Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İslâmî Gelişme Endeksi

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 151 - 180, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08

Abstract

Bu çalışmada İslâm dininin ekonomik gelişmeyle ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın amacı, İslâmî değerlerden hareketle, alternatif bir uluslararası ekonomik gelişme endeksi oluşturmaktır. Kullanılan değişkenler, Kur’an ve Sünnetten elde edilen ilkeler ve değerleri temsil eden vekil değişkenlerdir. Veriler, uluslararası veri tabanlarından elde edilmiş ve istatistiksel olarak standartlaştırılmıştır. Endeks maddi ve manevi gelişme olmak üzere iki ana kategori üzerinden hazırlanmış ve her ikisinin ortalaması alınarak İslâmî Gelişme Endeksi (İGE) adıyla bir bileşik endeks elde edilmiştir. Yapılan uluslararası sıralama, 2018 yılı için verileri temin edilebilen 148 ülkeyi kapsamaktadır. Araştırmada İslâm inancının sağladığı evrensel değerler ve ilkeler üzerinden gelişme seviyesi ölçülmektedir. Çalışmanın hangi ülkenin/toplumun ne kadar Müslüman olduğu gibi bir amacı ve arayışı yoktur. Toplumların ve bireylerin iman, itikat, dini ritüeller ve bu çerçevedeki inanç pratikleri ele alınmamıştır. Makalede, İslâm inancının sağladığı evrensel değerler ve ilkeler üzerinden ülkelerin ekonomik gelişme seviyesi ölçülmektedir. Araştırma teori ile pratik arasındaki büyük boşluğu ortaya koymuştur. İslâm inancı, teorik olarak ekonomik gelişme için önemli bir kaynaktır. Ancak pratikte İslâm ülkeleri bu kaynaktan yeterince faydalanamamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, bütünüyle İslâm ülkeleri İslâmî gelişme sıralaması bakımından hem maddi ve hem de manevi gelişme yönüyle, İslâm ülkesi olmayanlara kıyasla daha geri sıralardadır.

