Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Bir Kaynaştırma Öğrencisinin Okuma ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

Year 2023, Volume: 13 Issue: 1, 24 - 47, 30.04.2023
https://doi.org/10.19126/suje.1069362

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı 2. sınıf seviyesinde öğrenim gören, bir kaynaştırma öğrencisinin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, eylem araştırması olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür. Öncelikle öğrencinin okuma ve dinleme becerilerindeki mevcut seviyesi tespit edilmiştir. Müdahale sürecinde etkileşimli okuma ve tekrarlı okuma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın müdahale süreci 6 hafta sürmüştür. Bu süreçte 14 farklı resimli çocuk kitabı, öğrenci ebeveyni tarafından etkileşimli okuma yöntemiyle okunmuştur. Ardından öğrencinin, resimli çocuk kitaplarını serbest okuyucu düzeyine gelene kadar okuması sağlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencinin, müdahale sürecinden öncesine göre daha az okuma hatası yaptığı, kelime tanıma oranının ve okuma prozodisi puanının yükseldiği, okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama başarısının geliştiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Akoğlu, G. ve Turan, F. (2012). Eğitsel müdahale yaklaşımı olarak sesbilgisel farkındalık: Zihinsel engelli çocuklarda okuma becerilerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 11-22.
 • Akoğlu, G., Ergül, C. ve Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13 (2), 622-639.
 • Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akyol, H. ve Sever, E. (2019). Okuma yazma güçlüğü ve bir eylem araştırması: İkinci sınıf örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 685-707.
 • Akyol, H. ve Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 78-95.
 • Akyol, H., ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21. Doi: 10.7822/omuefd.35.2.1
 • Akyol, H., ve Sural, Ü. Ç. (2021). Okuma, okuduğunu anlama ve okuma motivasyonunun geliştirmesi: Bir eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 46(205), 69-52, Doi: 10.15390/EB.2020.8977
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç., ve Rasinski, T.V. (2014). Okumayı değerlendirme. Pegem Akademi.
 • Alghazo, E. M., & Naggar Gaad, E. E. (2004). General education teachers in the United Arab Emirates and their acceptance of the inclusion of students with disabilities. British Journal of Special Education, 31(2), 94-99.
 • Allington, R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Ed.), What research has to say about fluency instruction (pp. 94-105). Newark, DE: International Reading Association.
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi (Geliştirilmiş 3.bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ateş, S., Akbay, F., Yıldırım, K. ve Çetinkaya F. Ç. (2020). The effects of story reading on first Grade Students’ Story Comprehension and Retelling Skills. Academy Journal of Educational Sciences, 4(2), 81-86.
 • Avcıoğlu, H. (2012). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(2), 118-133.
 • Ayar, J. (2007). Using phonemic awareness strategies to increase fluency. (Yayınlanmamış doktora tezi). University of California, Sacramento.
 • Bakkaloğlu, H. C. ve Sucuoğlu, B. (2000). Normal ve Zihinsel Engelli Bebeklerde Anne-Bebek Etkileşiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2 (4), 47 – 58.
 • Başar, M. ve Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 185-206.
 • Baten, E., & Desoete, A. (2019). Metacognition and motivation in school-aged children with and without mathematical learning disabilities in Flanders. ZDM, 51(4), 679-689.
 • Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1).
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, (162).
 • Beyreli, L. and Amanvermez İncirkuş, F. (2018). Etkileşimli sesli okuma ve SQ4R okuma stratejisinin anlamaya etkisi: Karma yöntem araştırması. International Journal of Languages Education, 6(1), 271-291.
 • Biemiller, A. (2003). Vocabulary: Needed if more children are to read well. Reading Psychology, 24, 323-335.
 • Borich, G.D. (2014). Effective teaching methods: Research-based practice. Pearson Higher.
 • Brett, A., Rothlein, L. and Hurley, M. E. (1996). Vocabulary acquisition from listening to stories and explanations of target words. Elementary School Journal, 96, 415-422. doi: 10.1086/461836.
 • Browder, D. M., Wakeman, S. Y., Spooner, F., Ahlgrim-Delzell, L., & Algozzinexya, B. (2006). Research on reading instruction for individuals with significant cognitive disabilities. Exceptional children, 72(4), 392-408.
 • Caldwell, J. S. (2008). Reading assessment: A primer for teachers and coaches. New York: Guilford.
