Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 187 - 201 2018-08-15

Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Duygusal İstismar Düzeyi ile Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience

Mehmet KANAK [1] , Ayfer DOĞAN ARSLAN [2]


Bu araştırmanın amacı, ergenlerin algıladıkları duygusal istismar düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada nicel modellerden, karşılaştırma yoluyla bilgi edinmeyi sağlayan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu toplam 276 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler, Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği, Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, lise öğrencilerinin algıladıkları duygusal istismar düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur. Lise öğrencilerinin algıladıkları duygusal istismar düzeyi arttıkça; psikolojik sağlamlık düzeyi azalmaktadır. Ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından eleştirilme, reddedilme, küçük düşürülme ve küçümsenme gibi tutumlar, ergenlerin psikolojik olarak gelişmesini engellemektedir.

The purpose of this research is to determine the relationship between the level of emotional abuse that the adolescents perceive and the levels of psychological resilience. In the research, a relational model has been used which obtains information through comparison from quantitative models.  In the study, criterion sampling method which is a purposive sampling method has been used. The study group consists of a total of 276 high school students. Data were collected using the Perceived Emotional Abuse Scale, the Psychological Resilience Scale, and the Personal Information Form created by the researcher. According to the results of the study, a moderately negative correlation has been found between the level of emotional abuse perceived by high school students and their levels of psychological resilience. As the level of emotional abuse perceived by high school students increases, the level of psychological resilience decreases. The attitudes such as being criticised, refused, humiliated and disdained by the parents and teachers of the adolescent prevent the adolescents from showing a psychologically development.


 • Arslan, G. (2015). Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık: Bireysel Koruyucu Faktörlerin Rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 5 (44), 73-82.
 • Arslan, G. ve Balkıs, M. (2016). Ergenlerde Duygusal İstismar, Problem Davranışlar, Öz-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi. 6 (1). 8-22.
 • Arslan, G. ve Kabasakal Z. (2014). Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu-II: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 10 (2). 491-510.
 • Block, J. and M. Kremen, A.(1996). IQ and Ego-Resiliency: Conceptual and Empirical Connections and Separateness. Journal of Personality and Social Psychology. 70 (2), 349-361.
 • Bulut, S., Doğan, U., & Altundağ, Y. (2013). Adolescent psychological resilience scale: validity and reliability study. Contemporary Psychology, Suvremena Psihologija, 16 (1), 21-32.
 • Cirit, C. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Farkındalıkları. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Mersin.
 • Engel, B. (2003). The Emotionally Abusive Relationship. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Glaser, D. (2002). Emotional Abuse and Neglect (Psychological Maltreatment): A Conceptual Framework. Child Abuse& Neglect. 26, 697-714.
 • Gizir, C.A (2006). Psikolojik Sağlamlık Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(28), 113-128.
 • Hamarman, S. ve Bernet , W. (2000). Evaluating and Reporting Emotional Abuse in Children: Parent-Based, Action-Based Focus Aids in Clinical Decision-Making. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 39 (7). 928-930.
 • Irmak, T.Y. (2008). Çocuk İstismarı ve İhmalinin Yaygınlığı ve Dayanıklılıkla İlişkili Faktörler. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi. İzmir. Iwaniec, D. (2006). The Emotionally Abused and Neglected Child. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Iwaniec D., Larkin, E. ve Mcsherry, D. (2007). Emotionally Harmful Parenting. Child Care in Practice. 13(3). 203-220.
 • Kanak, M. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal İhmal ve İstismara Yönelik Bilgi ve Farkındalıklarına Destek Eğitim Programının Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Kantürk, Y.E. (2014). Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerine Başvuran Çocuklar ve Annelerinin Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantıları, Depresyon Düzeyleri, Kendini Açma Davranışları ve Annelerin Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Karaırmak, Ö.(2006). Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(26) , 129-142.
 • Karasar, N.(2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Masten, A. (2001). Resilience Processes in Development. American Psychologist. 56 (3), 227-238.
 • Özcan, K. (2009). Yetişkin Bireylerin Algılanan Duygusal İstismar Düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Samsun.
 • Özer, E. ve Deniz, M.E. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi . İlköğretim Online. 13(4), 1240-1248.
 • Öz, F. ve Yılmaz, E. (2009). Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 82-89.
 • Özer, E. (2016). Temel Benlik Değerlendirmesi, Başar Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Sağlamlık. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume. 11(14), 587-606.
 • Özyurt, Ş.E. (2016). Ergenlikte Algılanan Duygusal İstismar ve Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İzmir.
 • Rew, T., Seehafer, M., Thomas, N. and Yockey, R.(2001). Correlates of Resilience in Homeless Adolescents. Journal of Nursınıng Scholorship, 33(1), 33-40.
 • Sarıkaya, A.(2015). 14-18 Yaş Arası Ergenlerin Benlik Saygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Şimşek, S. (2010). Ergenlerde Davranış Problemlerinin Ann-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Adana
 • Taner, Y. ve Gökler, B. (2004). Çocuk İstismar ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82-86.
 • Türk, T. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinde Duygusal İstismar, Disiplin Cezaları ve Okula Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Yalçın, S. (2007). Ergenlerde Algılanan Duygusal İstismar ile Uyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KANAK (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayfer DOĞAN ARSLAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 15, 2018

Bibtex @research article { suje373618, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {187 - 201}, doi = {10.19126/suje.373618}, title = {A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience}, key = {cite}, author = {KANAK, Mehmet and DOĞAN ARSLAN, Ayfer} }
APA KANAK, M , DOĞAN ARSLAN, A . (2018). A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience. Sakarya University Journal of Education , 8 (2) , 187-201 . DOI: 10.19126/suje.373618
MLA KANAK, M , DOĞAN ARSLAN, A . "A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 187-201 <https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/36483/373618>
Chicago KANAK, M , DOĞAN ARSLAN, A . "A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 187-201
RIS TY - JOUR T1 - A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience AU - Mehmet KANAK , Ayfer DOĞAN ARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.373618 DO - 10.19126/suje.373618 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 201 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.373618 UR - https://doi.org/10.19126/suje.373618 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience %A Mehmet KANAK , Ayfer DOĞAN ARSLAN %T A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.373618 %U 10.19126/suje.373618
ISNAD KANAK, Mehmet , DOĞAN ARSLAN, Ayfer . "A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience". Sakarya University Journal of Education 8 / 2 (August 2018): 187-201 . https://doi.org/10.19126/suje.373618
AMA KANAK M , DOĞAN ARSLAN A . A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 187-201.
Vancouver KANAK M , DOĞAN ARSLAN A . A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 201-187.