-124.
 • Blaxter M. (1981), The health of children: a review of research on the place of health in cycles of disadvantage, London: Heinemann Educational.
 • Brook, R.H. & E.A. McGlynn & P.D Cleary (1996), “Quality of Health Care. Part 2: Measuring Quality of Care”, New England Journal of Medicine, 335(13), 966-970.
 • Büyüksoy, G.D.B. (2019), “Türkiye’nin Bazı Sağlık Düzeyi Göstergelerinin Halk Sağlığı Görüşü Açısından Değerlendirilmesi”, Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(2), 49-59.
 • Cheung, W. & S. Subhash & P.S. Michael (1986), A Time Series Model of the Demographic Transition, (No. 86-28), Southern Illinois University at Carbondale.
 • Chowdhury, A.R. (1988) “The infant mortality-fertility debate: some international evidence”, Southern Economic Journal, 54, 666-674.
 • Cleland, J. (1996) “Population growth in the 21st century: Causes for crisis or celebration?”, Tropical Medicine & International Health, 1,15-26.
 • Collison, D. & C. Dey & G. Hannah & L. Stevenson (2007), “Income inequality and child mortality in wealthy nations”, Journal of Public Health, 29(2), 114-117.
 • Çelik, T. & A.B. Altun & B. Kerkez, & S. Tatlı & C. Özer (2012), “Hatay ilinde 2009 ve 2010 yıllarında bebek ölüm hızları ve nedenleri”, Ege Tıp Dergisi, 51(2), 111-116.
 • Ecevit, E. & M. Çetin & A.G. Yücel (2019), “Bebek Ölüm Hızının Belirleyicilerine Göre Türkiye ile Farklı Gelir Gruplarının Karşılaştırılması”, XI. IBANESS Kongreler Serisi, Tekirdağ.
 • Ely, D. & A.K. Driscoll & T.J. Matthews (2017), Infant mortality rates in rural and urban areas in the United States, 2014, (No. 285), NCHS Data Brief.
 • Ely, D. & D. Hoyert (2015), Differences between rural and urban areas in mortality rates for the leading causes of infant death: United States, 2013-2015, (No. 300), NCHS Data Brief.
 • Ergin, I. & H. Hassoy (2011), “Bebek ölümlülüğünde eşitsizlikler: Dünya ve Türkiye’deki duruma dair bir değerlendirme”, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 1(3), 98-104.
 • Eryurt, M.A. & İ. Koç (2009), “Yoksulluk ve çocuk ölümlülüğü: Hanehalkı refah düzeyinin çocuk ölümlülüğü üzerindeki etkisi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52(3), 113-121.
 • Eskiocak, M. & E. Selçuk (2014), “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen bebek ölüm hızları üzerine eleştirel bir değerlendirme”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 12(3), 207-216.
 • Gray, R. & J. Hollowell & P. Brocklehurst & H. Graham & J. Kurinczuk (2009), Health inequalities infant mortality target: technical background, Oxford: National Perinatal Epidemiology Unit.
 • Handa, S. (1999), “Maternal education and child height”, Economic Development and Cultural Change, 47(2), 421-439.
 • Handa, S. (2000), “The impact of education, income, and mortality on fertility in Jamaica”, World Development, 28(1), 173-186.
 • Hardyman, R. (2014), The Race to Control the Population, The Rosen Publishing Group.
 • Herzer, D. & H. Strulik & S. Vollmer (2012) “The long-run determinants of fertility: One century of demographic change 1900-1999”, Journal of Economic Growth, 17(4), 357-385.
 • Islam, M.N. (2000), “Situation of Neonatal health in Bangladesh”, The Orion, 6, 1-4.
 • Jahan, S. (2008), “Poverty and infant mortality in the Eastern Mediterranean region: a meta-analysis”, Journal of Epidemiology & Community Health, 62(8), 745-751.
 • Kaur, M.P. (2019), “Parents’knowledge Of Danger Sıgns And Health Seekıng Behavıor In Newborn In Haryana: A Communıty-Based Study”, Journal of the Gujarat Research Society, 21(10), 995-1002.
 • Kimani-Murage, E.W. et al. (2014), “Trends in childhood mortality in Kenya: the urban advantage has seemingly been wiped out”, Health & Place, 29, 95-103.
 • Kiross, G.T. & C. Chojenta & D. Barker & T.Y. Tiruye & D. Loxton (2019), “The effect of maternal education on infant mortality in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis”, PloS one, 14(7), 1-12.
 • Klepinger, D. & S. Lundberg & R. Plotnick (1995), “Adolescent fertility and the educational attainment of young women”, Family Planning Perspectives, 27, 23-28.
 • Knodel, J. (1968), “Infant mortality and fertility in three Bavarian villages: An analysis of family histories from the 19th century”, Population Studies, 22(3), 297-318.
