Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

Year 2021, Volume 29, Issue 50, 547 - 564, 31.10.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25

Abstract

Genel olarak bütün ekonomilerde, özellikle E-7 ülkelerinde temel ekonomik sorunlardan birisini düşük istihdam seviyeleri oluşturmaktadır. Bu anlamda söz konusu ülkelerde istihdam seviyesini arttıracak politikaların uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmada istihdam ve yenilenebilir enerji yatırımları arasındaki ilişki E-7 ülkeleri için 2000-2019 dönemi veri seti yardımıyla “Panel ARDL Yöntemi PMG Tahmincisi” kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra, sabit sermaye yatırımları, ekonomik büyüme, enflasyon ve toplam işgücü de analize dahil edilmiştir. Analiz sonucunda; yenilenebilir enerji yatırımları, ekonomik büyüme ve sabit sermaye yatırımlarının istihdam üzerinde pozitif, toplam işgücü ve enflasyonun ise negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Ağpak, F. & Ö. Özçiçek (2018), “Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yenilenebilir Enerji”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 112-128.
 • Aksu, L. (2017), “Türkiye’de istihdam, verimlilik ve iktisadi büyüme ilişkilerinin analizi”, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-94.
 • Apergis, N. & J.E. Payne (2010), “Renewable energy consumption and growth in Eurasia”, Energy Economics, 32, 1392-1397.
 • Apergis, N. & R. Salim (2015), “Renewable energy consumption and unemployment: evidence from a sample of 80 countries and nonlinear estimates”, Applied Economics, 47(52), 5614-5633.
 • Aşkın, E. & U. Aşkın (2019), “Yeşil İşler: Yenilenebilir enerji sektörünün istihdam yaratma potansiyeli”, International Congress of Energy Economy And Security.
 • Barak, D. & M. Naimoğlu (2018), “Reel döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkisi: Kırılgan Beşli örneği”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 82-95.
 • Brady, D. & M. Wallace (2000), “Spatialization, Foreign Direct Investment and Labor Outcomes in the American States, 1978-1996”, Social Forces, The University of North Carolina Press, 79(1), 67-99.
 • Cameron, L. & B. van der Zwaan (2015), “Employment factors for wind and solar energy technologies: A literature review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 160-172.
 • Çemrek, F. & E. Burhan (2014), “Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Örneği”, Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 47-58.
 • Dinçer, H. & H. Karakuş (2020), “Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile İstihdam Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: G7 Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, İstatistik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 40-49.
 • Elfani, M. (2011), “The impact of renewable energy on employment in Indonesia”, International Journal of Technology, 2(1), 47-55.
 • Ernst, C. (2005), “The FDI employment link in a globalising world: The case of Argentina, Brasil and Mexico”, Employment Strategy Papers, 2005/17, Employment Analysis Unit, Employment Strategy Department.
 • European Comission (2014), An investment plan for Europe, COM/903 final, <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-903-EN-F1-1.pdf>, 12.06.2017.
 • Gujarati, D.N. (1999), Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen, G.G.Şenesen), İstanbul.
 • Hillebrand, B. et al. (2006), “The expansion of renewable energies and employment effects in Germany”, Energy Policy, 34(18), 3484-3494.
 • Hisarcıklılar, M. et al. (2009), “Can FDI Be A Panacea For Unemployment? The Turkish Case”, Workshop on Labour Markets, Tade and FDI, Istanbul Technical University, October, İstanbul.
 • Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge, Newyork, 366p.: 18.
 • IRENA (2020), Renewable Energy and Jobs-Annual Review 2020, <https://public.tableau.com/profile/irena.resource#!/vizhome/IRENARETimeSeries/Charts>, 01.03.2021.
 • Kao, C. (1999), “Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data”, Journal of econometrics, 90(1), 1-44.
 • Karaca, C. & M. Eşgünoğlu (2017), “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği”, IMCOFE2017, Barselona.
 • Kaya, H. (2020), “Yenilenebilir Enerji İstihdamında Küresel Durumun Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2020 Sonbahar Özel Sayı I/II), 10-21.
 • Kralova, I. & J. Sjöblom (2010), “Biofuels-renewable energy sources: a review”, Journal of Dispersion Science and Technology, 31(3), 409-425.
 • Kumar, M. (2020), “Social, Economic, and Environmental Impacts of Renewable Energy Resources”, in: Wind Solar Hybrid Renewable Energy System, IntechOpen.
 • Lehr, U. et al. (2008), “Renewable energy and employment in Germany”, Energy Policy, 36(1), 108-117.
 • Lund, P.D. (2009), “Effects of energy policies on industry expansion in renewable energy”, Renewable Energy, 34(1), 53-64.
 • Markandya, A. et al. (2016), “Towards a green energy economy? Tracking the employment effects of low-carbon technologies in the European Union”, Applied Energy, 179, 1342-1350.
 • Öymen, G. & M. Ömeroğlu (2020), “Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilirlik üzerindeki rolü”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1069-1087.
 • Özsoy, F.N. & A. Özpolat (2020), “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam İlişkisi: Boothstrap Granger Nedensellik Analizi”, Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 4(2), 263-280.
 • Pesaran, M.H. (2007), “A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M.H. et al. (1999), “Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels”, Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634.
 • Zhao, X. & D. Luo (2017), “Driving force of rising renewable energy in China: Environment, regulation and employment”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 48-56.

