Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Year 2021, Volume 29, Issue 50, 255 - 276, 31.10.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12

Abstract

Bu araştırmanın amacı; COVID-19 Pandemisinin insan kaynakları yönetimi uygulamalarına olan etkilerinin belirlenmesidir. Araştırma verileri işletmelerin İnsan Kaynakları Yöneticilerinden (İKY) anket yolu ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında 240 adet anket toplanmış ve analizler bu anketler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hipotezler Ki-Kare analizinden yararlanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda COVID-19 Pandemisinin işletmelerin uzaktan veya esnek çalışma modeline geçmelerinde, çalışan tedarik ve seçiminde, eğitim, performans yönetimi, kariyer yönetimi ve motivasyon uygulamalarında değişikliklere neden olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçlarının hem literatüre hem de işletmelere önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Acar, Y. (2020), “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
 • Ahrendt, D. et al. (2020), Living, Working and COVID-19, COVID-19 Series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Akbaş-Tuna, A. & O. Çelen (2020), “İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri”, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2710-2759.
 • Akbaş-Tuna, A. & Z. Türkmendağ (2020), “Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 3246-3260.
 • Akca, M. & M. Tepe-Küçükoğlu (2020), “COVID-19 ve İş Yaşamına Etkileri: Evden Çalışma”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 8(1), 71-81.
 • Akıncı, E. (2020), “Covid-19 Salgını Kapsamında Şirket Yöneticilerinin Almaları Gereken Önlemlere Genel Bir Bakış”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(38), 202-223.
 • Aslan, R. (2020), “Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19”, Ayrıntı Dergisi, 8(85), 35-41.
 • Ateş, Z.G. (2020), “COVID-19’un İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Alması Gereken Önlemlere Etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(38), 161-179.
 • Aydın-Göktepe, E. (2020), “Kriz Döneminde İş Sürdürülebilirliğine Yönelik Yönetim Uygulamaları; Cavid-19 Pandemi Araştırması”, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(26), 630-638.
 • Bozkurt, A. (2020), “Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Süreci ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal Ve Yeni Eğitim Paradigması”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Caligiuri, P. vd. (2020), “International HRM Insights for Navigating the COVID-19 Pandemic: Implications for Future Research and Practice”, Journal of International Business Studies, 51, 697-713.
 • Campion, E.D. et al. (2021), “Technical Report: Impact of COVID-19 and Human Resource Management Agility Practices”, The Industrial-Organizational Psychologist, 58(3), 1-7.
 • Carnevale, J.B. & I. Hatak (2020), “Employee Adjustment and Well-Being in the Era of COVID-19: Implications for Human Resource Management”, Journal of Business Research, 116, 183-187.
 • Chadee, D. et al. (2021), “Is Digital Technology the Magic Bullet for Performing Work at Home? Lessons Learned for Post COVID-19 Recovery in Hospitality Management”, International Journal of Hospitality Management, 92, 1-8.
 • Deloitte (2020), COVID-19 Workforce Strategies for Post-COVID- Recovery, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/workforce-strategies-for-post-covid-19-recovery.pdf>, 14.01.2021.
 • Demir, M. vd. (2020), “Coronavirüs (Covid-19)’ün Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncüllerinin, Etkilerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80-107.
 • Dirani, K.M. et al. (2020), “Leadership Competencies and the Essential Role of Human Resource Development in Times of Crisis: a Response to Covid-19 Pandemic”, Human Resource Development International, 23(4), 380-394.
 • Dönmez, İ. & S. Gürbüz (2020), “Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Virüsü Hakkında Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2159-2172.
 • Erdil, O. vd. (2004), “İnsan Kaynakları Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Araştırmaya Yönelik Bir İnceleme”, DEÜ İİBF Dergisi, 19(2), 101-122.
 • Hecklaua, F. et al. (2016), “Holistic Approach for Human Resource Management in Industry 4.0”, Procedia CIRP, 54, 1-6.
 • ILO (2020), Teleworking During the COVID-19 Pandemic and Beyond: A Practical Guide, July, Geneva.
 • İlhan, Ü.D. (2020), “Covid-19 ile Mücadelede İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında İhtiyaç Duyulan Aksiyonların Belirlenmesine Yönelik Örgütsel Müdahale Yöntemi Önerisi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 288-307.
 • Jones, K. (2020), “HR in the Time of COVID-19”, Feature, 2nd Quarter, 38-40.
 • Kırpık, G. (2020), “COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Akademi, Medya ve İş Dünyası Perspektifinden İncelenmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2393-2406.
 • Kraus, S. et al. (2020), “The Economics of COVID-19: Initial Empirical Evidence on How Family Firms in Five European Countries Cope with the Corona Crisis”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(5), 1067-1092.
 • Lloyd-Jones, B. (2021), “Developing Competencies for Emotional, Instrumental, and Informational Student Support During the COVID-19 Pandemic: A Human Relations/Human Resource Development Approach”, Advances in Developing Human Resources, 23(1), 41-54.
 • Maurer, R. (2020), “Job Interviews go Virtual in Response to COVID-19”, Society for Human Resources Management, March 17.
 • Mercer (2020), Covid-19 Salgınının Türkiye’de Çalışma Hayatı Üzerine Etkileri Anketi, Nisan, <https://www.mercer.com.tr/rapor-makale-arastirma/nisan-covid19-anketi.html>, 14.01.2021.
 • Provino, J. (2020), “HR Should Not Waste the COVID-19 Crisis”, HR Future May, 30-31.
 • Sayan, H. (2020), “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 100-121.
 • Serinikli, N. (2021), “Covid 19 Salgın Sürecinde Örgütsel Değişim: Uzaktan/Evden Çalışma Modeli”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 277-288.
 • Sines, D. (2020), “How Lean HR Teams Can Find Success Beyond COVID-19”, HR News Magazine, November, 10-11.
 • Şen, E. & G.F. Batı (2020), “COVID-19 Pandemi Krizinin Yönetim ve Ekonomi Politik Üzerine Olası Etkileri”, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 71-84.
 • Şener, İ. & N. Abunasser (2020), “The Effect of Individual Antecedents on Work-Family Conflict: A Research on Employees Working from Home due to Covid-19 Pandemic”, İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 189-201.
 • WHO (2020), WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, 12.12.2020.
 • Yakut, E. vd. (2020), “Sağlık Personelinin Covid-19 Korkusu ile Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Aşırı İş Yükü ve Algılanan Sosyal Desteğin Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Belirlenmesi”, EKEV Akademi Dergisi, 24(83), 241-262.
 • Yılmaz, B. (2020), “COVID-19 Pandemi Sürecinin Çalışanlar Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(3), 724-1740.

