Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect of Music Therapy in Dementia and Alzheimer's and the Current Situation in Türkiye

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 267 - 280, 31.12.2022

Abstract

Dementia shows itself with psychological, behavioral changes and cognitive impairments such as memory loss. As the stages of the disease progress, patients with dementia have difficulty in performing their daily life activities and need care. This is a difficult process for the patients as well as their family. There is not treatment in this disease, but Music therapy is a source of hope for patients and caregivers with its positive effects. Music therapy is a very old method, in the light of today's developing science, this method has been successfully applied in dementia, which is the aging disease. Academic studies have been rapidly increasing around the World, but still limited studies in our country. The aim of this study; In the light of the literature, to show the benefits of music therapy on dementia patients, to draw attention that there is a big gap in this field in our country, and to suggest to social policies to make it widespread in our country. As social policy; it is recommended that music therapy is accepted in our country as a discipline, increase the rehabilitation centers for dementia patients, use of music therapy in these centers, and support families of patients socially.

References

 • Aghdamizade, S., MohammadiShahbelaghi, F., Nourozi, K., Rezaikooshalshah, S. F., Farzi, M. (2016). The impact of individualized music therapy on the behavior of agitation in elderly patients with Alzheimer living in nursing homes, Journal of Health Literacy, 1(2), 100-108.
 • Alzheimer Association. (2019). 2019 Alzheimer's disease facts and figures report. https://www.alz.org/media/documents/alzheimers-facts-and-figures-2019-r.pdf Son erişim tarihi: 05.09.2022
 • Arroyo-Anlló, E. M., Dauphin, S., Fargeau, M. N., Ingrand, P., Gil, R. (2019). Music and emotion in Alzheimer’s disease, Alzheimer's Research & Therapy, 11(1), 11, Article 69
 • Cox, E., Nowak, M., Buettner, P. (2011). Managing agitated behaviour in people with Alzheimer's disease: the role of live music, British Journal of Occupational Therapy, 74(11), 517-524.
 • Çoban, A. (2005). Müzikterapi. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Davis, W. B., Gfeller, K. E., Thaut, M. H. (2008). An introduction to music therapy: Theory and practice (3rd edition). ERIC. American Music Therapy Association
 • Duran Orlowski, D. (2021). Müzik terapinin demans tanılı geriatrik psikiyatri hastalarında duygudurumu, bilişsel ve sosyal davranışları üzerindeki etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Duran Orlowski, D., Can, Ü. K., Bağcı, H. (2021). Almanya’da müzik terapi alanında gerçekleştirilen bilimsel yayınların incelenmesi (2010-2019) . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), 266-286.
 • Eftychios, A., Nektarios, S., Nikoleta, G. (2021). Alzheimer disease and music-therapy: An interesting therapeutic challenge and proposal, Advances in Alzheimer's Disease, 10(1), 1-18.
 • Erer, S., Atıcı, E. (2010). Selçuklu ve Osmanlılarda müzikle tedavi yapılan hastaneler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (1) 29-32.
 • Gallego, M. G., García, J. G. (2017). Music therapy and Alzheimer's disease: Cognitive, psychological, and behavioural effects, Neurología (English Edition), 32(5), 300-308.
 • Gomez-Gallego, M., Gomez-Gallego, J. C., Gallego-Mellado, M., Garcia-Garcia, J. (2021). Comparative efficacy of active group music intervention versus group music listening in Alzheimer's disease, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15), 11, Article 8067.
 • Guetin, S., Portet, F., Picot, M. C., Pommie, C., Messaoudi, M., Djabelkir, L., Olsen, A. L., Cano, M. M., Lecourt, E., Touchon, J. (2009). Effect of Music Therapy on Anxiety and Depression in Patients with Alzheimer's Type Dementia: Randomised, Controlled Study, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 28(1), 36-46
 • Horstkötter, D., Deckers, K., Köhler, S. (2021). Primary prevention of dementia: An ethical review, Journal of Alzheimer's Disease, 79(2), 467-476.
