Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları

Year 2019, Volume 27, Issue 3, 679 - 726, 27.12.2019
https://doi.org/10.15337/suhfd.650941

Abstract

İşçinin bazı olgu ve gelişmelere bağlı olarak bazen işyerini terk etmesi veya birtakım şahsi nedenlerle işi bırakması ve bazen de şarta bağlı olarak kendi serbest iradesiyle iş sözleşmesini feshetmesi uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Yargıtay’ın ilke kararlarında işçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmektedir. Hâlbuki iş mevzuatımızda iş sözleşmesinin istifa suretiyle sona ermesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada işçinin istifası olarak ifade edilen iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi konusunda zengin bir içtihat oluşmuştur. Ancak yargı kararlarında somut olayın özelliğine göre farklı sonuca varıldığı için verilen kararlar her zaman emsal niteliğinde değildir.

References

  • ALP, Mustafa: “Eğitim Giderleri Karşılığı Cezai Şart ve İş Akdinin Feshi”, Sicil İHD. 2010/19.AKINCI, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2011.AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA Cemil: Türk İdare Hukuku, Ankara 2017.AKYİĞİT, Ercan: Kıdem Tazminatı, Ankara 1999.AKYİĞİT, Ercan: Toplu İş Hukuku El Kitabı, Ankara 2015.AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku, Ankara 2018.ALP, Mustafa: İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesi) Geçerlilik Koşulları, Legal İHSGHD. 2008/17.ALPAGUT, Gülsevil: “Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik”, Bankacılar Dergisi, S.65, 2008.ASTARLI, Muhittin: İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi), Ankara 2016.AYDIN, Ufuk: “İş Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi”, Çimento İşveren, S.3, C.18. Mayıs 2004.BAKIRCI, Kadriye: “Anayasa Mahkemesi’nin Evlilik Sonrası İşten Ayrılan Kadın İşçilerin Kıdem Tazminatı Haklarına İlişkin Kararı”, Sicil İHD., Y.3, S.12, Aralık 2008.BAŞBUĞ, Aydın: Toplu İş İlişkileri ve Hukuk, Ankara 2012.BAYCIK, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.CENTEL, Tankut: “İhbar Öneli İçinde Haklı Nedenle İşten Çıkarma”, Tekstil İşveren, Ocak 2004.ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2018.EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C. 1, Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1984.EKONOMİ, Münir: “Fesih ve Türleri”, Kamu-İş, Ocak 1990.EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017.ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara 1978.EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2019.GEREK, Hasan Nüvit: “İş Sözleşmesinin İkale Sözleşmesi İle Sona Ermesi”, Çalışma ve Toplum, 2011/4.GEREK, Nüvit: “İşveren Tarafından Gerçekleştirilen Haksız Fesih – Usulsüz Fesih – Kötüniyetli Fesih”, Karatahta/ İş Yazıları Dergisi, S.2, 2015.GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel: İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2018.GÜNAY, Cevdet İlhan: “İkale Sözleşmesi”, Çimento İşveren, Eylül 2009.GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart (BK.m.158-161), Ankara 2002.GÜNDOĞAN, Tolga: “Devlet Memurluğunda İstifa”. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.2, Aralık 2014.KAPLAN, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı, Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1987.KAR, Bektaş: “Deneme Süreli İş Sözleşmesi”, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Kamu-İş, Ankara 2010.KARAGÖZ Veli: İş Sözleşmesinde Cezai Şart, Ankara 2006.KAYIHAN Şaban/ÜNLÜTEPE Mustafa, “Vekâlet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S.3, Bahar 2014.KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, İstanbul 2017.KILIÇOĞLU, Mustafa/ŞENOCAK, Kemal: İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 2007.KIZILRAY, Ender: “Davacının İşyerinden Koşullu Olarak Ayrılma İsteğine İlişkin Dilekçesi İstifa Niteliğinde Değildir”, Karar İncelemesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 07, Y.2, S.5.MANAV A. Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009.MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin/BAYSAL Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, C.1, Ankara 2019.NARMANLIOĞLU, Ünal: “İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmesi İçin Belirli Sebeplere (Muvazzaf Askerlik – Aylık Ya Da Toptan Ödeme Almak – Kadın İşçi İçin Evlenmek Sebeplerinden Biriyle) Dayalı Olarak Yapacağı Feshin Özellikleri”, Prof.Dr. Metin Kutal’a Armağan, Ankara 1998.NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2014.OCAK, Saim: “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı”, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan DEÜHFD, C.15, Özel Sayı 2014.OCAK Uğur, Feshe Bağlı İşçilik Alacakları, 1. Kitap, Gaziantep 2018.OĞUZMAN, Kemal: Türk Borçlar Kanunu ve Mevzuatına Göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul 1955.OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, C.1, İstanbul 2017.OKUR, Ali Rıza: “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Süreli Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi”, Karar İncelemesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2008.ÖZDEMİR, Erdem, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul 2006.ÖZDEMİR, Erdem: İstifa ve İkale, İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdiren Hukuki İşlemlerinin Geçerliliği, İstanbul Barosu Yayınları 2009.ÖZDEMİR, Erdem: “İş Hukukunda Eğitim Karşılığı Öngörülen Cezai Şart, Çalışma ve Toplum, 2005/1SENYEN KAPLAN, E. Tuncay: “Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshinin Hüküm ve Sonuçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 36, Y. 2016.SOYER, Polat: “İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Önellerinin Eşitliği İlkesi”, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, Özel Sayı, C.I, İstanbul 2016.SOYER, Polat: “Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Feshi İçin Öngörülen Cezai Şartın Geçerliliği Sorunu”, Prof.Dr. Turhan ESENER’e Armağan, Ankara 2000.SOYER, M. Polat: “Deneme Süreli ve Deneme Amaçlı İş Sözleşmeleri”, Çalışma ve Toplum, 2008/1.SÜMER, Halûk Hâdi: İş Hukuku, Ankara 2019.SÜMER, Halûk Hâdi: İş Hukuku Uygulamaları, Ankara 2019.SÜZEK, Sarper, İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, İş Güvencesi Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ankara 1976.SÜZEK, Sarper, İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara 1989.SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, İstanbul 2019.ŞAHLANAN Fevzi, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2008, Ankara 2010.ŞAHLANAN, Fevzi: “Sendika Yöneticilerinin Güvencesi”, Prof.Dr. Polat Soyer’e Armağan DEÜHFD. C.15, Özel Sayı 2014.TULUKÇU, N. Binnur: “Türk İş Hukukunda Hizmet Sözleşmesinin Haksız Feshi ve Sonuçları”, GSÜHFD. Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002.TUNCAY A. Can/SAVAŞ KUTSAL, F. Burcu: Toplu İş Hukuku, İstanbul 2017.TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2015.TÜYSÜZOĞLU İlkay, Yeni İşverenin Sorumluluğu (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 23 Bağlamında), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi 2015.ULUCAN, Devrim/NAZLI Seçkin: “Karar İncelemesi: İşçinin İstifası, Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçme, Kıdem ve İhbar Tazminatı”, Çalışma ve Toplum, 2007/1UŞAN, M. Fatih, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2006.YAVUZDOĞAN, Seçkin: “İdare Hukukunda İstifa”, International Journal of Legal Progress, Volume: 2, Year: 2016, Number: 2.YILMAZ, Halil: “İşçinin İş Sözleşmesinin İstifa Beyanıyla Feshi (Yargıtay Kararlarına Genel Bakış), Prof.Dr. Sarper SÜZEK’e Armağan, C.II, İstanbul 2011.YÜREKLİ, Sabahattin, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2016.

