Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya

Year 2021, Volume 29, Issue 50, 131 - 147, 31.10.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07

Abstract

This study aims to examine the tax awareness and moral perceptions of teachers. In this context, a survey was conducted with 124 teachers working in Antalya Province, Manavgat District, and the obtained data were analysed with Kruskal-Wallis H. Tests using the SPSS program. According to the study's findings, it was seen that the tax awareness of the teachers who gave the training to increase tax awareness and morality was not sufficient. The study's findings are significant because no study is conducted on teachers on tax awareness and morality in the literature.

References

 • Akbulut, E. (2014), “Mükelleflerin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi; Erzincan Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Akdoğan, A. (2011), Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Alabede, J. & Z.Z. Ariffin & K. Idris (2011), “Individual taxpayers’ attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference”, Journal of Accounting and Taxation, 3(5), 91-104.
 • Alkan, A. (2009), “Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Davranışlarının Tespiti: Zonguldak İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Alp, B. & Ü. Töngür (2018), “Vergi Dairesi Başkanlığı Çalışanlarının Vergi Algıları: Antalya İli Örneği”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38, 151-172.
 • Ayaş, I. & N.T. Saruç (2015), “Vergi Kültürü ve Vergi Ahlakı: İtalya- Türkiye”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 179-188.
 • Ayyıldız, Y. & T. Vural & Y. Demirli (2014), Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler: Bolu İli Alan Çalışması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları: 2014/1.
 • Cansız, H. (2006), “Vergi Mükelleflerinin Vergiyi algılama Hakkındaki Görüşleri: Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 115-138.
 • Çataloluk, C. (2008), “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 213-228.
 • Çelik, K. (2013), “İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Cibo, H. (2019), “Vergisel Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Çözümünün Vergiye Gönüllü Uyuma Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Coşkun, R. & R. Altunışık & E. Yıldırım. (2017), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SSPS Uygulamalı), Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Demir, İ.C. & İ. Ciğerci (2016), “Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Ampirik Bir Çalışma”, Yönetim ve Ekonomi, 23(1), 127-143.
 • Edizdoğan, N. & Ö. Çetinkaya & E. Gümüş (2011), Kamu Maliyesi, Ekin Kitapevi, Bursa.
 • İpek, S. & İ. Kaynar (2009), “Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket Çalışmasının Sonuçları”, Maliye Dergisi, 157, 116-130.
 • İzgi, K. (2011), “Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karaca, R. (2015), “Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Kütahya İlinde İlköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Karaot, A. (2010), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergi Bilinç Düzeyi: İzmir İli Aliağa İlçesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karatoy, B. (2009), “Vergiye Gönüllü Uyumu Sağlamaya Hizmet Edecek Vergi Uygulamaları ve Politikaları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Koban, E. & J. Bulu (2017), “Yükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Gaziantep Üniversitesi Özelinde Bir Değerlendirme)”, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 118-139.
 • Ömürbek, N. & H.G. Çiçek & S. Çiçek (2007), “Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları”, Maliye Dergisi, 153, 102-122.
 • Organ, İ. & B. Yegen (2013), “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 241-271.
 • Özen, A. & B.K. Altunoğlu & E. Öztornacı (2015), “Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi, 22(2), 279-289.
 • Özgün, Z. & C. Yüksel (2018), “Mersin’de Mükelleflerin Vergi Algısı, Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Düzeyinin Ölçülmesi”, Mersin Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 33-48.
 • Özgün, Z. (2017), “Maliye Disiplininde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Mali Sosyoloji”: Vergi Algısı ve Bilinci Üzerine Sosyolojik Bir Analiz”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Sağbaş, İ. & A. Başoğlu (2005), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 123-144.
 • Sağlam, M. (2013), “Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Bilinci”, Sosyoekonomi, 19(19), 316-334.
 • Savaşan, F. & H. Odabaş (2005), “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(10), 1-28.
 • Teyyare, E. & E. Kumbaşlı (2016), “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Gelişmesinde Maliye Bölümü Eğitiminin Rolü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 1-29.
 • Tosuner, M. & İ.C. Demir (2007), “Toplumsal Bir Olgu Olarak Vergi Ahlakı”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(3), 1-20.
 • Yardımcıoğlu, F. & K. Şahpaz & Ö. Akgül (2014), “Fırıncı Esnafın Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Sakarya İli Örneği”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 59-81.
 • Yegen, B. (2013), “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Zorlu, Ö. (2012), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergi Bilinci Düzeyi ve Vergi Bilinci Düzeyi İle İlgili Örnek Uygulama (Ankara İli Örneği)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vergi Gelirlerinin Etkinliğinde Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Önemi: Antalya İli Manavgat İlçesi Ortaokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Algı Analizi Çalışması

