Year 2021, Volume 29 , Issue 47, Pages 201 - 228 2021-01-25

Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri
The Effects of Financial Innovation in the Banking Sector on the Regional Growth in Turkey

Aynur KARAÇOBAN [1] , Süleyman DEĞİRMEN [2]


Çalışma, finansal gelişme ve büyüme arasındaki ilişkiye, finans piyasaları içinde önemli yere sahip olan bankacılık sektöründeki finansal inovasyonun etkileri üzerinden yoğunlaşmaktadır. Bankalar, küreselleşmenin getirdiği rekabet etkisi ile, teknolojinin gelişmesine paralel olarak teknoloji alt yapılı inovatif ürün ve hizmetlere ağırlık vermek zorunda kalmışlardır. Bu çerçevede çalışma, bankacılık sektöründe finansal inovasyonlar ile Türkiye ekonomisi ve daha ayrıntılı şekilde Türkiye’nin bölgesel ekonomisinin büyümesi arasındaki ilişki ortaya konulmayı amaçlamaktadır. Türkiye ve bölgeler için kullanılan inovasyon değişkenlerinin sayı olarak fazlalığı sebebiyle ve ilgili değişkenleri mümkün olduğunca daha az sayıyla temsil etmek adına Temel Bileşen Analiz (PrincipalComponent Analysis) metodu kullanılarak yeni inovasyon endeksleri oluşturulmuştur. Türkiye için yapılan analizinde 1998-2017 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Her değişken için Genelleştirilmiş Dickey Fuller Birim Kök testi yapıldıktan sonra ARDL Eşbütünleşme Testi uygulanmıştır. Türkiye’nin bölgeleri için yapılan analizde ise; 2007-2017 dönemi yıllık veriler kullanılarak, dinamik panel veri yöntemlerinden Arellano-Bond GMM birinci farklar tahmin yöntemi, Arellono ve Bover/Blundell ve Bond’un İki Aşamalı Sistem GMM ve Havuzlanmış Veri (Pooled Data) yöntemi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde bankacılık sektöründe yaşanan teknolojik gelişme, küreselleşme ve bilginin öncülüğünde gelişim gösteren inovasyon temelli ürün ve hizmetler ekonomiye olumlu ve pozitif katkı sunmaktadır. Bu sonuç Schumpeter’in görüşünü ve içsel büyüme teorilerini destekler niteliktedir.
The study focuses on the relationship between financial development and growth through the effects of financial innovation in the banking sector, which plays an important role in financial markets. Banks have been forced to focus on technology-based innovative products and services in parallel with rapid technological developments and increased competition due to globalization. In this context, the paper aims to set out in detail the relationship between financial innovations in the banking sector and regional economic growth in Turkey. With the help of Principal Component Analysis, a new innovation index is developed by incorporating the fewest number of relevant variables among the abundance of innovation variables used previously. Annual data for the period of 1998-2017 is used for the analyses. ARDL Cointegration Test is applied after Generalized Dickey Fuller Unit Root test for each variable. In the analysis conducted for Turkey's regions, Arellano-Bond GMM first difference estimation method, Arellono and Bover / Blundell and Bond's Two Stage System GMM with Pooled Data are applied for the period of 2007-2017. The results indicate that the technological developments in the banking sector in some regions offer a positive contribution to the Turkish economy. This result supports Schumpeter's view and endogenous growth theories.
 • Acaravcı, S. & İ. Öztürk & A. Acaravcı (2009), “Financial Development and Economic Growth: Literature Survey and Empirical Evidence from Sub-Saharan African Countries”, South African Journal of Economic and Management Sciences, 12(1), 11-27.
 • Achy, L. (2004), “Financial Liberalization, Saving, Investment and Growth in MENA Countries”, Middle East Economics, 6, 67-94.
 • Aghion, P. & P. Howit (1992), “A model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica Journal of The Econometric Society, 60(23), 23-351.
 • Ahmed, S.M. & M.I. Ansari (1998), “Financial Sector Development and Economic Growth: The South-Asian Experience”, Journal of Asian Economics, 9(3), 503-517.
 • Akgüç, Ö. (1989), 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık, (2, bs.). İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Al-Yousif, Y.K. (2002), “Financial Development and Economic Growth: Another Look at The Evidence From Developing Countries”, Review of Financial Economics, 11(2), 131-150.
 • Aslan, Ö. & İ. Küçükaksoy (2006), “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 4, 25-38.
