Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Siirt University |


 Aralık 2020 Sayısı için makale gönderme için son tarih 30 Ekim 2020'dr


YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir.

Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir.

Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

·         Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde yazılan çalışmalar yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

·         Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.

.           Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.

·       Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı SUSBİD’e aittir.

Dergimiz SOBİAD ve ASOS tarafından taranmaktadır.

·         İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

·         Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office (en az 2007) programda yazılmalıdır.

Metin yazı stili: Times New Roman, iki yana yaslı olmalı.

Ana metin:11 punto/ tek satır aralık

Dipnot metni:9 punto / tek satır aralık

Kenar boşlukları: Üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm

Paragraf aralık: Önce: 6 nk, sonra: 6 nk

Özet ve Abstract: 9 punto, 1 satır aralığı, italik

 

·         Çalışmanın başına, 200 sözcükten az 300 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet konulmalıdır. Ayrıca en az beş kelimeden oluşan anahtar kelimeler konulmalıdır.

·         Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)

·          Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

·         Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz. Bir yazarın üst üste iki sayıda makalesi yayınlanmaz.

.           Kör hakemlik sistemi ve etik kurallar gereği makalede yazarın adı, soyadı, unvanı, kurumu ve iletişim bilgisi kesinlikle yer almamalıdır. Hakem raporları ve editör kararından sonra yayımlanmasına karar verilen yazılar için yazarlardan söz konusu bilgiler ayrıca istenecektir.

.           Eğer makale lisansüstü bir tezden türetilmişse ya da herhangi bir sempozyum/kongre vb. toplantıda sunulmuşsa bu husus Türkçe başlığın yanına konacak bir işaret ile dipnotta belirtilmelidir. Türkçe dışındaki bir dilde yazılacak

.           Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların iThenticate veya turnitin taraması yapılarak ayrı bir dosyada gönderilmesi gerekir. Benzerlik oranı %26’dan fazla olan çalışmalar reddedilecektir.

.           Hakem sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan makalenin yazarından Telif Devir Formunu doldurup imzaladıktan sonra taratıp veya fotoğrafını çektirip  makalenin düzeltilmiş son haliyle dergimize göndermesi istenilecektir. Hakem sürecinden sonra makalede varsa düzeltmeler yapılıp Türkçe başlığın  altında yazar adı soyadı, yıldızla verilen dipnota kurum bilgisi, ORCID numarası ve email adresi yazılmalıdır. 

.           Bir yazar üst üste iki sayıda makale yayınlayamaz.

"Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri” kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalara ilişkin etik kurul onaylı belge, makale başvurularında sisteme yüklenmelidir.

 Dergimize gönderilen makalelerde metin içerisinde şu sıralama takip edilmeli:

 

Türkçe Başlık (11 Punto Bütün Harfler Büyük Yazılmalı)

Özet (italik) (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

İngilizce Başlık (11 Punto Bütün Harfler Büyük Yazılmalı)

Abstract (italik) (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

Giriş (Giriş Numaralandırmamalı, Sadece ilk harf büyük olmalıdır)

Bölümler (Bölümler veya alt başlıklar numaralandırılmalıdır)

Sonuç ve Öneriler (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

Kaynakça (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

Ekler

 -Sayfalara numara eklenmemelidir.

Atıflar APA sistemi ile yapılmalıdır.

Metin içerisinde APA sistemi

Metin içinde göndermeler, parantez içinde yazılmalıdır. ÖRN: (Çakır, 2017: 22)

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: ÖRN:  (Okçu vd., 2010: 17)

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır ÖRN:  (1990: 45)

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir ÖRN: (Erişim Tarihi: 11.07.2014)

 

Kaynakçada APA sistemi

Kitap: Çakır, M. S. (2017). Seyyid Taha Hakkarî ve Nehrî Dergâhı. İstanbul: Nizamiye Akademi.

Makale: Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.  European Journal of work and Organizational psychology, 5 (2), 165-184.

Tez: Çay, H. (2008). İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiri: Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı. (ss.321-323),11-13 Mayıs 2017, Kızılcahamam/Ankara.