References

 • Acar, M. (2005), “İslam’ın Ekonomik Yüzleri”, İslami Araştırmalar Dergisi, 18(4), 479-484.
 • Acar, M. (2016), “Reason versus Tradition, Free Will Versus Fate, Interpretation Versus Literalism: Intellectual Underpinnings of the Negative Outlook for the Muslim World”, in: N. El Harmouzi & L. Whetstone, Islamic Foundations of a Free Society, London: The Institute of Economic Affairs, 33-57.
 • Acemoğlu, D. & J. Robinson (2012), Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, London: Profile Books.
 • Alatlı, A. (2001), Safsata Kılavuzu, İstanbul: Boyut Yayınevi.
 • Ali, Y.A. (2014), The Meaning of the Glorious Qur’an, İstanbul: Asır Ajans.
 • Alpar, R. (2013), Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Anto, M.H. (2011), “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries”, Islamic Economic Studies, 19(2), 69-95.
 • Askari, H. (2013), “Economic Development in Islam”, in: Z. İkbal & A. Mirakhor, Economic Development and Islamic Finance, Washington: The World Bank, 151-178.
 • Atay, H. (2017), İslam’ı Yeniden Anlama, Ankara: Atay Yayınları.
 • Aydin, N. (2017), “Islamic vs conventional Human Development Index: empirical evidence from ten Muslim countries”, International Journal of Social Economics, 44(12), 1562-1583.
 • Bardakoğlu, A. (2019), İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz?, İstanbul: Kuramer Yayınları.
 • Barzun, J. & H.F. Graff (1985), The Modern Researcher, Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 • Çağırıcı, M. (2000), “İnfak”, TDV İslam Ansiklopedisi, (22), 289-290.
 • Chowdhy, R. (2006), The Relationship Between Money and Happiness: Can Your Income Solve Your Problems?, <https://safetynet.com/blog/the-relationship-between-money-and-happiness/>, 10.11.2020.
 • Çizakça, M. (2014), “Finance and Development in Islam: A Historical Perspective and a Brief Look Forward”, in Z. İkbal & A. Mirakhor, Economic Development and Islamic Finance, Washington: The World Bank Publications, 133-149.
 • Demir, Ö. & M. Acar (2005), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Adres Yayınları.
 • Demir, Ö. (2013), Din Ekonomisi, Bursa: Sentez Yayınları.
 • Development Initiatives (2018), Global Humanitarian Assistance Report 2018, <http://devinit.org/wp-content/uploads/2018/06/GHA-Report-2018.pdf>, 10.11.2020.
 • Dönmez, İ.K. (2003), “Maslahat”, TDV İslam Ansiklopedisi, (28), 79-94.
 • Efendioğlu, M. (2009), “Selam”, TDV İslam Ansiklopedisi, (36), 342-343.
 • Eliaçık, İ. (2011), Adalet Devleti, İstanbul: İnşa Yayınları.
 • Erul, B. (2012), “Veda”, TDV İslam Ansiklopedisi, (42), 591-593.
 • Fraser Institute (2017), Economic Freedom, <https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2017>, 25.12.2019.
 • Garaudy, R. (2014), Geleceğimizde İslam Var, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Garaudy, R. (2018), İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Gazali (1993), Ihya-i Ulum’id-din, İstanbul: Merve Yayınları.
 • Griswold, D.T. (2018), “Serbest Ticaretin Erdemleri Üzerine Yedi Ahlaki İlke”, in: M. Acar, İktisadın Evrensel Yasaları ve Kadim Sorunları, Konya: Literatürk Academia, 250-261.
 • Güler, İ. (2015), Direniş Teolojisi, Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
 • Helliwell, J.F. & R. Layard & D. Sacahs (2019), World Happiness Report 2019, New York: Sustainable Development Solutions Network.
 • Hodgson, M.G. (2017a), İslam’ın Serüveni 1. Cilt: İslam’ın Klasik Çağı, (Çev. B. Ersöz), Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Hodgson, M.G. (2017b), İslam’ın Serüveni 2. Cilt Orta Dönemlerde İslam’ın Yayılışı, (Çev. B. Ersöz), Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Ibn Haldun, A. ([1374] 2017), Mukaddime, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları.
 • IDB-ICD REFINITIV (N/A), Islamic Finance Development Indicator, <https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/#>, 20.12.2019.
 • Islahi, A. (2017), Müslümanların İktisadi Düşünce ve Analize Katkıları, İstanbul: İktisat Yayınları.
 • Islamicity Foundation (2018), Islamicity Indices, <http://islamicity-index.org/wp/>, 20.12.2019.
 • Jebb, T. et al. (2018), “Happiness, Income Satiation and Turning Points Around the World”, Nature Human Behaviour, 2(1), 33-38.
 • Kanbir, Ö. (2021), “İslami Finans Endeksi: Uluslararası Bir Sıralama”, in: Ş. Karabulut, Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte Finans Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi, 137-154.
 • Kaya, M. (1992), “Beytülhikme”, TDV İslam Ansiklopedisi, (6), 88-90.
 • Khan, M.A. (2017), İslam İktisadına Giriş, (Çev. G. Umut), İstanbul: İktisat Yayınları.
 • Koehler, B. (2016), İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu, (Çev. İ. Kurun), Ankara: Liberte Yayınları.
 • Kuran, T. (2011), The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East, the United Kingdom: Princeton University Press.
 • Mannan, M.A. (1970), İslam Ekonomisi: Teori ve Politika, (Çev. B. Zengin & T. Ömeroğlu), İstanbul: Fikir Yayınları.
 • Miandji, A. (2012), Süzme Felsefe, İstanbul: Popüler Bilim Yayınları.
 • Mirakhor, A. (2007), A Note on Islamic Economics, Jeddah: Islamic Development Bank.
 • Orman, S. (2014), İslami İktisat, Değerler ve Modernleşme Üzerine, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Özervarlı, M.S. (2015), “Allah İnancı”, in: M.S. Özervarlı, İslam İnanç Esasları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 40-59.
 • Rama, A. & B. Yusuf (2019), “Construction of Islamic Human Development Index”, JKAU: Islamic Econ, 32(1), 43-64.
 • Rehman, S.S. & H. Askari (2010), “An Economic Islamicity Index”, Global Economy Journal, 10(3), 1-37.
 • Sezgin, F. (2014), Tanınmayan Büyük Çağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi’nden, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • SolAbility (2019), The Global Sustainable Competitiveness Index, <solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index>, 20.12.2019.
 • Stanton, E. (2007), The Human Development Index: A History, Amherst: University of Massachusetts Amherst.
 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (2013), Hadislerle Islam, <https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/sayfa.php?CILT=7&SAYFA=377&SRC=fidan>, 17.11.2020.
 • The Economist Intelligence Unit (2019), Democracy Index 2018: Me too? Political Participation, Protest and Democracy, London: The Economist Intelligence Unit Limited.
 • The Institute for Economics & Peace (IEP) (2019), Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex World, Sydney.
 • The World Bank (2019), Measuring Poverty, <https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty#1>, 20.10.2019.
 • The World Bank (2020a), World Development Indicators, <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>, 04.03.2020.
 • The World Bank (2020b), GNI per capita, Atlas method (current US$), <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>, 27.04.2020.
 • Transparency International (2019), Corruption Perceptions Index 2018, <https://www.transparency.org/cpi2018>, 20.12.2019.
 • Ülgener, S. (2006), Zihniyet ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, İstanbul: Derin Yayınları.
 • UNDP (2019), Human Development Report 2019, <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>, 10.11.2020.
 • UNDP (2020), About Human Development, <http://hdr.undp.org/en/humandev>, 28.05.2020.
 • Yale Center for Environmental Law & Policy (2019), Global Metrics for the Environment, <https://epi.yale.edu/>, 20.12.2019.