Year 2021, Volume 29, Issue 50, 131 - 147, 31.10.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin vergi bilinci ve ahlaki algılarının incelenmesidir. Bu çerçevede, Antalya İli, Manavgat İlçesinde görev yapan 124 öğretmen ile anket yapılmış ve elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak Kruskal-Wallis H. Testleri ile analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, vergi bilinci ve ahlakını artırma eğitimi veren öğretmenlerin vergi bilincinin yeterli olmadığı görülmüştür. Literatürde vergi bilinci ve ahlakı konusunda öğretmenler üzerinde yapılmış bir çalışma bulunmaması nedeniyle çalışmanın bulguları önem taşımaktadır.

References

 • Akbulut, E. (2014), “Mükelleflerin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi; Erzincan Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Akdoğan, A. (2011), Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Alabede, J. & Z.Z. Ariffin & K. Idris (2011), “Individual taxpayers’ attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference”, Journal of Accounting and Taxation, 3(5), 91-104.
 • Alkan, A. (2009), “Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Davranışlarının Tespiti: Zonguldak İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Alp, B. & Ü. Töngür (2018), “Vergi Dairesi Başkanlığı Çalışanlarının Vergi Algıları: Antalya İli Örneği”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38, 151-172.
 • Ayaş, I. & N.T. Saruç (2015), “Vergi Kültürü ve Vergi Ahlakı: İtalya- Türkiye”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 179-188.
 • Ayyıldız, Y. & T. Vural & Y. Demirli (2014), Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler: Bolu İli Alan Çalışması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları: 2014/1.
 • Cansız, H. (2006), “Vergi Mükelleflerinin Vergiyi algılama Hakkındaki Görüşleri: Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 115-138.
 • Çataloluk, C. (2008), “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 213-228.
 • Çelik, K. (2013), “İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Cibo, H. (2019), “Vergisel Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Çözümünün Vergiye Gönüllü Uyuma Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Coşkun, R. & R. Altunışık & E. Yıldırım. (2017), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SSPS Uygulamalı), Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Demir, İ.C. & İ. Ciğerci (2016), “Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Ampirik Bir Çalışma”, Yönetim ve Ekonomi, 23(1), 127-143.
 • Edizdoğan, N. & Ö. Çetinkaya & E. Gümüş (2011), Kamu Maliyesi, Ekin Kitapevi, Bursa.
 • İpek, S. & İ. Kaynar (2009), “Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket Çalışmasının Sonuçları”, Maliye Dergisi, 157, 116-130.
 • İzgi, K. (2011), “Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karaca, R. (2015), “Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Kütahya İlinde İlköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Karaot, A. (2010), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergi Bilinç Düzeyi: İzmir İli Aliağa İlçesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karatoy, B. (2009), “Vergiye Gönüllü Uyumu Sağlamaya Hizmet Edecek Vergi Uygulamaları ve Politikaları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Koban, E. & J. Bulu (2017), “Yükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Gaziantep Üniversitesi Özelinde Bir Değerlendirme)”, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 118-139.
 • Ömürbek, N. & H.G. Çiçek & S. Çiçek (2007), “Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları”, Maliye Dergisi, 153, 102-122.
 • Organ, İ. & B. Yegen (2013), “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 241-271.
 • Özen, A. & B.K. Altunoğlu & E. Öztornacı (2015), “Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi, 22(2), 279-289.
 • Özgün, Z. & C. Yüksel (2018), “Mersin’de Mükelleflerin Vergi Algısı, Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Düzeyinin Ölçülmesi”, Mersin Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 33-48.
 • Özgün, Z. (2017), “Maliye Disiplininde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Mali Sosyoloji”: Vergi Algısı ve Bilinci Üzerine Sosyolojik Bir Analiz”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Sağbaş, İ. & A. Başoğlu (2005), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 123-144.
 • Sağlam, M. (2013), “Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Bilinci”, Sosyoekonomi, 19(19), 316-334.
 • Savaşan, F. & H. Odabaş (2005), “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(10), 1-28.
 • Teyyare, E. & E. Kumbaşlı (2016), “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Gelişmesinde Maliye Bölümü Eğitiminin Rolü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 1-29.
 • Tosuner, M. & İ.C. Demir (2007), “Toplumsal Bir Olgu Olarak Vergi Ahlakı”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(3), 1-20.
 • Yardımcıoğlu, F. & K. Şahpaz & Ö. Akgül (2014), “Fırıncı Esnafın Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Sakarya İli Örneği”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 59-81.
 • Yegen, B. (2013), “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Zorlu, Ö. (2012), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergi Bilinci Düzeyi ve Vergi Bilinci Düzeyi İle İlgili Örnek Uygulama (Ankara İli Örneği)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Emine UZUNALİ
AKDENIZ UNIVERSITY
0000-0002-7610-1567
Türkiye