 

Dergimizin yayın ve yazım ilklerine uyulmadan hazırlanan çalışmalar kabul edilmeyip reddedilecektir.

YAYIN KURULU

 

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit PESEN /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu /Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Behçet ORAL /Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun BAYRAK/Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. H. İsmail ARSLANTAŞ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Abbas ERTÜRK /Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DEMLİKOĞLU /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EŞİT /Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin OKUR/ Kocaeli Üniversitesi

Journal of Social Sciences Institute

ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Siirt University |
Cover Image


 Aralık 2020 Sayısı için makale gönderme için son tarih 30 Ekim 2020'dr


YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir.

Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir.

Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

·         Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde yazılan çalışmalar yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

·         Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.

.           Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.

·       Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı SUSBİD’e aittir.

Dergimiz SOBİAD ve ASOS tarafından taranmaktadır.

·         İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

·         Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office (en az 2007) programda yazılmalıdır.

Metin yazı stili: Times New Roman, iki yana yaslı olmalı.

Ana metin:11 punto/ tek satır aralık

Dipnot metni:9 punto / tek satır aralık

Kenar boşlukları: Üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm

Paragraf aralık: Önce: 6 nk, sonra: 6 nk

Özet ve Abstract: 9 punto, 1 satır aralığı, italik

 

·         Çalışmanın başına, 200 sözcükten az 300 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet konulmalıdır. Ayrıca en az beş kelimeden oluşan anahtar kelimeler konulmalıdır.

·         Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)

·          Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

·         Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz. Bir yazarın üst üste iki sayıda makalesi yayınlanmaz.

.           Kör hakemlik sistemi ve etik kurallar gereği makalede yazarın adı, soyadı, unvanı, kurumu ve iletişim bilgisi kesinlikle yer almamalıdır. Hakem raporları ve editör kararından sonra yayımlanmasına karar verilen yazılar için yazarlardan söz konusu bilgiler ayrıca istenecektir.

.           Eğer makale lisansüstü bir tezden türetilmişse ya da herhangi bir sempozyum/kongre vb. toplantıda sunulmuşsa bu husus Türkçe başlığın yanına konacak bir işaret ile dipnotta belirtilmelidir. Türkçe dışındaki bir dilde yazılacak

.           Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların iThenticate veya turnitin taraması yapılarak ayrı bir dosyada gönderilmesi gerekir. Benzerlik oranı %26’dan fazla olan çalışmalar reddedilecektir.

.           Hakem sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan makalenin yazarından Telif Devir Formunu doldurup imzaladıktan sonra taratıp veya fotoğrafını çektirip  makalenin düzeltilmiş son haliyle dergimize göndermesi istenilecektir. Hakem sürecinden sonra makalede varsa düzeltmeler yapılıp Türkçe başlığın  altında yazar adı soyadı, yıldızla verilen dipnota kurum bilgisi, ORCID numarası ve email adresi yazılmalıdır. 

.           Bir yazar üst üste iki sayıda makale yayınlayamaz.

"Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri” kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalara ilişkin etik kurul onaylı belge, makale başvurularında sisteme yüklenmelidir.

 Dergimize gönderilen makalelerde metin içerisinde şu sıralama takip edilmeli:

 

Türkçe Başlık (11 Punto Bütün Harfler Büyük Yazılmalı)

Özet (italik) (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

İngilizce Başlık (11 Punto Bütün Harfler Büyük Yazılmalı)

Abstract (italik) (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

Giriş (Giriş Numaralandırmamalı, Sadece ilk harf büyük olmalıdır)

Bölümler (Bölümler veya alt başlıklar numaralandırılmalıdır)

Sonuç ve Öneriler (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

Kaynakça (Sadece İlk Harf Büyük Yazılmalı)

Ekler

 -Sayfalara numara eklenmemelidir.

Atıflar APA sistemi ile yapılmalıdır.