 • Ceyhan, S. (2019). Etkileşimli sesli okumanın öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve akıcı okumalarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Coltheart, M. (2005). Comprehension instruction: Research-based best practices. M. J. Snowling ve C. Hulme (Ed.), The science of reading: A handbook. USA: Blackwell.
 • Çatak, A. A. ve Tekinarslan, E. (2008). Powerpoint programında hazırlanan okuma materyalinin 12-13 yaşlarında kaynaştırma programına devam eden hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 107- 124.
 • Çetinkaya, F. Ç., Öksüz, H. İ. ve Öztürk, M. (2018). Etkileşimli okuma ve kelime hazinesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 705-715.
 • Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2019). Effects of interactive book reading activities on improvement of elementary school students’ reading skills. International Journal of Progressive Education, 15(3), 180-193.
 • Delimehmet-Dada, Ş. ve Ergül, C. (2020). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.544840.
 • Deniz, S. ve Aslan, Y. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencide hikâye haritası tekniğinin okuduğunu anlamaya etkisinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(228), 241-261.
 • Diken, H. İ. ve Sucuoğlu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 25-39.
 • Dinç, R. (2016). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencide okuma becerisini geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. AKU Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 320-334.
 • Duke, N. (2003). Comprehension instruction for informational text. Presentation at the annual meeting of the Michigan Reading Association, Grand Rapids, MI. Dündar, H. ve Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377.
 • Efe, M. ve Temel, Z. F. (2018). Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2). 257-283.
 • Eliçin, Ö., Dağseven-Emecen, D. ve Yıkmış, A. (2013). Zihin engelli çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle temel toplama işlemlerinin öğretiminde nokta belirleme tekniği kullanılarak yapılan öğretimin etkililiği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 118–136.
 • Emiroğlu, S. ve Pınar, F. N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanları ile ilişkisi. Turkish Studies, 8(4), 769-782.
 • Er, S. (2016). Okulöncesi dönemde anne babaların etkileşimli hikâye kitabı okumalarının önemi. Başkent University Journal of Education, 2(3), 156-160.
 • Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2033-2057.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, A.D., Tufan, M. ve Karaman, G. (2015). Ana sınıflarında gerçekleştirilen birlikte kitap okuma etkinliklerinin "etkileşimli kitap okuma” bağlamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 603-619
 • Ergül, C., Sarıca, A. D. ve Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204.
 • Eripek, S. (2004). Türkiye'de zihin engelli çocukların kaynaştırılmalarına ilişkin olarak yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 25-32.
 • Fidan, N. K., ve Akyol, H. (2011). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik nitel bir çalışma. Kuramsal Eğitim ve Bilim, 4(2), 16-29.
 • Freeman, S. F., & Alkin, M. C. (2000). Academic and social attainments of children with mental retardation in general education and special education settings. Remedial and Special Education, 21(1), 3-26.
 • Furnes, B., & Samuelsson, S. (2009). Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross‐linguistic comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), 275-292. doi: 10.1111/j.1467- 9817.2009.01393.x.
 • Girgin, G. ve Baysal, A. (2005). Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi ve bazı değişkenler (İzmir örneği). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 1- 10.
 • Girgin, M. C., (2006). İşitme engelli çocukların konuşma edinimi eğitiminde dinleme becerilerinin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 7(1) 15-28.
 • Gölcük, M., Okur, Ş. ve Berument, S. K. (2015). Düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların alıcı dil ve hiaye anlama becerilerini geliştirmeye yönelik kitap okuma müdahale programı. Hacettepe University Faculty of Health Scienes Journal, 1, 89-96.
 • Güldenoğlu, B. ve Kargın, T. (2012). Karşılıklı öğretim tekniğinin hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkililiğin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 13(1), 17-34.
 • Hargrave, A. C. and Senechal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and dialogic reading. Early Childhood Research Quarterly, 15 (1), 75-90. doi: 10.1016/S0885-2006(99)00038-1.
 • Hendricks, E. L., & Fuchs, D. (2020). Are individual differences in response to intervention influenced by the methods and measures used to define response? Implications for identifying children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 53(6), 428-443.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. ve Pullen, P. C. (2005). Reading fulence assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 55(8), 702-714.
 • İlhan, E. ve Canbulat, T. (2021). Etkileşimli kitap okuma programının (EKOP) ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerine etkisi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 40-56.
 • İlker, Ö. ve Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602.