Islamic Development Index

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 151 - 180, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08

Abstract

This study discusses the relation of Islam with economic development. Based on Islamic values, the study aims to create an alternative international economic development index. The variables used were chosen as proxy variables representing the principles and values derived from the Quran and Sunnah, the two primary sources of Islam. The data were obtained from international databases and were statistically standardized. The index was prepared over two main categories, material and spiritual development, and a composite index called the Islamic Development Index (IDI) was obtained by taking the averages of both. The international ranking covers 148 countries for which data could be obtained for 2018. In the research, the level of development is measured over the universal values and principles provided by the Islamic belief. The study does not have a purpose or pursuit of which country/society is Muslim and by how much. This paper has not been discussed with creed, religious rituals, and belief practices of societies and individuals. The research revealed a significant gap between theory and practice. Islamic belief is theoretically a critical resource for economic development. However, in practice, Islamic countries cannot benefit from this resource sufficiently. According to the results obtained, the Islamic development ranking of Islamic countries is lower than non-Islamic states in both material and spiritual development.

References

 • Acar, M. (2005), “İslam’ın Ekonomik Yüzleri”, İslami Araştırmalar Dergisi, 18(4), 479-484.
 • Acar, M. (2016), “Reason versus Tradition, Free Will Versus Fate, Interpretation Versus Literalism: Intellectual Underpinnings of the Negative Outlook for the Muslim World”, in: N. El Harmouzi & L. Whetstone, Islamic Foundations of a Free Society, London: The Institute of Economic Affairs, 33-57.
 • Acemoğlu, D. & J. Robinson (2012), Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, London: Profile Books.
 • Alatlı, A. (2001), Safsata Kılavuzu, İstanbul: Boyut Yayınevi.
 • Ali, Y.A. (2014), The Meaning of the Glorious Qur’an, İstanbul: Asır Ajans.
 • Alpar, R. (2013), Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Anto, M.H. (2011), “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries”, Islamic Economic Studies, 19(2), 69-95.
 • Askari, H. (2013), “Economic Development in Islam”, in: Z. İkbal & A. Mirakhor, Economic Development and Islamic Finance, Washington: The World Bank, 151-178.
 • Atay, H. (2017), İslam’ı Yeniden Anlama, Ankara: Atay Yayınları.
 • Aydin, N. (2017), “Islamic vs conventional Human Development Index: empirical evidence from ten Muslim countries”, International Journal of Social Economics, 44(12), 1562-1583.
 • Bardakoğlu, A. (2019), İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz?, İstanbul: Kuramer Yayınları.
 • Barzun, J. & H.F. Graff (1985), The Modern Researcher, Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 • Çağırıcı, M. (2000), “İnfak”, TDV İslam Ansiklopedisi, (22), 289-290.
 • Chowdhy, R. (2006), The Relationship Between Money and Happiness: Can Your Income Solve Your Problems?, <https://safetynet.com/blog/the-relationship-between-money-and-happiness/>, 10.11.2020.
 • Çizakça, M. (2014), “Finance and Development in Islam: A Historical Perspective and a Brief Look Forward”, in Z. İkbal & A. Mirakhor, Economic Development and Islamic Finance, Washington: The World Bank Publications, 133-149.
 • Demir, Ö. & M. Acar (2005), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Adres Yayınları.
 • Demir, Ö. (2013), Din Ekonomisi, Bursa: Sentez Yayınları.
 • Development Initiatives (2018), Global Humanitarian Assistance Report 2018, <http://devinit.org/wp-content/uploads/2018/06/GHA-Report-2018.pdf>, 10.11.2020.
 • Dönmez, İ.K. (2003), “Maslahat”, TDV İslam Ansiklopedisi, (28), 79-94.
 • Efendioğlu, M. (2009), “Selam”, TDV İslam Ansiklopedisi, (36), 342-343.
 • Eliaçık, İ. (2011), Adalet Devleti, İstanbul: İnşa Yayınları.
 • Erul, B. (2012), “Veda”, TDV İslam Ansiklopedisi, (42), 591-593.
 • Fraser Institute (2017), Economic Freedom, <https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2017>, 25.12.2019.
 • Garaudy, R. (2014), Geleceğimizde İslam Var, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Garaudy, R. (2018), İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Gazali (1993), Ihya-i Ulum’id-din, İstanbul: Merve Yayınları.