A Research to Determine the Effects of COVID-19 Pandemic on Human Resources Management

Year 2021, Volume 29, Issue 50, 255 - 276, 31.10.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12

Abstract

This research aims to determine the effects of the COVID-19 Pandemic on human resource management practices. Research data were collected from the Human Resources Managers (HRM) of the enterprises using a questionnaire. Within the scope of the research, 240 questionnaires were collected, and the analyses were carried out on these questionnaires. Hypotheses were tested using Chi-Square analysis. As a result of the research, it was found that the COVID-19 Pandemic caused changes in the transition of enterprises to remote or flexible working models, employee procurement and selection, training, performance management, career management, and motivation practices. It is thought that the research results will make an important contribution to both the literature and businesses.

References

 • Acar, Y. (2020), “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
 • Ahrendt, D. et al. (2020), Living, Working and COVID-19, COVID-19 Series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Akbaş-Tuna, A. & O. Çelen (2020), “İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri”, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2710-2759.
 • Akbaş-Tuna, A. & Z. Türkmendağ (2020), “Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 3246-3260.
 • Akca, M. & M. Tepe-Küçükoğlu (2020), “COVID-19 ve İş Yaşamına Etkileri: Evden Çalışma”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 8(1), 71-81.
 • Akıncı, E. (2020), “Covid-19 Salgını Kapsamında Şirket Yöneticilerinin Almaları Gereken Önlemlere Genel Bir Bakış”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(38), 202-223.
 • Aslan, R. (2020), “Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19”, Ayrıntı Dergisi, 8(85), 35-41.
 • Ateş, Z.G. (2020), “COVID-19’un İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Alması Gereken Önlemlere Etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(38), 161-179.
 • Aydın-Göktepe, E. (2020), “Kriz Döneminde İş Sürdürülebilirliğine Yönelik Yönetim Uygulamaları; Cavid-19 Pandemi Araştırması”, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(26), 630-638.
 • Bozkurt, A. (2020), “Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Süreci ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal Ve Yeni Eğitim Paradigması”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Caligiuri, P. vd. (2020), “International HRM Insights for Navigating the COVID-19 Pandemic: Implications for Future Research and Practice”, Journal of International Business Studies, 51, 697-713.
 • Campion, E.D. et al. (2021), “Technical Report: Impact of COVID-19 and Human Resource Management Agility Practices”, The Industrial-Organizational Psychologist, 58(3), 1-7.
 • Carnevale, J.B. & I. Hatak (2020), “Employee Adjustment and Well-Being in the Era of COVID-19: Implications for Human Resource Management”, Journal of Business Research, 116, 183-187.
 • Chadee, D. et al. (2021), “Is Digital Technology the Magic Bullet for Performing Work at Home? Lessons Learned for Post COVID-19 Recovery in Hospitality Management”, International Journal of Hospitality Management, 92, 1-8.
 • Deloitte (2020), COVID-19 Workforce Strategies for Post-COVID- Recovery, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/workforce-strategies-for-post-covid-19-recovery.pdf>, 14.01.2021.
 • Demir, M. vd. (2020), “Coronavirüs (Covid-19)’ün Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncüllerinin, Etkilerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80-107.
 • Dirani, K.M. et al. (2020), “Leadership Competencies and the Essential Role of Human Resource Development in Times of Crisis: a Response to Covid-19 Pandemic”, Human Resource Development International, 23(4), 380-394.
 • Dönmez, İ. & S. Gürbüz (2020), “Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Virüsü Hakkında Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2159-2172.
 • Erdil, O. vd. (2004), “İnsan Kaynakları Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Araştırmaya Yönelik Bir İnceleme”, DEÜ İİBF Dergisi, 19(2), 101-122.
 • Hecklaua, F. et al. (2016), “Holistic Approach for Human Resource Management in Industry 4.0”, Procedia CIRP, 54, 1-6.
 • ILO (2020), Teleworking During the COVID-19 Pandemic and Beyond: A Practical Guide, July, Geneva.