 • Karadoğan, Z. (2020). Etkileşimli kitap okuma uygulamalarının okuduğunu anlama becerisi ve tutuma etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • LaRocco, A. J. (2008). An investigation of the repeated reading intervention for improving reading fluency. (Yayınlanmamış doktora tezi). The University of Iowa, Iowa City.
 • Lever, R. and M. Sénéchal. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners’ oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology 108(1), 1–24.
 • Levin, I. and Aram, D. (2012). Mother–child joint writing and storybook reading and their effects on kindergartners’ literacy: an intervention study. Reading & Writing, 25(1), 217-249. doi: 10.1007/s11145-010-9254-y.
 • Lewis, R. B. and Doorlag, D.H. (1983). Teaching special studies in mainstream. Ohio: Charles E. Merill Publishing Company.
 • May, F.B. (1986). Reading as communication: An interactive approach. Usa: Merrill Publishing Company.
 • Meiri, R., Levinson, O., & Horowitz‐Kraus, T. (2019). Altered association between executive functions and reading and math fluency tasks in children with reading difficulties compared with typical readers. Dyslexia, 25(3), 267-283.
 • Mitchell, P. L. (2009). The effects of repeated reading strategies on fluency among first grade students. (Yayınlanmamış doktora tezi), Caldwell College, New Jersey.
 • Mol, S. E., Bus, A. G., De Jong, M. T. ve Smeets, D. J. H. (2008). Added value of dialogic mother- child book reading: A meta-analyses. Early Education and Development, 19(1), 7-26. doi: 10.1080/10409280701838603.
 • Moss, K. M. (2016). The Connections between family characteristics, parent-child engagement, interactive reading behaviors, and preschoolers’ emergent literacy (Unpublished Doctor’s Thesis), Alfred University, Alfred, New York.
 • Nation, K. (2019). Children’s reading difficulties, language, and reflections on the simple view of reading. Australian Journal of Learning Difficulties, 24(1), 47-73.
 • National Joint Committee on Learning Disabilities (1993). Providing appropriate education for students with learning disabilities in regular education classrooms. Journal of Learning Disabilities, 26, 330-332.
 • O’Connor, R.E., White, A. and Swanson, H. L. (2007). Repeated reading versus continuous reading: Influences on reading fluency and comprehension. Exceptional Children, 74 (1), 31-46.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.
 • Özkara, Y. (2010). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma düzeylerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 109-119.
 • Özmen, R. G. (2005). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızlarının metinlerde karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 30(136).
 • Öztürk, C. Ç. ve Eratay E. (2010). Eğitim uygulama okuluna devam eden zihin engelli öğrencilerin öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı hakkında görüşlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 145-159.
 • Paris, S. G. (1991). Assessment and remediation of metacognitive aspects of children's reading comprehension. Topics in Language Disorders, 12(1), 32–50. https://doi.org/10.1097/00011363-199112010-00005.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc
 • Penno, J. F., Wilkinson, I. A. G. and Moore, D. W. (2002). Vocabulary acquisition from teacher explanation and repeated listening to stories: Do they overcome the Matthew effect? Journal of Educational Psychology, 94(1), 23-33. doi: 10.1037/0022-0663.94.1.23.
 • Pikulski, J. J. and Chard D. J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and reading compherension. The Reading Teacher. 58(6), 510-519.
 • Rashotte, C. A. and Torgesen, J. A. (1985). Repeated reading and reading fluency in learning disabled children. Reading Research Quarterly, 2 (2), 180-188.
 • Rasinski, T. V. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership, 61(6), 46-51.
 • Reutzel, D. R. and Cooter, R. B. (1996). Teaching children to read: From basals to books. Colombus: Merrill-Prentice Hall Publishing Company.
 • Royer, J. M. (2001). Devoloping reading and listening comprehension test based on the sentence verification thecnique (STW). Journal of Adolescent & Adult Literacy, 45(1), 30-41.
 • Samuels, S. J. (1997). The Method Of Repeated Readings. The Reading Teacher, 50, 376-381.
 • Sarıpınar, E. G. ve Erden, G. (2010). Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 56-66.
 • Seçkin Yılmaz, Ş., ve Bayındık, B. (2017). Okuma performansı düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları. Elementary Education Online, 16(4), 1652-1617. Doi: 10.17051/ilkonline.2017.342983
 • Seçkin, Ş. (2012). Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin okuma akıcılıkları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sezer, B. B., Çetinkaya, F. Ç., Tosun, D. K. and Yıldırım, K. (2021). A comparison of three read-aloud methods with children’s picture books in the Turkish language context: Just reading, performance based reading, and interactional reading. Studies in Educational Evaluation, 68, 100974. DOI: https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100974.
