Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme

Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 1 - 12, 30.06.2023
https://doi.org/10.53586/susbid.1218745

Abstract

İncelemekte olduğunuz çalışmanın amacı Türkiye’de 2005-2019 yıllarında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yayımlanmış makale türündeki çalışmaların eğilimlerini (yıllara, yöntemlerine, konularına ve çalışma grubu/evren-örneklem/materyaline göre dağılım) belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılandırılmıştır. Çalışmanın materyalini 2005-2019 yıllarında yayımlanmış ve tam metnine ulaşılmış 582 araştırma makalesi oluşturmaktadır. Makale Eğilim Belirleme Formu (MEBF) kullanılarak elde edilen verilerin analizinde “betimsel analiz” teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 2013 yılından sonra ilgili konuda yoğun araştırmaların yapıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda en çok çalışmanın yapıldığı yıl 2015 olurken, en az çalışmanın yapıldığı yılın 2006 olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda en çok kullanılan araştırma yöntemi büyük bir oranla (%82) nitel yöntem olurken en az kullanılan yöntemin karma araştırma yöntemi (%6) olduğu görülmüştür. İncelenen makalelerde az çalışılan konular dinleme (%2,57) ve konuşma (%6,7) beceri alanlarındaki konular olurken yoğun olarak çalışılan konuların ise karma konular (%47,59) ve dil bilgisi (%24,57) ile ilgili konular olduğu belirlenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında en az çalışma ilkokul (%1,37) ve lise öğrencileri (%1,37) üzerinde yapılırken çalışmaların yoğun olarak materyal (%47,93) ve kurs öğrencileri (%29,38), lisans öğrencileri (%11,51) üzerinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır

References

 • Aktaş, E. ve Yurt, S. U. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies, 10 (7), 73-96. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8121
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları, Turkish Studies, 5(3), 728-749. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1629
 • Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz çalışması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı (27), 236-247. DOİ: 10.5505/pausbed.2017.69772
 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Creswell, J. W. (2016). Research design. (Çev. S. B. Demir). Eğiten Kitap Yayınları.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Press
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.) Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar içinde (s. 204-212). Pegem Akademi Yayınları.
 • Çelebi, C., Ergül, E., Usta, B., ve Mutlu. M. (2019). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Temel Eğitim Dergisi, 1(3), 39-52.
 • Çevirme, H., ve Koçak, S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 2015-2017 yılları arasında yapılan akademik makalelerdeki eğilimler. Ş. Gerçek (Ed.), Current database in education içinde (p.163-174). IJOPEC Publication Limited.
 • Çiftçi, Ö. ve Coşkun, H. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların farklı değişkenlere göre tasnifi. International Journal of Language Academy, 5 (4), 205-214. https://doi.org/10.18033/ijla.3625
 • Ercan, A. N. (2014-Haziran). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından analizi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 19-21 Haziran, Muğla.
 • Erdem, İ. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili bir kaynakça denemesi. Turkish Studies, 4(3), 888-937. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.709
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklere ilişkin bir içerik analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213-237. doi: 10.7822/omuefd.34.1.13
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6 (3), 797-810. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2470
 • Kardaş, M.N. ve Kaya, M. (2019a). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin tarihi. M. N. Kardaş (Ed.). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi içinde (s. 1-25). Pegem Akademi Yayınları.
 • Kardaş, M.N. ve Kaya, M. (2019b). Türkçe öğretiminin amacı ve temel ilkeleri. K. Bulut ve M. N. Kardaş(Ed.) Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları içinde (s. 87-112). Pegem Akademi Yayınları.
 • Küçük, S., ve Kaya, E. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili hazırlanan tezlerde geçen anahtar kelimelere yönelik içerik analizi. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 442-456. DOI: 10.7596/taksad.v7i5.1880.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. The Journal of International Social Research, 13(71), 795-806. DOI: 10.17719/jisr.10585
 • Maden, S. & Önal, A. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (1) , 42-56. DOI: 10.47714/uebt.878270
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. John Wiley-Sons Press
 • Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1767-1781
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi
Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 1 - 12, 30.06.2023
https://doi.org/10.53586/susbid.1218745

Abstract

References

 • Aktaş, E. ve Yurt, S. U. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies, 10 (7), 73-96. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8121
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları, Turkish Studies, 5(3), 728-749. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1629
 • Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz çalışması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı (27), 236-247. DOİ: 10.5505/pausbed.2017.69772
 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Creswell, J. W. (2016). Research design. (Çev. S. B. Demir). Eğiten Kitap Yayınları.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Press
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.) Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar içinde (s. 204-212). Pegem Akademi Yayınları.
 • Çelebi, C., Ergül, E., Usta, B., ve Mutlu. M. (2019). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Temel Eğitim Dergisi, 1(3), 39-52.
 • Çevirme, H., ve Koçak, S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 2015-2017 yılları arasında yapılan akademik makalelerdeki eğilimler. Ş. Gerçek (Ed.), Current database in education içinde (p.163-174). IJOPEC Publication Limited.
 • Çiftçi, Ö. ve Coşkun, H. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların farklı değişkenlere göre tasnifi. International Journal of Language Academy, 5 (4), 205-214. https://doi.org/10.18033/ijla.3625
 • Ercan, A. N. (2014-Haziran). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından analizi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 19-21 Haziran, Muğla.
 • Erdem, İ. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili bir kaynakça denemesi. Turkish Studies, 4(3), 888-937. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.709
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklere ilişkin bir içerik analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213-237. doi: 10.7822/omuefd.34.1.13
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6 (3), 797-810. DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2470
 • Kardaş, M.N. ve Kaya, M. (2019a). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin tarihi. M. N. Kardaş (Ed.). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi içinde (s. 1-25). Pegem Akademi Yayınları.
 • Kardaş, M.N. ve Kaya, M. (2019b). Türkçe öğretiminin amacı ve temel ilkeleri. K. Bulut ve M. N. Kardaş(Ed.) Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları içinde (s. 87-112). Pegem Akademi Yayınları.
 • Küçük, S., ve Kaya, E. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili hazırlanan tezlerde geçen anahtar kelimelere yönelik içerik analizi. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 442-456. DOI: 10.7596/taksad.v7i5.1880.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. The Journal of International Social Research, 13(71), 795-806. DOI: 10.17719/jisr.10585
 • Maden, S. & Önal, A. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (1) , 42-56. DOI: 10.47714/uebt.878270
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. John Wiley-Sons Press
 • Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1767-1781
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet KARDOĞAN 0000-0002-5620-3371

Mehmet Nuri KARDAŞ 0000-0001-6732-7815

Publication Date June 30, 2023
Submission Date December 14, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA KARDOĞAN, M., & KARDAŞ, M. N. (2023). Türkiye’de Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 1-12. https://doi.org/10.53586/susbid.1218745

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.