 • Karadeniz Şahin, E. E. (2017). Demans - Alzheimer hastalarında farklı müzik terapi uygulamalarının zihinsel, psikolojik, anksiyete ve ajitasyon etkileri üzerine karşılaştırmalı çalışma, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Karam, R. A., Rad, M. Y., Rad, M. Y. (2019). Effects of Iranian music on the improvement and treatment of alzheimer disease and its speech-related disorders in the elderly [Article]. International Transaction Journal of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies, 10(15), 10, Article 10a15c.
 • Kayaaslan, B. (2020). Alzheimer hastaları'nda müzik terapi'nin bilişsel işlevler ve uyum düzeyi üzerine etkisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • King, J. B., Jones, K. G., Goldberg, E., Rollins, M., MacNamee, K., Moffit, C., Naidu, S. R., Ferguson, M. A., Garcia-Leavitt, E., Amaro, J., Breitenbach, K. R., Watson, J. M., Gurgel, R. K., Anderson, J. S., Foster, N. L. (2019). Increased functional connectivity after listening to favored music in adults with Alzheimer dementia, Jpad-Journal of Prevention of Alzheimers Disease, 6(1), 56-62.
 • Lai, M. T., Yip, L. C. R. (2000). Content analysis of selected primary music textbook series. In Cheng, Y. C., Chow, K. W., Tsui, K. T. (Eds.) School curriculum change and development in Hong Kong (Sayfa 412-423), Hong Kong: The Hong Kong Institute of Education.
 • Lyu, J. H., Zhang, J. N., Mu, H. Y., Li, W. J., Champ, M., Xiong, Q., Gao, T., Xie, L. J., Jin, W. Y., Yang, W., Cui, M. N., Gao, M. L., Li, M. (2018). The effects of music therapy on cognition, psychiatric symptoms, and activities of daily living in patients with Alzheimer's disease, Journal of Alzheimers Disease, 64(4), 1347-1358.
 • MIDDEL (Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly Care). https://www.middel-project.eu/project/middel-in-turkey/ Erişim tarihi: 26.09.2022
 • Onieva-Zafra, M. D., Hernandez-Garcia, L., Gonzalez-del-Valle, M. T., Parra-Fernandez, M. L., Fernandez-Martinez, E. (2018). Music intervention with reminiscence therapy and reality orientation for elderly people with Alzheimer disease living in a nursing home: A pilot study, Holistic Nursing Practice, 32(1), 43-50.
 • Orti, J. E. D., Garcia-Pardo, M. P., Iranzo, C. C., Madrigal, J. J. C., Castillo, S. S., Rochina, M. J., Gasco, V. J. P. (2018). Does music therapy improve anxiety and depression in Alzheimer's patients?, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 24(1), 33-36.
 • Ozdemir, L., Akdemir, N. (2009). Effects of multisensory stimulation on cognition, depression and anxiety levels of mildly-affected Alzheimer's patients, Journal of the Neurological Sciences, 283(1-2), 211–213
 • Ray, K., Dassa, A., Maier, J., Davis, R., Ogunlade, O. (2016). Caring for individuals with dementia on a continuum: an interdisciplinary approach between music therapy and nursing, Update on dementia, 428-447. https://www.intechopen.com/chapters/52006 Son erişim tarihi: 05.09.2022
 • Somakcı, P. (2003). Türklerde müzikle tedavi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 131-140. Taneli, B. (2017). GeroPsikiyatri. İçinde Tufan, İ ve Durak M. (Eds.) Gerontoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Thaut, M. H. (2015). Music as therapy in early history, Progress in Brain Research, 217, 143-158.
 • Torun, Ş. (2016). Müziğin beynimizdeki yolculuğu, Osmangazi Tıp Dergisi, 38(1), 66-70.
 • Torun, Ş. (2018). Yaşlılıkta nörolojik temelli durumların bakım ve rehabilitasyonu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Türkiye Alzheimer Derneği. https://www.alzheimerdernegi.org.tr/haberler/ Erişim tarihi: 26.09.2022
 • Uçkaç, K., Bahar, L. (2021). Demanslı yaşlı hastaların bakımı ve mesleki yeterlilikler, Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi, 3 (1), 45-59.
 • Yapijakis, C. (2009). Hippocrates of Kos, the father of clinical medicine, and Asclepiades of Bithynia, the father of molecular medicine, In Vivo, 23(4), 507-514.
 • Zhang, S. Y., Liu, M. (2020). The effects of continuing care combined with music therapy on the linguistic skills, self-care, and cognitive function in Alzheimer's disease patients, International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 13(12), 9621-9627.