 • Shen, M., & Troia, G. A. (2018). Teaching children with language-learning disabilities to plan and revise compare–contrast texts. Learning Disability Quarterly, 41(1), 44-61.
 • Sidekli, S. (2010). Eylem araştırması: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi. TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar.
 • Smeets, D. J., van Dijken, M. J. and Bus, A. G. (2014). Using electronic storybooks to support word learning in children with severe language impairments. Journal of Learning Disabilities, 47(5), 435-449.
 • Snow, C. E. and Ninio, A. (1986). The contracts of literacy: What children learn from learning to read books. In W. H. Teale & E. Sulzby (Eds.), Emergent literacy: Writing and reading (pp. 116–138). Norwood, NJ: Ablex.
 • Stahl, S.A. (2003). What do we expect storybook reading to do? How storybook reading impacts word recognition. In Van Kleeck, A., Stahl, S.A. & Bauer, E.B. (Ed.), On 125 reading books to children: parents and teachers (pp. 363-383). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Şahbaz, Ü. (2005). Zihinsel engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin hata düzeltmesiz ve hata düzeltmeli uygulamalarının karşılaştırması (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tompkins, G.E. (2006). Literacy for the 21st century (4th Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Türkmenoğlu, M. ve Baştuğ, M. (2017). İlkokulda akran öğretimi aracılığıyla okuma güçlüğünün giderilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 36-66.
 • Uysal Kanik, P. and Akyol, H. (2018) Reading disabilities and intervention: An action research. Education and Science, 44(198), 17-35.
 • van der Wilt, F., Boerma, I., van Oers, B. and C., van der Veen. (2019). The effect of three interactive reading approaches on language ability: An exploratory study in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 27(4), 566-580.
 • Varol, N. (2009). Zihinsel engelli çocuklara tane kavramının açık anlatım ve basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının farklılaşan etkililiği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 353-377.
 • Wauters, L. and Dirks, E. (2017). Interactive reading with young deaf and hard-of-hearing children in eBooks versus print books. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 22(2), 243-252. https://doi.org/10.1093/deafed/enw097.
 • Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D. and Valdez-Menchaca, M. C. (1988). Accelerating language development through picture book reading. Developmental Psychology, 24(4), 552. http:// psycnet.apa.org/journals/dev/24/4/552/.
 • Wiseman, A. (2011). Interactive read alouds: Teachers and students constructing knowledge and literacy together. Early Childhood Education Journal, 38(6), 431-438. doi: 10.1007/s10643-010-0426-9.
 • Wright, E. B. (1999). Full inclusion of children with disabilities in the regular classroom: Is it the only answer? Children & Schools, 21(1), 11-22.
 • Yangın, S. ve Sidekli, S. (2006). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 1-17.
 • Yazdi-Ugav, O., Zach, S., & Zeev, A. (2020). Socioemotional characteristics of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 1-13. https://doi.org/10.1177/0731948720938661.
 • Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Yıkmış, A., Çiftçi-Tekinarslan, İ. ve Sazak Pınar, E. (2006) Zihin engelli öğrencilere yeni Türk lirası ve yeni kuruş öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2). 19- 36.
 • Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız Bıçakçı, M., Er, S. ve Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 201-208.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçe’de okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9),131-139.
 • Yurtbakan, E. (2020). Etkileşimli okuma: Bir içerik analizi. Ana Dili Eğitim Dergisi, 7(1), 25-36.
 • Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 124-134.
 • Zijlstra, H., Van Bergen, E., Regtvoort, A., De Jong, P. F., & Van Der Leij, A. (2021). Prevention of reading difficulties in children with and without familial risk: Short-and long-term effects of an early intervention. Journal of Educational Psychology, 113(2), 248.