Relation of Renewable Energy Investments and Employment: An Analysis on E-7 Countries

Year 2021, Volume 29, Issue 50, 547 - 564, 31.10.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25

Abstract

In general, one of the most important economic problems in all economies, especially in the E-7 countries, is low employment. In this sense, it is of great importance to adopt policies to increase employment in these countries. In this context, the relationship between employment and investment in renewable energy is analysed with the help of “Panel ARDL Method PMG Estimator” using the data set for the period 2000-2019 for E-7 countries. The study includes fixed asset investment, economic growth, inflation, and total labour force in addition to renewable energy investment in the analysis. The result of the analysis: it was found that renewable energy investment, economic growth, and fixed investment have a positive effect on employment, while total labour force and inflation have a negative effect.

References

 • Ağpak, F. & Ö. Özçiçek (2018), “Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yenilenebilir Enerji”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 112-128.
 • Aksu, L. (2017), “Türkiye’de istihdam, verimlilik ve iktisadi büyüme ilişkilerinin analizi”, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-94.
 • Apergis, N. & J.E. Payne (2010), “Renewable energy consumption and growth in Eurasia”, Energy Economics, 32, 1392-1397.
 • Apergis, N. & R. Salim (2015), “Renewable energy consumption and unemployment: evidence from a sample of 80 countries and nonlinear estimates”, Applied Economics, 47(52), 5614-5633.
 • Aşkın, E. & U. Aşkın (2019), “Yeşil İşler: Yenilenebilir enerji sektörünün istihdam yaratma potansiyeli”, International Congress of Energy Economy And Security.
 • Barak, D. & M. Naimoğlu (2018), “Reel döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkisi: Kırılgan Beşli örneği”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 82-95.
 • Brady, D. & M. Wallace (2000), “Spatialization, Foreign Direct Investment and Labor Outcomes in the American States, 1978-1996”, Social Forces, The University of North Carolina Press, 79(1), 67-99.
 • Cameron, L. & B. van der Zwaan (2015), “Employment factors for wind and solar energy technologies: A literature review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 160-172.
 • Çemrek, F. & E. Burhan (2014), “Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Örneği”, Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 47-58.
 • Dinçer, H. & H. Karakuş (2020), “Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile İstihdam Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: G7 Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, İstatistik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 40-49.
 • Elfani, M. (2011), “The impact of renewable energy on employment in Indonesia”, International Journal of Technology, 2(1), 47-55.
 • Ernst, C. (2005), “The FDI employment link in a globalising world: The case of Argentina, Brasil and Mexico”, Employment Strategy Papers, 2005/17, Employment Analysis Unit, Employment Strategy Department.
 • European Comission (2014), An investment plan for Europe, COM/903 final, <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-903-EN-F1-1.pdf>, 12.06.2017.
 • Gujarati, D.N. (1999), Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen, G.G.Şenesen), İstanbul.
 • Hillebrand, B. et al. (2006), “The expansion of renewable energies and employment effects in Germany”, Energy Policy, 34(18), 3484-3494.
 • Hisarcıklılar, M. et al. (2009), “Can FDI Be A Panacea For Unemployment? The Turkish Case”, Workshop on Labour Markets, Tade and FDI, Istanbul Technical University, October, İstanbul.
 • Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge, Newyork, 366p.: 18.
 • IRENA (2020), Renewable Energy and Jobs-Annual Review 2020, <https://public.tableau.com/profile/irena.resource#!/vizhome/IRENARETimeSeries/Charts>, 01.03.2021.