 • Korkmaz, A. vd. (2013), “Türkiye’de bebek ölüm nedenlerinin ve ulusal kayıt sisteminin değerlendirilmesi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 56(3), 105-121.
 • Kumar, S. & S. Vollmer (2013), “Does access to improved sanitation reduce childhood diarrhea in rural India?”, Health Economics, 22(4), 410-427.
 • Liu, K.L. & F. Laraque (2006), “Higher Mortality Rate Among Infants of US-Born Mothers Compared to Foreign-Born Mothers in New York City”, Journal of Immigrant and Minority Health, 8(3), 281-289.
 • Macinko, J. & L. Shi & B. Starfield (2004), “Wage inequality, health care, and infant mortality in 19 industrialized countries”, Social Science & Medicine, 58, 279-292.
 • Metintas, S. & I. Arikan & H. Fidan & C. Kalyoncu & M. Goktepe (2010), “Identification of variables affecting infant mortality rate in Eskisehir (Turkey)”, Pakistan Journal of Medical Sciences, 26(1), 168-173.
 • Zakir, M. & P.V. Wunnava (1999), “Factors affecting infant mortality rates: evidence from cross-sectional data”, Applied Economics Letters, 6(5), 271-273.
 • Mohamoud, Y.A. & R.S. Kirby & D.B. Ehrenthal (2019), “Poverty, urban-rural classification and term infant mortality: a population-based multilevel analysis”, BMC Pregnancy and Childbirth, 19(1), 1-11.
 • Moldogazieva, K. (2010), “Radioactive Tailings in Kyrgyzstan: Challenges and Solutions”, In The China And Eurasia Forum Quarterly, 8(2), 203-219).
 • Mosley, W.H. & L.C. Chen (1984), “An analytical framework for the study of child survival in developing countries”, Population and Development Review, 10, 25-45.
 • Mosley, W.H. & L.C. Chen (1984), Child survival: strategies for research, Cambridge University Press; Population & Development Review.
 • Mturi, A.J. & S.L. Curtis (1995), “The determinants of infant and child mortality in Tanzania”, Health Policy and Planning, 10(4), 384-394.
 • Mubarak, K. & S. Shafqat & U. Malik & R. Pirzada & A.F. Qureshi (1990), “Health, attitudes and beliefs of working women”, Social Science & Medicine, 31(9), 1029-1033.
 • Muldoon, K.A. & L.P. Galway & M. Nakajima & S. Kanters & R.S. Hogg & E. Bendavid & E.J. Mills (2011), “Health system determinants of infant, child and maternal mortality: A cross-sectional study of UN member countries”, Globalization and Health, 7(1), 42.
 • Muntaner, C. & J.W. Lynch & M. Hillemeier & J.H. Lee & R. David & J. Benach & C. Borrell (2002), “Economic inequality, working-class power, social capital, and cause-specific mortality in wealthy countries”, International Journal of Health Services, 32(4), 629-656.
 • Murray, C. (1996), “Rethinking DALYs”, içinde: C. Murray & A. Lopez (eds.), The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020, (pp. 1-98). Cambridge: Harvard School of Public Health.
 • Mustafa, H. (2007), “Socioeconomic determinants of infant mortality in Kenya”, Dissertation, University of the Witwatersrand.
 • Mustafa, H.E. & C. Odimegwu (2008), “Socioeconomic determinants of infant mortality in Kenya: analysis of Kenya DHS 2003”, Journal of Humanities and Social Sciences, 2(8), 1934-722.
 • Mutunga, C.J. (2011), “Environmental Determinants of Child Mortality in Kenya”, içinde: M. McGillivray & I. Dutta & D. Lawson (eds), Health Inequality and Development, Studies in Development Economics and Policy, London: Palgrave Macmillan.
 • Ndango, I.N. (2018), Parents’ perception of nursing support in neonatal intensive care units in private hospitals in the Western Cape, <http://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/6867/3273-4170-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 25.01.2020.
 • Okyay, P. & G. Atasoylu & D. Meteoğlu & H. Demiröz & M. Çobanoğlu & E. Beşer (2006), “Aydın ilinde 2004 yılı bebek ölümleri ve ölü doğumlar: bildirim sorunları, tanımlayıcı özellikleri ve nedenleri”, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 3-12.
 • Özgür, E.M. (2004), “Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Mekansal Dağılışı (Spatial Distribution of Total Fertility Rate in Turkey)”, Coğrafi Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Geographical Sciences, 2(2), 1-12.
 • Özkan, S. & C. Bakar & I. Maral & M.A. Bumin (2009), “Bebek Ölüm Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Medical Journal, 20(4), 169-172.
