Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of Momentum and Contrarian Anomalies in the Islamic Stocks: Empirical Evidence from Turkey

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 251 - 270, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13

Abstract

This paper investigates momentum and contrarian anomalies in Islamic stocks in Turkey. For this purpose, the wild bootstrap automatic variance ratio test was carried out using weekly prices of 10 Islamic stocks in Turkey. The analysis results showed that there are both momentum and contrarian anomalies in Islamic stocks in Turkey. It was also found that the contrarian anomaly occurs more than the momentum anomaly in the Turkish Islamic stocks, and the performance of both momentum and contrarian strategies show periodic changes. Finally, it can be concluded that abnormal returns can be obtained using the contrarian strategy for AKSUE, ALBRK, BIMAS, KONYA, the momentum strategy for BANVT, CEMTS, LOGO, and both strategies for ISDMR.

References

 • Andrews, D.W.K. (1991), “Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation”, Econometrica, 58, 817-858.
 • Ansari, V.A. & S. Khan (2012), “Momentum anomaly: evidence from India”, Managerial Finance, 38(2), 206-223.
 • Bachelier, L. (1964), “The Theory of Speculation”, (Çev. J. Boness), içinde: P.H. Cootner (ed.), The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge, MA: The MIT Press, 17-78.
 • Balı, S. (2011), Zıtlık ve Momentum Stratejileri-Teori ve Uygulama (2. Baskı), İstanbul: Çatı Kitapları.
 • Banz, R.W. (1981), “The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks”, Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.
 • Barak, O. (2008), “İMKB’de Aşırı Reaksiyon Anomalisi ve Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 207-229.
 • Barber, B.M. & T. Odean (2001), “Boys will be boys: gender, overconfidence, and common stock investment”, Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261-292.
 • Basu, S. (1977), “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price‐Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis”, The Journal of Finance, 32(3), 663-682.
 • Charles, A. & O. Darné & J.H. Kim (2011), “Small sample properties of alternative tests for martingale difference hypothesis”, Economics Letters, 110, 151-154.
 • Charles, A. & O. Darné & J.H. Kim (2012), “Exchange-rate return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from major foreign exchange rates”, Journal of International Money and Finance, 31, 1607-1626.
 • Charles, A. & O. Darné & J.H. Kim (2015), “Will precious metals shine? A market efficiency perspective”, International Review of Financial Analysis, 41, 284-291.
 • Choi, I. (1999), “Testing the random walk hypothesis for real exchange rates”, Journal of Applied Econometrics, 14, 293-308.
 • Cooper, M.J. & H. Gulen & M.J. Schill (2008), “Asset Growth and the Cross-section of Stock Returns”, The Journal of Finance, 63(4), 1609-1651.
 • DeBondt, W. & R. Thaler (1985), “Does the Stock Market Overreact?”, Journal of Finance, 40, 793-808.
 • Demireli, E. (2008), “Etkin Pazar Kuramından Sapmalar: Finansal Anomalileri Etkileyen Makro Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8(1), 215-241.
 • Dyakova A. & G. Smith (2013), “The evolution of stock market predictability in Bulgaria”, Applied Financial Economics, 23(9), 805-816.
 • Ejaz, A. & P. Polak (2015), “Short term momentum effect: a case of Middle East stock markets”, Business: Theory and Practice, 16(1), 104-112.
 • Fama, E.F. (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Works”, Journal of Finance, 25(2), 383-417.
 • Farooqi, J. & T. Ngo & D. Huerta-Sanchez & H. Chen (2015), “Momentum Strategies in Shari’ah-Compliant Stocks: The Role of Debt”, The Journal of Investing, 24(2), 90-111.
 • Fettahoğlu, S. (2009), “Pay Senedi Fiyatlarının Tahmin Edilebilirliği: Kaos Kuramı Yaklaşımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (43), 237-243.
 • Gaunt, C. (2000), “Overreaction in the Australian equity market: 1974-1997”, Pacific-Basin Finance Journal, 8(3-4), 375-398.
 • Hon, M.T. & I. Tonks (2002), “Momentum in the UK Stock Market”, Journal of Multinational Financial Management, 13(1), 43-70.
