Year 2018, Volume 8 , Issue 1, Pages 228 - 245 2018-04-15

Digital Divide in Turkish LanguageTeaching Process
Türkçe Öğretim Sürecinde Dijital Bölünme

Mazhar BAL [1] , Esra USLU [2]


The aim of this study is to discuss the digital divide between teachers and students in Turkish teaching process and to show the effect of digital divide on Turkish teaching process. The research was designed by case study from qualitative research methods. There are two different groups of participants of the selected study with easy access case sampling: (1) The teachers whose readiness level is high in linking Turkish teaching process with technology and their students whoose readiness level is low to use technology. (2) The teachers whose readiness level is low in linking Turkish teaching process with technology and their students whoose readiness level is high to use technology. Semi-structured interview form, questionnaire was used as data collection tool. The collected data were analyzed using a qualitative data analysis program. The research has resulted in a digital divide between Turkish teachers and students in terms of awareness, skill and willingness. In order to prevent the negative effects of digital divide in the teaching process, it is tought that teachers and students whoose readiness level is to use technology and the in-school and out-of-school technological possibilities take into consideration.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretim sürecinde öğretmenlerle öğrenciler arasındaki dijital bölünmeyi ele almak ve dijital bölünmenin Türkçe öğretim sürecine etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi ile desenlenmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilen araştırmanın katılımcılarını, iki farklı grup oluşturmaktadır: (1) Türkçe öğretim sürecini teknolojiyle ilişkilendirme konusunda becerisi yüksek öğretmenler ve onların teknoloji kullanımı konusunda becerisi düşük öğrencileri; (2) Türkçe öğretim sürecini teknolojiyle ilişkilendirme konusunda becerisi düşük öğretmenler ve onların teknoloji kullanımı konusunda becerisi yüksek öğrencileridir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu, anket kullanılmıştır. Toplanan veriler, nitel veri analiz programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada Türkçe öğretmenleri ve öğrencileri arasında farkındalık, beceri ve isteklilik açısından dijital bölünme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim sürecinde dijital bölünmenin olumsuz etkilerini engellemek için öğretmen ve öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda becerileri, okul içi ve okul dışı teknolojik imkanların göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.

