BibTex RIS Cite

Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ'nın Hilye-i Mevlânâ'larını Mukayese Denemesi

Year 2009, Issue: 25, 151 - 170, 01.12.2009

Abstract

Mevlânâ hakkındaki biyografik kaynaklar arasında, Mevlânâ’nın çeşitli özelliklerindenbahseden hilye-i Mevlânâ’lar da yer almaktadır. Bu çalışmada, Nakşî Mustafa Dede ileBursalı Ali Rızâ’nın 19. yüzyılda kaleme aldıkları “Hilye-i Mevlânâ”larının tenkitli metinleriverilmiş; bu metinlerden hareketle de iki eser şekil, muhtevâ, dil ve üslûp açısından birmukâyeseye tâbi tutulmuştur. Çalışma, bilhassa “hilye”ye konu teşkil eden asıl bölümlerdeişlenen konularla birlikte, kullanılan dil ve üslûbun benzer olduğunu, ancak şekil ve tertipözellikleri yönlerinden önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Sonuçta, hilye-iMevlânâ’ları tezkireler, menâkıpnâmeler gibi biyografik kaynaklarla mukâyese etmeninlüzumu ve önemi anlaşılmıştır.

A Comparison of Nakşi Mustafa Dede’s Hilye-i Mevlana with Bursali Ali Riza’s

Year 2009, Issue: 25, 151 - 170, 01.12.2009

Abstract

Hilye-i Mevlana books which are about Mevlana’s specialities take place in the sources of Mevlana’s biography. In this study the critical texts of Nakşi Mustafa Dede’s Hilye-i Mevlana and Bursali Ali Riza’s, which were written 19th century, take place and we tried to compare these two texts according to form, contents, parlance and style. When we compared these texts we saw that both of them have similar subject, parlance and style but they have different forms and compositions. Eventually we can see it is needful that we should compare Hilye-i Mevlana books with biographic books as tezkires and menakıpnames.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29TM84UD
Journal Section Articles
Authors

Abdülkadir Dağlar This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Dağlar, A. (2009). Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın Hilye-i Mevlânâ’larını Mukayese Denemesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 151-170.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).