Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 37 - 46 2019-12-31

KADIN SPORCULARIN ŞİDDET EĞİLİMİ İLE PSİKOLOJİK DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF FEMALE ATHLETES’ TENDENCY TO VIOLENCE AND PSYCHOLOGICAL STATUS BASED ON CERTAIN VARIABLES

Ercüment ERDOĞAN [1] , Şeyma KARATAŞ [2]


Amaç: Bu çalışma sporda şiddet olgusunun kadın sporcularda, psikolojik durum, spor türü ve bazı sosyo demografik değişkenler bakımından incelenmesi ve sporcuların psikolojik durumları ile şiddet düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada, nicel araştırma modellerinden, betimsel model kullanılmıştır. Çalışmamıza 17-30 yaş arası çeşitli branşlarda aktif olarak spor yapan 80 kadın sporcu katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla “Sosyo-Demografik Bilgi Formu” ,  “Şiddet Eğilimi Ölçeği” ve “Kısa Semptom Envanteri” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 22.0 programında Kruskal Wallis test, Mann Whitney u testi ve Spierman korelasyon testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kadın sporcuların spor türü, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, gelir durumu ve yaşadığı yer değişkenleri bakımından şiddet eğilim ve psikolojik durumları arasında fark olmadığı tespit edilmiştir. Sporcuların şiddet eğilim düzeyleri ile psikolojik durum alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre kadın sporcuların psikolojik durum alt boyutlarındaki semptomların sıklığındaki artışın sporcuların şiddet eğilim düzeylerini artırdığını, diğer değişkenlerin ise şiddet eğilim düzeyleri ve psikolojik durumlarına etkisinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kadın sporcu, Şiddet eğilimi, Psikolojik durum,

Aim: This study addressed the phenomenon of violence in sports. To that end, it investigated female athletes’ psychological status, sport types and socio-demographic characteristics and analyzed the relationship between their psychological status and propensity to violence

Method: Descriptive model, which is a quantitative research model, was used. The study sample consisted of 80 female athletes aged 17-30 years engaged in various sport branches. Data were collected using a “Socio-Demographic Information Form,” “Violence Tendency Scale” and “Brief Symptom Inventory.” Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS22.00). Shapiro Wilk, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were used for analysis.

Findings: Results show that participants’ propensity to violence and psychological status did not differ by sport type, age, mother’s educational level, father’s educational level, income level and place of residence. Participants’ propensity to violence and psychological status were positively correlated.

Conclusion: The more prevalent the psychological status of subscale symptoms, the higher the female athletes’ propensity to violence. However, other variables have no effect on their propensity to violence and psychological status.

Keywords: Female athlete, violent tendencies, psychological status

 • Anderson, Craig A. and Bushman, Brad J. (2002), “Human Aggression”, Annual Reviews Pschology, Vol. 53, pp. 27-51.
 • Baykal T (2008) Ailede Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet, Bu Şiddete İlişkin Tutumlar Ve Kadının Şiddet Yaşantısı. Doktora tezi, İzmir, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bull, S.J., (1991). Sport psychology, A self-help guide. Crowood press, ramsbury, marlborough.
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A., & Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 193-206.
 • Dever, A., & Bulut, E.(2017 )Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması: Ordu Üniversitesi Örneği. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Müsbid), 5(10), 45-56.
 • Duran, S., & Ünsal, G. (2014). Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Oranı ile Başkalarına Karşı Şiddet Kullanımı ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişki. Literatür Sempozyum Psikiyatri Nöroloji Davranış Bilimleri Dergisi, 1, 2-8.
 • Erdoğdu, M., Koçyiğit, M., Kayışoğlu, N. B., & Yılmaz, B.(2018) Futbol ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık Yaklaşımları. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 4(Special Issue 3), 1-14.
 • Erim V., & Küçük, H. (2017). Farklı Kategorideki Kadın Milli Boksörlerin Psikolojik Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması. Kastamonu Education Journal, 25(1).
 • Erten Y., Ardalı C. (2001), “Saldırganlık, Şiddet Ve Terörün Psikososyal Yapıları”, Şiddet, Cogito, Sayı 6-7, Syf: 143-154
 • Haskan, Ö., & Yıldırım, İ. (2012). Şiddet Eğilimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
 • Kuter M, Öztürk F.(1999) Antrenör ve Sporcu El Kitabı. 2. baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara.
 • Liu J. (2004) Concept analysis: Aggression. Issues MentHealth Nurs; 25: 693–714.
 • Litrownik AJ, Newton R, Hunter WM, English D, Everson MD (2003) Exposure to family violence in young atrisk children: A longitudinal look at the effects of victimization and witnessed physical and psychological aggression. J FAM VIOLENCE; 18(1): 59-73.
 • Özdemir, N., & Abakay, U. (2017). Kadın voleybol ve futbolcularda iletişim becerileri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 41-52.
 • Özdemir, C., & Mercan, R. (2006). Spor ve Şiddet: Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Muğla, Bildiri Kitabı, 936-938.
 • Sahin, N., & Durak, A. (1994). Kisa Semptom Envanteri (Brief Symptom Invetory-BSI): Turk Gencleri Icin Uyarlanmasi. Türk Psikoloji Dergisi.
 • Sütpak, F. (2012). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ ve kısa semptomlarının karşılaştırılması. Harran Üniversitesi, sağlık bilimleri enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi.
 • Tutkun, E., Güner, B. Ç., Ağaoğlu, S. A., & Soslu, R. (2010). Takım Sporları Ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-29.
 • Yates, J., & Gillespie, W. (2002). The problem of sports violence and the criminal prosecution solution. Cornell JL & Pub. Pol'y, 12, 145.
 • Yücel, A.S., Atalay, A., ve Gürkan, A. (2015). Sporda şiddet ve saldırganlığı etkileyen unsurlar. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2, 2, 68-90
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-4544-2211
Author: Ercüment ERDOĞAN (Primary Author)
Institution: Ordu Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1154-7792
Author: Şeyma KARATAŞ
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA ERDOĞAN, E , KARATAŞ, Ş . (2019). KADIN SPORCULARIN ŞİDDET EĞİLİMİ İLE PSİKOLOJİK DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 37-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/srad/issue/49555/655339