 • Jegadeesh, N. & S. Titman (1993), “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, The Journal of Finance, 48(1), 65-91.
 • Kaldırım, Y. (2017), “Momentum Anomalisi: BİST 100 Endeksine Yönelik Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz(Özel Sayı), 81-91.
 • Karan, M.B. (2001), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Katılım Endeksi, (2021), <https://www.katilimendeksi.org/subpage/17/endeks_kurallari>, 27.04.2021.
 • Kaya, S. & K. Dede & E. Karabulut (2019), “Katılım Bankacılığında Kullanılan Sermaye Piyasası Ürün ve Uygulamaları”, içinde: Ş. Görmüş & A. Albayrak & A. Yabanlı (eds.), Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı, İstanbul: TKBB Yayınları, 268-295.
 • Kendal, M.G. (1953), “The Analysis of Economic Time-Series-Part I: Prices”, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 116(1), 11-34.
 • Khuntia, S. & J.K. Pattanayak & G.S. Hiremath (2018), “Is The Foreign Exchange Market Efficiency Adaptive? The Empirical Evidence From India”, Journal of Asia-Pacific Business, 19(4), 261-285.
 • Kim, J.H. & A. Shamsuddin & K-P. Lim (2011), “Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from century-long U.S. data”, Journal of Empirical Finance, 18, 868-879.
 • Kim, J.H. (2006), “Wild bootstrapping variance ratio tests”, Economics Letters, 92, 38-43.
 • Kim, J.H. (2009), “Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity”, Finance Research Letters, 3, 179-185.
 • Lazar, D. & A. Todea & D. Filip (2012), “Martingale Difference Hypothesis and Financial Crisis: Empirical Evidence from European Emerging Foreign Exchange Markets”, Economic Systems, 36, 338-350.
 • Li, B. & M.S. Ee & M. Rashid (2016), “Is momentum trading profitable from Shari'ah compliant stocks?”, Review of Financial Economics, 31, 56-63.
 • Lim, K.P. & W. Luo & J.H. Kim (2013), “Are US stock index returns predictable? Evidence from automatic autocorrelation-based tests”, Applied Economics, 45(8), 953-962.
 • Lo, A.W. & A.C. MacKinlay (1988), “Stock market prices do not follow random walk: Evidence from a simple specification test”, The Review of Financial Studies, 1, 41-66.
 • Mammen, E. (1993), “Bootstrap and wild bootstrap for high dimensional linear models”, The Annals of Statistics, 21, 255-285.
 • Nanda, N. (2019), Abnormal Return Momentum Dan Kontarıan Pada Saham Syarıah Dı Jakarta Islâmıc Indeks (Doctoral Dissertation), Universitas Andalas.
 • Narayan, P.K. & D.H.B. Phan (2017), “Momentum strategies for Islâmic stocks”, Pacific-Basin Finance Journal, 42, 96-112.
 • Öndeş, T. & S. Balı (2010), “Zıtlık ve Momentum Stratejilerinin Hibrid Bir şekilde İMKB’de Kullanımı Üzerine”, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 1(2), 93-110.
 • Rafik, A. & S.P. Marizka (2017), “Concurrent Momentum and Contrarian Strategies: Evidence from Indonesia”, Indonesian Capital Market Review, 9(2), 63-74.
 • Rahman, L. & D. Lee & A. Shamsuddin (2017), “Time-varying return predictability in South Asian equity markets”, International Review of Economics and Finance, 48, 179-200.
 • Salisu, A.A. & T.F. Oloko & O.J. Oyewole (2016), “Testing for martingale difference hypothesis with structural breaks: Evidence from AsiaePacific foreign exchange markets”, Borsa Istanbul Review, 16(4), 210-218.
 • State of the Global Islâmic Economy Report 2019/20 (2020), <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>, 13.04.2021.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, (2021), Finansal Stratejiler, <https://cbfo.gov.tr/ifm-hakkinda/>, 13.04.2021.
 • Tee, L.T. & S.R. Kew & S.W. Low (2019), “Do momentum strategies perform better for Islâmic stocks than for conventional stocks across market states?”, Economic Annals, 64(221), 107-129.
 • Turaboğlu, T. & T. Topaloğlu (2017), “Bir Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı Olarak Anomaliler: Borsa İstanbul (BİST) Üzerinden Aylara İlişkin Anomalilere Yönelik Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 216-230.
 • Yiğiter, Ş. & K. Ilgın (2015), “BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 171-187.
 • Yücel, T. & F.D. Taşkın (2007), “Aşırı tepki hipotezi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan Kanıtlar”, İktisat İşletme ve Finans, 22(260), 26-37.

İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 251 - 270, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13

Abstract

Bu çalışma Türkiye’deki İslâmi hisse senetlerinde momentum ve zıtlık anomalilerini araştırmaktadır. Bu amaç için, Türkiye’deki 10 İslâmi hisse senedinin haftalık fiyatları kullanılarak doğal bootstrap otomatik varyans rasyo testi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Türkiye’deki İslâmi hisse senetlerinde hem momentum hem de zıtlık anomalilerinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca zıtlık anomalinin Türk İslâmi hisse senetlerinde momentum anomalisinden daha fazla görüldüğü ve hem momentum hem de zıtlık stratejilerinin performansının periyodik değişiklikler gösterdiği bulunmuştur. Son olarak, AKSUE, ALBRK, BIMAS, KONYA için zıtlık stratejisi, BANVT, CEMTS, LOGO için momentum stratejisi ve ISDMR için her iki strateji kullanılarak anormal getirilerin elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Andrews, D.W.K. (1991), “Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation”, Econometrica, 58, 817-858.
 • Ansari, V.A. & S. Khan (2012), “Momentum anomaly: evidence from India”, Managerial Finance, 38(2), 206-223.
 • Bachelier, L. (1964), “The Theory of Speculation”, (Çev. J. Boness), içinde: P.H. Cootner (ed.), The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge, MA: The MIT Press, 17-78.
 • Balı, S. (2011), Zıtlık ve Momentum Stratejileri-Teori ve Uygulama (2. Baskı), İstanbul: Çatı Kitapları.
 • Banz, R.W. (1981), “The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks”, Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.
 • Barak, O. (2008), “İMKB’de Aşırı Reaksiyon Anomalisi ve Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 207-229.
 • Barber, B.M. & T. Odean (2001), “Boys will be boys: gender, overconfidence, and common stock investment”, Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261-292.
 • Basu, S. (1977), “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price‐Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis”, The Journal of Finance, 32(3), 663-682.
 • Charles, A. & O. Darné & J.H. Kim (2011), “Small sample properties of alternative tests for martingale difference hypothesis”, Economics Letters, 110, 151-154.
 • Charles, A. & O. Darné & J.H. Kim (2012), “Exchange-rate return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from major foreign exchange rates”, Journal of International Money and Finance, 31, 1607-1626.
 • Charles, A. & O. Darné & J.H. Kim (2015), “Will precious metals shine? A market efficiency perspective”, International Review of Financial Analysis, 41, 284-291.
 • Choi, I. (1999), “Testing the random walk hypothesis for real exchange rates”, Journal of Applied Econometrics, 14, 293-308.
 • Cooper, M.J. & H. Gulen & M.J. Schill (2008), “Asset Growth and the Cross-section of Stock Returns”, The Journal of Finance, 63(4), 1609-1651.
 • DeBondt, W. & R. Thaler (1985), “Does the Stock Market Overreact?”, Journal of Finance, 40, 793-808.
 • Demireli, E. (2008), “Etkin Pazar Kuramından Sapmalar: Finansal Anomalileri Etkileyen Makro Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8(1), 215-241.
 • Dyakova A. & G. Smith (2013), “The evolution of stock market predictability in Bulgaria”, Applied Financial Economics, 23(9), 805-816.
 • Ejaz, A. & P. Polak (2015), “Short term momentum effect: a case of Middle East stock markets”, Business: Theory and Practice, 16(1), 104-112.
 • Fama, E.F. (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Works”, Journal of Finance, 25(2), 383-417.
 • Farooqi, J. & T. Ngo & D. Huerta-Sanchez & H. Chen (2015), “Momentum Strategies in Shari’ah-Compliant Stocks: The Role of Debt”, The Journal of Investing, 24(2), 90-111.
 • Fettahoğlu, S. (2009), “Pay Senedi Fiyatlarının Tahmin Edilebilirliği: Kaos Kuramı Yaklaşımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (43), 237-243.
 • Gaunt, C. (2000), “Overreaction in the Australian equity market: 1974-1997”, Pacific-Basin Finance Journal, 8(3-4), 375-398.
 • Hon, M.T. & I. Tonks (2002), “Momentum in the UK Stock Market”, Journal of Multinational Financial Management, 13(1), 43-70.
 • Jegadeesh, N. & S. Titman (1993), “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, The Journal of Finance, 48(1), 65-91.
 • Kaldırım, Y. (2017), “Momentum Anomalisi: BİST 100 Endeksine Yönelik Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz(Özel Sayı), 81-91.
 • Karan, M.B. (2001), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Katılım Endeksi, (2021), <https://www.katilimendeksi.org/subpage/17/endeks_kurallari>, 27.04.2021.
 • Kaya, S. & K. Dede & E. Karabulut (2019), “Katılım Bankacılığında Kullanılan Sermaye Piyasası Ürün ve Uygulamaları”, içinde: Ş. Görmüş & A. Albayrak & A. Yabanlı (eds.), Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı, İstanbul: TKBB Yayınları, 268-295.
 • Kendal, M.G. (1953), “The Analysis of Economic Time-Series-Part I: Prices”, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 116(1), 11-34.
 • Khuntia, S. & J.K. Pattanayak & G.S. Hiremath (2018), “Is The Foreign Exchange Market Efficiency Adaptive? The Empirical Evidence From India”, Journal of Asia-Pacific Business, 19(4), 261-285.