Termination of Labour Contract by Employee and the Legal Consequences of the Termination

Year 2019, Volume 27, Issue 3, 679 - 726, 27.12.2019
https://doi.org/10.15337/suhfd.650941

Abstract

It’s a met frequently situation in practice that a worker leaves workplace depending on some cases and developments, quits job because of personal reasons or terminates labour contract conditionally by free will. In the principle decisions of Supreme Court of Appeals, termination of labour contract without a justified ground and without notification condition by worker is defined as resignation. However, in labour legislation there is no special regulation about termination of labour by resignation. In practice, a rich judicial opinion is formed about the concept of termination of labour contract by worker defined as resignation. Nevertheless, judicial decisions are not always precedent because in dijudications, different conclusions are reached depending on the features of concrete case.

References

  • ALP, Mustafa: “Eğitim Giderleri Karşılığı Cezai Şart ve İş Akdinin Feshi”, Sicil İHD. 2010/19.AKINCI, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2011.AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA Cemil: Türk İdare Hukuku, Ankara 2017.AKYİĞİT, Ercan: Kıdem Tazminatı, Ankara 1999.AKYİĞİT, Ercan: Toplu İş Hukuku El Kitabı, Ankara 2015.AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku, Ankara 2018.ALP, Mustafa: İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesi) Geçerlilik Koşulları, Legal İHSGHD. 2008/17.ALPAGUT, Gülsevil: “Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik”, Bankacılar Dergisi, S.65, 2008.ASTARLI, Muhittin: İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi), Ankara 2016.AYDIN, Ufuk: “İş Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi”, Çimento İşveren, S.3, C.18. Mayıs 2004.BAKIRCI, Kadriye: “Anayasa Mahkemesi’nin Evlilik Sonrası İşten Ayrılan Kadın İşçilerin Kıdem Tazminatı Haklarına İlişkin Kararı”, Sicil İHD., Y.3, S.12, Aralık 2008.BAŞBUĞ, Aydın: Toplu İş İlişkileri ve Hukuk, Ankara 2012.BAYCIK, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.CENTEL, Tankut: “İhbar Öneli İçinde Haklı Nedenle İşten Çıkarma”, Tekstil İşveren, Ocak 2004.ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2018.EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C. 1, Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1984.EKONOMİ, Münir: “Fesih ve Türleri”, Kamu-İş, Ocak 1990.EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017.ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara 1978.EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2019.GEREK, Hasan Nüvit: “İş Sözleşmesinin İkale Sözleşmesi İle Sona Ermesi”, Çalışma ve Toplum, 2011/4.GEREK, Nüvit: “İşveren Tarafından Gerçekleştirilen Haksız Fesih – Usulsüz Fesih – Kötüniyetli Fesih”, Karatahta/ İş Yazıları Dergisi, S.2, 2015.GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel: İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2018.GÜNAY, Cevdet İlhan: “İkale Sözleşmesi”, Çimento İşveren, Eylül 2009.GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart (BK.m.158-161), Ankara 2002.GÜNDOĞAN, Tolga: “Devlet Memurluğunda İstifa”. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.2, Aralık 2014.KAPLAN, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı, Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1987.KAR, Bektaş: “Deneme Süreli İş Sözleşmesi”, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Kamu-İş, Ankara 2010.KARAGÖZ Veli: İş Sözleşmesinde Cezai Şart, Ankara 2006.KAYIHAN Şaban/ÜNLÜTEPE Mustafa, “Vekâlet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S.3, Bahar 2014.KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, İstanbul 2017.KILIÇOĞLU, Mustafa/ŞENOCAK, Kemal: İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 2007.KIZILRAY, Ender: “Davacının İşyerinden Koşullu Olarak Ayrılma İsteğine İlişkin Dilekçesi İstifa Niteliğinde Değildir”, Karar İncelemesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 07, Y.2, S.5.MANAV A. Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009.MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin/BAYSAL Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, C.1, Ankara 2019.NARMANLIOĞLU, Ünal: “İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmesi İçin Belirli Sebeplere (Muvazzaf Askerlik – Aylık Ya Da Toptan Ödeme Almak – Kadın İşçi İçin Evlenmek Sebeplerinden Biriyle) Dayalı Olarak Yapacağı Feshin Özellikleri”, Prof.Dr. Metin Kutal’a Armağan, Ankara 1998.NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2014.OCAK, Saim: “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı”, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan DEÜHFD, C.15, Özel Sayı 2014.OCAK Uğur, Feshe Bağlı İşçilik Alacakları, 1. Kitap, Gaziantep 2018.OĞUZMAN, Kemal: Türk Borçlar Kanunu ve Mevzuatına Göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul 1955.OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, C.1, İstanbul 2017.OKUR, Ali Rıza: “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Süreli Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi”, Karar İncelemesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2008.ÖZDEMİR, Erdem, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul 2006.ÖZDEMİR, Erdem: İstifa ve İkale, İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdiren Hukuki İşlemlerinin Geçerliliği, İstanbul Barosu Yayınları 2009.ÖZDEMİR, Erdem: “İş Hukukunda Eğitim Karşılığı Öngörülen Cezai Şart, Çalışma ve Toplum, 2005/1SENYEN KAPLAN, E. Tuncay: “Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshinin Hüküm ve Sonuçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 36, Y. 2016.SOYER, Polat: “İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Önellerinin Eşitliği İlkesi”, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, Özel Sayı, C.I, İstanbul 2016.SOYER, Polat: “Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Feshi İçin Öngörülen Cezai Şartın Geçerliliği Sorunu”, Prof.Dr. Turhan ESENER’e Armağan, Ankara 2000.SOYER, M. Polat: “Deneme Süreli ve Deneme Amaçlı İş Sözleşmeleri”, Çalışma ve Toplum, 2008/1.SÜMER, Halûk Hâdi: İş Hukuku, Ankara 2019.SÜMER, Halûk Hâdi: İş Hukuku Uygulamaları, Ankara 2019.SÜZEK, Sarper, İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, İş Güvencesi Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ankara 1976.SÜZEK, Sarper, İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara 1989.SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, İstanbul 2019.ŞAHLANAN Fevzi, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2008, Ankara 2010.ŞAHLANAN, Fevzi: “Sendika Yöneticilerinin Güvencesi”, Prof.Dr. Polat Soyer’e Armağan DEÜHFD. C.15, Özel Sayı 2014.TULUKÇU, N. Binnur: “Türk İş Hukukunda Hizmet Sözleşmesinin Haksız Feshi ve Sonuçları”, GSÜHFD. Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002.TUNCAY A. Can/SAVAŞ KUTSAL, F. Burcu: Toplu İş Hukuku, İstanbul 2017.TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2015.TÜYSÜZOĞLU İlkay, Yeni İşverenin Sorumluluğu (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 23 Bağlamında), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi 2015.ULUCAN, Devrim/NAZLI Seçkin: “Karar İncelemesi: İşçinin İstifası, Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçme, Kıdem ve İhbar Tazminatı”, Çalışma ve Toplum, 2007/1UŞAN, M. Fatih, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2006.YAVUZDOĞAN, Seçkin: “İdare Hukukunda İstifa”, International Journal of Legal Progress, Volume: 2, Year: 2016, Number: 2.YILMAZ, Halil: “İşçinin İş Sözleşmesinin İstifa Beyanıyla Feshi (Yargıtay Kararlarına Genel Bakış), Prof.Dr. Sarper SÜZEK’e Armağan, C.II, İstanbul 2011.YÜREKLİ, Sabahattin, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2016.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section ÖZEL HUKUK
Authors

