PANDEMIC PERIOD'S INFLUENCES ON WRESTLING NATIONAL TEAM ATHLETES PREPARING FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS
PANDEMİ SÜRECİNİN ULUSLARARASI MÜSABAKALARA HAZIRLANAN GÜREŞ MİLLİ TAKIM SPORCULARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Özlem DEMİRTAŞ [1] , Abdullah ÇIPLAK [2]


Aim: In an environment where all major sporting events are either canceled or postponed due to the Covid-19 pandemic, it is to investigate the process change effects on wrestling national team athletes. Method: Qualitative research technique was used in this study. Interviews were conducted by telephone in the pandemic process due to prevent the spread of the Covid-19 virus and to prevent the participants' health. The group of the research consists of 30 athletes, 15 of whom are women and 15 of them are selected by the purposeful sampling method studying at the wrestlıng natıonal team athletes. A descriptive and content analysis method was used to analyze the data. According to the data obtained from the athletes' own opinions for the effects of the pandemic process on wrestling national team athletes preparing for international competitions; 2 themes have been determined in the form of positive effects and negative effects. These 2 themes are then categorized and each category has an opinion. Findings: Looking at the answers given to the questions, it was revealed that the athletes were both positively and negatively affected by the process. As a positive contribution to the process; we can consider athletes to spend more time with themselves and their families. Again, due to the lack of preparation for international matches due to the presence of some athletes’ injury, and therefore the failure to go to matches have been positive results in terms of the treatment process and recovery process. The negative aspects of the process are; the uncertainty, success rate and experience of situations, such as the date of realization of organizations and the conditions under which opponents in the international arena are training, leads to concern in young athletes. Conclusion: Due to the pandemic process, national team camps and training were canceled, so the athletes trained at home within their own means, but unfortunately, this was inadequate. Especially because wrestling sport is with a partner sport, it is an important problem that athletes cannot find partners in this process and cannot train technically. Due to unscheduled, uncertainty and irregularity, most athletes have deteriorated sleep and nutrition patterns. It can be said that the role of the state, the relevant institutions, coaches and the measures taken are quite important in addressing the training deficiencies of the athletes and ensuring their health. Keywords: Pandemic, Covid–19, Wrestling National Team Athletes
Amaç: Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm büyük sportif etkinliklerin ya iptal edildiği ya da ertelendiği bir ortamda, yine aynı sebeplerle ertelenme kararı alınan uluslararası müsabakaların (Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları), güreş milli takım sporcuları üzerindeki süreç değişikliği etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Pandemi sürecinde Covid–19 virüsünün yayılmasını engellemek ve katılımcıların sağlık durumlarını tehlikeye atmamak sebebiyle görüşmeler yüz yüze yerine telefon aracılığıyla yapılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, güreş milli takım sporcularından 15’i kadın 15’i erkek olmak üzere toplamda 30 sporcu oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında veri toplama yöntemi olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. İlgili literatür göz önünde bulundurularak elde edilen görüşler ışığında, temalar tespit edilmiş; olumlu etki ve olumsuz etki olarak 2 tema belirlenmiştir. Bu 2 tema daha sonra kategorilere ayrılmış ve her bir kategori ile ilgili görüşlere yer verilmiştir. Bulgular: Sorulara verilen cevaplara bakıldığında, sporcuların süreçten hem olumlu hem de olumsuz şekilde etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Sürecin olumlu