 • Griswold, D.T. (2018), “Serbest Ticaretin Erdemleri Üzerine Yedi Ahlaki İlke”, in: M. Acar, İktisadın Evrensel Yasaları ve Kadim Sorunları, Konya: Literatürk Academia, 250-261.
 • Güler, İ. (2015), Direniş Teolojisi, Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
 • Helliwell, J.F. & R. Layard & D. Sacahs (2019), World Happiness Report 2019, New York: Sustainable Development Solutions Network.
 • Hodgson, M.G. (2017a), İslam’ın Serüveni 1. Cilt: İslam’ın Klasik Çağı, (Çev. B. Ersöz), Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Hodgson, M.G. (2017b), İslam’ın Serüveni 2. Cilt Orta Dönemlerde İslam’ın Yayılışı, (Çev. B. Ersöz), Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Ibn Haldun, A. ([1374] 2017), Mukaddime, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları.
 • IDB-ICD REFINITIV (N/A), Islamic Finance Development Indicator, <https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/#>, 20.12.2019.
 • Islahi, A. (2017), Müslümanların İktisadi Düşünce ve Analize Katkıları, İstanbul: İktisat Yayınları.
 • Islamicity Foundation (2018), Islamicity Indices, <http://islamicity-index.org/wp/>, 20.12.2019.
 • Jebb, T. et al. (2018), “Happiness, Income Satiation and Turning Points Around the World”, Nature Human Behaviour, 2(1), 33-38.
 • Kanbir, Ö. (2021), “İslami Finans Endeksi: Uluslararası Bir Sıralama”, in: Ş. Karabulut, Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte Finans Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi, 137-154.
 • Kaya, M. (1992), “Beytülhikme”, TDV İslam Ansiklopedisi, (6), 88-90.
 • Khan, M.A. (2017), İslam İktisadına Giriş, (Çev. G. Umut), İstanbul: İktisat Yayınları.
 • Koehler, B. (2016), İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu, (Çev. İ. Kurun), Ankara: Liberte Yayınları.
 • Kuran, T. (2011), The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East, the United Kingdom: Princeton University Press.
 • Mannan, M.A. (1970), İslam Ekonomisi: Teori ve Politika, (Çev. B. Zengin & T. Ömeroğlu), İstanbul: Fikir Yayınları.
 • Miandji, A. (2012), Süzme Felsefe, İstanbul: Popüler Bilim Yayınları.
 • Mirakhor, A. (2007), A Note on Islamic Economics, Jeddah: Islamic Development Bank.
 • Orman, S. (2014), İslami İktisat, Değerler ve Modernleşme Üzerine, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Özervarlı, M.S. (2015), “Allah İnancı”, in: M.S. Özervarlı, İslam İnanç Esasları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 40-59.
 • Rama, A. & B. Yusuf (2019), “Construction of Islamic Human Development Index”, JKAU: Islamic Econ, 32(1), 43-64.
 • Rehman, S.S. & H. Askari (2010), “An Economic Islamicity Index”, Global Economy Journal, 10(3), 1-37.
 • Sezgin, F. (2014), Tanınmayan Büyük Çağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi’nden, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • SolAbility (2019), The Global Sustainable Competitiveness Index, <solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index>, 20.12.2019.
 • Stanton, E. (2007), The Human Development Index: A History, Amherst: University of Massachusetts Amherst.
 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (2013), Hadislerle Islam, <https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/sayfa.php?CILT=7&SAYFA=377&SRC=fidan>, 17.11.2020.
 • The Economist Intelligence Unit (2019), Democracy Index 2018: Me too? Political Participation, Protest and Democracy, London: The Economist Intelligence Unit Limited.
 • The Institute for Economics & Peace (IEP) (2019), Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex World, Sydney.
 • The World Bank (2019), Measuring Poverty, <https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty#1>, 20.10.2019.
 • The World Bank (2020a), World Development Indicators, <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>, 04.03.2020.
 • The World Bank (2020b), GNI per capita, Atlas method (current US$), <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>, 27.04.2020.
 • Transparency International (2019), Corruption Perceptions Index 2018, <https://www.transparency.org/cpi2018>, 20.12.2019.
 • Ülgener, S. (2006), Zihniyet ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, İstanbul: Derin Yayınları.
 • UNDP (2019), Human Development Report 2019, <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>, 10.11.2020.
 • UNDP (2020), About Human Development, <http://hdr.undp.org/en/humandev>, 28.05.2020.
 • Yale Center for Environmental Law & Policy (2019), Global Metrics for the Environment, <https://epi.yale.edu/>, 20.12.2019.

