Year 2021, Volume 29 , Issue 48, Pages 161 - 180 2021-04-28

Performance Ranking of the Commercial Banks Operating in Turkey based on Multi-Criteria Decision-Making Methods
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması

Yiğit Han GAZEL [1] , Serpil ALTINIRMAK [2] , Çağlar KARAMAŞA [3]


Measuring the performance of the banking sector constitutes one of the most critical topics in the finance literature. The measurement of financial performance attracts anyone involved in or with the banking sector. In this respect, it is necessary to analyse the banks operating in Turkey as they play a critical role in the economy. In this study, the performance rankings are established for the commercial banks operating in Turkey for the period between 2007 and 2017 by using Multi-Criteria Decision-Making Methods, i.e., fuzzy TOPSIS and fuzzy Shannon Entropy.
Finansal sistemin en önemli unsurlarından olan bankacılık sektörünün performansının ölçümü literatürde oldukça fazla ele alınmış bir konudur. Finansal performansın ortaya koyulması, bankalarla çeşitli şekilde ilişki içerisinde olan herkesin ilgilendiği bir konu olmuştur. Bu açıdan düşünüldüğünde ekonomiler içerisinde oldukça kritik noktada bulunan bankaların finansal performanslarının analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ise Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların 2007-2017 yılları arasında finansal oranları temel alınarak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Bulanık TOPSIS ve Bulanık Shannon Entropi yöntemlerine göre performans sıralaması yapılmıştır.
 • Akkoç, S. & K. Vatansever (2013), “Fuzzy Performance Evaluation with AHP and Topsis Methods: Evidence from Turkish Banking Sector after the Global Financial Crisis”, Eurasian Journal of Business and Economics, 6(11), 53-74.
 • Aksaraylı, M. & H. Egeli & K. Tüğen & H.A. Akdeniz & A. Özen (2007), “Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Etkinliğinin Belirleyicileri: Türkiye’deki Kamu Kurumlarının Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 313-326.
 • Akyüz, Y. & T. Bozdoğan (2011), “TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ce Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 13(1), 73-92.
 • Al-gazzar, M.M. (2014), “The Financial Performance of Islamic vs . Conventional Banks: An Empirical Study on The GCC & MENA Region [The British University in Egypt]”, in The British University in Egypt (Issue 113035).
 • Alshammari, T. (2017), “Performance Differences Between Islamic and Conventional Banking Forms”, Banks and Bank Systems, 12(3-1), 237-246.
 • Aytekin, A. & Ç. Karamaşa (2017), “BIST’te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi”, Alphanumeric Journal, 5(1), 71-71.
 • Baykal, N. & T. Beyan (2004), Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Bıçaklar Kitabevi.
 • Behzadian, M. & S.K. Otaghsara & M. Yazdani & J. Ignatius (2012), “A State-of the-Art Survey of TOPSIS Applications”, Expert Systems with Applications, 39(17), 13051-13069.
 • Cavallaro, F. & E.K. Zavadskas & S. Raslanas (2016), “Evaluation of Combined Heat and Power (CHP) Systems Using Fuzzy Shannon Entropy and Fuzzy TOPSIS”, Sustainability (Switzerland), 8(6), 1-21.
 • Çetin, A.C. & İ.A. Bıtırak (2010), “Banka Kârlılık Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi: Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarında Bir Uygulama”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-15.
 • Çınar, Y. (2004), “Çok Nitelikli Karar Verme ve Bankaların Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği”, Ankara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • Demirel, D. (2015), “Performans Esaslı Bütçeleme: ABD, İngiltere ve Türkiye Örnekleri”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 153-176.
 • Demirel, E. & A. Atakişi & S. Abacıoğlu (2013), “Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye’deki Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, 101-112.
 • Doğru, C. (2011), “Kârlılığın Belirleyicileri Analizi: Teori Ve Orta Ölçekli Bir Banka Uygulaması”, Maliye Finans Yazıları, 25(91), 47-75.
 • Ekşi, İ.H. & Y. Akçı (2009), “Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkileri: İMKB İmalat Sanayi Firmalarında Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 115-126.
 • Ertuǧrul, I. & N. Karakaşoǧlu (2009), “Performance Evaluation of Turkish Cement Firms with Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Methods”, Expert Systems with Applications, 36(1), 702-715.
 • Ertürk, H. (2010), “Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler ve Risk Yönetimi”, Denetişim, 4, 62-70.
 • Eyüboğlu, K. & P. Çelik (2016), “Financial Performance Evaluation of Turkish Energy Companies with Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods”, Business and Economics Research Journal, 7(3), 21-21.
 • Jawadi, F. & N. Jawadi & H.B. Ameur & A.I. Cheffou (2017), “Does Islamic Banking Performance Vary Across Regions? a New Puzzle”, Applied Economics Letters, 24(8), 567-570.
 • Jie, H.L. & M.C. Meng & C.W. Cheong (2006), “Web Based Fuzzy Multicriteria Decision Making Tool”, International Journal of The Computer, 14(2), 1-14.
 • Kandemir, T. & H. Karataş (2016), “Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi : Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014)”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1766-1776.
 • Kandemir, T. & N. Demirel-Arıcı (2013), “Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010)”, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 18(1), 61-87.
 • Koçak, O. & Z.B. Erdoğan (2011), “Bankacılık Sektöründe Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları Hakkında Bir Uygulama”, Sosyal Siyaset Konferansları, 1(60), 260-283.
 • Lotfi, F.H. & R. Fallahnejad (2010), “Imprecise Shannon’s Entropy and Multi Attribute Decision Making”, Entropy, 12(1), 53-62.
 • Mandic, K. & B. Delibasic & S. Knezevic & S. Benkovic (2014), “Analysis of the Financial Parameters of Serbian Banks through the Application of the Fuzzy AHP and TOPSIS Methods”, Economic Modelling, 43(1), 30-37.
 • Noman, A.H. & S. Pervin & N.J. Chowdhury & M.A. Hossain & H. Banna (2015), “Comparative Performance Analysis between Conventional and Islamic Banks in Bangladesh - An Application of Binary Logistic Regression”, Asian Social Science, 11(21), 248-257.
 • Perçin, S. & E. Aldalou (2018), “Financial Performance Evaluation of Turkish Airline Companies Using Integrated Fuzzy Ahp Fuzzy Topsis Model”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2(18), 583-598.
 • Saldanlı, A. & İ. Sırma (2014), “TOPSİS Yönteminin Finansal Performans Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41), 185-202.
 • Sarıgül, H. & F. Kurşunel (2011), “Bankacılık Sektöründe Birleşme ve Satın Alma Nedenleri: 2001- 2011 Türkiye Örnekleri”, 11.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1-16.
 • Siraj, K.K. & P.S. Pillai (2012), “Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region”, Journal of Applied Finance & Banking, 2(3), 123-161.
 • Sun, C.C. (2010), “A Performance Evaluation Model by Integrating Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods”, Expert Systems with Applications, 37(12), 7745-7754.
 • Tayfur-Ekmekçi, Ö. (2018), “Türk Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Journal of Business Research - Turk, 10(2), 684-719.
 • Toraman, C. & H.A. Ata & M.F. Buğan (2015), “Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırılmalı Performans Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 301-310.
 • Türkmen, S. & G. Çağıl (2012), “İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Maliye Finans Yazıları, 26(95), 59-78.
 • Unvan, Y.A. (2020), “Financial Performance Analysis of Banks with Topsis and Fuzzy Topsis Approaches”, Gazi University Journal of Science, 33(4), 904-923.
 • Wang, T.C. & T.H. Chang (2007), “Application of TOPSIS in Evaluating Initial Training Aircraft under a Fuzzy Environment”, Expert Systems with Applications, 33(4), 870-880.
 • Yalçınkaya, J. & A. Ekinci (2007), “Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-22.
 • Zhang, H. & C.L. Gu & L.W Gu & Y. Zhang (2011), “The Evaluation of Tourism Destination Competitiveness by TOPSIS & Information Entropy - a Case in the Yangtze River Delta of China”, Tourism Management, 32(2), 443-451.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5936-5181
Author: Yiğit Han GAZEL (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9818-7114
Author: Serpil ALTINIRMAK
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-2454-1824
Author: Çağlar KARAMAŞA

