BibTex RIS Cite

Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları

Year 2009, Issue: 25, 259 - 278, 01.12.2009

Abstract

Âşıklar halkın dilinden, halka şiirleri ve türküleriyle tercüman olan ve onlara yol gösterensanatçılardır. Bu yüzden âşıkların şiirlerinin toplumun eğitime bakış açısını yansıtması vetoplumu etkilemesi yönleriyle incelenmesi gerekmektedir. Âşık Feymânî, Türkiye’de âşıklıkgeleneğinin önde gelen ustalarından biridir. 1942 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlıAzaplı Köyü’nde doğan Âşık Feymânî’nin nasihat türü şiirleri, eserlerinde önemli bir yer tutar.Bu araştırmada Âşık Feymânî’nin şiirlerinde eğitimin önemi ve eğitim unsurlarının nasılyer aldığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma karma modelde desenlenmiştir. Verilerdoküman incelemesi ve görüşme yöntemleri ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi ve betimselanalizle incelenmiştir. Araştırmada, Âşık Feymânî’nin eğitime ve eğitimin unsurlarınaönem verdiği ve şiirlerinde eğitimin önemi ve eğitim unsurlarını sık sık işlediği, câhilliğinzararları üzerinde özellikle durduğu sonucuna ulaşılmıştır. Âşık Feymânî’nin şiirlerinde;“ders, eğitim, ilim, kitap, kalem, okul, okumak, öğrenmek, öğretmen ve yazmak” gibi eğitimunsurlarına sık sık yer verdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak ÂşıkFeymânî’nin pek çok şiirinin ilköğretim ve orta öğretimde çeşitli derslerin öğretiminde kullanılması önerilmiştir.

Education and Elements of Education in the Poems of Âşik (Ashik) Feymâni

Year 2009, Issue: 25, 259 - 278, 01.12.2009

Abstract

Ashiks are the artists, who articulate the thought of the people and guide them. Therefore, it is necessary to investigate the poems of the Ashiks, in view of their reflecting the perspective of the society and in terms of their affecting the society. Ashik Feymânî is one of the leading masters of the Ashik Tradition in Turkey. Advice sorts of poems of Ashik Feymânî, borne in Azapli Village depending on Kadirli, Osmaniye, in 1942, take up an important space in his woks. In this study, it’s aimed to bring up how the importance of the education and the elements of education in Ashik Feymânî’s poems take place. The study was designed in mixed model. Data were collected through reviewing the documents and interview method. The data were supported by content analysis and narrative analysis. At the end of the study, it was concluded that Ashik Feymânî paid attention the education and the elements of education; often treated the importance of the education in his poems and the elements of education; and especially emphasized the harmful effects of ignorance. It was identified that the poems of Ashik Feymânî often included the elements of education such as “course, education, science, book, pen, school, teacher, to read, to learn, and to write”. Based on the results of the study, it was proposed that some poems should be utilized for teaching various courses and in the textbooks in the education of primary an secondary schools.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29TV24MD
Journal Section Articles
Authors

Serdarhan Musa Taşkaya This is me

İbrahim Coşkun This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Taşkaya, S. M., & Coşkun, İ. (2009). Âşık Feymânî’nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 259-278.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).