 • Altunışık, R. (2008). Anketlerde Veri Kalitesinin İyileştirilmesi İçin Öntest (Pilot) Yöntemleri. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2, 1-17.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H. ve Başak, M. H. (2014). Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1),21-47.
 • Baz, F. Ç. (2016). Teknik, Donanım Ve İçerik Yönüyle Fatih Projesinin Değerlendirilmesi. Gümüshane University Electronic Journal Of The Institute Of Social Science / Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(15), 196-209. Doi:10.17823/gusb.71
 • Belluomini, E. (2016). Digitally İmmigrant Social Work Faculty: Technology Self-Efficacy And Practice Outcomes (Order No. 10250293). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1862145385). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1862145385?accountid=15340
 • Bottoms, G. (2007) Redesigning the Ninth-Grade Experience. http: www.sreb.org./article/highschools that work/07/html adresinden erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev. Ed. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Deacon, A., Parkin, L., & Schneider, C. (2017). Looking Beyond Language Skills--Integrating Digital Skills İnto Language Teaching. Research-publishing.net, 01 Jan. 2017.EBSCOhost.
 • Dewan, S. ve Riggins, F. (2005). The Digital Divide: Curren And Future Research Directions. Journal of the Assocition for Information Systems, 2 (12), 298- 337. http://aisel.aisnet.org adresinden erişilmiştir.
 • Dias, I. C. B. ve Bocorny, A. E. P. (2014). Perceptıons And Perspectıves On Internet Assısted Language Teachıng By Englısh Teachers From Rıo Grande Do Sul. Revista Entrelinhas, (8),1:46-57.
 • Duplaga, M. (2017). Digital Divide Among People With Disabilities: Analysis Of Data From A Nationwide Study For Determinants Of Internet Use And Activities Performed Online. Plos One, 12(6), e0179825. doi: 10.1371/journal.pone.0179825
 • Ediger, M. (2016). Studyıng Grammar In The Technologıcal AgE. Reading Improvement, 53(2), 72-74.
 • Ekici, S. T., & Yılmaz, B. T. (2013). FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317-339.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (Çev. Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hawkins, S. (2005). Beyond the digital divide: issues of access and economics. The Canadian Journal of Information and Library Science, 29(2), 171-189. Hutchison, A., & Woodward, L. (2014). A Planning Cycle for Integrating Digital Technology Into Literacy Instruction. Reading Teacher, 67(6), 455-464. doi:10.1002/trtr.1225
 • Jacobs, H.H. (2010). Curriculum 21: Essential Education for a Changing World. Alexandria, VA: ASCD.
 • Johnson, B, & Christensen, L. (2007). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Karabacak, K. (2016). Evaluation Of Fatih Project İn The Frame Of Digital Divide. TOJET: The Turkish Online Journal of Education Technology, 15(2), 61-72. www.tojet.net adresinden erişilmiştir.
 • Karabacak, N. (2015). Türk Eğitim Sistemindeki FATİH Projesinin CIPP Modeline Göre İncelenmesi. (Turkish). Mersin University Journal Of The Faculty Of Education, 11(3), 700-719. doi:10.17860/efd.15447
 • Karatekin, K., Elvan, Ö., & Öztürk, D. (2015). Sosyal Bilgiler Ve Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Düşünceleri. International Journal Of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 81-114.
 • Katz, J. ve Aspden, P. (1997). Motivations for and barriers to Internet usage: results of a national public opinion survey. Internet Research, (3), 170. doi:10.1108/10662249710171814
 • Kocaoğlu, B. Ü. ve Akgün, Ö. E. (2015). Lise Öğretmenlerinin Fatih Projesi Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları. Ines Journal, 2(4), 259-276.
 • Koçak, Ö. (2013). Fatih Projesi Kapsamındaki Lcd Panel Etkileşimli Tahta Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları (Erzincan İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö., ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (Eba) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. (Turkish). Journal Of International Social Research, 9(45), 626-637. doi:10.17719/jisr.20164520642
 • Lincoln, Y.S. ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Lisenbee, P. S. (2016). Generation Gap Between Students’ Needs and Teachers’ Use of Technology in Classrooms. Journal of Literacy and Technology, (17)3: 99-123.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles M., & Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (2nd. Ed.). CA: Sage Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017) Fatih Projesi Öğretmen Eğitimleri. www.fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Mirazchiyski, P. (2016). The Digital Divide: The Role of Socioeconomic Status Across Countries. Solsko Polje, 27(3), 23-52.
 • Mvalongo, A. (2011). Teachers’ perceptions about ICT for teaching, professional development, administration and personal use. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), (7) 3: 36-49.
 • Nanjappa, A., & Grant, M.M. (2003). Constructing on Constructivism: The Role Of Technology. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 2(1), p. 38-55.
 • Özdemir, U. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Giresun.
 • Rainey, E. C., & Storm, S. (2017). Teaching Digital Literary Literacies in Secondary English Language Arts. Journal Of Adolescent & Adult Literacy, 61(2), 203-207. doi:10.1002/jaal.677
 • Relles, S. R., & Tierney, W. G. (2013). Understanding the Writing Habits of Tomorrow's Students: Technology and College Readiness. Journal Of Higher Education, 84(4), 477-505.
 • Sağlam, A. L. G. ve Sert, S. (2012). Perceptions of In-Service Teachers Regarding Technology Integrated English Language Teaching. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (3)3: 1-14.
 • Saleh, N. (2009). The digital divide and social justice. Feliciter, 6. 244-245.
 • Sarıtepeci, M.; Durak, H.; Seferoğlu S. S. (2016). Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Alanında Hizmet-İçi Eğitim Gereksinimlerinin FATİH Projesi kapsamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 601-620. www.dergipark.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Smith, S. (2013). Through the Teacher's Eyes: Unpacking the TPACK of Digital Fabrication Integration in Middle School Language Arts. Journal Of Research On Technology In Education, 46(2), 207-227.
 • Soobin, Y., Warschauer, M., Binbin, Z., & Lawrence, J. F. (2014). Cloud-Based Collaborative Writing and the Common Core Standards. Journal Of Adolescent & Adult Literacy, 58(3), 243-254. doi:10.1002/jaal.345
 • Stokes, C. E. (2009). A review of students' perceptions of technology usage and its relationship to student achievement in the high school language arts program in selected schools in georgia (Order No. 3421341). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (751616989). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/751616989?accountid=15340
 • Şahin İzmirli, Ö. (2012). Dönüştürücü öğrenme kuramı açısından öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu uygulamaları. (Yayınlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 320334)
 • TÜİK. (2013). 06-15 Yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya. www.tuik.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • TÜİK. (2016). Örgün eğitim istatistikleri. www.tuik.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje İle İlgili Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • Union, C., Union, L., & Green, T. (2015). The Use of eReaders in the Classroom and at Home to Help Third-grade Students Improve their Reading and English/ Language Arts Standardized Test Scores. Techtrends: Linking Research & Practice To Improve Learning, 59(5), 71-84. doi:10.1007/s11528-015-0893-3
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mazhar BAL
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Esra USLU
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2018

APA Bal, M , Uslu, E . (2018). Türkçe Öğretim Sürecinde Dijital Bölünme . Sakarya University Journal of Education , 8 (1) , 228-245 . DOI: 10.19126/suje.344368