 • İlhan, Ü.D. (2020), “Covid-19 ile Mücadelede İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında İhtiyaç Duyulan Aksiyonların Belirlenmesine Yönelik Örgütsel Müdahale Yöntemi Önerisi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 288-307.
 • Jones, K. (2020), “HR in the Time of COVID-19”, Feature, 2nd Quarter, 38-40.
 • Kırpık, G. (2020), “COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Akademi, Medya ve İş Dünyası Perspektifinden İncelenmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2393-2406.
 • Kraus, S. et al. (2020), “The Economics of COVID-19: Initial Empirical Evidence on How Family Firms in Five European Countries Cope with the Corona Crisis”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(5), 1067-1092.
 • Lloyd-Jones, B. (2021), “Developing Competencies for Emotional, Instrumental, and Informational Student Support During the COVID-19 Pandemic: A Human Relations/Human Resource Development Approach”, Advances in Developing Human Resources, 23(1), 41-54.
 • Maurer, R. (2020), “Job Interviews go Virtual in Response to COVID-19”, Society for Human Resources Management, March 17.
 • Mercer (2020), Covid-19 Salgınının Türkiye’de Çalışma Hayatı Üzerine Etkileri Anketi, Nisan, <https://www.mercer.com.tr/rapor-makale-arastirma/nisan-covid19-anketi.html>, 14.01.2021.
 • Provino, J. (2020), “HR Should Not Waste the COVID-19 Crisis”, HR Future May, 30-31.
 • Sayan, H. (2020), “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 100-121.
 • Serinikli, N. (2021), “Covid 19 Salgın Sürecinde Örgütsel Değişim: Uzaktan/Evden Çalışma Modeli”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 277-288.
 • Sines, D. (2020), “How Lean HR Teams Can Find Success Beyond COVID-19”, HR News Magazine, November, 10-11.
 • Şen, E. & G.F. Batı (2020), “COVID-19 Pandemi Krizinin Yönetim ve Ekonomi Politik Üzerine Olası Etkileri”, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 71-84.
 • Şener, İ. & N. Abunasser (2020), “The Effect of Individual Antecedents on Work-Family Conflict: A Research on Employees Working from Home due to Covid-19 Pandemic”, İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 189-201.
 • WHO (2020), WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, 12.12.2020.
 • Yakut, E. vd. (2020), “Sağlık Personelinin Covid-19 Korkusu ile Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Aşırı İş Yükü ve Algılanan Sosyal Desteğin Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Belirlenmesi”, EKEV Akademi Dergisi, 24(83), 241-262.
 • Yılmaz, B. (2020), “COVID-19 Pandemi Sürecinin Çalışanlar Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(3), 724-1740.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Selma KILIÇ KIRILMAZ (Primary Author)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8478-1910
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 50

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi898139, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {255 - 276}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12}, title = {COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kılıç Kırılmaz, Selma} }
APA Kılıç Kırılmaz, S. (2021). COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma . Sosyoekonomi , 29 (50) , 255-276 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12
MLA Kılıç Kırılmaz, S. "COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 255-276 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/65592/898139>
Chicago Kılıç Kırılmaz, S. "COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 255-276
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Selma Kılıç Kırılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 276 VL - 29 IS - 50 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %A Selma Kılıç Kırılmaz %T COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 50 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12
ISNAD Kılıç Kırılmaz, Selma . "COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Sosyoekonomi 29 / 50 (October 2021): 255-276 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12
AMA Kılıç Kırılmaz S. COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2021; 29(50): 255-276.
Vancouver Kılıç Kırılmaz S. COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2021; 29(50): 255-276.
IEEE S. Kılıç Kırılmaz , "COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 50, pp. 255-276, Oct. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.04.12