Developing Reading and Listening Skills of an Inclusion Student: An Action Research

Year 2023, Volume: 13 Issue: 1, 24 - 47, 30.04.2023
https://doi.org/10.19126/suje.1069362

Abstract

Inclusion students, like all students, need to develop strong reading and listening skills to communicate effectively, understand instructions, and retain information. These skills are also important for their independence and future career success. Improving these skills can help inclusion students to achieve their academic, social, and professional goals. The main purpose of this research is to improve the reading and listening skills of an inclusion student studying at the 2nd grade level. For this purpose, the study was designed and conducted as an action research. First of all, the current level of the student in reading and listening skills was determined. Interactive reading and repeated reading methods were used in the intervention process. The intervention process of the study lasted for 6 weeks. In this process, 14 different children's picture books were read by the student's parents using the interactive reading method. Then, the student was allowed to read children's picture books until he reached the level of free reader. As a result of the research, it was concluded that the student made fewer reading errors than before the intervention process, the rate of word recognition and the reading prosody score increased, and the success of reading comprehension and listening comprehension improved.

References

 • Akoğlu, G. ve Turan, F. (2012). Eğitsel müdahale yaklaşımı olarak sesbilgisel farkındalık: Zihinsel engelli çocuklarda okuma becerilerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 11-22.
 • Akoğlu, G., Ergül, C. ve Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13 (2), 622-639.
 • Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akyol, H. ve Sever, E. (2019). Okuma yazma güçlüğü ve bir eylem araştırması: İkinci sınıf örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 685-707.
 • Akyol, H. ve Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 78-95.
 • Akyol, H., ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21. Doi: 10.7822/omuefd.35.2.1
 • Akyol, H., ve Sural, Ü. Ç. (2021). Okuma, okuduğunu anlama ve okuma motivasyonunun geliştirmesi: Bir eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 46(205), 69-52, Doi: 10.15390/EB.2020.8977
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç., ve Rasinski, T.V. (2014). Okumayı değerlendirme. Pegem Akademi.
 • Alghazo, E. M., & Naggar Gaad, E. E. (2004). General education teachers in the United Arab Emirates and their acceptance of the inclusion of students with disabilities. British Journal of Special Education, 31(2), 94-99.
 • Allington, R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Ed.), What research has to say about fluency instruction (pp. 94-105). Newark, DE: International Reading Association.
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi (Geliştirilmiş 3.bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ateş, S., Akbay, F., Yıldırım, K. ve Çetinkaya F. Ç. (2020). The effects of story reading on first Grade Students’ Story Comprehension and Retelling Skills. Academy Journal of Educational Sciences, 4(2), 81-86.
 • Avcıoğlu, H. (2012). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(2), 118-133.
 • Ayar, J. (2007). Using phonemic awareness strategies to increase fluency. (Yayınlanmamış doktora tezi). University of California, Sacramento.
 • Bakkaloğlu, H. C. ve Sucuoğlu, B. (2000). Normal ve Zihinsel Engelli Bebeklerde Anne-Bebek Etkileşiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2 (4), 47 – 58.
 • Başar, M. ve Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 185-206.
 • Baten, E., & Desoete, A. (2019). Metacognition and motivation in school-aged children with and without mathematical learning disabilities in Flanders. ZDM, 51(4), 679-689.
 • Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1).
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, (162).
 • Beyreli, L. and Amanvermez İncirkuş, F. (2018). Etkileşimli sesli okuma ve SQ4R okuma stratejisinin anlamaya etkisi: Karma yöntem araştırması. International Journal of Languages Education, 6(1), 271-291.
 • Biemiller, A. (2003). Vocabulary: Needed if more children are to read well. Reading Psychology, 24, 323-335.
 • Borich, G.D. (2014). Effective teaching methods: Research-based practice. Pearson Higher.
 • Brett, A., Rothlein, L. and Hurley, M. E. (1996). Vocabulary acquisition from listening to stories and explanations of target words. Elementary School Journal, 96, 415-422. doi: 10.1086/461836.
 • Browder, D. M., Wakeman, S. Y., Spooner, F., Ahlgrim-Delzell, L., & Algozzinexya, B. (2006). Research on reading instruction for individuals with significant cognitive disabilities. Exceptional children, 72(4), 392-408.
 • Caldwell, J. S. (2008). Reading assessment: A primer for teachers and coaches. New York: Guilford.
 • Ceyhan, S. (2019). Etkileşimli sesli okumanın öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve akıcı okumalarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Coltheart, M. (2005). Comprehension instruction: Research-based best practices. M. J. Snowling ve C. Hulme (Ed.), The science of reading: A handbook. USA: Blackwell.
 • Çatak, A. A. ve Tekinarslan, E. (2008). Powerpoint programında hazırlanan okuma materyalinin 12-13 yaşlarında kaynaştırma programına devam eden hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 107- 124.