Metin içerisinde APA sistemi

Metin içinde göndermeler, parantez içinde yazılmalıdır. ÖRN: (Çakır, 2017: 22)

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: ÖRN:  (Okçu vd., 2010: 17)

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır ÖRN:  (1990: 45)

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir ÖRN: (Erişim Tarihi: 11.07.2014)

 

Kaynakçada APA sistemi

Kitap: Çakır, M. S. (2017). Seyyid Taha Hakkarî ve Nehrî Dergâhı. İstanbul: Nizamiye Akademi.

Makale: Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.  European Journal of work and Organizational psychology, 5 (2), 165-184.

Tez: Çay, H. (2008). İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiri: Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı. (ss.321-323),11-13 Mayıs 2017, Kızılcahamam/Ankara.

 

Dergimizin yayın ve yazım ilklerine uyulmadan hazırlanan çalışmalar kabul edilmeyip reddedilecektir.

YAYIN KURULU

 

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit PESEN /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu /Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Behçet ORAL /Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun BAYRAK/Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. H. İsmail ARSLANTAŞ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Abbas ERTÜRK /Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DEMLİKOĞLU /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EŞİT /Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin OKUR/ Kocaeli Üniversitesi

Volume 8 - Issue 15 - Jun 17, 2020
 1. Jenerik
  Pages 1 - 8
  Veysel OKÇU
 2. ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA SANAYİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 31
  Nesim BABAHANOĞLU , Abdulkadir BİLEN
 3. A GROUP OF CYLINDER SEALS FROM THE DİYARBAKIR MUSEUM
  Pages 32 - 56
  Çağatay YÜCEL , Umut PARLITI
 4. Türk Romanında Verem Üzerine Bir İnceleme
  Pages 57 - 69
  Yavuz Selim UĞURLU
 5. Bina girişlerine binayla ilgili teknik bilgileri içeren künye koyarak bina tüketicilerinin binalara yönelik tutumlarını etkileme
  Pages 70 - 93
  Fahri APAYDIN
 6. DOĞUMUNUN 147. YILINDA MEHMET AKİF ERSOY VE TÜRKÇE
  Pages 94 - 101
  Melike SOMUNCU
 7. DEMOGRAFİK DEĞİŞİM KURAMININ SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 102 - 116
  İ̇zzet AYDEMİR , Mehmet Emin YAŞAR
 8. FEN BİLİMLERİ DERSİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR BAŞARI TESTİ SONUÇLARINA ETKİSİ
  Pages 117 - 129
  Ayşe KESKİN GEÇER
 9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Algıları ile Medya Alışkanlıklarının İncelenmesi
  Pages 130 - 151
  Hilmi TEKİN , Nesrinisikoglu IŞIKOĞLU ERDOĞAN
 10. KÜRESEL VATANDAŞLIĞIN SALDIRGANLIĞA ETKİSİ: SEYİRCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 152 - 169
  Sultan YAVUZ EROĞLU , Seydi KARAKUŞ
 11. NİTEL BİR VERİ ANALİZİ YÖNTEMİ OLARAK DOKÜMAN ANALİZİ
  Pages 170 - 189
  Bilgen KIRAL
 12. GÜMÜŞHANE İLİNE AİT DEMOGRAFİ, EKONOMİ VE EĞİTİM İSTATİSTİKLERİNİN ANALİZİ (1925-1928)
  Pages 119 - 216
  Nursal KUMAŞ
 13. TAKIM SPORCULARININ MOBBİNG ALGILAMA DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 217 - 228
  Servet REYHAN , Caner ÖZGEN
 14. GÜNDELİK HAYAT BAĞLAMINDA DÖNÜŞEN SANAT
  Pages 229 - 246
  Murat GÖK , Seçkin AYDIN
 15. BİLAL UYSAL’ IN “TÜRKÇEDE İŞTEŞ ÇATI” ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Pages 247 - 253
  Leyla DİLEK
iThenticate Taraması

Aralık 2019 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.


Makale Gönderme Tarihi

Haziran 2020 sayısı yayınlanmıştır. Aralık 2020 sayısına makale gönderme için en son tarih 30 Ekim 2020.

Dizin Bilgisi

Derginin Tarandığı Dizinler

Road

Sobiad


Scientific Indexing