DEMANS VE ALZHEIMER’DA MÜZİK TERAPİNİN ETKİSİ VE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 267 - 280, 31.12.2022

Abstract

Demans; bellek kaybı gibi bilişsel bozulmalar ve ruhsal, davranışsal değişikliklerle kendini gösterir. Demanslı hastalar, hastalığın evreleri ilerledikçe günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorluk yaşar ve bakıma muhtaç olurlar. Bu durum hastanın yanı sıra, ailesi içinde zorlu bir süreçtir. Hastalığın tedavisi yoktur ancak, müzik terapinin olumlu etkileri hasta ve bakım verenleri için bir umut kaynağı olmaktadır. Çok eski bir yöntem olan müzik terapi, günümüzdeki gelişen bilimin ışığında, yaşlılık hastalığı olan demansta başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Akademik çalışmalar tüm dünyada hızla artmakta, ancak ülkemizde hala sınırlı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; literatürler ışığında müzik terapinin demans hastaları üzerinde faydalarını göstermek, ülkemizde bu alanda çalışılması gereken büyük bir boşluk olduğuna dikkat çekmek ve ülkemizde yaygınlaşması için sosyal politikalara önerilerde bulunmaktır. Sosyal politika olarak; müzik terapinin bir disiplin olarak ülkemizde kabul edilmesi, demans hastaları rehabilitasyon merkezlerinin çoğalması, bu merkezlerde müzik terapinin kullanılmasın artırılması, hasta ailelerinin toplumsal olarak desteklenmesi açısından önerilmektedir.