Yasin OĞUZ This is me
AKDENIZ UNIVERSITY
0000-0002-7509-4035
Türkiye


Volkan OLCA This is me
AKDENIZ UNIVERSITY
0000-0002-6357-5990
Türkiye


Mehmet DAĞ
SIIRT UNIVERSITY
0000-0003-2206-2184
Türkiye


Kazım KUMAŞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2348-4664
Türkiye


Afşin GÜNGÖR (Primary Author)
AKDENIZ UNIVERSITY
0000-0002-4245-7741
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 50

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi704572, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {131 - 147}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07}, title = {Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya}, key = {cite}, author = {Uzunali, Emine and Oğuz, Yasin and Olca, Volkan and Dağ, Mehmet and Kumaş, Kazım and Güngör, Afşin} }
APA Uzunali, E. , Oğuz, Y. , Olca, V. , Dağ, M. , Kumaş, K. & Güngör, A. (2021). Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya . Sosyoekonomi , 29 (50) , 131-147 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07
MLA Uzunali, E. , Oğuz, Y. , Olca, V. , Dağ, M. , Kumaş, K. , Güngör, A. "Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 131-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/65592/704572>
Chicago Uzunali, E. , Oğuz, Y. , Olca, V. , Dağ, M. , Kumaş, K. , Güngör, A. "Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 131-147
RIS TY - JOUR T1 - Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya AU - Emine Uzunali , Yasin Oğuz , Volkan Olca , Mehmet Dağ , Kazım Kumaş , Afşin Güngör Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 147 VL - 29 IS - 50 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya %A Emine Uzunali , Yasin Oğuz , Volkan Olca , Mehmet Dağ , Kazım Kumaş , Afşin Güngör %T Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 50 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07
ISNAD Uzunali, Emine , Oğuz, Yasin , Olca, Volkan , Dağ, Mehmet , Kumaş, Kazım , Güngör, Afşin . "Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya". Sosyoekonomi 29 / 50 (October 2021): 131-147 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07
AMA Uzunali E. , Oğuz Y. , Olca V. , Dağ M. , Kumaş K. , Güngör A. Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya. Sosyoekonomi. 2021; 29(50): 131-147.
Vancouver Uzunali E. , Oğuz Y. , Olca V. , Dağ M. , Kumaş K. , Güngör A. Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya. Sosyoekonomi. 2021; 29(50): 131-147.
IEEE E. Uzunali , Y. Oğuz , V. Olca , M. Dağ , K. Kumaş and A. Güngör , "Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 50, pp. 131-147, Oct. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07