Details

Primary Language English
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Özgür KANBİR (Primary Author)
Giresun Üniversitesi
0000-0001-5696-4077
Türkiye


Mehmet DİKKAYA
KIRIKKALE UNIVERSITY
0000-0002-5923-3787
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 49

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi839104, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {151 - 180}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08}, title = {Islamic Development Index}, key = {cite}, author = {Kanbir, Özgür and Dikkaya, Mehmet} }
APA Kanbir, Ö. & Dikkaya, M. (2021). Islamic Development Index . Sosyoekonomi , 29 (49) , 151-180 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08
MLA Kanbir, Ö. , Dikkaya, M. "Islamic Development Index" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 151-180 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/64335/839104>
Chicago Kanbir, Ö. , Dikkaya, M. "Islamic Development Index". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 151-180
RIS TY - JOUR T1 - Islamic Development Index AU - Özgür Kanbir , Mehmet Dikkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 180 VL - 29 IS - 49 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Islamic Development Index %A Özgür Kanbir , Mehmet Dikkaya %T Islamic Development Index %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 49 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08
ISNAD Kanbir, Özgür , Dikkaya, Mehmet . "Islamic Development Index". Sosyoekonomi 29 / 49 (July 2021): 151-180 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08
AMA Kanbir Ö. , Dikkaya M. Islamic Development Index. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 151-180.
Vancouver Kanbir Ö. , Dikkaya M. Islamic Development Index. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 151-180.
IEEE Ö. Kanbir and M. Dikkaya , "Islamic Development Index", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 49, pp. 151-180, Jul. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.03.08