 • Pala, A. (2019), “Efforts in Improving the Degree of Maternal and Child Health in Indonesia-Timor Leste Border Area”, First International Conference on Administration Science (ICAS 2019), Atlantis Press.
 • Pala, K. & A. Türkkan & H. Gerçek (2010), “Türkiye’de illerde bebek ölüm hızı ne kadar doğru hesaplanabiliyor? Bursa’dan bir çalışma”, Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 45(3), 264-267.
 • Pampel Jr, F.C. & V.K. Pillai (1986), “Patterns and determinants of infant mortality in developed nations, 1950-1975”, Demography, 525-542.
 • Narayan, P.K. & R. Smyth (2006), “Female labour force participation, fertility and infant mortality in Australia: some empirical evidence from Granger causality tests”, Applied Economics, 38(5), 563-572.
 • Park, M.B. & E.W. Nam (2019), “National Level Social Determinants of Health and Outcomes: Longitudinal Analysis of 27 Industrialized Countries”, SAGE Open, 9(2), 1-8.
 • Peabody, J.W. & J. Luck & P. Glassman & S. Jain & J. Hansen & M. Spell & M. Lee (2004), “The Use of Clinical Vignettes To Measure the Quality of Health Care”, Annals of Internal Medicine, 141, 771-780.
 • Peña, R. & J. Liljestrand & E. Zelaya & L.A. Persson (1999), “Fertility and infant mortality trends in Nicaragua 1964-1993. The role of women’s education”, Journal of Epidemiology & Community Health, 53(3), 132-137.
 • Poerwanto, S. & M. Stevenson & N. De Klerk (2003), “Infant mortality and family welfare: policy implications for Indonesia”, Journal of Epidemiology & Community Health, 57(7), 493-498.
 • Purwanto, R. & A. Prihantara & L. Syafirullah (2018), “Design of Information System Immunized Care Services Based on Mobile (Case Study: Puskesmas Maos Cilacap)”, 2018 International Conference on Applied Science and Technology (iCAST), IEEE.
 • Reidpath, D.D. & P. Allotey (2003), “Infant mortality rate as an indicator of population health”, Journal of Epidemiology & Community Health, 57(5), 344-346.
 • Rezaei, S. & K. Moradi & B. Karami-Matin (2015), “Macro Determinants of Infant Mortality in ECO Countries: Evidence from Panel Data Analysis”, International Journal of Pediatrics, 3(1,2), 441-447.
 • Romero-Sandoval, N. & D.D. Alcázar & J. Pastor & M. Martín (2019), “Ecuadorian infant mortality linked to socioeconomic factors during the last 30 years”, Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, 19(2), 295-301.
 • Sağlık Bakanlığı (2020), Misafir Anne Uygulaması, <https://sagligim.gov.tr/kadin-sagligi/misafir-anne-uygulamasi.html>, 27.04.2020.
 • Saikia, N. & A. Singh & D. Jasilionis & F. Ram (2013), “Explaining the rural-urban gap in infant mortality in India”, Demographic Research, 29, 473-506.
 • Schell, C.O. & M. Reilly & H. Rosling & S. Peterson & A. Mia Ekström (2007), “Socioeconomic determinants of infant mortality: a worldwide study of 152 low-, middle-, and high-income countries”, Scandinavian Journal of Public Health, 35(3), 288-297.
 • Shamebo, D. & A. Sandström & L. Muhe & L. Freij & I. Krantz & G. Lönnberg & S. Wall (1993), “The Butajira project in Ethiopia: a nested case-referent study of under-five mortality and its public health determinants”, Bulletin of the World Health Organization, 71(3-4), 389-396.
 • Shetty, A. & S. Shetty (2014), “The correlation of health spending and infant mortality rate in Asian countries”, International Journal of Contemporary Pediatrics, 1(2), 100-105.
 • Stockwell, E.G. & K.A. Laidlaw (1977), “Infant mortality and socioeconomic status among Ohio counties, 1969-1971”, Ohio Journal of Science, 77(2), 72-75.
 • Subaşı-Ertekin, M. & B. Yüce-Dural & M. Kırca (2016), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizliğin Bebek Ölümlerine Etkisi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17), 123-140.
 • Subramanian, S.V. & P. Belli & I. Kawachi (2002), “The macroeconomic determinants of health”, Annual Review of Public Health, 23(1), 287-302.
 • Susuman, A.S. & W.N. Chialepeh & A. Bado & Y. Lailulo (2016), “High infant mortality rate, high total fertility rate and very low female literacy in selected African countries”, Scandinavian Journal of Public Health, 44(1), 2-5.
 • Swanson, D.A. & E. Stockwell & M. Bedard & J. Wicks (1987), “Public Policy and the Socioeconomic Mortality Differential In Infancy”, Population Research and Policy Review, 6, 105-121.