 • Çetinkaya, F. Ç., Öksüz, H. İ. ve Öztürk, M. (2018). Etkileşimli okuma ve kelime hazinesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 705-715.
 • Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2019). Effects of interactive book reading activities on improvement of elementary school students’ reading skills. International Journal of Progressive Education, 15(3), 180-193.
 • Delimehmet-Dada, Ş. ve Ergül, C. (2020). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.544840.
 • Deniz, S. ve Aslan, Y. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencide hikâye haritası tekniğinin okuduğunu anlamaya etkisinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(228), 241-261.
 • Diken, H. İ. ve Sucuoğlu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 25-39.
 • Dinç, R. (2016). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencide okuma becerisini geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. AKU Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 320-334.
 • Duke, N. (2003). Comprehension instruction for informational text. Presentation at the annual meeting of the Michigan Reading Association, Grand Rapids, MI. Dündar, H. ve Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377.
 • Efe, M. ve Temel, Z. F. (2018). Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2). 257-283.
 • Eliçin, Ö., Dağseven-Emecen, D. ve Yıkmış, A. (2013). Zihin engelli çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle temel toplama işlemlerinin öğretiminde nokta belirleme tekniği kullanılarak yapılan öğretimin etkililiği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 118–136.
 • Emiroğlu, S. ve Pınar, F. N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanları ile ilişkisi. Turkish Studies, 8(4), 769-782.
 • Er, S. (2016). Okulöncesi dönemde anne babaların etkileşimli hikâye kitabı okumalarının önemi. Başkent University Journal of Education, 2(3), 156-160.
 • Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2033-2057.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, A.D., Tufan, M. ve Karaman, G. (2015). Ana sınıflarında gerçekleştirilen birlikte kitap okuma etkinliklerinin "etkileşimli kitap okuma” bağlamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 603-619
 • Ergül, C., Sarıca, A. D. ve Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204.
 • Eripek, S. (2004). Türkiye'de zihin engelli çocukların kaynaştırılmalarına ilişkin olarak yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 25-32.
 • Fidan, N. K., ve Akyol, H. (2011). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik nitel bir çalışma. Kuramsal Eğitim ve Bilim, 4(2), 16-29.
 • Freeman, S. F., & Alkin, M. C. (2000). Academic and social attainments of children with mental retardation in general education and special education settings. Remedial and Special Education, 21(1), 3-26.
 • Furnes, B., & Samuelsson, S. (2009). Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross‐linguistic comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), 275-292. doi: 10.1111/j.1467- 9817.2009.01393.x.
 • Girgin, G. ve Baysal, A. (2005). Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi ve bazı değişkenler (İzmir örneği). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 1- 10.
 • Girgin, M. C., (2006). İşitme engelli çocukların konuşma edinimi eğitiminde dinleme becerilerinin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 7(1) 15-28.
 • Gölcük, M., Okur, Ş. ve Berument, S. K. (2015). Düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların alıcı dil ve hiaye anlama becerilerini geliştirmeye yönelik kitap okuma müdahale programı. Hacettepe University Faculty of Health Scienes Journal, 1, 89-96.
 • Güldenoğlu, B. ve Kargın, T. (2012). Karşılıklı öğretim tekniğinin hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkililiğin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 13(1), 17-34.
 • Hargrave, A. C. and Senechal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and dialogic reading. Early Childhood Research Quarterly, 15 (1), 75-90. doi: 10.1016/S0885-2006(99)00038-1.
 • Hendricks, E. L., & Fuchs, D. (2020). Are individual differences in response to intervention influenced by the methods and measures used to define response? Implications for identifying children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 53(6), 428-443.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. ve Pullen, P. C. (2005). Reading fulence assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 55(8), 702-714.
 • İlhan, E. ve Canbulat, T. (2021). Etkileşimli kitap okuma programının (EKOP) ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerine etkisi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 40-56.
 • İlker, Ö. ve Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602.
 • Karadoğan, Z. (2020). Etkileşimli kitap okuma uygulamalarının okuduğunu anlama becerisi ve tutuma etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • LaRocco, A. J. (2008). An investigation of the repeated reading intervention for improving reading fluency. (Yayınlanmamış doktora tezi). The University of Iowa, Iowa City.
 • Lever, R. and M. Sénéchal. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners’ oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology 108(1), 1–24.