Dates

Publication Date : April 28, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi651174, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {161 - 180}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09}, title = {Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması}, key = {cite}, author = {Gazel, Yiğit Han and Altınırmak, Serpil and Karamaşa, Çağlar} }
APA Gazel, Y , Altınırmak, S , Karamaşa, Ç . (2021). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması . Sosyoekonomi , 29 (48) , 161-180 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09
MLA Gazel, Y , Altınırmak, S , Karamaşa, Ç . "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 161-180 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/62051/651174>
Chicago Gazel, Y , Altınırmak, S , Karamaşa, Ç . "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 161-180
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması AU - Yiğit Han Gazel , Serpil Altınırmak , Çağlar Karamaşa Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 180 VL - 29 IS - 48 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması %A Yiğit Han Gazel , Serpil Altınırmak , Çağlar Karamaşa %T Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 48 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09
ISNAD Gazel, Yiğit Han , Altınırmak, Serpil , Karamaşa, Çağlar . "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması". Sosyoekonomi 29 / 48 (April 2021): 161-180 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09
AMA Gazel Y , Altınırmak S , Karamaşa Ç . Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması. Sosyoekonomi. 2021; 29(48): 161-180.
Vancouver Gazel Y , Altınırmak S , Karamaşa Ç . Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması. Sosyoekonomi. 2021; 29(48): 161-180.
IEEE Y. Gazel , S. Altınırmak and Ç. Karamaşa , "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 48, pp. 161-180, Apr. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09