 • Şahinöz, T. & S. Şahinöz (2012), “Demografik ve Bazı Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye’nin Dünyadaki Durumu”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-11.
 • Şevket, O. & A. Karabulut & O. Köseli & T. Karahan & Y. Utku & A. Şevket (2010), “Denizli ili bebek ölümleri: Ardışık dört yılın değerlendirilmesi”, Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 64-68.
 • Tacke, T. & R.J. Waldmann (2013), “Infant mortality, relative income and public policy”, Applied Economics, 45(22), 3240-3254.
 • Taş, F. & A.A. Oktay & M. Gülpak (2018), “Kahramanmaraş İl Merkezinde Meydana Gelen Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1), 7-12.
 • TÜİK (2020a), Türkiye Bebek Ölüm İstatistikleri, <https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr>, 26.01.2020.
 • TÜİK (2020b), Bölgesel İstatistikler, <https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik>, 05.02.2020.
 • TÜİK (2020c), Demografik İstatistikler, <https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik>, 11.11.2020.
 • TÜİK (2020d), Doğum İstatistikleri, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30696>, 27.04.2020.
 • UN (2000), Sustainable Development Goals, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html>, 26.01.2020.
 • UN (2015), Sustainable Development Goals, <https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf>, 26.01.2020.
 • Wafula, S.W. & L.D. Ikamari & B.O. K’Oyugi (2012), “In search for an explanation to the upsurge in infant mortality in Kenya during the 1988-2003 period”, BMC Public Health, Article Nr. 441, 12(1), 2-10.
 • Wagstaff, A. (2003), “Child health on a dollar a day: some tentative cross-country comparisons”, Social Science & Medicine, 57(9), 1529-1538.
 • WB (2020), Bebek Ölüm İstatistikleri, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN>, 26.01.2020.
 • WHO (1981), Global Strategy for Health for All by the Year 2000, Geneva: WHO. <https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/6967/WPR_RC032_GlobalStrategy_1981_en.pdf>, 26.01.2020.
 • WHO (1999), Health 21: Health for all in the 21st century, <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/88590/EHFA5-E.pdf?ua=1>, 26.01.2020.
 • WHO (2010), Global Health Indicators, World Health Statistics 2010, Geneva.
 • Willard, S.J. (2015), “Socioeconomic Determinants of Infant Mortality Rates”, IU Scholar Works Conferences, Indiana.
 • Yüksel, İ. & İ. Koç (2010), Türkiye’de bebek ölüm hızı halen bir bilmece mi?, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53(2), 87-97.
 • Zelaya, E. & R. Peña & J. García & S. Berglund & L.A. Persson & J. Liljestrand (1996), “Contraceptive patterns among women and men in León, Nicaragua”, Contraception, 54(6), 359-365.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1294-1874
Author: Birol YETİM
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8552-8151
Author: Şenol DEMİRCİ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6830-8090
Author: Murat KONCA
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0128-4001
Author: Gülnur İLGÜN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5171-7779
Author: Yasin ÇİLHOROZ (Primary Author)
Institution: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 25, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi689214, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {367 - 381}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18}, title = {Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey}, key = {cite}, author = {Yetim, Birol and Demirci, Şenol and Konca, Murat and İlgün, Gülnur and Çilhoroz, Yasin} }
APA Yetim, B , Demirci, Ş , Konca, M , İlgün, G , Çilhoroz, Y . (2021). Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey . Sosyoekonomi , 29 (47) , 367-381 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18
MLA Yetim, B , Demirci, Ş , Konca, M , İlgün, G , Çilhoroz, Y . "Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 367-381 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/59997/689214>
Chicago Yetim, B , Demirci, Ş , Konca, M , İlgün, G , Çilhoroz, Y . "Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 367-381
RIS TY - JOUR T1 - Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey AU - Birol Yetim , Şenol Demirci , Murat Konca , Gülnur İlgün , Yasin Çilhoroz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 381 VL - 29 IS - 47 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey %A Birol Yetim , Şenol Demirci , Murat Konca , Gülnur İlgün , Yasin Çilhoroz %T Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 47 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18
ISNAD Yetim, Birol , Demirci, Şenol , Konca, Murat , İlgün, Gülnur , Çilhoroz, Yasin . "Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey". Sosyoekonomi 29 / 47 (January 2021): 367-381 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18
AMA Yetim B , Demirci Ş , Konca M , İlgün G , Çilhoroz Y . Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 367-381.
Vancouver Yetim B , Demirci Ş , Konca M , İlgün G , Çilhoroz Y . Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 367-381.
IEEE B. Yetim , Ş. Demirci , M. Konca , G. İlgün and Y. Çilhoroz , "Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 47, pp. 367-381, Jan. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.01.18