PDF EndNote BibTex RIS Cite

Azerbaycan Nüfusunun Yerleşim Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme

Year 2007, Issue 21, 271 - 294, 01.12.2007

Abstract

Azerbaycan nüfusunun ana yerleşim birimlerine dağılışı, tarihsel süreç içerisindeçok fazla değişime uğramıştır. Bu durum da, ülkede kentsel ve kırsal yerleşmelerdeyaşayan nüfusun oransal dağılımına yansımıştır. Şöyle ki, 1926 yılında kırsal nüfusuntoplam nüfus içindeki oranı % 72 (kentsel nüfus % 28) iken, bugün ülke nüfusunun% 48’i kırsal, % 52’i kentsel yerleşmelerde yaşamaktadır. Ancak, ülkenin doğalkoşulları ve doğal kaynaklarına göre nüfusun yerleşim birimlerine dağılışında önemlibölgesel farklılıklar görülmektedir.Bu durum, ülkenin çok sektörlü ekonomik yapısından kaynaklanmıştır.Azerbaycan’daki son nüfus sayımına (1999) göre; il, ilçe, kasaba ve köy olarak 4452 adet yerleşmeyeri tespit edilmiştir. Bunların 4243’ünü köy şeklindeki yerleşme yerleri teşkil etmektedir.İdari bölünüş itibariyle 65 ilçeye sahip olan ülkede, 130 tane de kent tiplikasaba (küçük kentler) vardır. Ayrıca Cumhuriyet’e doğrudan bağlanan ve kentadıyla nitelenen 13 kent merkezi bulunmaktadır.

A Study Related To The Settlement Of Azerbaijan’s Population

Year 2007, Issue 21, 271 - 294, 01.12.2007

Abstract

Distribution of Azerbaijan’s population into the main settlement units, has changed for too much within historical process. This situation, have reflected to ratio distribution of population who live in urban and rural places of the country. Such that, while in 1926 rural population ratio in total population was 72% (urban population was 28%), today 48% of country population is living in rural settlements and 52% in urban settlements. However, there are important regional differences in distribution of population into settlement units for country’s natural conditions and natural sources. This situation has originated from the multi-sectoral economic structure. For the last population census (1999) in Azerbaijan; 4452 units’ settlement places have been determined as administrative province, district, town and village. Village resembling settlement places are forming 4243 of them. In respect to the managerial division having 65 districts in country, there are also 130 units’ city-towns (small city). Besides, there are 13 city centers which directly depend on Republic and are characterized as city

Details

Other ID JA32AA57VM
Journal Section Articles
Authors

Rehman SEFEROV This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Seferov, R. (2007). Azerbaycan Nüfusunun Yerleşim Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 271-294 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276770

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.