References

 • Aghdamizade, S., MohammadiShahbelaghi, F., Nourozi, K., Rezaikooshalshah, S. F., Farzi, M. (2016). The impact of individualized music therapy on the behavior of agitation in elderly patients with Alzheimer living in nursing homes, Journal of Health Literacy, 1(2), 100-108.
 • Alzheimer Association. (2019). 2019 Alzheimer's disease facts and figures report. https://www.alz.org/media/documents/alzheimers-facts-and-figures-2019-r.pdf Son erişim tarihi: 05.09.2022
 • Arroyo-Anlló, E. M., Dauphin, S., Fargeau, M. N., Ingrand, P., Gil, R. (2019). Music and emotion in Alzheimer’s disease, Alzheimer's Research & Therapy, 11(1), 11, Article 69
 • Cox, E., Nowak, M., Buettner, P. (2011). Managing agitated behaviour in people with Alzheimer's disease: the role of live music, British Journal of Occupational Therapy, 74(11), 517-524.
 • Çoban, A. (2005). Müzikterapi. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Davis, W. B., Gfeller, K. E., Thaut, M. H. (2008). An introduction to music therapy: Theory and practice (3rd edition). ERIC. American Music Therapy Association
 • Duran Orlowski, D. (2021). Müzik terapinin demans tanılı geriatrik psikiyatri hastalarında duygudurumu, bilişsel ve sosyal davranışları üzerindeki etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Duran Orlowski, D., Can, Ü. K., Bağcı, H. (2021). Almanya’da müzik terapi alanında gerçekleştirilen bilimsel yayınların incelenmesi (2010-2019) . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), 266-286.
 • Eftychios, A., Nektarios, S., Nikoleta, G. (2021). Alzheimer disease and music-therapy: An interesting therapeutic challenge and proposal, Advances in Alzheimer's Disease, 10(1), 1-18.
 • Erer, S., Atıcı, E. (2010). Selçuklu ve Osmanlılarda müzikle tedavi yapılan hastaneler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (1) 29-32.
 • Gallego, M. G., García, J. G. (2017). Music therapy and Alzheimer's disease: Cognitive, psychological, and behavioural effects, Neurología (English Edition), 32(5), 300-308.
 • Gomez-Gallego, M., Gomez-Gallego, J. C., Gallego-Mellado, M., Garcia-Garcia, J. (2021). Comparative efficacy of active group music intervention versus group music listening in Alzheimer's disease, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15), 11, Article 8067.
 • Guetin, S., Portet, F., Picot, M. C., Pommie, C., Messaoudi, M., Djabelkir, L., Olsen, A. L., Cano, M. M., Lecourt, E., Touchon, J. (2009). Effect of Music Therapy on Anxiety and Depression in Patients with Alzheimer's Type Dementia: Randomised, Controlled Study, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 28(1), 36-46
 • Horstkötter, D., Deckers, K., Köhler, S. (2021). Primary prevention of dementia: An ethical review, Journal of Alzheimer's Disease, 79(2), 467-476.
 • Karadeniz Şahin, E. E. (2017). Demans - Alzheimer hastalarında farklı müzik terapi uygulamalarının zihinsel, psikolojik, anksiyete ve ajitasyon etkileri üzerine karşılaştırmalı çalışma, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Karam, R. A., Rad, M. Y., Rad, M. Y. (2019). Effects of Iranian music on the improvement and treatment of alzheimer disease and its speech-related disorders in the elderly [Article]. International Transaction Journal of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies, 10(15), 10, Article 10a15c.
 • Kayaaslan, B. (2020). Alzheimer hastaları'nda müzik terapi'nin bilişsel işlevler ve uyum düzeyi üzerine etkisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • King, J. B., Jones, K. G., Goldberg, E., Rollins, M., MacNamee, K., Moffit, C., Naidu, S. R., Ferguson, M. A., Garcia-Leavitt, E., Amaro, J., Breitenbach, K. R., Watson, J. M., Gurgel, R. K., Anderson, J. S., Foster, N. L. (2019). Increased functional connectivity after listening to favored music in adults with Alzheimer dementia, Jpad-Journal of Prevention of Alzheimers Disease, 6(1), 56-62.
 • Lai, M. T., Yip, L. C. R. (2000). Content analysis of selected primary music textbook series. In Cheng, Y. C., Chow, K. W., Tsui, K. T. (Eds.) School curriculum change and development in Hong Kong (Sayfa 412-423), Hong Kong: The Hong Kong Institute of Education.
 • Lyu, J. H., Zhang, J. N., Mu, H. Y., Li, W. J., Champ, M., Xiong, Q., Gao, T., Xie, L. J., Jin, W. Y., Yang, W., Cui, M. N., Gao, M. L., Li, M. (2018). The effects of music therapy on cognition, psychiatric symptoms, and activities of daily living in patients with Alzheimer's disease, Journal of Alzheimers Disease, 64(4), 1347-1358.
 • MIDDEL (Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly Care). https://www.middel-project.eu/project/middel-in-turkey/ Erişim tarihi: 26.09.2022
 • Onieva-Zafra, M. D., Hernandez-Garcia, L., Gonzalez-del-Valle, M. T., Parra-Fernandez, M. L., Fernandez-Martinez, E. (2018). Music intervention with reminiscence therapy and reality orientation for elderly people with Alzheimer disease living in a nursing home: A pilot study, Holistic Nursing Practice, 32(1), 43-50.
 • Orti, J. E. D., Garcia-Pardo, M. P., Iranzo, C. C., Madrigal, J. J. C., Castillo, S. S., Rochina, M. J., Gasco, V. J. P. (2018). Does music therapy improve anxiety and depression in Alzheimer's patients?, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 24(1), 33-36.
 • Ozdemir, L., Akdemir, N. (2009). Effects of multisensory stimulation on cognition, depression and anxiety levels of mildly-affected Alzheimer's patients, Journal of the Neurological Sciences, 283(1-2), 211–213
 • Ray, K., Dassa, A., Maier, J., Davis, R., Ogunlade, O. (2016). Caring for individuals with dementia on a continuum: an interdisciplinary approach between music therapy and nursing, Update on dementia, 428-447. https://www.intechopen.com/chapters/52006 Son erişim tarihi: 05.09.2022
 • Somakcı, P. (2003). Türklerde müzikle tedavi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 131-140. Taneli, B. (2017). GeroPsikiyatri. İçinde Tufan, İ ve Durak M. (Eds.) Gerontoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Thaut, M. H. (2015). Music as therapy in early history, Progress in Brain Research, 217, 143-158.
 • Torun, Ş. (2016). Müziğin beynimizdeki yolculuğu, Osmangazi Tıp Dergisi, 38(1), 66-70.
 • Torun, Ş. (2018). Yaşlılıkta nörolojik temelli durumların bakım ve rehabilitasyonu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Türkiye Alzheimer Derneği. https://www.alzheimerdernegi.org.tr/haberler/ Erişim tarihi: 26.09.2022
 • Uçkaç, K., Bahar, L. (2021). Demanslı yaşlı hastaların bakımı ve mesleki yeterlilikler, Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi, 3 (1), 45-59.
 • Yapijakis, C. (2009). Hippocrates of Kos, the father of clinical medicine, and Asclepiades of Bithynia, the father of molecular medicine, In Vivo, 23(4), 507-514.
 • Zhang, S. Y., Liu, M. (2020). The effects of continuing care combined with music therapy on the linguistic skills, self-care, and cognitive function in Alzheimer's disease patients, International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 13(12), 9621-9627.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Reviews
Authors

Tahsin Barış DEĞER> (Primary Author)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4231-0782
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Değer, T. B. (2022). DEMANS VE ALZHEIMER’DA MÜZİK TERAPİNİN ETKİSİ VE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM . Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 267-280 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/spshcd/issue/74840/1196486