 • Aydın, M. & G. Malcıoğlu (2016), “Financial Development and Economic Growth Relationship: The Case of OECD Countries”, Journal of Applied Research in Finance and Economics, 2(1), 1-7.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2017), 2017 Yılı Aralık Ayı Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri.
 • Beck, T. & R. Levine & N. Loayza (2000), “Finance and Sources of Growth”, Journal of Financial Economics, 58, 261-300.
 • Bencivenga, V.R. & D.S. Bruce (1991), “Financial Intermediation and Endogenous Growth”, Review of Economic Studies, 58, 195-209.
 • Benhabib, J. & M.M. Spiegel (2000), “The Role of Financial Development in Growth and Investment”, Journal of Economic Growth, 5, 341-360.
 • Bozoklu, Ş. & V. Yılancı (2013), “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 161-187.
 • Calderon, C. & L. Liu (2003), “The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growt”, Journal of Development Economics, 72(1), 321-334.
 • Chakraborty, I. (2010), “Financial Development and Economic Growth in India: An Analysis of the Post-Reform Period”, South Asia Economic Journal, 11(2), 287-308.
 • Chang, T. & S.B. Caudill (2005), “Financial Development and Economic Growth: The Case of Taiwan”, Applied Economics, 37, 1329-1335.
 • Chang, T. (2002), “Financial Development and Economic Growth in Mainland China: A Note on Testing Demand- Following or Supply-Leading Hypothesis”, Applied Economics Letters, 9, 869-873.
 • Christopoulos, D.K. & E.G. Tsionas (2004), “Financial Development and Economic Growth: Evidence From Panel Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Development Economics, 73(1), 55-74.
 • Cömert, H. & G. Epstein (2016), “Finansal Yenilik Yazınındaki Son Gelişmeler”, Science and Technology Policies Research Center, 1-25.
 • Ergür, H. (1990), Bankacılıkta Teknoloji Uygulamaları: Elektronik Bankacılık ve Hukuk, İstanbul: İlkem Yayıncılık. Ertek, A. (2005), Makroekonomiye Giriş, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Frame, W.S. & L.J. White (2004), “Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action?”, Journal of Economic Literature, 42(1), 116-144.
 • Göçer, İ. (2013), “Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri”, Maliye Dergisi, 165, 215-240.
 • Grossman, G.M. & E. Helpman (1994), “Endogenous Innovation in The Theory of Growth”, The Journal of Economic Perspectives, 8(1), 23-44.
 • Güneş, S. (2013), “Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85.
 • Halkos, G.E. & M.K. Trigoni (2010), “Financial Development and Economic Growth: Evidence from The European Union”, Managerial Finance, 36(11), 949-957.
 • Işkın, S.A. (2012), Elektronik Bankacılık Hizmetleri ve Denetimi, İstanbul: İTO Yayınları.
 • İnançlı, S. & N. Altıntaş & V. İnal (2016), “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(14),36-49.
 • Karaalp, S. (2008), “Türkiye’de Sektörel Yığılmalar ve Bölgeler Arası Yakınsamaya Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Karaçoban, A. (2019), “Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Kaynak, M. (2011), Kalkınma İktisadı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • King, R.G. & R. Levine (1993), “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
 • Koçtaşlı, İ.O. (2017), “Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılık Sektörüne Ekonomik Etkileri”, Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(3), 375-412.
 • Koyuncu, C. & D. Şahan (2011), “Türkiye’de Yabancı Bankaların Varlığının Yatırım ve GSMH Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 30, 259-270.
 • Levine, R. & S. Zervos (1998), “Capital Control Liberalization and Stock Market Development”, World Development, 26(7), 1169-1183.
 • Lucas, R.E. (1988), “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • Mengüç-Tellalbaşı, I. (2017), “Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Yapısal Değişimi”, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(3), 1-14.
 • Müslümov, A. & G. Aras (2002), “Sermaye Piyasası Gelişmesi ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, 17(198), 90-100.
 • Odedokun, M.O. (1999), “How the Size of the Monetary Sector Affects Economic Growth: Econometric Evidence from Industrial and Developing Countries”, Pelika Modelleme Dergisi, 21(2), 213-241.
 • Porter, M.E. & S. Stern (2000), “Measuring the ‘Ideas’ Production Function: Evidence from International Patent Output”, National Bureau of Economic Research, 1-46.