 • Levin, I. and Aram, D. (2012). Mother–child joint writing and storybook reading and their effects on kindergartners’ literacy: an intervention study. Reading & Writing, 25(1), 217-249. doi: 10.1007/s11145-010-9254-y.
 • Lewis, R. B. and Doorlag, D.H. (1983). Teaching special studies in mainstream. Ohio: Charles E. Merill Publishing Company.
 • May, F.B. (1986). Reading as communication: An interactive approach. Usa: Merrill Publishing Company.
 • Meiri, R., Levinson, O., & Horowitz‐Kraus, T. (2019). Altered association between executive functions and reading and math fluency tasks in children with reading difficulties compared with typical readers. Dyslexia, 25(3), 267-283.
 • Mitchell, P. L. (2009). The effects of repeated reading strategies on fluency among first grade students. (Yayınlanmamış doktora tezi), Caldwell College, New Jersey.
 • Mol, S. E., Bus, A. G., De Jong, M. T. ve Smeets, D. J. H. (2008). Added value of dialogic mother- child book reading: A meta-analyses. Early Education and Development, 19(1), 7-26. doi: 10.1080/10409280701838603.
 • Moss, K. M. (2016). The Connections between family characteristics, parent-child engagement, interactive reading behaviors, and preschoolers’ emergent literacy (Unpublished Doctor’s Thesis), Alfred University, Alfred, New York.
 • Nation, K. (2019). Children’s reading difficulties, language, and reflections on the simple view of reading. Australian Journal of Learning Difficulties, 24(1), 47-73.
 • National Joint Committee on Learning Disabilities (1993). Providing appropriate education for students with learning disabilities in regular education classrooms. Journal of Learning Disabilities, 26, 330-332.
 • O’Connor, R.E., White, A. and Swanson, H. L. (2007). Repeated reading versus continuous reading: Influences on reading fluency and comprehension. Exceptional Children, 74 (1), 31-46.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.
 • Özkara, Y. (2010). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma düzeylerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 109-119.
 • Özmen, R. G. (2005). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızlarının metinlerde karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 30(136).
 • Öztürk, C. Ç. ve Eratay E. (2010). Eğitim uygulama okuluna devam eden zihin engelli öğrencilerin öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı hakkında görüşlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 145-159.
 • Paris, S. G. (1991). Assessment and remediation of metacognitive aspects of children's reading comprehension. Topics in Language Disorders, 12(1), 32–50. https://doi.org/10.1097/00011363-199112010-00005.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc
 • Penno, J. F., Wilkinson, I. A. G. and Moore, D. W. (2002). Vocabulary acquisition from teacher explanation and repeated listening to stories: Do they overcome the Matthew effect? Journal of Educational Psychology, 94(1), 23-33. doi: 10.1037/0022-0663.94.1.23.
 • Pikulski, J. J. and Chard D. J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and reading compherension. The Reading Teacher. 58(6), 510-519.
 • Rashotte, C. A. and Torgesen, J. A. (1985). Repeated reading and reading fluency in learning disabled children. Reading Research Quarterly, 2 (2), 180-188.
 • Rasinski, T. V. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership, 61(6), 46-51.
 • Reutzel, D. R. and Cooter, R. B. (1996). Teaching children to read: From basals to books. Colombus: Merrill-Prentice Hall Publishing Company.
 • Royer, J. M. (2001). Devoloping reading and listening comprehension test based on the sentence verification thecnique (STW). Journal of Adolescent & Adult Literacy, 45(1), 30-41.
 • Samuels, S. J. (1997). The Method Of Repeated Readings. The Reading Teacher, 50, 376-381.
 • Sarıpınar, E. G. ve Erden, G. (2010). Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 56-66.
 • Seçkin Yılmaz, Ş., ve Bayındık, B. (2017). Okuma performansı düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları. Elementary Education Online, 16(4), 1652-1617. Doi: 10.17051/ilkonline.2017.342983
 • Seçkin, Ş. (2012). Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin okuma akıcılıkları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sezer, B. B., Çetinkaya, F. Ç., Tosun, D. K. and Yıldırım, K. (2021). A comparison of three read-aloud methods with children’s picture books in the Turkish language context: Just reading, performance based reading, and interactional reading. Studies in Educational Evaluation, 68, 100974. DOI: https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100974.
 • Shen, M., & Troia, G. A. (2018). Teaching children with language-learning disabilities to plan and revise compare–contrast texts. Learning Disability Quarterly, 41(1), 44-61.