katkıları; sporcuların aileleri ile daha fazla vakit geçirmeleri ve kendilerine daha fazla vakit ayırmaları şeklinde değerlendirilebilir. Yine bazı sporcuların sakatlığının bulunması nedeniyle hazırlıklarının eksik olması ve bu sebeple belki de müsabakalara gidemeyecek olmalarının tedavi süreci ve toparlanma süreci açısından olumlu sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmıştır. Sürecin olumsuz yönleri ise; organizasyonların gerçekleşme tarihi ve uluslararası arenadaki rakiplerin hangi şartlar altında antrenmanlar yaptığı gibi durumların belirsizliği, başarı oranı ve tecrübesi fazla olan sporcularda durumu kabullenme şeklindeyken, genç sporcularda endişeye yol açmaktadır. Sonuç: Pandemi süreci nedeniyle milli takım kampları ve antrenmanlar iptal edilmiş dolayısıyla sporcular evlerinde kendi imkânları dâhilinde antrenman yapmışlar fakat bu maalesef yetersiz kalmıştır. Özellikle de güreş sporunun partnerli bir spor olması nedeni ile sporcuların bu süreçte partner bulamaması ve teknik antrenman yapamaması önemli bir sorundur. Programsızlık, belirsizlik ve düzensizlik nedeni ile çoğu sporcunun uyku ve beslenme düzenlerinde bozulmalar meydana geldiği görülmektedir. Sporcuların antrenman eksikliklerini giderme ve sağlıklarını güvence altına alma konusunda devletin, ilgili kurumların, antrenörlerin ve alınan önlemlerin rolünün oldukça önemli olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid–19, Güreş Milli Takım Sporcuları
 • Campigotto, J. (2020). Now that the 2020 olympics are postponed, what happens next?www.cbc.ca/sports/olympics.
 • Çolak, A. (2020). Savaşlar ve salgınlar... Dünya tarihinde sporun durduğu yıllar. https://www.sahadan.com.
 • Demir, Ö. (2017). Nitel Araştırma Yöntemleri. Editör Kaan Böke. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı. Alfa Yayıncılık. İstanbul. ss: 291-292.
 • Eirale, C., Bisciotti, G., Corsini, A., Baudot, C., Saillant, G., & Chalabi, H. (2020). Medical recommendations for home-confined footballers’ training during the COVID-19 pandemic: from evidence to practical application. Biol Sport. 37(2):203–207.
 • IOC (2020). Uluslararası Olimpiyat Komitesi. (2020). Erişim adresi, www.olympic.org/tokyo-2020
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 9. Basım.
 • Leonardo, V., Danilo R., & Andrade, A. (2020). Challenges to Athletes During the Home Confinement Caused by the COVID-19 Pandemic. doi: 10.1519/SSC.0000000000000563.
 • Mehrsafar, A.H., Gazerani, P., Zadeh, A.M., & Sánchez, J. (2020). Addressing potential impact of COVID-19 pandemic on physical and mental health of elite athletes. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.011.
 • Petersen, E., Wilson, M.E., Touch, S., McCloskey, B., Mwaba, P., Bates, M., Dar, O., Mattes,F., Kidd, M., Ippolito, G., Azhar, E.I., & Zumla, A. (2016). Rapid spread of zika virüs in the Americas - implications for public health preparedness for mass gatherings at the 2016 Brazil olympic games. International Journal of Infectious Diseases, 44,11–15.
 • Türkmen, M., & Özsarı, A. (2020). Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri. International Journal of Sport Culture and Science, 8(2) 55-67.
 • Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1) 142-153.
 • Yanagisawa, N., Wada, K., Spengler, J.D., & Sanchez-Pina, R. (2018). Health preparedness plan for dengue detection during the 2020 summer olympic and paralympic games in Tokyo. PLOS Neglected Tropical Diseases, 12 (9). doi.org/ 10.1371/journal.pntd.0006755
 • WHO (2020). Report of clustering pneumonia of unknown etiology in Wuhan City. Wuhan Municipal Health Commission. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-9369-6670
Author: Özlem DEMİRTAŞ (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2168-3299
Author: Abdullah ÇIPLAK
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2020

APA Demi̇rtaş, Ö , Çıplak, A . (2020). PANDEMİ SÜRECİNİN ULUSLARARASI MÜSABAKALARA HAZIRLANAN GÜREŞ MİLLİ TAKIM SPORCULARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi , Covid-19 Pandemisi , 39-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/srad/issue/54676/776396