 • Kim, J.H. & A. Shamsuddin & K-P. Lim (2011), “Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from century-long U.S. data”, Journal of Empirical Finance, 18, 868-879.
 • Kim, J.H. (2006), “Wild bootstrapping variance ratio tests”, Economics Letters, 92, 38-43.
 • Kim, J.H. (2009), “Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity”, Finance Research Letters, 3, 179-185.
 • Lazar, D. & A. Todea & D. Filip (2012), “Martingale Difference Hypothesis and Financial Crisis: Empirical Evidence from European Emerging Foreign Exchange Markets”, Economic Systems, 36, 338-350.
 • Li, B. & M.S. Ee & M. Rashid (2016), “Is momentum trading profitable from Shari'ah compliant stocks?”, Review of Financial Economics, 31, 56-63.
 • Lim, K.P. & W. Luo & J.H. Kim (2013), “Are US stock index returns predictable? Evidence from automatic autocorrelation-based tests”, Applied Economics, 45(8), 953-962.
 • Lo, A.W. & A.C. MacKinlay (1988), “Stock market prices do not follow random walk: Evidence from a simple specification test”, The Review of Financial Studies, 1, 41-66.
 • Mammen, E. (1993), “Bootstrap and wild bootstrap for high dimensional linear models”, The Annals of Statistics, 21, 255-285.
 • Nanda, N. (2019), Abnormal Return Momentum Dan Kontarıan Pada Saham Syarıah Dı Jakarta Islâmıc Indeks (Doctoral Dissertation), Universitas Andalas.
 • Narayan, P.K. & D.H.B. Phan (2017), “Momentum strategies for Islâmic stocks”, Pacific-Basin Finance Journal, 42, 96-112.
 • Öndeş, T. & S. Balı (2010), “Zıtlık ve Momentum Stratejilerinin Hibrid Bir şekilde İMKB’de Kullanımı Üzerine”, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 1(2), 93-110.
 • Rafik, A. & S.P. Marizka (2017), “Concurrent Momentum and Contrarian Strategies: Evidence from Indonesia”, Indonesian Capital Market Review, 9(2), 63-74.
 • Rahman, L. & D. Lee & A. Shamsuddin (2017), “Time-varying return predictability in South Asian equity markets”, International Review of Economics and Finance, 48, 179-200.
 • Salisu, A.A. & T.F. Oloko & O.J. Oyewole (2016), “Testing for martingale difference hypothesis with structural breaks: Evidence from AsiaePacific foreign exchange markets”, Borsa Istanbul Review, 16(4), 210-218.
 • State of the Global Islâmic Economy Report 2019/20 (2020), <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>, 13.04.2021.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, (2021), Finansal Stratejiler, <https://cbfo.gov.tr/ifm-hakkinda/>, 13.04.2021.
 • Tee, L.T. & S.R. Kew & S.W. Low (2019), “Do momentum strategies perform better for Islâmic stocks than for conventional stocks across market states?”, Economic Annals, 64(221), 107-129.
 • Turaboğlu, T. & T. Topaloğlu (2017), “Bir Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı Olarak Anomaliler: Borsa İstanbul (BİST) Üzerinden Aylara İlişkin Anomalilere Yönelik Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 216-230.
 • Yiğiter, Ş. & K. Ilgın (2015), “BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 171-187.
 • Yücel, T. & F.D. Taşkın (2007), “Aşırı tepki hipotezi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan Kanıtlar”, İktisat İşletme ve Finans, 22(260), 26-37.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Oktay ÖZKAN (Primary Author)
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-9419-8115
Türkiye


Recep ÇAKAR
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
0000-0002-4069-7653
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 49

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi707227, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {251 - 270}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13}, title = {İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar}, key = {cite}, author = {Özkan, Oktay and Çakar, Recep} }
APA Özkan, O. & Çakar, R. (2021). İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar . Sosyoekonomi , 29 (49) , 251-270 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13
MLA Özkan, O. , Çakar, R. "İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 251-270 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/64335/707227>
Chicago Özkan, O. , Çakar, R. "İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 251-270
RIS TY - JOUR T1 - İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar AU - Oktay Özkan , Recep Çakar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 270 VL - 29 IS - 49 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar %A Oktay Özkan , Recep Çakar %T İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 49 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13
ISNAD Özkan, Oktay , Çakar, Recep . "İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar". Sosyoekonomi 29 / 49 (July 2021): 251-270 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13
AMA Özkan O. , Çakar R. İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 251-270.
Vancouver Özkan O. , Çakar R. İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 251-270.
IEEE O. Özkan and R. Çakar , "İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 49, pp. 251-270, Jul. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13