 • Ram, R. (1999), “Financial Development and Economic Growth: Additional Evidence”, The Journal of Development Studies, 35(4), 164-174.
 • Robinson, J. (1952), The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan, London.
 • Romer, P.M. (1986), “Increasing Retums and Long-Run Growth”, Journal of Political Economic, 94(5), 1002-1043. Sağlam, Y. & F. Erataş-Sönmez (2017), “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Geçiş Ekonomileri Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1),121- 140.
 • Schiff, A. (1999), Some Connections Between International Trade and Endogenous Growth, <http://www.crec.aukland.ac.nz/crnec/aaron/tradegrow.pfd>, 3-5.
 • Schumpeter, J.A. (1911), The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press. Seyidoğlu, H. (2006), İktisat Biliminin Temelleri, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • Solans, D. (2003), “Financial Innovations and Monetary Policy”, Speech, delivered at the 38th SEACEN Governors Conference and 22nd Meeting of the SEACEN Board of Governors on Structural Change and Growth.
 • Tang, D. (2006), “The Effect of Financial Development on Economic Growth: Evidence from the APEC Countries, 1981-2000”, Applied Economics, 38(16), 1889-1904.
 • The World Bank (2019), Finansal Gelişme Veri Tabanı: ATM, POS, Banka ve Kredi Kartı Sayısı, <www.worldbank.org>, 09.02.2019.
 • Tsuru, K. (2000), “Finance and Growth: Some Theoretical Considerations and a Review of The Empirical Literatüre”, OECD Economics Department Working Papers, 228, 1-54.
 • Turan, T. (2008), İktisadi Büyüme Teorisine Giriş, İstanbul: Yalın Yayıncılık.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2019), Patent Yıllık İstatistikleri, <www.turkpatent.gov.tr>, 18.06.2018.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2012), Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul, 6.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2018), “Çağrı Merkezi İstatistikleri”, İstatistiki Raporlar, Aralık 2008 - Aralık 2017, <www.tbb.org>, 09.02.2019.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2018), “İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri”, İstatistiki Raporlar, Aralık 2006 - Aralık 2017, <www.tbb.org>, 09.02.2019.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2019), Eylül Ayı İstatistiki Rapor, <www.tbb.org>, 09.02.2019.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2006), Elektronik Fon ve Menkul Kıymet Transfer ve Mutabakat Sistemi Tanıtım Kitapçığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü, 1.
 • Tüylüoğlu, Ş. & Ş. Saraç (2012), “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 39-74.
 • Uygur, E. (2012), “Türkiye'de Tasarrufların Seyri ve Etkileyen Bazı Unsurlar”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 108.
 • Ülkü, H. (2004), “R&D, Innovation and Economic Growth: An Emprical Analysis”, IMF Working Paper, WP\04\185, 4-27.
 • Valverde, C.S. & L.R. Del Paso & R.F. Fernandez (2011), “Financial Innovations in Banking: Impact on Regional Growth”, Regional Studies, 41(3), 311-326.
 • Yılmaz, Ö. (2001), “Bölgesel Eşitsizlik: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1-2), 1-19.
 • ………… (1999), “Otomatik Vezne Makineleri”, Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, 2, 24.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8486-6906
Author: Aynur KARAÇOBAN (Primary Author)
Institution: Mersin Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8750-652X
Author: Süleyman DEĞİRMEN
Institution: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, SBBF, Ekonomi Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 25, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi717558, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {201 - 228}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10}, title = {Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri}, key = {cite}, author = {Karaçoban, Aynur and Değirmen, Süleyman} }
APA Karaçoban, A , Değirmen, S . (2021). Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri . Sosyoekonomi , 29 (47) , 201-228 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10
MLA Karaçoban, A , Değirmen, S . "Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 201-228 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/59997/717558>
Chicago Karaçoban, A , Değirmen, S . "Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 201-228
RIS TY - JOUR T1 - Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri AU - Aynur Karaçoban , Süleyman Değirmen Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 228 VL - 29 IS - 47 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri %A Aynur Karaçoban , Süleyman Değirmen %T Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 47 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10
ISNAD Karaçoban, Aynur , Değirmen, Süleyman . "Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri". Sosyoekonomi 29 / 47 (January 2021): 201-228 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10
AMA Karaçoban A , Değirmen S . Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 201-228.
Vancouver Karaçoban A , Değirmen S . Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 201-228.
IEEE A. Karaçoban and S. Değirmen , "Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 47, pp. 201-228, Jan. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.01.10