 • Sidekli, S. (2010). Eylem araştırması: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi. TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar.
 • Smeets, D. J., van Dijken, M. J. and Bus, A. G. (2014). Using electronic storybooks to support word learning in children with severe language impairments. Journal of Learning Disabilities, 47(5), 435-449.
 • Snow, C. E. and Ninio, A. (1986). The contracts of literacy: What children learn from learning to read books. In W. H. Teale & E. Sulzby (Eds.), Emergent literacy: Writing and reading (pp. 116–138). Norwood, NJ: Ablex.
 • Stahl, S.A. (2003). What do we expect storybook reading to do? How storybook reading impacts word recognition. In Van Kleeck, A., Stahl, S.A. & Bauer, E.B. (Ed.), On 125 reading books to children: parents and teachers (pp. 363-383). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Şahbaz, Ü. (2005). Zihinsel engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin hata düzeltmesiz ve hata düzeltmeli uygulamalarının karşılaştırması (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tompkins, G.E. (2006). Literacy for the 21st century (4th Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Türkmenoğlu, M. ve Baştuğ, M. (2017). İlkokulda akran öğretimi aracılığıyla okuma güçlüğünün giderilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 36-66.
 • Uysal Kanik, P. and Akyol, H. (2018) Reading disabilities and intervention: An action research. Education and Science, 44(198), 17-35.
 • van der Wilt, F., Boerma, I., van Oers, B. and C., van der Veen. (2019). The effect of three interactive reading approaches on language ability: An exploratory study in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 27(4), 566-580.
 • Varol, N. (2009). Zihinsel engelli çocuklara tane kavramının açık anlatım ve basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının farklılaşan etkililiği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 353-377.
 • Wauters, L. and Dirks, E. (2017). Interactive reading with young deaf and hard-of-hearing children in eBooks versus print books. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 22(2), 243-252. https://doi.org/10.1093/deafed/enw097.
 • Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D. and Valdez-Menchaca, M. C. (1988). Accelerating language development through picture book reading. Developmental Psychology, 24(4), 552. http:// psycnet.apa.org/journals/dev/24/4/552/.
 • Wiseman, A. (2011). Interactive read alouds: Teachers and students constructing knowledge and literacy together. Early Childhood Education Journal, 38(6), 431-438. doi: 10.1007/s10643-010-0426-9.
 • Wright, E. B. (1999). Full inclusion of children with disabilities in the regular classroom: Is it the only answer? Children & Schools, 21(1), 11-22.
 • Yangın, S. ve Sidekli, S. (2006). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 1-17.
 • Yazdi-Ugav, O., Zach, S., & Zeev, A. (2020). Socioemotional characteristics of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 1-13. https://doi.org/10.1177/0731948720938661.
 • Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Yıkmış, A., Çiftçi-Tekinarslan, İ. ve Sazak Pınar, E. (2006) Zihin engelli öğrencilere yeni Türk lirası ve yeni kuruş öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2). 19- 36.
 • Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız Bıçakçı, M., Er, S. ve Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 201-208.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçe’de okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9),131-139.
 • Yurtbakan, E. (2020). Etkileşimli okuma: Bir içerik analizi. Ana Dili Eğitim Dergisi, 7(1), 25-36.
 • Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 124-134.
 • Zijlstra, H., Van Bergen, E., Regtvoort, A., De Jong, P. F., & Van Der Leij, A. (2021). Prevention of reading difficulties in children with and without familial risk: Short-and long-term effects of an early intervention. Journal of Educational Psychology, 113(2), 248.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Muhammet SÖNMEZ
Hacı Seyit Taşan İlkokulu
0000-0001-6516-7635
Türkiye


Abdurrahman Baki TOPÇAM
It is not affiliated with an institution
0000-0002-3985-4113
Türkiye


Mücahit DURMAZ
It is not affiliated with an institution
0000-0001-7509-2059
Türkiye


Fatih Çetin ÇETİNKAYA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0002-9843-6747
Türkiye

Early Pub Date April 30, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 13 Issue: 1

Cite

APA
SÖNMEZ, M., TOPÇAM, A. B., DURMAZ, M., ÇETİNKAYA, F. Ç. (2023). Developing Reading and Listening Skills of an Inclusion Student: An Action Research. Sakarya University Journal of Education, 13(1), 24-47. https://doi.org/10.19126/suje.1069362