 • Kao, C. (1999), “Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data”, Journal of econometrics, 90(1), 1-44.
 • Karaca, C. & M. Eşgünoğlu (2017), “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği”, IMCOFE2017, Barselona.
 • Kaya, H. (2020), “Yenilenebilir Enerji İstihdamında Küresel Durumun Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2020 Sonbahar Özel Sayı I/II), 10-21.
 • Kralova, I. & J. Sjöblom (2010), “Biofuels-renewable energy sources: a review”, Journal of Dispersion Science and Technology, 31(3), 409-425.
 • Kumar, M. (2020), “Social, Economic, and Environmental Impacts of Renewable Energy Resources”, in: Wind Solar Hybrid Renewable Energy System, IntechOpen.
 • Lehr, U. et al. (2008), “Renewable energy and employment in Germany”, Energy Policy, 36(1), 108-117.
 • Lund, P.D. (2009), “Effects of energy policies on industry expansion in renewable energy”, Renewable Energy, 34(1), 53-64.
 • Markandya, A. et al. (2016), “Towards a green energy economy? Tracking the employment effects of low-carbon technologies in the European Union”, Applied Energy, 179, 1342-1350.
 • Öymen, G. & M. Ömeroğlu (2020), “Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilirlik üzerindeki rolü”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1069-1087.
 • Özsoy, F.N. & A. Özpolat (2020), “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam İlişkisi: Boothstrap Granger Nedensellik Analizi”, Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 4(2), 263-280.
 • Pesaran, M.H. (2007), “A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M.H. et al. (1999), “Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels”, Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634.
 • Zhao, X. & D. Luo (2017), “Driving force of rising renewable energy in China: Environment, regulation and employment”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 48-56.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Muharrem AFŞAR>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4071-9330
Türkiye


Başak ÖZARSLAN DOĞAN> (Primary Author)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5126-7077
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 50

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi901653, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, number = {50}, pages = {547 - 564}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25}, title = {Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Afşar, Muharrem and Özarslan Doğan, Başak} }
APA Afşar, M. & Özarslan Doğan, B. (2021). Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz . Sosyoekonomi , 29 (50) , 547-564 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25
MLA Afşar, M. , Özarslan Doğan, B. "Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 547-564 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/65592/901653>
Chicago Afşar, M. , Özarslan Doğan, B. "Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 547-564
RIS TY - JOUR T1 - Relation of Renewable Energy Investments and Employment: An Analysis on E-7 Countries AU - MuharremAfşar, BaşakÖzarslan Doğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 547 EP - 564 VL - 29 IS - 50 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz %A Muharrem Afşar , Başak Özarslan Doğan %T Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 50 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25
ISNAD Afşar, Muharrem , Özarslan Doğan, Başak . "Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz". Sosyoekonomi 29 / 50 (October 2021): 547-564 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25
AMA Afşar M. , Özarslan Doğan B. Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz. Sosyoekonomi. 2021; 29(50): 547-564.
Vancouver Afşar M. , Özarslan Doğan B. Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz. Sosyoekonomi. 2021; 29(50): 547-564.
IEEE M. Afşar and B. Özarslan Doğan , "Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam İlişkisi: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 50, pp. 547-564, Oct. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.04.25