Mehmet Nusret BEDÜK> (Primary Author)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ, İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
0000-0001-8239-4485
Türkiye

Publication Date December 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 27, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { suhfd650941, journal = {Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1306-8075}, eissn = {2548-1177}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {27}, number = {3}, pages = {679 - 726}, doi = {10.15337/suhfd.650941}, title = {İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları}, key = {cite}, author = {Bedük, Mehmet Nusret} }
APA Bedük, M. N. (2019). İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 679-726 . DOI: 10.15337/suhfd.650941
MLA Bedük, M. N. "İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları" . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 (2019 ): 679-726 <https://dergipark.org.tr/en/pub/suhfd/issue/50889/650941>
Chicago Bedük, M. N. "İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 (2019 ): 679-726
RIS TY - JOUR T1 - Termination of Labour Contract by Employee and the Legal Consequences of the Termination AU - Mehmet NusretBedük Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15337/suhfd.650941 DO - 10.15337/suhfd.650941 T2 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 679 EP - 726 VL - 27 IS - 3 SN - 1306-8075-2548-1177 M3 - doi: 10.15337/suhfd.650941 UR - https://doi.org/10.15337/suhfd.650941 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Law Review İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları %A Mehmet Nusret Bedük %T İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1306-8075-2548-1177 %V 27 %N 3 %R doi: 10.15337/suhfd.650941 %U 10.15337/suhfd.650941
ISNAD Bedük, Mehmet Nusret . "İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 / 3 (December 2019): 679-726 . https://doi.org/10.15337/suhfd.650941
AMA Bedük M. N. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 27(3): 679-726.
Vancouver Bedük M. N. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 27(3): 679-726.
IEEE M. N. Bedük , "İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 3, pp. 679-726, Dec. 2019, doi:10.15337/suhfd.650941